Zákon č. 122/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1986

OBSAH

122

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. decembra 1985

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základným cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 (ďalej len „štátny plán“) je zabezpečiť plynulý rozvoj národného hospodárstva, predovšetkým výraznejším zvyšovaním efektívnosti a kvality všetkej práce, hospodárnejším vynakladaním materiálových i finančných prostriedkov a na tomto základe dosiahnuť ďalšie skvalitnenie úrovne uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva a upevnenie jeho sociálnych istôt.

§ 2

Hlavné úlohy štátneho plánu sú:

a) zvýšiť tvorbu spoločenského produktu o 2,2 %, národného dôchodku o 4,2 %, najmä rastom priemyselnej výroby o 2,9 %, stavebnej výroby o 4 %, poľnohospodárskej výroby o 3,1 % a zvyšovaním efektívnosti;

b) orientovať výskumnú, vývojovú a technickú tvorivú činnosť na riešenie rozhodujúcich úloh rozvoja národného hospodárstva; dôsledne uskutočňovať realizáciu vyriešených úloh technického rozvoja na zvyšovanie kvality, technickej úrovne, prevádzkovej spoľahlivosti, na inováciu a zavádzanie nových žiadaných výrobkov;

c) pokračovať v uskutočňovaní štrukturálnych zmien v priemysle, najmä rýchlejším rozvojom strojárskej výroby, hlavne elektrotechnického priemyslu a výroby založenej na domácej surovinovej základni;

d) zabezpečovať dodávky a sortimentnú skladbu výrobkov pre trhové fondy v súlade s požiadavkami obyvateľstva, operatívne riešiť dodávky nedostatkových druhov tovarov pre vnútorný trh;

e) presadzovať predstih rastu vývozu pred dovozom; pokračovať v uskutočňovaní úloh socialistickej ekonomickej integrácie s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci;

f) uplatňovať maximálnu hospodárnosť v spotrebe surovín, materiálov, palív, energie a pohonných látok, zvyšovať ich zhodnocovanie vo výrobe a utvárať všestranné podmienky na znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti výroby;

g) zamerať investičné prostriedky prednostne na dokončovanie stavieb, uvádzanie kapacít do prevádzky, na modernizáciu a rekonštrukciu kapacít a na zabezpečovanie spoločenských priorít;

h) zvýšiť zamestnanosť v socialistickom sektore národného hospodárstva zhruba o 28 tisíc osôb pri súčasnom raste odbornej a vzdelanostnej úrovne; pokračovať v presadzovaní zásady odmeňovania podľa výsledkov práce;

i) rozširovať a skvalitňovať služby pre obyvateľstvo a zlepšovať životné prostredie a podmienky bývania.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.