Nariadenie vlády č. 55/1951 Zb.Nariadenie o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu

Čiastka 32/1951
Platnosť od 21.07.1951 do23.07.1959
Účinnosť od 21.07.1951 do23.07.1959
Zrušený 48/1959 Zb.

55.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. júla 1951,

o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

V záujme zvýšenia životnej úrovne pracujúcich sa zvyšuje poľnohospodárska výroba, a preto treba starať sa o to, aby poľnohospodárska pôda, najmä orná, bola zachovaná svojmu účelu, a nadto aby plocha ornej pôdy bola plánovite rozširovaná.

§ 2.

(1) Aby plocha ornej pôdy bola plánovite rozširovaná, okresný národný výbor určí poľnohospodársku pôdu, ktorá má byť premenená na ornú. Pri určovaní takej pôdy prihliada okresný národný výbor na návrhy, ktoré si vopred vyžiada od miestnych národných výborov. Držitelia pôdy, ktorá bola určená na premenu, sú povinní urobiť jej premenu na ornú v lehote, ktorú im okresný národný výbor určí.

(2) Okresné národné výbory urobia bezodkladne opatrenia, aby orná neobrábaná pôda bola ako orná obrábaná.

(3) Pri zhotovovaní plánu hospodársko-technických úprav pozemkov dbajú krajské národné výbory na to, aby celková plocha ornej pôdy sa nezmenšovala, naopak aby podľa možnosti sa rozširovala.

§ 3.

(1) Bez súhlasu okresného národného výboru nemožno premeniť

a) ornú pôdu na pôdu inak obrábanú alebo na pôdu používanú na iné než poľnohospodárske účely (napr. na zriadenie stavieb, ihrísk, plavární, parkov alebo cvičíšť),

b) poľnohospodársku pôdu, ktorá nie je orná, ktorú však možno ako ornú obrábať, na pôdu inak obrábanú než ako ornú, alebo na pôdu používanú na iné než poľnohospodárske účely,

c) poľnohospodársku pôdu, ktorú nemožno obrábať ako ornú, na pôdu používanú na iné než poľnohospodárske účely.

(2) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) nie je potrebný na obnovu lúk a pasienkov na pozemkoch, ktoré sú z dôvodov rekultivácie dočasne obrábané ako role; súhlas nie je taktiež potrebný na premenu ornej pôdy na dočasné lúky a pasienky v rámci trávopoľného postupu.

(3) Súhlas podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak je už podľa iných predpisov potrebné na premenu povolenie krajského národného výboru, ktorý však v takom prípade postupuje aj podľa tohto nariadenia.

(4) Okresný národný výbor dá súhlas podľa odseku 1 len vtedy, ak to vyžaduje plnenie hospodárskeho plánu, alebo výnimočne z iných dôležitých dôvodov; pritom sa spravuje smernicami, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva.

§ 4.

(1) Na ornej pôde nemožno zásadne mimo stavebného obvodu obce zriaďovať stavby.

(2) Pri zhotovovaní územných a zastavovacích plánov alebo při určovaní stavebných obvodov treba dbať na to, aby stavby, ihriská, plavárne, parky a pod. boly plánované najmä na pôde inej než ornej. Pri zhotovovaní asanačných projektov a vykonávaní asanácie krajiny treba dbať na to, aby odstraňovaním krajinných závad (napr. sosúvanie svahu, zbahnenie pôdy, poddolovanie) plocha ornej pôdy sa rozširovala.

(3) Pri zhotovovaní plánov ochranných lesných pásov (vetrolamov), zalesňovacích plánov a plánov zakladania rybníkov treba dbať na to, aby sa použila predovšetkým pôda iná než orná alebo orná pôda poskytujúca neúmerne nízky výnos.

§ 5.

V prípadoch, kde sa zistí, že sa plocha ornej pôdy po vykonaní hospodársko-technických úprav uskutočnených podľa plánov, ktoré boly vypracované pred účinnosťou tohto nariadenia, značne zmenšila, zariadi krajský národný výbor v súčinnosti s jednotnými roľníckymi družstvami potrebnú nápravu. To platí primerane i pre preskúmanie dosiaľ nevykonaných plánov ochranných lesných pásov, zalesňovacích plánov a plánov zakladania rybníkov.

§ 6.

Ak držiteľ ornej pôdy ju odňal po 24. apríli 1947 bez úradného súhlasu jej účelu (napr. zatrávnením, zriadením sadu, stavieb alebo ihrísk), začne okresný národný výbor konanie podľa § 3; ak zistí, že touto premenou bola poškodená poľnohospodárska výroba alebo že sa premena stala z dôvodov špekulačných, uloží držiteľovi, aby pôdu navrátil pôvodnému účelu, pokiaľ nie sú s tým v rozpore iné dôvody všeobecného záujmu.

§ 7.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na ornú alebo inú pôdohospodársku pôdu, ktorá je v správe alebo v užívaní vojenskej správy alebo slúži na účely obrany alebo bezpečnosti štátu, alebo na ornú alebo inú pôdohospodársku pôdu, ktorá sa určí na účely vojenskej správy alebo na účely obrany alebo bezpečnosti štátu; pritom treba však dbať na to, aby i na tieto účely sa pokiaľ možno použila iná než orná pôda.

§ 8.

Trvalá premena ornej pôdy na pôdu inak obhospodarovanú nepodlieha konaniu ustanovenému v § 1 ods. 2 zákona č. 55/1947 Sb., o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu, v znení zákona č. 132/1948 Sb.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.