Nariadenie vlády č. 27/1985 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom

(v znení č. 230/1988 Zb.)

Čiastka 6/1985
Platnosť od 09.04.1985 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

27

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 29. marca 1985

o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou podľa § 92 ods. 3 Zákonníka práce (ďalej len „zákonník“):


Výnimočné skrátenie nepretržitého odpočinku v týždni

§ 1

Ak nie je z prevádzkových dôvodov možné poskytnúť pracovníkom organizácií riadených ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky alebo národnými výbormi nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní aspoň 32 hodín (§ 92 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že čas tohto odpočinku bude aspoň 24 hodín

a) ak je potrebné na prechodný čas nepresahujúci päť mesiacov v kalendárnom roku podstatne zvýšiť stav pracovníkov,

b) pri prácach v doprave, v kultúrnych zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v nepretržitých prevádzkach,

s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín raz za tri týždne.

§ 2

(1) Pri prácach, pri ktorých je pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý podľa pracovnoprávneho predpisu nadriadeného orgánu Slovenskej socialistickej republiky (§ 85 ods. 2 zákonníka) na obdobie celého kalendárneho roka, môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že v období s vyššou potrebou práce nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín pripadne na jednotlivých pracovníkov raz za dva týždne.

(2) Nepretržitý odpočinok v týždni môže byť v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku upravený aj pri prácach pri ošetrovaní hospodárskych zvierat a v rastlinnej výrobe na obdobie špičkových poľnohospodárskych prác.

§ 3

Odchylné poskytovanie nepretržitého odpočinku v týždni a jeho výnimočné skrátenie

(1) Pri prácach na určených stavbách, pri určených montážnych a opravárskych prácach, pri ktorých je pracovný čas rozvrhnutý odchylne (§ 85 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť podľa pracovnoprávneho predpisu nadriadeného ústredného orgánu Slovenskej socialistickej republiky pracovný čas tak, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín raz za dva týždne. Stavby a práce uvedené v predchádzajúcej vete určuje uvedený ústredný orgán po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.

(2) Vedúci organizácie môže výnimočne rozvrhnúť pracovný čas za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku tak, že čas nepretržitého odpočinku bude aspoň 48 hodín pri prácach vykonávaných

a) na odvrátenie následkov živelných udalostí,

b) v dôsledku havárií stavebných objektov,

c) pri technologických procesoch, ktoré nemôžu byť prerušené,

s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín najmenej raz za štyri týždne.


Záverečné ustanovenia

§ 4

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 139/1976 Zb. o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni sa zrušuje.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Colotka v. r.