Vyhláška č. 14/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 3/1985
Platnosť od 08.03.1985
Účinnosť od 23.03.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIX dňom 19. decembra 1984.

14

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. januára 1985

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 23. mája 1984 bola v Harare podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIX dňom 19. decembra 1984.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne *).

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Zimbabwe vedené prianím upevniť priateľské vzťahy medzi oboma štátmi a rozvíjať vzájomnú kultúrnu a vedeckú spoluprácu v súlade so zásadami zvrchovanosti, rovnosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

Zmluvné strany budú v súlade so svojím vnútroštátnym zákonodarstvom v záujme mierového spolužitia a vzájomného poznávania oboch štátov podporovať zoznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom a výsledkami kultúrnej činnosti svojich národov.

Článok II

Zmluvné strany sa budú v medziach svojich možností a potrieb usilovať o rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami, ako aj medzi spoločenskými organizáciami v oblastiach kultúry, vedy, školstva, zdravotníctva, hromadných oznamovacích prostriedkov, telesnej výchovy a športu.

Článok III

Zmluvné strany budú umožňovať vzájomnú výmenu odborníkov z oblastí uvedených v čl. II tejto Dohody.

Každá zmluvná strana bude podľa svojich možností na žiadosť druhej zmluvnej strany vysielať profesorov a iných vyučujúcich na prednášky na vysokých školách a iných školách druhej zmluvnej strany. Podmienky vysielania a prijatia týchto odborníkov budú dohodnuté v osobitných dohodách medzi príslušnými organizáciami oboch štátov.

Článok IV

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom, štátnym občanom druhej zmluvnej strany, na štúdium na svojich vysokých školách a iných vzdelávacích a vedeckých zariadeniach.

Článok V

Zmluvné strany preskúmajú otázky vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach vydávaných podľa vnútroštátnych predpisov druhej zmluvnej strany. Za týmto účelom zmluvné strany podpíšu osobitnú dohodu o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodnostiach udelených v ich príslušných krajinách.

Článok VI

Zmluvné strany budú uľahčovať podľa svojich možností štúdium dejepisu, zemepisu a kultúry štátu druhej zmluvnej strany na svojich školách, ako aj štúdium týchto odborov vo výskumných ústavoch.

Článok VII

Zmluvné strany budú podporovať výmenu publikácií z oblastí upravených touto Dohodou medzi národnými a univerzitnými knižnicami a inými vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, ako aj podporovať prekladanie a vydávanie literárnych a vedeckých diel autorov, štátnych občanov druhej zmluvnej strany.

Článok VIII

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi umožňovať štátnym občanom druhej zmluvnej strany prístup do historických archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok IX

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomnej kultúrnej spolupráce na obchodnom aj neobchodnom základe predovšetkým formou:

a) usporiadania výstav kultúrneho, umeleckého, politického a informačného charakteru,

b) usporiadania koncertov, predstavení a iných umeleckých akcií predstavujúcich kultúru ľudu oboch štátov,

c) výmeny výkonných umelcov a umeleckých súborov,

d) výmeny a uvádzania filmov.

Článok X

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi organizáciami, ako aj tlačovými agentúrami oboch štátov.

Článok XI

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi odborovými organizáciami, ako aj medzi organizáciami žien a mládeže svojich štátov.

Článok XII

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými organizáciami, obsah ktorej sa bude určovať na základe priamych dohôd medzi nimi.

Článok XIII

V oblastiach, ktorých sa táto Dohoda týka, budú zmluvné strany podporovať v čo najväčšej možnej miere vzájomnú spoluprácu v medzinárodných organizáciách, ktorých sú členmi.

Článok XIV

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o medzinárodných kongresoch, konferenciách, festivaloch a iných medzinárodných akciách, ktoré budú prebiehať na ich štátnom území, a budú uľahčovať účasť predstaviteľov druhej zmluvnej strany na týchto akciách.

Článok XV

Zmluvné strany poskytnú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi štátnym občanom druhej zmluvnej strany vyslaným podľa tejto dohody potrebné podmienky na splnenie ich úloh.

Štátni občania vysielajúcej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať vnútroštátne predpisy prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok XVI

Finančné otázky vzťahujúce sa na vykonávanie tejto Dohody sa budú riešiť na základe vzájomnosti.

Článok XVII

Zmluvné strany poskytnú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi osobám vyslaným na základe tejto Dohody včítane ich rodinných príslušníkov oslobodenie od cla, dovozných a vývozných poplatkov z osobných zvrškov, didaktických materiálov (učebných pomôcok) a akýchkoľvek iných predmetov nevyhnutných na vykonávanie ich odbornej činnosti podľa tejto Dohody.

Predmety dovezené na územie druhej zmluvnej strany a oslobodené od ciel a dovozných poplatkov sa musia vyviezť späť. Predaj týchto predmetov sa môže povoliť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany, na územie ktorej boli bezcolne dovezené po predchádzajúcom zaplatení prípadných ciel a dovozných poplatkov. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán sa môžu dovezené predmety darovať druhej zmluvnej strane.

Článok XVIII

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie programy kultúrnej a vedeckej spolupráce, ktoré budú obsahovať konkrétne dohodnuté akcie a ich finančné podmienky.

Článok XIX

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na 5 rokov a potom bude vždy mlčky predlžovaná o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju niektorá zmluvná strana písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

V prípade výpovede dohody zostane postavenie jednotlivých užívateľov nedotknuté až do konca začatého kalendárneho roka a pokiaľ ide o štipendistov až do konca prebiehajúceho školského alebo akademického roka.

Článok XX

Zmeny tejto Dohody budú dohodnuté písomnou formou prostredníctvom diplomatických nót.

Dané v Harare 23. mája 1984 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu

Republiky Zimbabwe:

W. Mangwende v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.