50.

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 23. júna 1951

o schvaľovaní a uverejňovaní taríf dráh.

Minister dopravy nariaďuje podľa § 25 ods. 3 zákona č. 97/1950 Sb., o dráhach (ďalej len „zákon“).


§ 1.

Schvaľovanie.

(1) Tarify dráh prevádzaných Československými štátnymi dráhami, národným podnikom, schvaľuje Ministerstvo dopravy, tarify ostatných dráh pre prepravu verejnú krajský národný výbor.

(2) Pri tarifách, ktoré podliehajú aj rozhodovaniu podľa predpisov o tvorbe cien, vykoná sa príslušné konanie iba podľa týchto predpisov; rozhodnutie v ňom vydá, ak nie je v príslušných predpisoch ustanovené inak, Ministerstvo dopravy, a to po dohode s Ministerstvom vnútra, ak ide o tarify dráh komunálnych podnikov. Toto rozhodnutie podľa predpisov o tvorbe cien je zároveň schválením podľa zákona.

(3) Schválenie nie je potrebné na opravu tlačových chýb v tarife.

§ 2.

Uverejňovanie.

(1) Tarify sa musia uverejniť. Netreba uverejňovať tarify na účely vnútornej služby dráh, verejnej správy, na účely sociálne, výchovné alebo vzdelávacie.

(2) Tarifa, jej zmeny a zrušenie sa uverejňujú:

a) vyhlásením vo vestníku určenom pre vyhlasovanie taríf; ak bola tarifa alebo jej zmeny vydané ako samostatná kniha, sošit alebo list, stačí oznámiť v tomto vestníku ich vydanie a odovzdanie do predaja;

b) výveskou v stanici alebo vo vozidle, ak ide o tarifu miestneho významu a ak bol tento spôsob uverejnenia povolený pri schválení tarify; toto povolenie sa môže udeliť s podmienkou, že tarifa bude dodatočne odtlačená vo vestníku uvedenom v písm. a).

(3) Opravy tlačových chýb sa uverejňujú podľa účelnosti niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 2.

(4) Ak sa stala tarifa zmenami neprehľadnou, môže Ministerstvo dopravy alebo krajský národný výbor uložiť dráhovému podniku, aby tarifu novo uverejnil.

§ 3.

Účinnosť tarify.

(1) Zavedenie a zrušenie tarify, ako aj také jej zmeny, ktoré znamenajú zvýšenie cestovného, prepravného alebo iné sťaženie pre užívateľa dopravy, nadobúdajú účinnosť na celoštátnych dráhach najskôr 15. dňom a na miestnych dráhach najskôr 8. dňom po uverejnení; Ministerstvo dopravy alebo krajský národný výbor môže tieto lehoty skrátiť až na 3 dni.

(2) Zmeny tarify, ktoré neznamenajú zvýšenie cestovného, prepravného alebo iné sťaženie pre užívateľa dopravy, nadobúdajú účinnosť najskôr dňom uverejnenia.

(3) Pri opravách tlačových chýb platí, že opravené znenie bolo správne uverejnené už od začiatku.

§ 4.

Medzinárodná preprava.

(1) O schvaľovaní a uverejňovaní taríf pre medzinárodnú prepravu platia ustanovenia medzinárodných smlúv.

(2) Ak niet takých smlúv alebo ak nemajú také ustanovenia, platia ustanovenia tohto nariadenia; Ministerstvo dopravy môže však povoliť od ustanovení tohto nariadenia odchýlky.

§ 5.

Pomer k prepravnému poriadku.

Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté ustanovenia prepravného poriadku (§ 24 zákona).

§ 6.

Povinnosti dráhových podnikov.

(1) Dráhový podnik, skôr než predloží Ministerstvu dopravy alebo krajskému národnému výboru návrh tarify väčšieho hospodárskeho významu, je povinný vypočuť zástupcov hospodárskych složiek a ostatných užívateľov dopravy, ktorých sa týka úprava tarify. Dráhový podnik je povinný predložiť návrh tarify tak, aby sa mohla zachovať lehota určená pre uverejnenie a začiatok účinnosti.

(2) Dráhový podnik je povinný bezodplatne odovzdať Ministerstvu dopravy a, ak je na schválenie tarify kompetentný krajský národný výbor, i jemu dva výtlačky tarify odovzdanej do predaja.


§ 7.

Zrušovacie ustanovenie.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 8.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.