Vyhláška č. 82/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach

Čiastka 23/1985
Platnosť od 04.10.1985
Účinnosť od 08.07.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom podpisu.

82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. augusta 1985

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach


Dňa 8. júla 1985 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom podpisu.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky (ďalej nazývané „zmluvné strany“)

v zmysle princípov Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou z 3. októbra 1977;

v súlade so zásadami Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti železničnej dopravy z 23. júna 1972;

v súlade so Všeobecnými podmienkami pre uskutočňovanie vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, ktoré boli prijaté na XXIV. zasadaní Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou dňa 17. februára 1982;

vychádzajúc z cieľov špecializácie a kooperácie uspokojovať v najširšej miere potreby národných hospodárstiev Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky výkonnými železničnými stavebnými strojmi a inou koľajovou stavebnou technikou a využívať obojstranne výhodnú vedecko-technickú spoluprácu v tejto oblasti

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany zabezpečia prostredníctvom svojich príslušných orgánov a organizácií

1. plánovitú koordináciu výskumu, vývoja, ďalšieho vývoja a výroby moderných strojov na stavbu a údržbu koľajových zariadení a techniky na odstraňovanie snehu;

2. výrobu týchto strojov v objemoch, ktoré v najširšej miere uspokoja potrebu zmluvných strán;

3. uskutočňovanie dohodnutých generálnych opráv strojov a výmenu náhradných dielcov potrebných na údržbu týchto strojov;

4. zjednotenie vybraných konštrukcií výhybiek s cieľom rozšíriť možnosti vzájomných dodávok;

5. uskutočňovanie vedecko-technickej spolupráce počas platnosti tejto Dohody;

6. vzájomné dodávky racionalizačných prostriedkov vlastnej výroby rezortu dopravy.

Článok 2

Zmluvné strany zabezpečujú prostredníctvom svojich príslušných orgánov a ich organizácií vývoj a výrobu strojov a zariadení na stavbu a opravy koľajových zariadení, techniky na odstraňovanie snehu, ako aj zjednotenie vybraných konštrukcií výhybiek na základe vzájomne odsúhlasovaných technických podmienok, pričom sa bude usilovať o najvyššiu vedecko-technickú úroveň.

Článok 3

Práce uvedené v tejto Dohode zabezpečuje zo strany Československej socialistickej republiky

Federálne ministerstvo dopravy,

zo strany Nemeckej demokratickej republiky

Ministerstvo dopravy.

Článok 4

Zmluvné strany zabezpečujú prostredníctvom svojich príslušných orgánov prevzatie záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody do protokolov o koordinácii perspektívnych plánov, ako aj do dohôd a ročných protokolov o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

Článok 5

1. Na realizáciu úloh ustanovených v článku 1 tejto Dohody zabezpečujú príslušné orgány a organizácie zmluvných strán špecializovaný vývoj, výrobu a dodávky výkonných strojov a zariadení na stavbu a údržbu koľajových zariadení, ako aj techniky na odstraňovanie snehu podľa prílohy 1, 2 a 3 tejto Dohody vrátane dodávky náhradných dielcov potrebných na prevádzku dodaných strojov a zariadení, ako aj obchodno-technické služby.

2. Obchodno-technické služby na dodané stroje a zariadenia sa zabezpečujú podľa servisnej zmluvy.

Článok 6

Zmluvné strany organizujú prostredníctvom svojich príslušných orgánov a organizácií spoluprácu na rozšírenie vzájomných dodávok racionalizačných prostriedkov vyrábaných v rezorte dopravy na základe dlhodobej dohody o výmene tovarov.

Článok 7

Spoločné vedeckovýskumné, projekčné a konštrukčné práce k témam uvedeným v prílohe 3 tejto Dohody sa vykonávajú podľa pracovného programu, ktorý bude odsúhlasený medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán do šiestich mesiacov po podpise tejto Dohody.

Spolupráca k pracovnému programu podľa prílohy 3 tejto Dohody sa bude uskutočňovať na základe zmlúv, ktoré budú uzavreté medzi organizáciami zmluvných strán oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť.

Článok 8

Všetky typy strojov plánované na dodanie druhej strane v rámci spolupráce budú buď pred začiatkom sériovej výroby (prototyp podľa prílohy 1 a 2), alebo pred začiatkom dodávok vyskúšané v prevádzke u druhej strany. Podrobnosti budú dohodnuté medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán v osobitných hospodárskych zmluvách.

Článok 9

1. Vzájomné dodávky strojov, zariadení a príslušenstva, ako aj požadované výkony sa uskutočňujú na základe zmlúv uzatváraných medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť.

2. Ceny výrobkov a výkonov určených na vzájomné dodávky podľa tejto Dohody budú odsúhlasené medzi organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť na základe princípov a metodiky tvorby cien, ako aj odporúčaní orgánov RVHP vrátane typového článku Ceny a dvojstranných dohovorov, ktoré sú platné v príslušnom časovom období dodávok. Záväzky príslušných organizácií zmluvných strán oprávnených vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť vo veci dodávok a výkonov nadobudnú platnosť po uzavretí cenových zmlúv.

3. Pre výrobky, ktoré sa nachádzajú v takom štádiu vývoja, že nie je možné do podpisu tejto Dohody zistiť ceny zahraničného obchodu, určia ceny zahraničného obchodu organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť rok pred začatím sériovej výroby.

Článok 10

1. Výsledky vedecko-technických prác a prác na zdokonalenie technológie, ktoré boli dosiahnuté v spolupráci na základe tejto Dohody bez účasti odborníkov príslušných orgánov a organizácií druhej zmluvnej strany a bez použitia ich vedecko-technických údajov, sú rovnako tak ako pritom vytvorené vynálezy a získané výrobné znalosti a skúsenosti („know-how“) vlastníctvom tej zmluvnej strany, ktorej odborníci tieto výsledky dosiahli. Druhá zmluvná strana môže získať právo na využitie týchto výsledkov, vynálezov a výrobných znalostí a skúseností za podmienok, ktoré budú odsúhlasené príslušnými orgánmi a organizáciami zmluvných strán.

2. Vedecko-technické výsledky a „know-how“, ktoré vznikli za účasti oboch zmluvných strán alebo pri použití vedecko-technických údajov druhej zmluvnej strany, sú spoločnými výsledkami.

3. Poskytnutie licencií na využitie spoločných vynálezov, ako aj výrobných znalostí a skúseností („know-how“) získaných počas spolupráce a technických a iných údajov tretej strane, sa môže uskutočniť len po vzájomnej dohode príslušných orgánov a organizácií zmluvných strán.

4. Spolupráca v oblasti právnej ochrany vedecko-technických výsledkov, ktoré boli dosiahnuté v priebehu realizácie prác predpokladaných touto Dohodou, sa uskutočňuje podľa Zmluvy o právnej ochrane vynálezov, priemyselných a úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce z 12. apríla 1973.

5. Príslušné organizácie zmluvných strán zabezpečia právnu bezchybnosť dodávaných výrobkov alebo odovzdávaných výsledkov vedecko-technických prác, pokiaľ ide o práva tretích na území druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán zabezpečia potrebné utajenie výskumných a vývojových prác uskutočnených podľa tejto Dohody, ako aj vzájomne odovzdaných materiálov a dokumentácie. Výsledky výskumných, vývojových a konštrukčných prác uskutočnených podľa tejto Dohody, ako aj ich čiastkové výsledky môžu byť uverejňované len na základe vzájomného odsúhlasenia príslušných orgánov a organizácií zmluvných strán.

Článok 12

Reexport výrobkov dodávaných na základe tejto Dohody a odovzdanie spoločných výsledkov vedecko-technickej spolupráce tretím sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom príslušného orgánu druhej zmluvnej strany.

Článok 13

1. Príslušné organizácie zmluvných strán uzatvárajú na uskutočnenie generálnych opráv vyvážaných strojov osobitné dohovory, ktoré sa každoročne spresňujú.

2. Príslušné organizácie zmluvných strán si vymieňajú proti zaplateniu vedecko-technické výsledky a skúsenosti získané pri údržbe strojov na stavbu koľají, ako aj ich konštrukčných skupín a dielcov pri racionalizácii opravárskej prevádzky.

3. Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán zabezpečujú kooperáciu pri vlastnej výrobe a regenerácii dovážaných náhradných dielcov a vymieňajú si pritom získané skúsenosti.

Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia spoluprácu medzi organizáciami na zjednotenie vybraných konštrukcií výhybiek s cieľom rozšíriť možnosti vzájomných dodávok.

Článok 15

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu do 31. decembra 1990. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr dva roky pred uplynutím lehoty jej platnosti.

2. Pri predĺžení platnosti tejto Dohody odsúhlasia príslušné orgány zmluvných strán program vedecko-technickej spolupráce, zoznam, objemy a termíny vzájomných dodávok strojov, konštrukčných uzlov a súčiastok na nasledujúce obdobie najneskôr dvanásť mesiacov pred začiatkom novej lehoty platnosti Dohody.

3. Táto Dohoda môže byť menená a dopĺňaná písomnou dohodou zmluvných strán.

4. Prílohy 1, 2 a 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

Táto Dohoda bola vyhotovená 8. júla 1985 v Prahe vo dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Ing. Otto Arndt v. r.

Príloha 1

Špecializácia a objemy dodávok strojov a zariadení na stavbu a údržbu koľají a racionalizačných prostriedkov na železnici z Nemeckej demokratickej republiky do Československej socialistickej republiky

A. Špecializácia vo výskume, vývoji a výrobe

Strana Nemeckej demokratickej republiky sa špecializuje na: viacvretenové zatáčacie stroje a zhutňovače medzi podvalmi ako pomocné a normálne vozidlá s osobitným režimom prevádzky,

stredné a malé podbíjačky podvalov,

strednú techniku na meranie koľají,

systém privádzania štrku.

B. Dodávky

Označenie výrobku 1986198719881989 1990
kus/rok
viavretenový zatáčací stroj55555
podbíjačka podvalov stredného výkonu typ GSM 1-1444
vozňová časť stroja na zemné práce SZP 7503----
snehová fréza vysového výkonu HSF 80-221-
vŕtačka koľajníc5050505050
zariadenie na napínanie koľajníc--303030
stabilný zrezávač návarkov typ AM - 2 -22- -

Poznámka: Objemy a termíny dodávok sa môžu spresňovať v ročných protokoloch o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou po odsúhlasení Federálnym ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom dopravy Nemeckej demokratickej republiky.

Príloha 2

Špecializácia a objemy dodávok strojov a zariadení na stavbu a údržbu koľají a racionalizačných prostriedkov na železnici z Československej socialistickej republiky do Nemeckej demokratickej republiky

A. Špecializácia vo výskume, vývoji a výrobe

Československá strana sa špecializuje na:

stroje na čistenie štrkového lôžka,

stroje na čistenie štrkového lôžka za hlavami podvalov,

stroje na zemné práce,

vymieňače podvalov vrátane prídavných zariadení.

B. Dodávky

Označenie výrobku 1986198719881989 1990
(kus/rok)
stroj na zemné práce SZP 75011---
stroj vysokého výkonu na čistenie štrkového lôžka222-1*)
stroj na čistenie štrkového lôžka za hlavami podvalov typ SČH 150.1---33
vymieňač podvalov SVP 60.1 vrátane prídavných zariadení3442 -**)
frézová hlavica pre snehové frézy HSF 80344--
zariadenie na výmenu koľajníc ZPK 561002020--
podvozok typ 77202010--
motorové vozíky pre rozchod 750 mm2----
prívesné vozíky pre rozchod 750 mm 4--- -

Poznámka: Objemy a termíny dodávok sa môžu spresňovať v ročných protokoloch o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou po odsúhlasení Federálnym ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom dopravy Nemeckej demokratickej republiky.

Príloha 3

Témy vedecko-technickej spolupráce na vývoj strojov na stavbu a opravy koľají, výhybiek, ako aj racionalizačných prostriedkov na železnici na obdobie 1986-1990

Por. číslo Označenie úloh a tém spolupráceKoordináciaVykonávajúce organizácieObdobie (rok) začiatku a konca prác Očákavané vedeckoekonomické výsledky spol.
123456
1.Stroj na podbíjanie a úpravu koľaje MD NDR FEW Blankenburg 11/81*)12/86 Náhrada dovozu z tretích krajín a pokrytie potrebyoboch strán týmito strojmi na zabezpečenie výkonnosti tratí ČSD a DR
2.Stroj na čistenie štrkového lôžkaFMD ČSSRMTH Praha 1/84*)12/88
3.Drezina na meranie koľajíMD NDR FEW Blankenburg 19891991
4.Viacvretenový zatáčací stroj - normálne vozidloMD NDR FEW Blankenburg 1989*)1991
5.Sanačný komplex pre železničný spodok
5a)- modofokovaná SČPFMD ČSSRMTH Praha 19891991
5b)systém privádzania šírkuMD NDR FEW Blankenburg 19891991
6.Zjednotenie častí výhybiek FMD ČSSRMD NDR VÚŽ PrahaŽelezárny ProstějovVyhybkáreň Brandenburg 1986**)1990

Vysvetlivky

FEW-DR - Výskumný a vývojový závod (Forschungs-und Entwicklungswerk) Nemeckej ríšskej dráhy

MTH - Mechanizácia traťového hospodárstva

VÚŽ - Výskumný ústav železničný

Poznámky pod čiarou

*) Dodávky sa spresnia podľa výsledkov prevádzkového vyskúšania.

*) Vzájomné dodávky v prílohách 1 a 2 budú spresnené podľa výsledkov prevádzkových skúšok.

**) Dodávky len spolu s požadovanými prídavnými zariadeniami.

**) Vzájomné dodávky budú zapracované do príloh 1 a 2 podľa výsledku vedecko-technického vývoja.