Nariadenie vlády č. 5/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti

(v znení č. 21/1954 Zb.)

Čiastka 4/1951
Platnosť od 05.02.1951 do01.05.1961
Účinnosť od 14.05.1954 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.

5.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. januára 1951,

ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 3, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 5 a § 10 ods. 2 zákona č. 94/1950 Sb., o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti (ďalej len „zákon“):


Diel 1.

Ubytovacia povinnosť.

§ 1.

Rozsah ubytovacej povinnosti.

Ak nemožno brannú moc alebo SNB ubytovať vo vlastných ubytovacích objektoch, sú držitelia iných vhodných objektov povinní poskytnúť príslušníkom týchto sborov po dobu potreby ubytovanie tak, aby

a) generáli, vyšší dôstojníci a ostatní príslušníci brannej moci alebo SNB vo funkcii, pre ktorú je plánovaná hodnosť generála alebo vyššieho dôstojníka, a velitelia sústredených oddielov SNB boli ubytovaní po jednom v miestnosti,

b) nižší dôstojníci, poddôstojníci z povolania a strážmajstri SNB boli ubytovaní najviac po troch v miestnosti,

c) u ostatných poddôstojníkov a u príslušníkov mužstva pripadala na jednu osobu plocha aspoň 4 m2 a vzdušný priestor aspoň 12 m3; ak netrvá ubytovanie dlhšie než 10 dní, môže byť pri nedostatku ubytovacieho priestoru táto plocha zmenšená, avšak ubytované osoby musia mať vždy toľko priestoru, aby si mohly odpočinúť a uložiť výstroj a výzbroj.

Povinnosť dodať niektoré hnuteľné vecné prostriedky pri ubytovaní.

§ 2.

(1) Ubytovacia povinnosť zahrnuje v sebe aj povinnosť držiteľov objektov poskytnúť ubytovaným osobám potrebné vnútorné zariadenie, najmä stoly, stoličky a lôžka, ako aj svietivo a v zimnom období kurivo. Ak nie sú držitelia objektov zároveň držiteľmi týchto potrieb, sú povinní ich dodať iné osoby, ktoré ich majú v držaní.

(2) Ak nie je v obci dostatok voľných alebo nevyužitých lôžok, nastupuje na miesto povinnosti dodať lôžka povinnosť dodať pre ubytovanie mužstva a poddôstojníkov na osobu 10 kg slamy alebo náhradku jej rovnocenného alebo až 20 kg náhradku menej hodnotného.

§ 3.

Začínajúc jedenástym dňom ubytovania postarajú sa pre osoby uvedené v § 1 písm. c) orgány vojenskej správy alebo SNB samy o lôžka, slamu a kurivo; keby to však bolo spojené s neúmernými dopravnými alebo inými ťažkosťami, obstará tieto potreby na dožiadanie a náklad vojenskej správy alebo SNB miestny národný výbor za ceny v mieste obvyklé.

§ 4.

Povinnosť ustajniť kone a iné zvieratá.

Držitelia stajní alebo iných vhodných priestorov sú povinní poskytnúť ich po dobu potreby pre ustajnenie koní alebo iných zvierat. Na ustajnenie jedného koňa pripadá plocha aspoň 5 m2 a vzdušný priestor aspoň 24 m3.

§ 5.

Povinnosť dodať niektoré hnuteľné vecné prostriedky pri ustajnení.

Povinnosť na ustajnenie zahrnuje v sebe aj povinnosť poskytnúť potrebné stajňové zariadenie, ako i svietivo a ďalej na koňa a deň 2 kg slamy alebo až 4 kg iného steliva v mieste obvyklého. Ustanovenie § 2 ods. 1 vety druhej platí obdobne; pokiaľ ide o dodanie slamy (iného steliva) platí obdobne ustanovenie § 3.

§ 6.

Povinnosť poskytnúť niektoré iné miestnosti (priestory).

Pre potreby složiek brannej moci alebo SNB pri ubytovaní, najmä pre kancelárie, učebne, skladištia, dielne, ošetrovne a na umiestnenie vozidiel každého druhu, je držiteľ objektu povinný poskytnúť miestnosti (priestory) so zariadením v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej potrebe.

§ 7.

Oslobodenie od ubytovacej povinnosti.

(1) Na ubytovanie brannej moci alebo SNB nemožno používať objekty alebo miestnosti,

a) v ktorých sú zastupiteľské úrady alebo byty osôb, ktorým prislúcha právo exteritoriality, za podmienky vzájomnosti,

b) v ktorých by ubytovanie ohrožovalo riadny chod verejnej správy alebo súdnictva alebo hospodársky, poprípade kultúrny život.

(2) Pri ukladaní ubytovacej povinnosti treba držiteľovi objektu ponechať priestory, ktoré nevyhnutne potrebuje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, poprípade pre svojich zamestnancov.

§ 8.

Povinnosti držiteľa objektu.

(1) Pokiaľ držiteľ objektu, ktorému bola uložená ubytovacia povinnosť, ho neudržuje v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, môže vojenská správa alebo SNB urobiť potrebné opravy a odstrániť závady na náklad držiteľa.

(2) Úpravy, ktorými sa zlepší ubytovanie brannej moci alebo SNB, alebo ktorými sa pridelené objekty prispôsobia osobitným potrebám brannej moci alebo SNB, možno urobiť len na náklad štátu. Ak trvá na tom držiteľ, musí sa objekt po skončenom ubytovaní uviesť opäť do pôvodného stavu na náklad štátu.

§ 9.

Náhrada za ubytovanie.

(1) Za ubytovanie brannej moci alebo SNB a dodané hnuteľné vecné prostriedky sa poskytuje náhrada podľa sadzieb obsiahnutých v prílohe k tomuto nariadeniu. Národnému výboru ako držiteľovi objektu náhrada neprislúcha; za hnuteľné vecné prostriedky dodané národným výborom prislúcha mu náhrada iba vtedy, ak si ich zadovážil za odplatu. Ubytovacím podnikom socialistického sektora sa poskytuje náhrada za ubytovanie v plnej výške cien platných za ubytovanie v týchto podnikoch.

(2) Ak netrvá ubytovanie brannej moci alebo SNB celý deň, poskytne sa náhrada za celý deň. Ak sa však vystrieda za 24 hodín v tom istom objekte viac jednotiek (osôb), prislúcha držiteľovi objektu iba jedna náhrada, a to podľa sadzby pre neho najvýhodnejšej.

§ 10.

Sročnosť náhrady za ubytovanie.

(1) Náhrada za ubytovanie sa platí vždy po 10 dňoch; ak však trvá ubytovanie menej než 10 dní, zaplatí sa celá náhrada naraz pred jeho skončením.

(2) Náhrada pre všetkých držiteľov v obci sa vypláca prostredníctvom miestneho národného výboru; miestny národný výbor vyplatí bez meškania jednotlivým držiteľom objektov, poprípade iným osobám, ktoré dodaly vecné prostriedky, sumy na ne pripadajúce.

(3) Ak ubytovaciu povinnosť, poprípade povinnosť dodať niektoré hnuteľné vecné prostriedky, výnimočne uložily orgány vojenskej správy alebo SNB držiteľom priamo, platí sa náhrada tiež priamo im.

§ 11.

Náhrada škody spôsobenej ubytovaním.

(1) Stav objektu zisťujú pri jeho prevzatí na ubytovacie účely a pri jeho odovzdaní po skončenom ubytovaní orgány vojenskej správy alebo SNB za účasti držiteľa alebo v jeho neprítomnosti za účasti zástupcu miestneho národného výboru.

(2) Za opotrebenie vzniknuté obvyklým užívaním, ako i za poškodenie (pri hnuteľných veciach aj za stratu), ktoré nastaly náhodou alebo ktoré zavinili držiteľ, príslušníci jeho rodiny a jeho zamestnanci alebo tretie osoby, za ktoré vojenská správa alebo SNB nezodpovedá, sa náhrada škody neposkytuje.

(3) Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody podľa § 3 ods. 2 zákona sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom ubytovací objekt bol po skončenom ubytovaní odovzdaný jeho držiteľovi.

§ 12.

Náhrada škody spôsobenej cvičením.

(1) Nárok na náhradu škody, spôsobenej cvičením brannej moci alebo SNB na pozemkoch alebo kultúrach, sa uplatňuje na príslušnom miestnom národnom výbore do 30 dní po skončení cvičenia, inak nárok zanikne; návrhy na zistenie škody treba však podať v prvých 5 dňoch tejto lehoty miestnemu národnému výboru. Miestny národný výbor urobí súpis prihlásených škôd a po dohode s orgánmi vojenskej správy alebo SNB vyhlási spôsobom v mieste obvyklým čas, kedy budú nároky na náhradu škôd prejednávané. Ak nedôjde k dohode o nároku na náhradu škody, rozhodne o ňom okresný národný výbor.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na prípady, keď bola škoda spôsobená na pozemkoch alebo kultúrach iným výkonom služby.

§ 13.

Naturálne stravovanie brannej moci a SNB.

(1) Pri ozbrojených a záchranných výpomociach môžu požadovať na miestnych národných výboroch stravu a krmivo len príslušníci brannej moci alebo SNB, ktorí sa preukážu písomným rozkazom vydaným kompetentným veliteľstvom. Stravu a krmivo možno požadovať podľa početného stavu jednotky v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2) Za dodanú stravu a krmivo zaplatí kompetentné veliteľstvo (odsek 1) náhradu podľa bežných spotrebiteľských cien, a to najpozdejšie, len čo bola splnená úloha jednotky. Náhrada sa poukáže miestnemu národnému výboru, ktorý ju vyplatí bez meškania jednotlivým poskytovateľom stravy alebo krmiva.

(3) Podrobnosti na vykonanie odseku 2 určí Ministerstvo potravinárskeho priemyslu po dohode s ministerstvami národnej obrany a národnej bezpečnosti vyhláškou v úradnom liste.

Diel 2.

Hospodárenie s vojenskými bytmi a s bytmi SNB.

§ 14.

Pomer k všeobecným predpisom o hospodárení s bytmi.

Pokiaľ zákon alebo toto nariadenie neustanovujú inak, platia pre hospodárenie s vojenskými bytmi a s bytmi SNB primerane ustanovenia zákona č. 138/1948 Sb., o hospodárení s bytmi, a vykonávacích predpisov k nemu vydaných.

§ 15.

Pôsobnosť.

(1) Pokiaľ zákon alebo toto nariadenie nesverujú hospodárenie s vojenskými bytmi alebo s bytmi SNB výslovne miestnym národným výborom, hospodária

a) s vojenskými bytmi vojenské miestne veliteľstvá (ďalej „vojenské bytové úrady“),

b) s bytmi SNB krajské veliteľstvá národnej bezpečnosti (ďalej „bytové úrady SNB“).

(2) Pokiaľ je to potrebné, môžu si ministerstvá národnej obrany a národnej bezpečnosti vyhradiť výkon pôsobnosti podľa odseku 1 písm. a) a b).

§ 16.

Zámeny bytov.

(1) Zamieňať vojenské byty alebo byty SNB za iné byty možno, len ak s tým súhlasí vojenský bytový úrad alebo bytový úrad SNB i miestny národný výbor. Pri týchto zámenách stráca vojenský byt alebo byt SNB túto svoju povahu a nadobúda ju byt druhý.

(2) Ak zamení vojenská osoba z povolania alebo príslušník SNB v činnej službe vojenský byt alebo byt SNB za byt v rodinnom domčeku, ktorý mu bol pridelený z konfiškovaného majetku, nestráca jeho doterajší byt povahu vojenského bytu alebo bytu SNB, avšak výmer (rozkaz) na jeho vypratanie podľa § 6 ods. 2 zákona možno vydať len so súhlasom Ministerstva národnej obrany, poprípade Ministerstva národnej bezpečnosti, udeleným po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti.

Uvoľňovanie bytov.

§ 17.

(1) Ak vydá vojenský bytový úrad alebo bytový úrad SNB podľa § 6 ods. 1 zákona alebo miestny národný výbor podľa § 6 ods. 2 zákona rozkaz (výmer) na vypratanie vojenského bytu alebo bytu SNB, ktorý sa užíva na základe nájomnej alebo inej smluvy o užívaní, vyhlási zároveň v rozkaze (výmere) túto smluvu za zrušenú.

(2) Ak vo vojenskom byte alebo v byte SNB bývaly 1. augusta 1950 okrem osôb, ktoré sú alebo 4. júna 1948 boly vojenskými osobami z povolania, vo výslužbe alebo vojenskými penzistami alebo príslušníkmi SNB v činnej službe alebo vo výslužbe, aj iné osoby, nevzťahuje sa na tieto osoby rozkaz (výmer) na vypratanie bytu podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona, dokiaľ im nebude pridelený primeraný náhradný byt.

§ 18.

(1) Ak sa chce vojenská osoba z povolania alebo príslušník SNB v činnej službe pri preložení do výslužby alebo pri prepustení z činnej služby nasťahovať do bytu vo vlastnom rodinnom domčeku alebo v rodinnom domčeku príslušníka svojej rodiny, vyhlási miestny národný výbor na návrh vojenského bytového úradu alebo bytového úradu SNB nájomnú alebo inú smluvu o užívaní tohto bytu za zrušenú.

(2) Ak vojenský bytový úrad alebo bytový úrad SNB nepridelí doterajšiemu užívateľovi bytu primeraný náhradný byt, pridelí mu ho miestny národný výbor, ktorý vyhlasuje nájomnú alebo inú smluvu o užívaní za zrušenú, poprípade iný miestny národný výbor.

§ 19.

Náhradné byty.

(1) Náhradný byt sa musí prideliť vždy zároveň s rozkazom (výmerom) na vypratanie bytu.

(2) Pri prideľovaní náhradných bytov treba prihliadať na osobné a rodinné pomery dotknutej osoby.

(3) Osobám, ktoré vykonávajú v doterajšom bydlisku povolanie dôležité s hľadiska plnenia úloh jednotného hospodárskeho plánu, možno prideliť náhradný byt v inej obci len so súhlasom krajského národného výboru udeleným po dohode s krajským vojenským veliteľstvom alebo s krajským veliteľstvom národnej bezpečnosti.

(4) Ak vojenský bytový úrad alebo bytový úrad SNB pridelí osobe, ktorá je podľa § 6 ods. 2 zákona povinná vypratať vojenský byt alebo byt SNB, ako náhradný byt iný vojenský byt alebo byt SNB, nestráca tým náhradný byt túto svoju povahu, avšak výmer (rozkaz) na jeho vypratanie podľa toho istého ustanovenia možno vydať len so súhlasom Ministerstva národnej obrany, poprípade Ministerstva národnej bezpečnosti, udeleným po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti.

§ 20.

Konanie.

(1) Vojenské bytové úrady a bytové úrady SNB postupujú pri konaní vo veciach upravených zákonom a týmto nariadením podľa predpisov o správnom konaní.

(2) Proti rozhodnutiam vojenských bytových úradov alebo bytových úradov SNB, pokiaľ smerujú proti vojenským osobám z povolania alebo príslušníkom SNB v činnej službe, niet opravného prostriedku. Ak smeruje také rozhodnutie proti iným osobám, môžu sa tieto osoby odvolať proti rozhodnutiu

a) vojenského miestneho veliteľstva na veliteľstvo okruhu, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou,

b) krajského veliteľstva národnej bezpečnosti na Ministerstvo národnej bezpečnosti.

§ 21.

Vypratávanie bytov.

(1) Právoplatné výmery (rozkazy) na vypratanie bytov sú exekučnými titulmi a vykonávajú sa správnou alebo súdnou exekúciou.

(2) Exekúciu možno vykonať len vtedy, ak bol pridelený primeraný náhradný byt a ak je tento byt vyprataný.

§ 22.

Pojem rodinného domčeka.

Rodinným domčekom podľa zákona a tohto nariadenia sa rozumie domček s jedným alebo s dvoma bytmi, poprípade s ďalším bytom, ak bol zriadený s využitím svahovitého staveniska.

§ 23.

Vykonávacie predpisy.

Ministerstvá národnej obrany a národnej bezpečnosti vydajú po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti vyhláškou v úradnom liste podrobné predpisy na vykonanie ustanovení tohto dielu.


Diel 3.

§ 24.

Účinnosť a vykonanie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri národnej obrany a národnej bezpečnosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kopřiva v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 5/1951 Sb.

A.

K § 9 ods. 1.

Sadzby náhrad za ubytovanie.

1. Náhrada za ubytovanie vojenských osôb z povolania a príslušníkov SNB.

Za obytné miestnosti*)
v miestach s počtom obyvateľovso zariadením, posluhou, osvetlením a kurivombez osvetleniabez kurivabez osvetlenia a bez kuriva
denne Kčs
25.000 a viac2422.501816.50
menej než 25.0001816.501210.50

*) Ak je v obytnej miestnosti ubytovaných viac osôb než jedna, pripláca sa za každú ďalšiu osobu 50 % sadzby uvedenej v tabuľke, ale sa neprihliada na osvetlenie a kurivo.

2. Náhrada za ubytovanie poddôstojníkov a mužstva.

Za ubytovanie osoby a deň v halieroch
v miestach s počtom obyteľovs osvetlením, kurivom*) a slamou na spanie (lôžkom)bez osvetleniabez kurivabez slamy na spanie (lôžka)bez osvetlenia, kuriva, slamy na spanie (lôžka)
25.000 a viac10090809050
menej než 25.0008070606030

*) Osvetlenie dodá držiteľ objektu podľa potreby; miestnosti sa vykurujú na 16o-18o C.

3. Náhrada za ustajnenie koní, poprípade iných zvierat.

Za ustajnenie 1 koňa (zvieraťa) a deň v halieroch
v miestach s počtom obyvateľovso stajňovým náradím, osvetlením a stelivovou slamoubez osvetleniabez stelivovej slamybez osvetlenia a bez stelivovej slamy
25.000 a viac16015010090
menej než 25.0001401308070

4. Náhrada za poskytnutie iných priestorov (kancelárií, učební, skladíšť a i.).

Sadzby podľa tabuľky 4 sa platia za miestnosti s plošnou výmerou do 60 m2; ak je miestnosť väčšia než 60 m2, platia sa uvedené sadzby za každých ďalších 60 m2 plochy, pričom sa zvyšok plochy s výmerou nad 30 m2 počíta za celú náhradovú jednotku.

5. Náhrada za umiestnenie niektorých zbraní a dopravných prostriedkov

a) Za umiestnenie vozov, automobilov, diel, tankov a lietadiel v kôlňach, remízach, prístrešiach a pod. sa platí za vozidlo a deň 1.50 Kčs, za lietadlo a deň 3 Kčs,

b) za garážovanie automobilov v riadne vybudovaných a potrebným príslušenstvom vystrojených garážach sa platí za deň a oddelenie (tzv. box) 7 Kčs,

c) za umiestnenie automobilov a lietadiel vo spoločnej riadne vybudovanej a vystrojenej garáži (hale, hangári) sa platí za motorové vozidlo a deň 5 Kčs a za lietadlo a deň 8 Kčs.

Za spotrebovanú pitnú alebo úžitkovú vodu sa náhrada neplatí.

B.

K § 13 ods. 1.

Prehľad stravných a kŕmnych dávok.

1. Pre vojenské osoby a príslušníkov SNB možno požadovať (pre muža a deň):

na raňajky: 1/2 l bielej kávy (z náhradku), 250 g chleba a 100 g marmelády;

na obed: 1/2 l hovädzej polievky so závarkou, porcie zo 120 g hovädzieho mäsa s kosťami, 1/3 l čiernej kávy (z náhradku) a 200 g chleba; príkrm zo 100 g cestovín, krúp, strukovín alebo z 500 g surových zemiakov, alebo knedle zo 140 g múky s omáčkou, kapustou a pod., všetko omastené 35 g tuku;

na večeru: 1/2 l polievky so závarkou zo 100 g hovädzieho mäsa, príkrm rovnakého složenia ako na obed, omastený 35 g tuku, 1/3 l čiernej kávy (z náhradku) a 250 g chleba.

2. Pre jedného koňa a deň možno požadovať:

5 kg ovsa, 5 kg sena a 3 kg slamy.