Nariadenie vlády č. 84/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zastavuje činnosť Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a Veľkodistribučného podniku

Čiastka 44/1951
Platnosť od 02.11.1951
Účinnosť od 01.10.1951

84.

Vládne nariadenie

zo dňa 2. októbra 1951,

ktorým sa zastavuje činnosť Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a Veľkodistribučného podniku.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Dňom 1. októbra 1951 zastavuje sa činnosť:

a) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a Družstva pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, zriadených na základe zákona č. 278/1948 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami,

b) Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným a jeho oblastného orgánu v Bratislave, zriadených na základe zákona č. 279/1948 Sb., o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom.

(2) Tým istým dňom vstupujú uvedené podniky do likvidácie. Likvidátorov vymenúva a odvoláva minister vnútorného obchodu. O likvidácii platia inak primerane predpisy o likvidácii národných podnikov priemyslových. Minister financií po dohode s ministrom vnútorného obchodu určí, ako budú usporiadané záväzky likvidovaných podnikov, ktoré neprechádzajú podľa § 2 ods. 1.

§ 2.

(1) Z majetku podnikov uvedených v § 1 zriadi minister vnútorného obchodu národné podniky alebo urobí o ňom opatrenia vo vlastnom odbore pôsobnosti alebo ho prevedie po dohode s kompetentným ministrom do jeho právomoci. Pritom určí, ktoré záväzky prechádzajú s prevzatým majetkom.

(2) Pre národné podniky vykonávajúce výkup poľnohospodárskych výrobkov môže minister financií po dohode s ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho a s ministrom vnútorného obchodu určiť odchýlky od ustanovení zákona č. 104/1950 Sb., o financovaní národných a komunálnych podnikov.

§ 3.

Opatrenia urobené vo shode s ustanovením tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sú platné.

§ 4.

Úkony potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sú oslobodené od poplatkov a dávok.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1951; vykonajú ho ministri vnútorného obchodu a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.