Nariadenie vlády č. 128/1951 Zb.Nariadenie o organizácii náboru pracovných síl

Čiastka 56/1951
Platnosť od 31.12.1951 do09.11.1958
Účinnosť od 01.01.1952 do09.11.1958
Zrušený 70/1958 Zb.

128

Vládne nariadenie

zo dňa 27. decembra 1951

o organizácii náboru pracovných síl.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Aby plnenie rastúcich hospodárskych úloh pri výstavbe socializmu v našej vlasti bolo zabezpečené dostatočným počtom pracovníkov, treba pracovníkov získavať náborom, ktorý vykonávajú Ministerstvo pracovných síl prostredníctvom národných výborov alebo podniky.

Organizovaný nábor.

§ 2.

Pre najdôležitejšie hospodárske odvetvia a podniky sa pracovníci získavajú organizovaným náborom, ktorý vykonáva Ministerstvo pracovných síl prostredníctvom krajských a okresných národných výborov; miestne národné výbory spolupôsobia pri jeho vykonávaní.

§ 3.

(1) Organizovaný nábor sa vykonáva v súlade s potrebami jednotného hospodárskeho plánu podľa plánu organizovaného náboru pracovných síl, ktorý zostavuje Štátny úrad plánovací a schvaľuje vláda. V tomto pláne vláda určí najmä,

a) pre ktoré odvetvia alebo podniky má Ministerstvo pracovných síl vykonávať organizovaný nábor;

b) koľko pracovníkov má Ministerstvo pracovných síl pre jednotlivé odvetvia alebo podniky získať;

c) koľko pracovníkov z vidieckeho alebo mestského obyvateľstva sa má získať organizovaným náborom v jednotlivých krajoch a koľko pracovníkov majú jednotlivé ústredné úrady vo svojom odbore pôsobnosti uvoľniť pre organizovaný nábor.

(2) Krajské národné výbory vykonajú rozpis počtu pracovníkov z vidieckeho a mestského obyvateľstva, ktorý sa má získať organizovaným náborom, na okresy a okresné národné výbory vykonajú rozpis na obce. Kompetentné ústredné úrady, ktoré majú uvoľniť pracovníkov pre organizovaný nábor, vykonajú po dohode s Ministerstvom pracovných síl rozpis na jednotlivé podniky a závody. Pri rozpisoch sa prihliadne na potreby obcí, podnikov a závodov.

(3) Plán organizovaného náboru pracovných síl a jeho rozpisy sú záväzné pre ústredné úrady, národné výbory a podniky a musia byť splnené.

§ 4.

(1) Ministerstvo pracovných síl a národné výbory oboznamujú pracujúcu verejnosť s politickým a hospodárskym významom organizovaného náboru a s jeho podmienkami. Pritom sa opierajú o činnú účasť dobrovoľných organizácií pracujúceho ľudu.

(2) Národné výbory získavajú pracovníkov priamym stykom a presvedčovaním v obciach a závodoch. Pri získavaní pracovníkov v závodoch postupujú po dohode s vedením podniku.

(3) Národné výbory uzavierajú so získanými pracovníkmi pracovné zmluvy v mene príslušného podniku.

(4) Národné výbory sa postarajú o to, aby pracovníci boli lekársky vyšetrení, prepravení na vzdialené pracoviská a riadne prijatí v závodoch.

§ 5.

(1) Vedenie podniku, pre ktorý sa vykonáva organizovaný nábor, je povinné

a) pripraviť včas a v predpísanom stave ubytovanie pre získaných pracovníkov a zabezpečiť im stravovanie;

b) starať sa o zaškolovanie pracovníkov a plniť ostatné povinnosti vyplývajúce z pracovných smlúv;

c) zvlášť neustále starať sa o udržanie pracovníkov.

(2) Ministerstvo pracovných síl a z jeho poverenia krajské a okresné národné výbory kontrolujú, či vedenie podniku plní svoje povinnosti, uvedené v predchádzajúcom odseku.

(3) Ministerstvo pracovných síl môže zastaviť nástup pracovníkov do podnikov, ktoré neplnia svoje povinnosti uvedené v odseku 1, najmä, ktoré nezabezpečia vhodné ubytovanie pre pracovníkov.

§ 6.

Nábor vykonávaný podnikmi.

(1) Nábor pracovníkov mimo plánu organizovaného náboru pracovných síl vykonávajú podniky.

(2) Ministerstvo pracovných síl dozerá, aby náborom podľa predchádzajúceho odseku nebol narušovaný organizovaný nábor.


Všeobecné a záverečné ustanovenia.

§ 7.

(1) Ak vyžaduje nevyhnutne plnenie plánovaných úloh v hospodárskych odvetviach alebo podnikoch, pre ktoré sa vykonáva organizovaný nábor, aby odchádzajúci brigádnici boli nahradení novými brigádnikmi, môže vláda určiť počet pracovníkov, ktorý jednotlivé ústredné úrady musia uvoľňovať na prechodný čas vo svojom odbore pôsobnosti.

(2) Pre vykonávanie náboru brigádnikov platia primerane ustanovenia o organizovanom nábore.

§ 8.

Okresné národné výbory môžu uložiť podnikom, aby prijali na vhodné pracoviská primeraný počet osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

§ 9.

(1) Vedenie podniku je zodpovedné za to, že neprekročí plánované stavy pracovníkov.

(2) Ministerstvo pracovných síl a z jeho poverenia krajské a okresné národné výbory kontrolujú, či plánované stavy pracovníkov nie sú prekročované a či v závodoch nie sú prebytky pracovníkov.

§ 10.

Ministerstvo pracovných síl môže po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a s jednotnou odborovou organizáciou vydať podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia.

§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.