Nariadenie č. 90/1951 Zb.Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve

Čiastka 46/1951
Platnosť od 01.12.1951
Účinnosť od 28.10.1951

OBSAH

90.

Nariadenie ministra stavebného priemyslu

zo dňa 8. novembra 1951

o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve.

Minister stavebného priemyslu nariaďuje podľa čl. IV zákona č. 58/1951 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve:


§ 1.

Ustanovenie § 10 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnení v stavebníctve, vo znení zákona č. 58/1951 Sb., stráca účinnosť dňom 28. októbra 1951.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 28. októbra 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.