Nariadenie vlády č. 83/1951 Zb.Nariadenie o organizácii strojných a traktorových staníc

(v znení č. 94/1953 Zb., 34/1958 Zb.)

Čiastka 44/1951
Platnosť od 02.11.1951 do31.03.1964
Účinnosť od 01.07.1958 do31.03.1964
Zrušený 61/1964 Zb.

83.

Vládne nariadenie

zo dňa 9. októbra 1951

o organizácii strojných a traktorových staníc.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Aby strojné a traktorové stanice lepšie a účinnejšie pomáhaly pri prechode dediny k socializmu, hospodárnejšie využívali poľnohospodárske stroje a zvyšovali výrobnosť poľnohospodárstva, upravuje sa novo ich organizácia.

§ 2.

(1) Z jednotlivých strojných a traktorových staníc, národných podnikov sa zriaďujú dňom 1. januára 1954 „strojové a traktorové stanice“ ako právnické osoby, ktorých výdavky sa uhradzujú zo štátneho rozpočtu, do ktorého tiež plynú ich príjmy. Z jednotlivých technických a vodohospodárskych stavebných úprav, národných podnikov, zriadených podľa toho istého nariadenia, sa zriaďujú dňom 1. januára 1954 „strojové a traktorové stanice pre ťažké pôdne úpravy“ ako právnické osoby zapojené tým istým spôsobom na štátny rozpočet.

(2) Organizačný poriadok (štatút) podnikov vydá Ministerstvo pôdohospodárstva vyhláškou v úradnom liste.

(3) Podnik sa označuje podľa povahy podnikania, napr. „Strojná a traktorová stanica v ..., národný podnik.“

§ 3.

Vedúcim podniku je riaditeľ. Riaditeľa vymenúvajú a odvolávajú výkonné orgány okresných národných výborov.

§ 4.

Okresné národné výbory sledujú a kontrolujú činnosť podnikov, napomáhajú im v plnení ich úloh, upozorňujú ich včas na prípadné závady a nedostatky a pomáhajú ich odstrániť.

§ 5.

(1) Okresné národné výbory a ich výkonné orgány vedú, plánujú a kontrolujú činnosť strojných a traktorových staníc. Vedúceho oddelenia ustanovuje rada krajského národného výboru. Vedúcemu oddelenia sú podriadené podniky v obvode kraja. Vedúci spravuje podľa pokynov Ministerstva pôdohospodárstva a krajského národného výboru ich činnosť.

(2) Riaditeľ podniku je podriadený a osobne zodpovedný okresnému národnému výboru a jeho výkonnému orgánu.

(3) Ministerstvo pôdohospodárstva môže podriadiť niektorý podnik vzhľadom na povahu jeho podnikania priamo Hlavnej správe strojných a traktorových staníc (§ 6).

§ 6.

(1) Podniky sú podriadené hlavnému vedeniu a dozoru štátu, ktoré vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva. Pre výkon tejto činnosti, najmä pre celoštátne vedenie, plánovanie a kontrolu podnikov, zriaďuje sa Hlavná správa strojných a traktorových staníc ako výrobný odbor Ministerstva pôdohospodárstva a Oblastná správa strojných a traktorových staníc ako výrobný odbor Povereníctva pôdohospodárstva.

(2) Hlavná (oblastná) správa vykonáva svoju činnosť zásadne prostredníctvom krajského národného výboru.

§ 7.

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva alebo podľa jeho splnomocnenia krajský národný výbor môže vyčleniť majetok alebo záväzky sverené do správy niektorého podniku a začleniť ich do iného podniku. Minister pôdohospodárstva môže začleniť do podniku iný národný majetok. Ak spadá taký majetok do pôsobnosti iného ministra, vykoná sa začlenenie po dohode s týmto ministrom.

(2) Minister pôdohospodárstva môže z podniku vyňať majetok alebo záväzky a urobiť o nich opatrenie vo vlastnom odbore pôsobnosti alebo ich po dohode s kompetentným ministrom previesť do jeho právomoci, aby o nich urobil opatrenia vo vlastnom odbore pôsobnosti.

(3) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 nie sú potrebné tam, kde sa podniky dohodly medzi sebou alebo s iným národným, poprípade komunálnym podnikom o prevode nimi spravovaných majetkových častí menšej hodnoty, ktoré sú určené na trvalé užívanie. Taká dohoda má účinky vyčlenenia, poprípade začlenenia. Výšku hodnoty rozhodnej pre prevody podľa tohto odseku určí minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií a ostatnými zúčastnenými ministrami.

§ 8.

(1) Minister pôdohospodárstva môže po dohode s ministrom financií zriadiť z národného majetku ďalšie podniky; ak spadá taký majetok do pôsobnosti iného ministra, robí tieto opatrenia tiež po dohode s týmto ministrom.

(2) Minister pôdohospodárstva môže po dohode s ministrom financií podnik zrušiť. V tomto prípade určí, ako sa má s majetkom zrušeného podniku naložiť.

§ 9.

Opatrenia urobené vo shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa odo dňa opatrení považujú za urobené podľa tohto nariadenia.

§ 10.

(1) Dňom 1. októbra 1951 vstupuje národný podnik Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva do likvidácie. Predmetom tejto likvidácie sú majetok a záväzky, ktoré nebudú pojaté do začiatočnej majetkovej podstaty jednotlivých podnikov a ktoré určí minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií. Likvidáciu vykoná likvidátor vymenovaný ministrom pôdohospodárstva. Likvidačné zvyšky alebo schodky budú so schválením ministra pôdohospodárstva urobeným po dohode s ministrom financií prevedené na Fond znárodneného hospodárstva. Likvidátor vykoná likvidáciu za pomoci zamestnancov, ktorých počet určí minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií; tým istým spôsobom bude určená lehota, dokedy likvidácia má byť vykonaná. Po skončení likvidácie navrhne likvidátor výmaz národného podniku Ústredia pre mechanizáciu pôdohospodárstva v podnikovom registri.

(2) Dňom 1. októbra 1951 prejíma hlavná správa pôsobnosť doterajšieho ústredného riaditeľstva a pôsobnosť krajských inšpektorátov prejímajú krajské národné výbory (oddelenia pre mechanizáciu poľnohospodárstva), pokiaľ minister pôdohospodárstva neurobí iné opatrenia. Týmto dňom zrušujú sa funkcia generálneho (oblastného) riaditeľa, ako aj ústredné (oblastné) riaditeľstvo a krajské inšpektoráty.

(3) Do zriadenia podnikov hospodári doterajší podnik tak, aby bola zabezpečená riadna prevádzka; pritom budú všetky složky do konca roku 1951 hospodáriť v rámci návrhu finančného a výrobného plánu na rok 1951 do terajšieho národného podniku. Náklady hlavnej správy a oddelenia pre mechanizáciu poľnohospodárstva v pôdohospodárskom referáte krajských národných výborov sa uhradia zo štátneho rozpočtu.


§ 11.

Ustanovenia zákona č. 27/1949 Sb., o mechanizácii pôdohospodárstva, sa zrušujú, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením; najmä sa zrušujú §§ 2, 3, 4, 7 a 8, § 9 ods. 1, 2, 4 a 5 a §§ 10 až 14, 16 a 17.

§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1951; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.