98.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. novembra 1951

o zrušení štátnych záložní.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Záložný a pôžičkový úrad v Prahe, záložňa Ústredného národného výboru v Brne a záložňa Jednotného národného výboru v Olomouci (štátne záložne) sa zrušujú.

§ 2.

Usporiadanie pomerov súvisiacich so zrušením štátnych záložní vykonajú Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií, poprípade orgány nimi splnomocnené.

§ 3.

Opatrenia urobené vo shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia urobené podľa tohto nariadenia.

§ 4.

Úlohy záložní budú v budúcnosti obstarávať ústavy ľudového peňažníctva, ktoré určí Ministerstvo financií podľa predpisov o organizácii peňažníctva.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho ministri vnútra a financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r. za ministra Noska.