Nariadenie vlády č. 8/1951 Zb.Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze

Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951 do31.01.1959
Účinnosť od 15.02.1951 do31.01.1959
Zrušený 1/1959 Zb.

8.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. februára 1951

o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rastlinnej výroby:


§ 1.

Opatreniam na ochranu proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín (ďalej len „škodcovia“) pri dovoze, prevoze a vývoze podliehajú podľa tohto nariadenia všetky rastliny a ich obaly.

§ 2.

(1) Za škodcov sa na účely tohto nariadenia (karantenní škodcovia) vyhlasujú:

a) kalifornský červec - San José (Aspidiotus perniciosus),

b) pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata),

c) révokaz (Phylloxera vastatrix),

d) priadka americká (Hyphantria cunea),

e) sieťnačka repná (Piesma quadrata),

f) moľa repná (Phtorimea ocelatella),

g) moľa zemiaková (Phtorimea operculella),

h) háďatko zemiakové (Heterodera rostochiensis),

ch) stredozemná mucha (Ceratitis capitata),

i) rakovina zemiakov (Synchytrium endobioticum),

j) septoriosa - pásmo ľanu (Phlyctaena linicola),

k) brazílsky mravec (Iridomyrmex humilis).

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva môže vyhláškou v Sbierke zákonov soznam týchto škodcov doplniť.

(3) Rastlinami podľa tohto nariadenia sa rozumejú nielen celé rastliny, ale aj ich časti, semená, sadivo, priesady, cibule, odnože, vrúble, rezky a plody, aj keď sú určené na účely vyživovacie, kŕmne alebo priemyslové.

§ 3.

(1) Dovážané rastliny musia mať rastlinolekárske (fytopatologické) osvedčenie krajiny pôvodu, v ktorom kompetentný verejný orgán potvrdzuje, že rastliny sú bez škodcov.

(2) Ak sa neustanovuje ďalej v tomto nariadení inak, musia sa dovážané rastliny podrobiť rastlinolekárskej prehliadke, ktorá sa vykoná v miestach určených nariadením ministra pôdohospodárstva.

§ 4.

Rastlinolekársku prehliadku vykonávajú príslušné okresné národné výbory odbornými orgánmi (ďalej len „kontrolné orgány“).

§ 5.

(1) Dovážanú zásielku rastlín hlási bez meškania dopravný podnik alebo poštový úrad, poprípade colnica, príslušnému okresnému národnému výboru.

(2) Zásielky rastlín dovážané bez rastlinolekárskeho osvedčenia, alebo pri ktorých je pochybnosť o správnosti údajov rastlinolekárskeho osvedčenia, podliehajú zostrenej rastlinolekárskej prehliadke.

(3) Zásielky rastlín majúce rastlinolekárske osvedčenie štátov, s ktorými Československá republika má dohodu o ochrane rastlín, nepodliehajú pri dovoze zásadne rastlinolekárskej prehliadke.

§ 6.

Zásielky dovážaných, prevážaných alebo vyvážaných rastlín sa musia dopravovať buď v plombovaných a podľa povahy tovaru riadne uzavretých a nepoškodených vozňoch, alebo v plombovaných nových a nepoškodených obaloch.

§ 7.

Ak nie sú pri prevážanej zásielke rastlín splnené podmienky § 6, sú dopravný podnik alebo poštový úrad, poprípade colnica, povinné hlásiť bez meškania túto závadu príslušnému okresnému národnému výboru za účelom vykonania rastlinolekárskej prehliadky.

§ 8.

(1) Kontrolný orgán spíše o výsledku rastlinolekárskej prehliadky zápisnicu, ktorú spolupodpíše colný orgán. Podľa výsledku prehliadky poznamená kontrolný orgán na prepravnom doklade, buď že nemá námietky proti colnému prejednaniu, alebo že zásielka nesmie sa colne prejednať. Svoje rozhodnutie stručne odôvodní.

(2) Ak kontrolný orgán rozhodne, že dovážaná alebo prevážaná zásielka rastlín nesmie sa colne prejednať, zariadi buď jej vrátenie alebo zničenie.

(3) Podrobnejšie predpisy o vykonávaní rastlinolekárskej prehliadky a opatreniach s tým súvisiacich vydá Ministerstvo pôdohospodárstva vyhláškou v úradnom liste.

§ 9.

Vyvážané rastliny musia mať rastlinolekárske osvedčenie zodpovedajúce predpisom dovozného štátu, ak je toto osvedčenie predpísané alebo žiadané; osvedčenie vydávajú okresné národné výbory.

§ 10.

Pri pohraničnom styku sa postupuje podľa dohovorov so susednými štátmi o úprave pohraničného styku. Ak niet takých dohovorov, poprípade ak neobsahujú dohovory ustanovenia o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov, postupuje sa podľa opatrení, ktoré urobí Ministerstvo pôdohospodárstva, poprípade ním poverené národné výbory.

§ 11.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže zakázať vyhláškou v úradnom liste, vydanou po dohode s kompetentnými ministerstvami, dovoz alebo prevoz rastlín zo štátov, v ktorých boli zistení škodcovia.

§ 12.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže poveriť Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, poprípade Výskumný ústav pre lesnú výrobu, odborným dozorom na zachovávanie ustanovení tohto nariadenia.

§ 13.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže v jednotlivých prípadoch povoliť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.


§ 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.