Vyhláška č. 93/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály

Čiastka 26/1985
Platnosť od 13.11.1985
Účinnosť od 01.01.1986

93

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 25. októbra 1985

o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na organizácie a ich pracovníkov pri konštruovaní, výrobe, prevádzke, obsluhe, údržbe, opravách a rekonštrukciách stabilných zásobníkov na sypké materiály.

§ 2

Výklad pojmov

(1) Stabilné zásobníky na sypké materiály sú podľa tejto vyhlášky zásobníky trvalo alebo dočasne zabudované nad zemou, pod zemou alebo pod úrovňou podlahy s vnútorným horizontálnym priemerom kruhu najmenej 1000 mm alebo s nekruhovým prierezom, ktorého priemer vpísanej kružnice je aspoň 1000 mm, v ktorých možno skladovať sypké materiály vo výške presahujúcej 1500 mm (ďalej len „zásobníky“); nepovažujú sa za ne zásobníky, ktoré vznikli razením banských diel v prírodných horninových štruktúrach.

(2) Sypké materiály sú také materiály, ktoré sa skladajú z jednotlivých častíc a nemajú inú súdržnosť ako súdržnosť pôsobenú trením; ich množstvo sa udáva objemom alebo hmotnosťou.

Konštrukcia a výroba zásobníkov

§ 3

(1) Tvar, rozmery, konštrukčný materiál a vyhotovenie1) zásobníkov musia zodpovedať vlastnostiam skladovaných sypkých materiálov (najmä vzhľadom na ich sklon k samovznieteniu, na ich chemickú reaktívnosť, agresivitu) a musia byť volené s ohľadom na zamedzenie alebo čo najväčšie zníženie prašnosti pracovného prostredia a hladiny hluku.2) Súčasne musia zabezpečovať ich rovnomerné vyprázdňovanie buď samočinne, alebo za pomoci technických zariadení (vibrátory, pneumatické vankúše, prevzdušňovače, miešadlá a pod.).

(2) Konštrukcia zásobníkov na horľavé sypké materiály musí byť z nehorľavého materiálu. Vonkajší plášť týchto zásobníkov musí byť z nehorľavého materiálu alebo musí byť z vonkajšej strany opatrený ochranným náterom proti ohňu. Skúškou horľavosti musí mať takto upravený vonkajší plášť stupeň horľavosti skupiny C1 - ťažko horľavé.3) Účinnosť ochranného náteru zásobníka musí organizácia zodpovedná za jeho prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“) preukázať záznamom o skúške horľavosti.

(3) Zásobníky určené na skladovanie sypkých materiálov, pri ktorých môže nastať pri prevádzke náhle zvýšenie tlaku (napr. pri explózii), musia byť vybavené zariadením umožňujúcim uvoľnenie tlakovej vlny (napr. výbušnou klapkou, prietržnou membránou) do bezpečného priestoru.

(4) Do zásobníkov na sypké materiály, ktoré môžu vytvoriť výbušnú zmes, nesmie sa montovať zariadenie, ktoré môže privodiť výbuch.

(5) Zásobníky na sypké materiály, ktoré účinkom nízkych teplôt zamŕzajú a sú určené aj na prevádzku v období mrazov, musia byť vybavené vhodným zariadením zabraňujúcim ich zamrznutiu, prípadne umožňujúcim ich rozmrazenie.

(6) Zásobníky na sypké materiály, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku vzperných klenieb i pri predpísanom spôsobe skladovania, musia byť vybavené zariadením na rozrušovanie klenieb, lievikov a previsov; toto zariadenie sa musí zabezpečiť proti preťaženiu (napr. klznou spojkou, strihovým prvkom, tepelnou ochranou motora) a proti ohrozeniu osôb alebo zariadenia jeho odlomenými alebo vypadnutými súčiastkami.

(7) Horné hrany násypiek na ručné nakladanie musia byť zaoblené.

§ 4

(1) Umiestnenie, tvar ovládačov a sily potrebné na ich ovládanie musia zodpovedať ergonomickým požiadavkám. Ovládače musia byť stále prístupné a ich účel a funkcie trvalo a zreteľne označené symbolmi alebo nápismi v slovenskom alebo českom jazyku.

(2) Hlavný vypínač elektrického zariadenia zásobníkov musí byť zaistiteľný vo vypnutej polohe.

(3) Zásobníky, pri ktorých nie sú všetky funkčné a manipulačné miesta priamo viditeľné z ovládacieho miesta, musia mať vhodnú signalizáciu na upozornenie pracovníkov na uvedenie zariadenia do činnosti, jeho zastavenie, poruchu a pod. a musia mať spätnú signalizáciu k ovládaciemu miestu. Zvuková signalizácia musí prevyšovať hluk prostredia najmenej o 10 decibelov a musí sa od neho kmitočtovo odlišovať.

§ 5

Dlážky, plošiny, lávky, schodištia a rebríky

(1) Dlážky pracovných priestorov na obsluhu, montáž, demontáž a údržbu musia byť rovné, nepoškodené a nesmú byť klzké. Vonkajšie plošiny, lávky a schodištia musia byť zhotovené tak, aby sa na nich nehromadil prach, blato, voda a iné látky (napr. z roštu).

(2) Pre obslužné a kontrolné stanovištia nad úrovňou dlážky sa musia zriadiť plošiny alebo lávky široké najmenej 500 mm s podchodnou výškou najmenej 2100 mm. Výnimočne môže byť podchodná výška, okrem miesta obsluhy, miestne znížená až na 1900 mm. V takýchto prípadoch sa znížené miesta musia vhodne upraviť (šikmé nábehy, pružné obloženie a pod.) a farebne označiť.

(3) K plošinám a lávkam musia viesť schody, výnimočne pevne zabudované rebríky.

§ 6

Kryty a ohradenia

(1) Kryty a ohradenia musia

a) zamedzovať prístup k zdrojom nebezpečenstva, nebezpečnému dotyku alebo zachyteniu osôb a častí ich odevu,

b) chrániť osoby a zariadenia pred padajúcimi, odlietavajúcimi alebo rozprašovanými sypkými materiálmi,

c) zabraňovať pádu osôb,

d) zabraňovať nežiadúcemu vniknutiu cudzích predmetov do mechanizmov alebo zariadení,

e) tlmiť hlučnosť, znižovať prašnosť a zabraňovať rozstrekovaniu sypkých materiálov.

(2) Veľkosť a tvar otvorov v krytoch a ohradeniach sa musia voliť s prihliadnutím na vzdialenosť zdroja nebezpečenstva od krytu, na štruktúru a veľkosť skladovaného materiálu a možnosti prepadnutia osôb alebo predmetov.

(3) Kryty a ohradenia sa musia zabezpečiť proti samovoľnému uvoľneniu.

Vstupy a otvory do zásobníkov

§ 7

(1) Vstupy do zásobníkov a prístupové otvory sa musia zabezpečiť zamykateľnou mrežou alebo vekom, ktoré musia byť počas prevádzky zamknuté. Zamknutie mrežou alebo vekom môže pri zásobníkoch nahrádzať zamknutie dverí do miestnosti (priestoru), ktorá slúži len na vstup do zásobníkov.

(2) Mreže, po ktorých treba z prevádzkových dôvodov prechádzať a ktoré neslúžia ako komunikácia, nesmú mať otvory s rozmermi väčšími ako 60 mm a ich pevnosť musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

(3) Otvory mreží so zákazom prechádzania môžu mať rozmery väčšie ako 60 mm, najviac však 300 x 300 mm.

§ 8

(1) Otvory na vstup do zásobníkov nesmú mať ani jeden rozmer menší ako 700 mm.

(2) Do priestoru vstupných otvorov nesmú zasahovať nijaké výstupky ani iné konštrukčné časti.

Priestorové podmienky

§ 9

Prejazdové profily pod zásobníkmi musia zodpovedať ustanoveniam osobitných predpisov.4) Neplatí to však pre zásobníky umiestnené mimo komunikácie alebo na komunikáciách vyhradených určitému druhu dopravných prostriedkov (napr. úzkokoľajná dráha, špeciálne dopravné prostriedky); na týchto zásobníkoch sa musia umiestniť príslušné bezpečnostné značky.

§ 10

(1) Zásobníky, z ktorých sa sypký materiál odváža vozidlami, musia sa označiť najväčšími rozmermi vozidiel, ktorých prechod je povolený; pritom sa medzi ich najväčším obrysom a najbližšími konštrukciami musia zachovať tieto najmenšie vzdialenosti:

a) 600 mm pri ojedinelej prekážke užšej ako 300 mm (pilier, stĺp, prievlak a pod.),

b) 750 mm pri priebežnej prekážke (stena, rampa, strop a pod.).

(2) Prekážky sa musia označiť bezpečnostnou farbou.

(3) Pracovisko pri zásobníkoch musí byť usporiadané tak, aby sa pracovníci v prípade nebezpečenstva mohli urýchlene vzdialiť z ohrozeného priestoru.

Vypúšťacie otvory a uzávery zásobníkov

§ 11

Tvar a rozmery vypúšťacích otvorov musia zodpovedať vlastnostiam skladovaných sypkých materiálov a musia sa zabezpečiť proti vstupu do zásobníkov pri prevádzke.

§ 12

(1) Druh uzáverov zásobníkov musí zodpovedať požadovanej funkcii, prostrediu, vlastnostiam skladovaných sypkých materiálov a prevádzkovým požiadavkám. Uzávery musia byť ľahko ovládateľné a musia umožňovať pozvoľné uvedenie sypkého materiálu do pohybu a plynulé vyprázdňovanie zásobníka.

(2) Uzávery musia byť skonštruované tak, aby umožnili demontáž zatváracieho prvku bez demontáže motorového pohonu a výmenu pohonu pri uzavretom prechode skladovaného sypkého materiálu. Ak konštrukcia umožňuje demontáž zatváracieho prvku bez demontáže motorového pohonu, je zakázané vykonávať demontáž pri prevádzke.

§ 13

Kontrola vyprázdňovania zásobníka sa musí zabezpečiť z ovládacieho miesta. Uzáver alebo jeho spúšťacie zariadenia sa musia upraviť alebo umiestniť tak, aby s nimi nemohli manipulovať nepovolané osoby.

Povinnosti výrobcu (dodávateľa)

§ 14

(1) Výrobca (dodávateľ) je povinný trvanlivo označiť zásobník na viditeľnom mieste týmito údajmi:

a) výrobca (dodávateľ),

b) rok výroby (stavby), výrobné číslo,

c) energia používaná na pohon agregátov zásobníka,

d) najväčšia prípustná hmotnosť a objem sypkého materiálu, ktorý sa má skladovať.

(2) Zásobník, ktorý je súčasťou technologického zariadenia, môže mať označenie uvedené v odseku 1 umiestnené spoločne s ostatnými údajmi o tomto zariadení.

§ 15

(1) S každým zásobníkom je výrobca (dodávateľ) povinný dodať sprievodnú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje najmä:

a) technické parametre a popis zásobníka,

b) druh a vlastnosti materiálu, na skladovanie ktorého je zásobník určený,

c) termíny a rozsah prehliadok, údržby a pravidelných opráv,

d) návod na obsluhu, nariadené a zakázané manipulácie,

e) opatrenia nevyhnutné pri riadnom a mimoriadnom vstupe do zásobníka,

f) spôsob požiarneho zabezpečenia určený vzhľadom na skladovaný materiál a prípadný protipožiarny zásah vrátane určenia druhov hasiacich prístrojov.

(2) Ak je zásobník súčasťou technologického zariadenia, sprievodná technická dokumentácia podľa odseku 1 môže byť súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie celého technologického zariadenia.

Povinnosti prevádzkovateľa

§ 16

(1) Prevádzkovateľ je povinný písomne určiť pracovníka zodpovedného za prevádzku a technický stav zásobníkov (ďalej len „zodpovedný pracovník“) a pracovníkov na ich obsluhu.

(2) Zásobníky môžu obsluhovať pracovníci duševne a telesne spôsobilí,5) starší ako 18 rokov, teoreticky a prakticky zaškolení a poverení obsluhou zásobníkov (ďalej len „obsluhujúci pracovníci“). Školenie a overenie znalostí obsluhujúcich pracovníkov musí prevádzkovateľ vykonať podľa tejto vyhlášky a pokynov uvedených v návode na obsluhu najmenej jedenkrát za dva roky. O školení a overení znalostí vedie prevádzkovateľ záznamy.

§ 17

(1) Prevádzkovateľ je povinný v súlade so sprievodnou technickou dokumentáciou, v súlade s touto vyhláškou a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s prihliadnutím na vlastné prevádzkové podmienky vypracovať prevádzkový poriadok, v ktorom určí

a) povinnosti zodpovedných pracovníkov, obsluhujúcich pracovníkov a pracovníkov vykonávajúcich údržbu, opravy a prehliadky zásobníkov,

b) termíny, rozsah a spôsob prehliadok, údržby, čistenia, opráv a vyprázdňovania zásobníkov,

c) termíny vykonávania prehliadok, revízií a skúšok technických zariadení zásobníkov,

d) podmienky na vstup do zásobníkov, pracovný postup, spôsob signalizácie a zabezpečenia pracovníkov,

e) opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce v škodlivom prostredí,

f) podmienky mimoriadnych prác v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom,

g) spôsob zabezpečenia pracovníkov a pracoviska pri údržbe a opravách zásobníkov a v pracovných prestávkach,

h) miesto uloženia náhradného kľúča od vstupu do zásobníkov.

(2) Prevádzkovateľ je povinný vypracovať požiarny poriadok pre prevádzku, obsluhu a údržbu zásobníkov v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. f).

§ 18

Na zaistenie bezpečnej prevádzky zásobníkov je prevádzkovateľ povinný

a) zabezpečiť osvetlenie zásobníkov, ich príslušenstva a okolia,

b) určiť druh, význam a použitie výstražných znamení a oboznámiť s nimi príslušných pracovníkov,

c) označiť zdroje nebezpečenstva bezpečnostnými farbami, značkami a tabuľkami,

d) určiť pracovníka, ktorému sa zverí kľúč od mreží a vstupov,

e) vybaviť pracovisko lekárničkami prvej pomoci a zabezpečiť, aby bol v každej pracovnej smene pracovník, ktorý ovláda zásady poskytovania prvej pomoci,

f) viesť prevádzkový denník zásobníka s údajmi o údržbe, prevádzke, čistení, nedostatkoch, opravách, výsledkoch prehliadok (vrátane navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov), o výdaji a vrátení kľúčov od mreží a prielezov zásobníka a o mimoriadnych udalostiach a opatreniach; pre skupiny zásobníkov rovnakého typu sústredených na jednom pracovisku - výrobnej linke stačí viesť jeden denník,

g) skontrolovať zásobník a jeho príslušenstvo pred každým uvedením do prevádzky,

h) nahŕňať skladovaný sypký materiál v okolí plniacich otvorov hlbinných zásobníkov a zásobníkov umiestnených pod úrovňou dlážky iba do výšky 1500 mm nad úrovňou okolitého terénu alebo dlážky,

i) zabezpečovať vstupné a periodické lekárske prehliadky obsluhujúcich pracovníkov,

j) v prípade mimoriadnej udalosti dať pracovníkom k dispozícii na okamžitý zásah pohotovostné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky podľa charakteru skladovaných sypkých materiálov a prevádzky,

k) zabezpečiť prehliadky zásobníkov vrátane ich technických zariadení v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku,

l) pri zistení závady, ktorá ohrozuje bezpečnosť pracovníkov, vyradiť zásobník ihneď z prevádzky až do odstránenia závady,

m) ak zistí na mrežiach nedostatky, vykonať až do ich odstránenia opatrenia, ktoré zabránia pádu pracovníkov do zásobníka,

n) z hľadiska možného samovznietenia priebežne kontrolovať vlastnosti skladovaného sypkého materiálu.

Povinnosti pracovníkov

§ 19

(1) Je zakázané

a) uviesť zásobník do činnosti

1. ak sú vo vnútri pracovníci,

2. pred prijatím spätného signálu (§ 4 ods. 3),

3. ak sú poškodené alebo vyradené z činnosti bezpečnostné zariadenia alebo

4. ak sa zistili iné nedostatky ohrozujúce bezpečnosť pracovníkov alebo zariadení,

b) preplňovať zásobník alebo ho plniť inak ako určí výrobca,

c) používať bezpečnostné zariadenia ako prevádzkové ovládače,

d) vyraďovať z činnosti bezpečnostné a dorozumievacie zariadenia, poškodzovať alebo neoprávnene odstraňovať bezpečnostné značky a tabuľky,

e) čistiť, opravovať, nastavovať alebo mastiť funkčné a pohyblivé časti zásobníka počas ich prevádzky, ak nie je zásobník na takýto postup konštrukčne prispôsobený,

f) pracovníkom bez predpísanej kvalifikácie (§ 16 ods. 2) obsluhovať zásobník a jeho technické zariadenia,

g) vstupovať na miesta, ktoré nie sú pracovnými priestormi a komunikáciami, podliezať alebo preliezať zábradlia pracovných priechodov, plošín, lávok a iných ohradených priestorov,

h) zdržiavať sa v označených nebezpečných priestoroch a vstupovať bez povolenia do zásobníka,

i) vypúšťacím otvorom uvoľňovať prerušené vysýpanie materiálu,

j) vstupovať do zásobníka vypúšťacím otvorom, ak zásobník nie je prázdny,

k) ovládať uzáver zásobníka z ložnej plochy dopravného prostriedku, na ktorý je obsah zásobníka vyprázdňovaný,

l) demontovať uzatvárací prvok nevyprázdneného zásobníka.

(2) Pred plnením zásobníka sypkým materiálom musí obsluhujúci pracovník skontrolovať stav veka a mreží, najmä či nie sú porušené jednotlivé prúty mreží a či sú veká a mreže uzamknuté.

(3) Pred opustením pracoviska musí obsluhujúci pracovník zabezpečiť zásobník a jeho zariadenia pred uvedením do chodu nepovolanou osobou.

(4) Pri plnení vozidiel alebo transportných zariadení pri zásobníku musí pracovník urovnávať sypký materiál z bezpečného miesta určeným náradím.

§ 20

(1) Vstup do zásobníka môže povoliť iba zodpovedný pracovník, ktorý určí pracovný postup v súlade s prevádzkovým poriadkom a vykoná o tom zápis do prevádzkového denníka; v prípade záchranných prác vykoná zápis do denníka dodatočne.

(2) Pred vstupom do zásobníka musí zodpovedný pracovník zabezpečiť

a) zastavenie prísunu a odberu sypkého materiálu,

b) zásobník proti uvedeniu do chodu spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku,

c) označenie zásobníka bezpečnostnou značkou upozorňujúcou na to, že sa vnútri zásobníka pracuje,

d) otvorenie zásobníka a zaistenie otvorenej ochrannej mreže proti pádu,

e) preverenie výskytu nebezpečných látok v zásobníku a podľa toho vybavenie vstupujúcej osoby dýchacím prístrojom, bezpečnostným svietidlom, ohňovzdorným oblekom a pod.,

f) prekontrolovanie zariadenia umožňujúceho vstup do zásobníka.

(3) Každý vstup pracovníka do zásobníka a jeho pobyt vo vnútri musia ustavične zabezpečovať aspoň dvaja ďalší pracovníci vyškolení na túto prácu. Pracovník vstupujúci do zásobníka musí byť vystrojený ochranným postrojom6) a pripútaný zabezpečovacím lanom.

(4) Vstup do zásobníka s tlejúcim sypkým materiálom je možný len vo výnimočných prípadoch; možno ho povoliť len po vykonaní potrebných bezpečnostných opatrení.

§ 21

(1) Pri odstraňovaní nedostatkov v zásobníku (klenieb, dutín, lievikov, previsov) musí zodpovedný pracovník prácu riadiť a dbať najmä na to,

a) aby sa do zásobníka vstupovalo pomocou pevne zabudovaných súvislých rebríkov alebo zdvíhacích zariadení (plošiny, koše, klietky, lávky a pod.) alebo pomocou prenosného závesného rebríka, ak ho možno vnútri zásobníka pevne zavesiť a v tejto polohe zabezpečiť,

b) aby pracovník vnútri zásobníka nedosahoval chodidlami hlbšie ako 1 m pod hranicu previsu sypkého materiálu alebo ním vytvoreného lievika a aby nevstupoval na skladovaný materiál,

c) aby bolo zabezpečovacie lano stále napnuté a zaisťované poverenými pracovníkmi,

d) aby sa s pracovníkmi vnútri zásobníka udržiavalo stále spojenie dohovorenými znameniami.

(2) Po skončení práce vnútri zásobníka zodpovedný pracovník uzamkne mreže alebo veko otvoru zásobníka.

§ 22

Bezpečnostné pásy a postroje,6) prídavné a zabezpečovacie laná, prípadne ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky sa musia uložiť predpísaným spôsobom. Po každom použití sa tieto prostriedky musia očistiť, osušiť a uviesť do použiteľného stavu. Pravidelnými prehliadkami a skúškami sa musí overovať ich spoľahlivosť.

§ 23

Prechodné ustanovenie

(1) Pri zásobníkoch uvedených do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky musí prevádzkovateľ do pol roka od nadobudnutia jej účinnosti

a) vypracovať prevádzkový poriadok a požiarny poriadok podľa § 17,

b) trvanlivo ich označiť na viditeľnom mieste údajmi o druhu, najvyššej prípustnej hmotnosti a objeme sypkého materiálu, ktorý možno v zásobníku skladovať,

c) vykonať náhradné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce, ak ich nemožno z technických dôvodov upraviť podľa požiadaviek tejto vyhlášky.

(2) Ak sú otvory pre vstup do zásobníkov uvedených do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky menšieho rozmeru ako 700 x 700 mm, a ich dodatočným zväčšením by došlo k narušeniu statiky zásobníkov, budú ponechané v pôvodnom rozmere za podmienky, že ich rozmer bude aspoň 500 x 500 mm.


§ 24

Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 23/1976 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Predseda

Slovenského banského úradu:

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ

Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Macháč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 73 5570 Navrhovanie konštrukcií zásobníkov. ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií.

2) § 5 a nasl. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.

3) ČSN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných materiálov.

4) ČSN 73 5105 Výrobné priemyselné budovy.

5) Smernice č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (reg. v čiastke 24/1970 Zb.).

6) ČSN 83 2611 Ochranné pásy a postroje.