Predpisy v roku 1985

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína 15.02.1985
4/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji 15.02.1985
5/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov 15.02.1985
6/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch 01.03.1985
8/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 13.02.1985
9/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 28.02.1985
10/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb. 01.03.1985
12/1985 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
13/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko 01.04.1985
14/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci 23.03.1985
16/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov 01.04.1985
17/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku 30.03.1985
18/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou 15.03.1985
19/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971 30.03.1985
20/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky 16.04.1985
21/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií 01.07.1985
22/1985 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce 09.04.1985
23/1985 Zb. Zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve 01.07.1985
24/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce 09.04.1985
25/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke niektorých pracovníkov organizácií stavebnej výroby 09.04.1985
27/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom 09.07.1985
30/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 01.05.1985
31/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla 31.05.1985
32/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov 30.04.1985
33/1985 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
34/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii 01.01.1986
35/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh 01.06.1985
37/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok 01.06.1985
38/1985 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. mája 1985 08.05.1985
39/1985 Zb. Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb. 01.01.1986
40/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve 01.07.1985
41/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí 01.06.1985
42/1985 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami 01.07.1985
43/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 01.07.1985
44/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.07.1985
45/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov 10.06.1985
46/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve 01.07.1985
47/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov 01.07.1985
48/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 01.07.1985
49/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát 01.08.1985
50/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte 01.01.1986
51/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok 01.01.1986
52/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach 01.08.1985
53/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 01.09.1985
54/1985 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Štátnej komisie
55/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci 09.07.1985
56/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc 01.09.1985
57/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky 15.08.1985
58/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 31.07.1985
64/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 01.09.1985
65/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 01.09.1985
66/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 01.09.1985
67/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955 31.08.1985
68/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti 01.09.1985
69/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl 01.09.1985
70/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs 30.08.1985
71/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 1000 Kčs 30.08.1985
72/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní invalidov (č. 159) 12.09.1985
73/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb 12.09.1985
74/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku 01.01.1986
76/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1986
77/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 118/1979 Zb. o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 19.10.1985
78/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 65/1975 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967 19.10.1983
79/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 19.10.1985
80/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975 Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967 19.10.1985
81/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 19.10.1985
82/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach 08.07.1985
83/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach 04.10.1985
84/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úpravách pracovného času v rokoch 1986 až 1990 15.10.1985
85/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968
86/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971 30.10.1985
87/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vydávaní 30.10.1986
89/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí 01.01.1986
90/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v trestných veciach 15.11.1985
91/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov 01.01.1986
93/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 01.01.1986
94/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl 01.01.1986
95/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 01.05.1985
96/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva 16.11.1985
97/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii zamestnaní 01.01.1986
98/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov 01.01.1986
99/1985 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov 01.01.1986
100/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov 01.01.1986
102/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup 01.01.1986
103/1985 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách 01.01.1986
104/1985 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach 01.01.1986
105/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe 01.01.1986
106/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády z 24. októbra 1985 č. 100/1985 Zb.)
107/1985 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985 09.12.1985
108/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. 01.01.1986
109/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov 01.01.1985
110/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom 09.12.1985
112/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky štátnom riadení cien 01.01.1986
113/1985 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách 01.01.1986
114/1985 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986 01.01.1986
115/1985 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986 01.01.1986
116/1985 Zb. Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike. 01.01.1986
118/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
119/1985 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv 01.01.1986
120/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch 01.01.1986
121/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch 01.01.1986
122/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 01.01.1986
123/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 01.01.1986
124/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach 01.01.1986
125/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani 01.01.1986
126/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
127/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 23.05.1986
128/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť 01.01.1986
134/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom programe rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom 01.01.1985
135/1985 Zb. Zásady vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985 schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 31. októbra 1985 č. 289 01.01.1986
136/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve 01.01.1986
137/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 01.01.1986
138/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám 01.01.1986
139/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu 01.01.1986
140/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva 01.01.1986
141/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene sídla Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti 01.03.1986
Presunúť na začiatok