Nariadenie č. 23/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo Okresného súdu v Novom Měste nad Metují

Čiastka 14/1951
Platnosť od 28.03.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.04.1951 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

OBSAH

23.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 22. marca 1951,

ktorým sa určuje sídlo Okresného súdu v Novom Měste nad Metují.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 2 ods. 2 č. 2 zákona č. 320/1948 Sb., o územnej organizácii krajských a okresných súdov:


§ 1

Sidlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Dobruške sa určuje v Novom Měste nad Metují.

§ 2

Tým sa mení časť 1. prílohy k § 4 ods. 1 nariadenia ministra spravodlivosti č. 11/1949 Sb., ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.