Vyhláška č. 53/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

Čiastka 14/1985
Platnosť od 11.07.1985 do31.08.1994
Účinnosť od 01.09.1985 do31.08.1994
Zrušený 192/1994 Z. z.

53

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

z 3. júna 1985

o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a § 143 ods. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel vyhlášky

Vyhláška ustanovuje všeobecné technické požiadavky na stavby a ich časti tak, aby bolo ich užívanie umožnené invalidným, starým, alebo inak pohybovo obmedzeným osobám (ďalej len „invalidné osoby“).

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Podľa vyhlášky postupujú organizácie a orgány pri navrhovaní, príprave a povoľovaní stavieb1)

a) bytových domov,

b) bytových domov s bytmi určenými na bývanie invalidným osobám, pre ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutých občanov a ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutých občanov s pridruženým mentálnym postihnutím (odsek 3),

c) občianskeho vybavenia,

d) pre výrobu (odsek 3 a § 3 ods. 2).

(2) Ustanovenia druhej časti vyhlášky sa vzťahujú na všetky stavby uvedené v odseku 1, ustanovenia tretej časti sa vzťahujú na stavby podľa odseku 1 písm. b) a d), ustanovenia štvrtej časti sa vzťahujú na stavby podľa odseku 1 písm. c).

(3) Bytové domy alebo ich časti, stavby pre výrobu alebo ich časti uvedené v odseku 1 písm. b) a d) určí príslušný krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „určené stavby“).

(4) Ustanovenia vyhlášky sa primerane použijú pre navrhovanie, prípravu a povoľovanie zmien stavieb1) uvedených v odseku 1, ktoré už boli dokončené a uvedené do užívania.

(5) Pokiaľ sa má stavba rodinného domčeka, ktorého stavebníkom je občan, na základe jeho rozhodnutia prispôsobiť na užívanie invalidnými osobami, postupuje sa pri navrhovaní, príprave a povoľovaní takej stavby podľa tejto vyhlášky.

§ 3

Pojmy

(1) Za stavby občianskeho vybavenia sa na účely vyhlášky považujú stavby pre

a) správu a riadenie,

b) služby, obchod a verejné stravovanie,

c) telesnú výchovu,

d) školstvo a kultúru,

e) zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť,

f) verejnú dopravu včítane miestnych komunikácií,

g) motorizmus,

h) dočasné ubytovanie2)

v častiach určených na užívanie verejnosťou.

(2) Za stavby pre výrobu sa na účely vyhlášky považujú určené stavby alebo ich časti, v ktorých má pracovať väčšina invalidných osôb. O výstavbe týchto stavieb rozhodne príslušný krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) po prerokovaní s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, príslušným odvetvovým ústredným orgánom, Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Zväzom invalidov v Českej socialistickej republike alebo Zväzom invalidov v Slovenskej socialistickej republike.

DRUHÁ ČASŤ

RIEŠENIE PRÍSTUPOV, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PLÔCH

§ 4

(1) Prístup do stavieb uvedených v § 2 ods. 1 musí byť zabezpečený aspoň jedným vstupom v úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov.

(2) Ak vstup nie je možné umiestniť v úrovni komunikácie, musí byť vyrovnanie riešené rampou, výnimočne vonkajším výťahom.

§ 5

(1) Chodníky a cesty pre chodcov, nadchody a podchody musia byť riešené spôsobom ustanoveným v bode 1. prílohy a označené medzinárodným symbolom prístupnosti.3)

(2) Vyznačené odstavné a parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá (pozemné, nadzemné aj podzemné) musia mať vyhradené 2 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlá invalidných osôb. Vyhradené stojiská musia byť riešené spôsobom ustanoveným v bode 3.1. prílohy a označené medzinárodným symbolom prístupnosti.3)

(3) Priestory pre umiestnenie verejných telefónnych automatov musia byť riešené spôsobom ustanoveným v bode 3.2. prílohy, aby umožňovali prístup na vozíku pre invalidov (ďalej len „vozík“). Počet sa určí podľa druhu a hustoty osídlenia.

(4) Prístup k poštovým schránkam musí byť zabezpečený spôsobom ustanoveným v odseku 1 a v bode 3.3. prílohy.

(5) Prístup na verejné plochy a do určených častí sadov a parkov musí byť riešený spôsobom ustanoveným v bode 1. prílohy.

(6) Verejné plochy v určených častiach, ktoré spĺňajú podmienky vyhlášky, musia byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.3)

TRETIA ČASŤ

RIEŠENIE URČENÝCH STAVIEB BYTOVÝCH DOMOV, STAVIEB PRE VÝROBU A STAVIEB PRE SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ

§ 6

Vnútorné komunikácie a vybavenie

Prístup do všetkých priestorov stavieb uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a d) určených na užívanie invalidným osobám musí byť zabezpečený vodorovnými domovými komunikáciami, schodišťami a výťahmi riešenými spôsobom ustanoveným v bode 1. prílohy.

§ 7

Byty a obytné časti stavieb pre sociálnu starostlivosť

(1) Riešenie bytov a obytných častí stavieb pre sociálnu starostlivosť musí zabezpečovať možnosť pohybu na vozíku vo všetkých priestoroch určených na užívanie invalidným osobám (príloha bod 2.).

(2) Požiadavke uvedenej v odseku 1 musí vyhovovať riešenie

a) obytných miestností včítane prevádzkovej nadväznosti na stravovanie,

b) šírok a usporiadania bytových a ďalších vnútorných komunikácií,

c) rozmerov príslušenstva,

d) veľkosti a vybavenia hygienického zariadenia,

e) zabudovaného bytového zariadenia.

§ 8

Spoločné priestory bytových domov a stavieb pre sociálnu starostlivosť

(1) Práčovňa, sušiareň, žehliareň, pivnica, prípadne iné priestory, pokiaľ sú určené na užívanie invalidným osobám, musia mať vybavenie umiestnené v určenej výške (príloha bod 2.4.5.).

(2) Garáže umiestnené v bytových domoch alebo stavbách pre sociálnu starostlivosť alebo v priamej nadväznosti na ne musia byť prístupné spôsobom ustanoveným v § 4.

§ 9

Prevádzkové priestory určených stavieb pre výrobu

(1) Riešenie prevádzkových priestorov stavieb pre výrobu musí osobám na vozíku zabezpečovať možnosť všetkých predpokladaných činností (príloha bod 2.4.1. a 2.4.6.).

(2) Požiadavkám podľa odseku 1 musí vyhovovať z prevádzkového hľadiska aj z hľadiska zaistenia bezpečnosti práce a požiarnej ochrany najmä riešenie

a) plôch prevádzkových miestností,

b) usporiadania prevádzkového zariadenia,

c) komunikačných plôch v prevádzkárňach,

d) inštalácie strojového zariadenia,

e) prístupu a možnosti ovládania strojového zariadenia,

f) signalizačného zariadenia,

g) skladovacích priestorov,

h) hygienického zariadenia (príloha bod 2.3.).

§ 10

Pokiaľ na stavby pre výrobu nadväzujú bytové domy, prípadne aj stavby občianskeho vybavenia, musí byť celý areál (obytný a výrobný súbor) riešený podľa ustanovení druhej, tretej a štvrtej časti vo všetkých priestoroch určených na užívanie prevažne invalidným osobám.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RIEŠENIE STAVIEB OBČIANSKEHO VYBAVENIA

§ 11

Vnútorné komunikácie a vybavenie

(1) Prístup do častí stavieb určených na užívanie verejnosťou musí byť zabezpečený podľa § 6 ods. 1.

(2) Pri dvojposchodových stavbách, ktoré nie sú vybavené výťahmi alebo rampami, musí byť užívanie verejnosťou zabezpečené v zodpovedajúcom rozsahu v prvom poschodí. Pri stavbách s tromi a viacerými poschodiami musí byť prístup do poschodí určených na užívanie verejnosťou zabezpečený najmenej jedným osobným, prípadne upraveným nákladným výťahom. Pri stavbách s výťahom musí byť prístup výťahom zabezpečený do všetkých poschodí (§ 6 ods. 1).

§ 12

Ďalšie priestory

(1) V stavbách, v ktorých sa zriaďuje hygienické zariadenie na užívanie verejnosťou, musí byť najmenej jedno WC riešené na užívanie osobami používajúcimi vozík (príloha bod 2.3.).

(2) V hľadiskách musia byť najmenej 2 miesta pre umiestnenie vozíkov (príloha bod 2.4.2.).

(3) Stavby musia byť v častiach určených na užívanie verejnosťou riešené s parametrami umožňujúcimi prístup vozíka.4)

(4) V hoteloch musí byť 1 % izieb, najmenej však jedna izba, riešené spôsobom ustanoveným v § 7.

(5) Priestory a zariadenia podľa odseku 1 až 4 musia byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti3) a na vhodnom mieste musí byť umiestnená orientačná tabuľa s označením prístupu k nim.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Výnimky z ustanovení druhej až štvrtej časti môže na žiadosť investora v odôvodnených prípadoch povoliť Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj. Žiadosť o výnimku musí obsahovať stručný návrh náhradných technicko-organizačných opatrení a musí byť doložená stanoviskom krajského národného výboru alebo Národného výboru hlavného mesta Prahy alebo Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a stanoviskom Zväzu invalidov v Českej socialistickej republike alebo Zväzu invalidov v Slovenskej socialistickej republike.

§ 14

Podľa ustanovení vyhlášky sa postupuje pri spracovaní dokumentácie stavieb5)

a) uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a c), projektová dokumentácia ktorých bude schválená po 1. 12. 1985,

b) uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a d), ktoré boli príslušným národným výborom určené pred dátumom účinnosti vyhlášky, bez ohľadu na stupeň rozpracovanosti ich prípravnej alebo projektovej dokumentácie.

§ 15

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1985.


Podpredseda:

Akademik Kubíček v. r.


Príloha vyhlášky č. 53/1985 Zb.

Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

1. Komunikácie6)

1.1 Úprava povrchov

Povrch chodníkov, schodíšť a rámp musí byť upravený proti šmyku.

1.2. Výškové rozdiely

Výškové rozdiely pri priechodoch a vodorovných vnútorných komunikáciách musia byť znížené na 20 mm.

1.3. Schodištia a rampy včítane schodíšť a rámp v podchodoch

1.3.1. Schodišťové ramená a rampy musia byť po oboch stranách vybavené držadlami vo výške 900 mm.

1.3.2. Schodišťové ramená musia byť priame.

1.3.3. Rampy musia byť široké najmenej 1300 mm a ich pozdĺžny sklon smie byť najviac 1:12.

1.3.4. Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 mm, smie mať výnimočne sklon najviac 1:8 [neplatí pri stavbách podľa § 2 ods. 1 písm. b) a d)].

1.3.5. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm.

1.3.6. Rampa dlhšia ako 9000 mm musí byť prerušená odpočívadlami v dĺžke najmenej 2 000 mm.

1.4. Chodníky

1.4.1. Chodníky musia byť široké najmenej 1300 mm a smú mať pozdĺžny sklon najviac 1:12 a priečny sklon najviac 1:50.

1.4.2. Na úsekoch dlhších ako 200 m musia byť zriadené odpočívadlá s pozdĺžnym a priečnym sklonom najviac 1:50.

1.5. Priechody

1.5.1. Priechody situované v blízkosti stavieb občianskeho vybavenia (§ 3 ods. 1) musia byť vybavené samoobslužným signalizačným zariadením s upravenou dĺžkou intervalu.

1.5.2. V blízkosti budov užívaných nevidomými osobami musia byť priechody vybavené aj zvukovou signalizáciou.

1.5.3. Ovládanie signalizačných zariadení musí byť umiestnené vo výške 1100 mm až 1400 mm.

1.6. Vstupy do objektov

1.6.1. Pred vstupom do objektu musí byť vodorovná plocha najmenej 1 500 mm x 1 500 mm, pri otváraní dverí von najmenej 1 500 mm x 2 000 mm.

1.6.2. Vstupné dvere musia umožňovať otvorenie najmenej 900 mm. Smú byť zasklené od výšky 400 mm alebo musia byť zasklené nerozbitným sklom (tvrdeným, s drôtenou vložkou a podobne).

1.6.3. Zámok dverí musí byť umiestnený vo výške najviac 1000 mm, kľučka alebo držadlo vo výške najviac 1100 mm.

1.6.4. Horná hrana zvončekového panelu nesmie byť vyššie ako 1400 mm.

1.7. Výťahy

1.7.1. Pred vstupnými dverami výťahu musí byť voľný priestor najmenej 1400 mm x 1400 mm.

1.7.2. Vstupné dvere výťahu a výťahovej kabíny musia mať šírku najmenej 800 mm.

1.7.3. Šírka výťahovej kabíny musí byť najmenej 900 mm; hĺbka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1200 mm [pri bytových domoch podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí byť hĺbka výťahovej kabíny najmenej 1400 mm].

1.7.4. Kabína výťahu musí byť vybavená

- telefónnym alebo signálnym zariadením umiestneným najviac 1000 mm nad dlážkou,

- sklopným malým sedadlom umiestneným na zadnej stene,

- ovládacím zariadením vo výške najviac 1100 mm až 1400 mm nad dlážkou.

1.7.5. Kabína výťahu nesmie mať ručne otvárané dvere.

2. Vnútorné priestory6)

2.1. Okná

2.1.1. Parapety v obytných miestnostiach nesmú byť vyššie ako 700 mm nad dlážkou.

2.1.2. Okná v obytných miestnostiach musia mať pákové uzávery vo výške najviac 900 mm nad dlážkou a musia byť vybavené ochrannou tyčou vo výške 900 mm až 1100 mm nad dlážkou.

2.2. Dvere

- dvere musia mať svetlú šírku najmenej 800 mm.

2.3. Zdravotnotechnické zariadenia

- výška záchodovej misy musí byť najmenej 500 mm nad dlážkou, splachovacie zariadenie musí byť umiestnené po strane a dvere sa musia otvárať von.

2.4. Manipulačné priestory a plochy

2.4.1. Najmenší manévrovací priestor pre vozík je 1200 mm x 1500 mm.

2.4.2. Miesto pre vozík v hľadisku musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1000 mm x 1200 mm, musí byť na rovnej dlážke a prístupné zozadu.

2.4.3. Na vyhradených miestach stavieb občianskeho vybavenia [§ 3 ods. 1 písm. d), prípadne písm. a)] musia byť určené miesta vybavené indukčnou slučkou pre osoby s chybami sluchu.7)

2.4.4. Šírka stojísk v garážach a na parkoviskách musí byť najmenej 3500 mm.

2.4.5. Zodpovedajúca výška pre umiestnenie vybavenia a manipulačného zariadenia v bytoch je 600 mm až 1400 mm.

2.4.6. Výška pre umiestnenie vybavenia a manipulačného zariadenia pri stavbách pre výrobu je 600 mm až 1200 mm.

3. Verejné plochy

3.1. Parkoviská a odstavné plochy

- šírka stojísk pre vozidlá invalidných osôb na odstavných plochách musí byť najmenej 3500 mm a smie mať sklon najviac 1:20.

3.2. Telefónny automat

3.2.1. Priestor pre umiestnenie telefónneho automatu musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1100 mm x 1400 mm a musí byť vybavený sklopným malým sedadlom vo výške najmenej 500 mm.

3.2.2. Výška na umiestnenie manipulačného zariadenia telefónneho automatu je 600 mm až 1400 mm.

3.3. Poštové schránky

- poštové schránky musia mať otvor na vhodenie vo výške 1100 mm až 1400 mm.

4. Medzinárodný symbol prístupnosti

Medzinárodný symbol prístupnosti je štvorec modrej farby, na ktorom je vyobrazená bielou čiarou štylizovaná postava hľadiaca vpravo a sediaca na vozíku pre invalidov.

Obrázok 01

5. Medzinárodný symbol hluchoty

Medzinárodný symbol hluchoty je štvorec modrej farby, na ktorom je vyobrazená bielou čiarou štylizovaná ušnica, ktorá prerušuje diagonálu vedenú z horného pravého rohu štvorca.

Obrázok 02

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

2) Napr. internáty, vysokoškolské internáty, ubytovne, hotely.

3) Medzinárodný symbol prístupnosti je zobrazený v prílohe vyhlášky. Za týmto účelom oznámi užívateľ stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia príslušnej krajskej geodetickej a kartografickej správe, ktoré miesta budú označené medzinárodným symbolom prístupnosti.

4) Napr. prístup najmenej k jednej z pokladníc, priehradiek a pod. s upravenou výškou alebo inými rozmermi, prístupy k sprchám, WC, vstupy na plaveckých štadiónoch a pod.

5) Vyhláška č. 105/1981 Zb.

6) Komunikácie a vnútorné priestory musia byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Možnosti technického riešenia sú obsiahnuté v Návode pre označovanie budov a objektov medzinárodným symbolom prístupnosti. Návod je k dispozícii na okresných (obvodných, mestských) výboroch Zväzu invalidov v ČSR a SSR. Obdobne budú obsiahnuté v Pravidlách pre používanie medzinárodného symbolu prístupnosti pre ťažko pohybovo postihnutých občanov a medzinárodného symbolu hluchoty v maloobchodnej sieti, v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ktoré vydávajú ministerstvá obchodu republík.

7) Tieto zariadenia musia byť označené medzinárodným symbolom hluchoty. Medzinárodný symbol hluchoty je zobrazený v prílohe vyhlášky.