Nariadenie č. 115/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytovanej advokátskými poradňami (advokátska tarifa)

Čiastka 52/1951
Platnosť od 28.12.1951 do30.06.1965
Účinnosť od 01.01.1952 do30.06.1965
Zrušený 50/1965 Zb.

115.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 28. decembra 1951,

ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytovanej advokátskymi poradňami (advokátska tarifa).

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 114/1951 Sb., o advokácii, § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) a § 677 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní vo veciach občianskoprávnych (občiansky súdny poriadok):


§ 1.

(1) Úkony právnej pomoci sa odmeňujú podľa tohto nariadenia a sadzobníka, ktorý je jeho časťou.

(2) Tieto ustanovenia sa použijú v pomere advokátskej poradne (ďalej len „poradňa“) k zastúpenému, a ak nie je ďalej ustanovené inak, i pre určenie trov, ktorých náhrada sa ukladá iným osobám.

§ 2.

(1) V konaní pred súdmi sa odmeňujú iba hlavné úkony uvedené v sadzobníku; v odmene za hlavný úkon je zahrnutá odmena za všetky úkony, súvisiace s jeho vykonaním.

(2) V ostatných veciach v sadzobníku uvedených sa odmeňuje úplné vybavenie veci úhrnnou odmenou; za jednotlivé úkony v týchto veciach náleží odmena zodpovedajúca zlomku úhrnnej odmeny podľa toho, akú pracovnú námahu a čas bolo treba vynaložiť na tieto úkony vo srovnaní s pracovnou námahou a časom, ktorý bol alebo by bol vynaložený pri obvyklom priebehu na úplné vybavenie veci.

§ 3.

Vo veciach v sadzobníku neuvedených náleží odmena určená v sadzobníku za tie isté alebo obdobné úkony vo veciach podobného druhu.

§ 4.

(1) Odmena sa určuje podľa druhu veci, ktorej sa úkon týka; len ak ide o vec peniazmi určenú alebo peniazmi oceniteľnú, je rozhodujúca aj, ak neustanovuje sadzobník niečo iného, cena veci v čase úkonu. Na príslušenstvo nároku sa neprihliada, okrem prípadu, že len príslušenstvo samo je predmetom úkonu.

(2) Cena opakujúceho sa plnenia sa určí, ak ide o plnenie na dobu neurčitú, na dobu života alebo na dobu dlhšiu než tri roky, trojnásobkom ceny ročného plnenia; pri exekúcii pre opakujúce sa dávky rozhodujú pri určení ceny len splátky, ktoré sú v čase povolenia exekúcie už sročné.

(3) Ak nemožno cenu veci určiť, predpokladá sa cena 15.000 Kčs.

§ 5.

(1) Ak trvá hlavný úkon záležajúci v účasti pri pojednávaní súdu v tom istom dni dlhšie než štyri hodiny v trestnom alebo dlhšie než dve hodiny v občianskoprávnom konaní, náleží za každé ďalšie trebárs i len začaté štyri alebo dve hodiny odmena polovičná. Ak trvá taký hlavný úkon súvisle ďalej než jeden deň, náleží polovičná odmena za každé začaté štyri alebo dve hodiny v druhom a každom ďalšom dni. Účasť na odročenom pojednávaní súdu je nový hlavný úkon; ak došlo však pri odročenom pojednávaní len k vyhláseniu rozhodnutia, náleží za taký hlavný úkon len odmena polovičná.

(2) Ak pojednávanie súdu bolo odročené, bez toho že by došlo vo veci k pojednávaniu (napr. pre neustanovenie sa obvineného, účastníka, svedka), náleží za taký hlavný úkon len štvrtina odmeny.

§ 6.

Za úkony vykonané mimo obvodu okresného súdu, v ktorom má sídlo poradňa (pobočka), ktorej člen bol priamo zastúpením poverený, náleží odmena zvýšená o jednu štvrtinu, ak vykoná úkon člen inej poradne.

§ 7.

Pri spoločnom zastúpení dvoch alebo viac osôb v tej istej veci náleží za zastúpenie druhej a každej ďalšej osoby jedna tretina odmeny, ktorá by za zastúpenie druhej a každej ďalšej osoby náležala, keby neboly zastúpené spoločne; súčet všetkých odmien nesmie však prevýšiť dvojnásobok najvyššej odmeny. Celková odmena sa rozvrhne na jednotlivých zastúpených podľa pomeru účastenstva vo veci.

§ 8.

Nárok na odmenu má poradňa i vo vlastnej veci.

§ 9.

(1) Ak ide o vec zvlášť složitú alebo obťažnú, najmä o vec vyžadujúcu štúdium medzinárodného práva, obťažných technických otázok alebo štúdium cudzojazyčných písomností, môže poradňa žiadať odmenu vyššiu než je uvedená v sadzobníku, a to i keď je obmedzená najvyššou prípustnou sumou.

(2) Ak to vyžaduje všeobecný záujem alebo dôvody osobitného zreteľa hodné, môže poradňa žiadať odmenu nižšiu než je uvedená v sadzobníku. Najmä môže žiadať odmenu nižšiu alebo odmenu vôbec nežiadať od osôb, ktoré osvedčia, že so zreteľom na svoje zárobkové a majetkové pomery nevládzu zaplatiť časť alebo celú odmenu za poskytnutú právnu pomoc, bez ohrozenia ich potrebnej výživy alebo výživy osôb, ktorým majú podľa zákona poskytovať úhradu na osobné potreby; osvedčenie musí sa stať vopred a zpravidla spôsobom predpísaným pre dosiahnutie oslobodenia od súdnych poplatkov a preddavkov.

(3) Za úkony právnej pomoci, vykonané pre orgány štátnej správy alebo pre jednotné roľnícke družstvá, náleží odmena polovičná.

(4) Odchýlky podľa odsekov 2 a 3 sa prejavia len v pomere medzi poradňou a zastúpeným.

§ 10.

(1) V odmene nie sú zahrnuté a nahradzujú sa osobitne:

a) výdavky na súdne poplatky, poštovné a iné hotové výdavky,

b) cestovné výdavky, spojené s úkonom vyžadujúcim pracovnú cestu,

c) premeškaný čas.

(2) Cestovné výdavky spojené s úkonom vyžadujúcim pracovnú cestu sa nahradzujú vo výške vyplývajúcej z predpisov platných pre zamestnancov; za premeškaný čas náleží náhrada podľa sadzobníka.

(3) Ak bolo pri jednej pracovnej ceste obstarané viac vecí, počítajú sa náhrady podľa odseku 1 písm. b) a c) len raz a rozvrhnú sa podľa pomeru odmien pripadajúcich na jednotlivé úkony.

§ 11.

(1) Odmena za jednotlivé úkony v konaní pred súdmi, vykonané do 1. januára 1952, ktoré podľa doterajších predpisov maly byť odmenené spolu s neskoršie vykonanými úkonmi sumou celkovou, určí sa zlomkom doterajšej celkovej odmeny podľa obdoby § 2 ods. 2; to neplatí, ak bolo v rámci výroku o náhrade trov konania už rozhodnuté i o trovách zastupovania.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne pri určení odmeny za jednotlivé úkony mimo konania pred súdmi, vykonané do 1. januára 1952, ktoré podľa doterajších predpisov maly byť odmenené spolu s neskoršie vykonanými úkonmi celkovou sumou inej výšky.


§ 12.

Nariadenie ministra spravodlivosti č. 192/1950 Sb., ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy pre konanie v trestných a občianskoprávnych veciach (spravovací poriadok), mení sa a doplňuje takto:

1. doterajšie nadpisy §§ 41 a 42 sa vypúšťajú a pred § 41 sa vkladá nadpis „ Ustanovovanie obhajcov a zástupcov“;

2. § 41 zneje:

„Ak má prokurátor alebo v konaní pred súdom predseda senátu ustanoviť obvinenému obhajcu (§ 45 tr. p.), požiada advokátsku poradňu, aby mu oznámila, ktorý advokát má byť za obhajcu ustanovený.“;

3. za § 42 sa vkladá § 42a), ktorý zneje:

„Postup ustanovovania obhajcov a zástupcov v mieste, kde je niekoľko advokátskych poradní, upraví sa v záujme ich rovnomerného zaťaženia dohodou medzi krajským prokurátorom, predsedom krajského súdu a vedúcimi advokátskych poradní.“;

4. § 86 ods. 1 č. 7 zneje:

„potrebné výdavky obhajcu ustanoveného podľa § 45 tr. p.,“;

5. § 87 č. 2 zneje:

„potrebné výdavky zástupcu ustanoveného podľa § 142 ods. 1 alebo § 144 ods. 1 o. s. p.“.


§ 13.

Zrušujú sa:

1. nariadenie ministra spravodlivosti č. 194/1950 Sb., o sadzbách za advokátske a notárske výkony;

2. vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 5/1951 Ú. l. I (č. 53/1951 Ú. v. I), ktorou sa určujú sadzby za advokátske výkony.

§ 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952.

SADZOBNÍK.

Prvá časť.

Odmeny.

Čl. I.

Trestné veci.

(1) Za hlavné úkony v trestnom konaní sa považujú:

a) obhajovanie (zastupovanie) do hlavného pojednávania,

b) obhajovanie (zastupovanie) pri hlavnom pojednávaní,

c) odvolanie včítane prípadného vyjadrenia k odvolaniu,

d) vyjadrenie k odvolaniu, pokiaľ zastúpený sám nepodal odvolanie,

e) obhajovanie (zastupovanie) pri odvolacom pojednávaní,

f) návrh na obnovu trestného stíhania,

g) obhajovanie (zastupovanie) pri verejnom zasadaní,

h) sťažnosť proti rozhodnutiu vo veci samej,

ch) žiadosť o zahladenie odsúdenia,

i) žiadosť o milosť,

j) podnet k sťažnosti pre porušenie zákona.

(2) Za každý hlavný úkon náleží táto odmena:

VecOdmena v KčsPoznámka
123
1. Trestné stíhanie, konanie o obnovu, konanie o sťažnosti pre porušenie zákona, ak ide o čin, na ktorý zákon určuje trest

a) dočasného odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje jeden rok
b) dočasného odňatia slobody, ktorého horná hranica je viac než jeden rok, ale neprevyšuje päť rokov
c) dočasného odňatia slobody, ktorého horná hranica je viac než päť rokov
d) doživotného odňatia slobody alebo trest smrti500
800

1.200
1.600
1. Ak nejde o odvolanie alebo vyjadrenie k odvolaniu do viny, náleží odmena polovičná.
2. Za hlavné úkony vykonané v zastúpení zúčastnenej osoby náleží vždy odmena 500 Kčs.
3. Za hlavné úkony vykonané v zastúpení poškodeného náleží odmena
a) vo výške 70 %, ak bol nárok poškodenému aspoň zčasti súdom
priznaný,
b) v ostatných prípadoch vo výške 30 %.
2. Žiadosť o milosť
ak ide o vec zvlášť složitú
300
600
3. Nariadenie ochrannej výchovy mimo hlavného a odvolacieho pojednávania 500
4. Nariadenie ochranného liečenia mimo hlavného a odvolacieho pojednávania 500
5. Premena nápravného opatrenia na trest odňatia slobody 300
6. Osvedčenie sa podmienečne odsúdeného 300
7. Zmena výmery trestu podľa § 204 tr. p.300
8. Zahladenie odsúdenia 300

(3) Za hlavný úkon sa ďalej považujú a sumou 300 Kčs sa odmeňujú rôzne žiadosti alebo podania (o odklad výkonu trestu, o vydanie veci vzatej do úschovy a pod.), pokiaľ netvoria súčasť niektorého hlavného úkonu uvedeného v odseku 1.

Čl. II.

Občianskoprávne veci.

(1) Za hlavné úkony v rozhodovacom konaní sa okrem úkonov, uvedených v poznámkovom stĺpci, považujú tieto úkony:

a) prvá porada so zastúpeným,

b) návrh na začatie konania (žaloba),

c) vyjadrenie o skutkovom základe prejednávanej veci, ak bolo nariadené alebo pripustené súdom,

d) zastupovanie pri ústnom pojednávaní,

e) zastupovanie pri inom pojednávaní súdu,

f) odvolanie,

g) odpoveď na odvolanie,

h) sťažnosť proti usneseniu, ktorým sa konanie končí,

ch) návrh na obnovu konania,

i) návrh na zabezpečenie dôkazu,

j) návrh na predbežné opatrenie pred začatím konania vo veci samej,

k) podnet k sťažnosti pre porušenie zákona.

(2) Za hlavné úkony sa ďalej považujú a polovicou sadzby sa odmeňujú tieto ďalšie úkony:

a) sťažnosť proti ostatným usneseniam,

b) návrh na predbežné opatrenie pri začatí alebo po začatí konania vo veci samej,

c) zastupovanie pri výkone predbežného opatrenia.

(3) Za každý hlavný úkon náleží odmena vo výške ďalej uvedenej (za úkony uvedené v odseku 2 polovica z nej):

VecOdmena v KčsPoznámka
123
1. Rozvod a neplatnosť manželstva, zistenie, či tu je alebo nie je manželstvo9001. Úkony v konaní podľa § 240 o. s. p. sa odmeňujú podľa sadzby uvedenej pod č. 5.
2. Ak je s návrhom na rozvod alebo neplatnosť manželstva spojený návrh na určenie úhrady na osobné potreby alebo ak dôjde k takému spojeniu za konania, je odmena za hlavný úkon týkajúci sa oboch vecí 1.200 Kčs.
2. Uznanie rozhodnutia cudzieho štátu vo veciach manželských 1.200
3. Zákonné majetkové spoločenstvo manželov (zrušenie, rozdelenie a pod.) 900
4. Ostatné veci týkajúce sa manželov (§ 242 o. s. p.) 500
5. Poručenstvo, opatrovanstvo, deti v rodičovskej moci (najmä úprava výchovy a výživy detí) 300Za hlavný úkon sa pokladá aj podnet k začatiu konania.
6. Osvojenie 500
7. Zistenie alebo zapretie otcovstva 600 Ak je so žalobou o zistenie otcovstva spojený návrh na úhradu osobných potrieb alebo ak dôjde k takému spojeniu za konania, je odmena za hlavný úkon týkajúci sa oboch vecí 800 Kčs.
8. Uznanie rozhodnutia cudzieho štátu vo veciach zistenia alebo zapretia otcovstva 750
9. Pozbavenie svojprávnosti a povolenie zadržania v ústave500Za hlavný úkon sa pokladá aj návrh na zrušenie alebo premenu pozbavenia svojprávnosti a návrh na prepust. z ústavu.
10. Vyhlásenie za mŕtveho a dokázanie smrti500Za hlavný úkon sa pokladá aj návrh na zrušenie alebo opravu rozhodnutia.
11. Zastúpenie dediča alebo odkazovníka v konaní o prejednaní dedičstvaZa hlavný úkon sa pokladá aj návrh na vykonanie predbežných opatrení (§ 315 o. s. p.), návrh na postup podľa § 321 alebo § 322 o. s. p., návrh podľa § 332 o. s. p., dohoda o rozdelení dedičstva, návrh na postup podľa §§ 339 až 341 o. s. p.; úkony v konaní o žalobe podľa § 331 o. s. p. sa odmeňujú podľa sadzby uvedenej pod č. 17.
a) ak ide o majetok pozostávajúci len z predmetov osobného vlastníctva zostaviteľa,
aa) ak nepresahuje podiel zastupovaného na aktívach Kčs 20.000 300
bb) ak presahuje túto sumu, zvýši sa táto odmena z každých ďalších začatých 1.000 Kčs o 5
b) ak ide o majetok pozostávajúci aj z predmetov súkromného vlastníctva zostaviteľa,
aa) ak nepresahuje dedičstvo zastupovaného na aktívach Kčs 20.000 600
bb) ak presahuje túto sumu, zvýši sa táto odmena z každých ďalších začatých 1.000 Kčs o 10
12. Súdne umorenie listín 1 % z ceny práva z umorovanej listiny, najmenej však Kčs 100Za hlavný úkon sa pokladá aj druhý návrh na umorenie listiny (§ 356 o. s. p.).
13. Súdna úschova 1 % z ceny ukladaného predmetu alebo ukladanej sumy, najmenej však Kčs 150 Za hlavný úkon sa pokladá aj žiadosť o vydanie predmetu súdnej úschovy a vyjadrenie o vydaní predmetu súdnej úschovy.
14. Nájmy:
a) nechránené
b) chránené

250
500
Hlavné úkony po podaní odporu sa odmeňujú podľa sadzby uvedenej pod písm. b).
Rovnako sa odmeňujú hlavné úkony pri žalobe na vypratanie, ak nejde o prípady uvedené v sadzbe pod č. 16.
15. Národné poistenie 1/10 sadzby uvedenej pod č. 17, najmenej však Kčs 50
16. Veci pracovného, učebného alebo domovníckeho pomeru 200Ak ide však o uplatňovanie peňažných nárokov, náleží za hlavný úkon odmena vo výške jednej polovice sadzby uvedenej pod č. 17, najviac však 500 Kčs.
17. Ostatné veci občianskoprávne, ak ide o uplatňovanie vecného práva alebo záväzkového práva, najmä nároku na náhradu škody, nároku z kúpnej alebo zámennej smluvy, zo smluvy o dielo alebo z poistnej smluvy, ako aj v ostatných prípadoch, v ktorých sa uplatňuje nárok majetkovoprávny, ak má nárok cenu

do 1.000 Kčs
nad 1.000 Kčs do 2.000 Kčs
nad 2.000 Kčs do 3.000 Kčs
nad 3.000 Kčs do 5.000 Kčs
nad 5.000 Kčs do 10.000 Kčs
nad 10.000 Kčs do 15.000 Kčs
nad 15.000 Kčs do 20.000 Kčs
nad 20.000 Kčs do 30.000 Kčs
nad 30.000 Kčs do 50.000 Kčs
nad 50.000 Kčs z každých
ďalších začatých 10.000 Kčs
najviac však celkom


100
150
200
350
600
750
1.000
1.500
2.000

125
5.000
Za hlavný úkon sa pokladajú aj námietky proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu a vyhlásenie o vstupe vedľajšieho účastníka do konania; hlavné úkony v konaní o výživu plnoletých detí a rodičov voči deťom sa odmeňujú podľa sadzby uvedenej pod č. 5, v konaní o nároky podľa § 76 zákona o rodinnom práve podľa sadzby uvedenej pod č. 4

18. Zápisy do pozemkovej (železničnej, banskej) knihy alebo do podnikového registra, ak má predmet cenu

do 2.000 Kčs
nad 2.000 Kčs do 3.000 Kčs
nad 3.000 Kčs do 5.000 Kčs
nad 5.000 Kčs do 10.000 Kčs
nad 10.000 Kčs do 25.000 Kčs
nad 25.000 Kčs do 50.000 Kčs
nad 50.000 Kčs z každých
ďalších začatých 10.000 Kčs
najviac však celkom100
150
200
350
500
750

25
2.000
Ak ide o návrh pre JRD, nesmie odmena za hlavný úkon presahovať 250 Kčs.

(4) Za hlavné úkony v exekučnom konaní sa pokladajú:

a) návrh na nariadenie exekúcie (nariadenie exekučnej likvidácie),

b) námietky dlžníka proti exekúcii,

c) vyjadrenie o námietkach, ak bolo nariadené alebo pripustené súdom,

d) zastupovanie pri ústnom pojednávaní,

e) odvolanie,

f) odpoveď na odvolanie,

g) sťažnosť.

(5) Za hlavné úkony sa ďalej považujú a polovicou sadzby sa odmeňujú tieto ďalšie úkony:

a) návrh na odklad exekúcie,

b) vyjadrenie o návrhu na odklad exekúcie, ak bolo nariadené alebo pripustené súdom,

c) zastupovanie pri exekučnom opísaní,

d) zastupovanie pri zexekvovaní,

e) zastupovanie pri rozvrhovom roku,

f) zastupovanie pri iných pojednávaniach a úkonoch súdu,

g) zastupovanie pri výkone exekúcie vyprataním,

h) písomné podania potrebné pre uspokojenie nároku v exekúcii (napr. oznámenie výšky nároku, vyhlásenie o tom, akým spôsobom sa má nárok uhradiť, vyhlásenie o prevzatí nehnuteľnej veci, žiadosť o schválenie príklopu, prihlásenie nárokov v exekučnej likvidácii a pod.) alebo pre jej zrušenie.

(6) Za každý hlavný úkon náleží odmena vo výške ďalej uvedenej (za úkony uvedené v odseku 5 polovica z nej):

VecOdmena v KčsPoznámka
123
1. Exekúcia na peňažné pohľadávky a plat, ak má predmet konania, rozhodný pre výpočet odmeny, cenu

do 1.000 Kčs
nad 1.000 Kčs do 2.000 Kčs
nad 2.000 Kčs do 3.000 Kčs
nad 3.000 Kčs do 5.000 Kčs
nad 5.000 Kčs do 10.000 Kčs
nad 10.000 Kčs do 15.000 Kčs
nad 15.000 Kčs do 20.000 Kčs
nad 20.000 Kčs do 30.000 Kčs
nad 30.000 Kčs do 50.000 Kčs
nad 50.000 Kčs z každých ďalších začatých 10.000 Kčs
najviac však celkom


80
120
150
250
400
450
500
750
1.000

75
2.500
1. Ak je v jednom návrhu na nariadenie exekúcie navrhované viac druhov exekúcie, zvyšuje sa odmena za taký návrh, ak nejde o prípad § 569 o.s.p., o jednu štvrtinu odmeny; pre výpočet je rozhodný ten z návrhov, ktorý sa odmeňuje najvyššou sadzbou.
2. V konaní o žalobe podľa §§ 442, 502, 524 ods. 3, §§ 543, 546, 584 a 674 o.s.p. náleží za hlavné úkony odmena podľa sadzby uvedenej v odseku 3 pod č. 17.
2. Ostatné druhy exekúcie pre vymoženie peňažných nárokov, exekúcie pre vymoženie nepeňažných nárokov, exekučná likvidácia, ak cena predmetu konania, rozhodná pre výpočet odmeny, je

do 1.000 Kčs
nad 1.000 Kčs do 2.000 Kčs
nad 2.000 Kčs do 3.000 Kčs
nad 3.000 Kčs do 5.000 Kčs
nad 5.000 Kčs do 10.000 Kčs
nad 10.000 Kčs do 15.000 Kčs
nad 15.000 Kčs do 20.000 Kčs
nad 20.000 Kčs do 30.000 Kčs
nad 30.000 Kčs do 50.000 Kčs
nad 50.000 Kčs z každých
ďalších začatých 10.000 Kčs
najviac však celkom
50
75
100
150
200
250
350
500
650

50
1.500

(7) Ak bola v poradni vybavená občianskoprávna vec, bez dôjdenia k súdnemu konaniu, náleží poradni odmena za dva hlavné úkony podľa príslušnej sadzby uvedenej v odseku 3 alebo 6.

Čl. III.

Správne veci.

(1) Za úhrn úkonov, ktoré sú potrebné na úplné vykonanie obhajoby v trestnom konaní správnom, náleží táto odmena:

VecOdmena v KčsPoznámka
123
1. Ak ide o závažný priestupok, pre ktorý obvinenému hrozí trest prepadnutia imania alebo zákaz pobytu (§§ 21 a 23 tr. zák. správ.) v 1. stolici 1.000
v 2. stolici 1.500
Za úhrn úkonov, ktoré sú potrebné na zastúpenie iných osôb než obvineného v trestnom konaní správnom, náleží vždy odmena 300 Kčs v 1. stolici, 500 Kčs v 2. stolici.
2. Ak ide o priestupok, na ktorý zákon určí pokutu presahujúcu 50.000 Kčs v 1. stolici 700
v 2. stolici 1.000
3. Ak ide o ostatné priestupky v 1. stolici 300
v 2. stolici 500

(2) Za úhrn úkonov, spojených so zastupovaním vo veciach, o ktorých rozhoduje orgán štátnej správy, náleží, ak nejde o trestné konanie správne, táto odmena:

VecOdmena v Kčs
12
1. Veci peniazmi oceniteľné v 1. stolici trojnásobok
v 2. stolici štvornásobok sadzieb uvedených v čl. II ods. 3 č. 17
2. Ostatné veci

a) v jednoduchých prípadoch


b) v složitých prípadoch


c) v najsložitejších prípadochv 1. stolici 400
v 2. stolici 500

v 1. stolici 800
v 2. stolici 1.000

v 1. stolici 1.600
v 2. stolici 2.000

Čl. IV.

Kárne veci.

Za úhrn úkonov spojených s obhajobou v kárnom konaní náleží odmena v každej stolici 1.000 Kčs.

Čl. V.

Smluvy a iné právne úkony.

Za prípravu a spísanie listiny o právnom úkone náleží odmena,

1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu 1 %,

najmenej 200 Kčs;

2. ak ide o smluvu, z ceny predmetu 1,5 %,

najmenej 300 Kčs.

Čl. VI.

Správa majetku.

Za správu majetku náleží odmena vo výške 5 až 10 % hrubého príjmu zo spravovaného majetku podľa obťažnosti správy; v tejto odmene sú zahrnuté úkony bežnej správy.

Čl. VII.

Porady a drobné úkony právnej pomoci.

(1) Za porady, spojené so štúdiom prípadu a jeho rozborom, a za poskytnutie podrobných pokynov, včítane event. spísania návrhu na začatie konania (žaloby) alebo iného návrhu, ak si klient vec prejedná ďalej sám, náleží táto odmena:

VecOdmena
12
1. V trestných veciach Vo výške jednej tretiny sadzby za jeden úkon podľa čl. I ods. 2
2. V občianskoprávnych veciach Vo výške sadzby za jeden úkon podľa čl. II ods. 3alebo 6
3. V správnych veciach Vo výške jednej tretiny úhrnnej sadzby uvedenej v čl. III
4. V kárnych veciach Vo výške jednej tretiny úhrnnej sadzby uvedenej v čl. IV
5. Vo veciach týkajúcich sa smlúv a iných právnych úkonov Vo výške jednej tretiny sadzby uvedenej v čl. V

(2) Za drobné úkony právnej pomoci pracujúcim, najmä za porady rázu iba informatívneho, včítane spísania upomienok alebo iných jednoduchých podaní náleží odmena vo výške 20 až 200 Kčs podľa dĺžky trvania porady a obťažnosti veci.

Druhá časť.

Náhrada za premeškaný čas.

(1) Pri úkone, vykonanom mimo obce, v ktorej je sídlo poradne (pobočky), náleží za čas potrebný pre cestu na miesto úkonu a za čas strávený na mieste úkonu

1. pri úkonoch vykonaných advokátskym koncipientom alebo iným zamestnancom poradne, 20 Kčs za každú začatú polhodinu,

2. pri úkonoch vykonaných advokátom 40 Kčs za každú začatú polhodinu.

(2) Táto náhrada nenáleží za čas, strávený vlastným vykonaním úkonu.

(3) Náhrada za premeškaný čas náleží len za čas, ktorý po odpočítaní času stráveného vlastným vykonaním úkonu nepresahuje normálny denný pracovný čas, po ktorý je člen alebo zamestnanec poradne činný v poradni.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.