Vyhláška č. 138/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám

Čiastka 35/1985
Platnosť od 20.12.1985 do29.09.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do29.09.1988
Zrušený 156/1988 Zb.

OBSAH

138

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 20. decembra 1985

o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky potravinárskych výrobkov vyrábaných organizáciami v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a organizáciami riadenými národnými výbormi organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám.“.

2. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Prípravné zmluvy

(1) V záujme zlepšenia uspokojovania potrieb vnútorného trhu a stabilizácie dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzavierajú organizácie, prípadne orgány hospodárskeho riadenia prípravné zmluvy, ktorými sú zmluvy o príprave dodávok alebo zmluvy o spolupráci.1)

(2) V prípravných zmluvách organizácie najmä

a) uvádzajú predpokladaný celkový ročný objem dodávok členený na štvrťroky a ich hlavné sortimentné skupiny,

b) dojednávajú lehoty pre predkladanie návrhov zmlúv o dodávke (objednávok) a prípady, keď možno urobiť tento návrh telefonicky,

c) dojednávajú podmienky prieskumu trhu a vzájomnej koordinácie pri jeho vykonávaní,

d) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku inovácie potravinárskych výrobkov v súlade so schválenými programami s osobitným zreteľom na požiadavky racionálnej výživy a rozširovania sortimentu,

e) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku propagácie, najmä o rozsahu dodávok propagačného materiálu alebo iných prostriedkov, ktoré dodávateľ poskytuje na propagáciu vlastných výrobkov zadarmo,

f) dojednávajú postup pri nakladaní so zásobami, ktoré vzniknú dodávateľovi v dôsledku toho, že celkový objem dodávok alebo objem dodávok v určitom sortimente výrobkov bol nižší, než bolo dohodnuté v prípravnej zmluve,

g) dojednávajú bližšie podrobnosti o uplatňovaní a vybavovaní reklamácií.

(3) V prípadoch, keď je menovite ustanovená alebo uložená povinnosť prerokovať dodávateľsko odberateľské vzťahy2) a ak sa zmluva o príprave dodávok neuzavrela namiesto protokolu o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov,3) predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do jedného mesiaca od vyhotovenia protokolu, a pokiaľ došlo k rozporu, od rozhodnutia rozporu nadriadenými orgánmi hospodárskeho riadenia. V ostatných prípadoch predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do 30. septembra roka predchádzajúceho uskutočneniu prvej dodávky.

(4) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera najmenej na dobu jedného roka.".

3. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Zmluva o dodávke

(1) Zmluvu o dodávke výrobkov uzaviera v mene odberateľa ním určený pracovník, spravidla vedúci predajne, pokiaľ organizačné predpisy neurčujú inak.

(2) Odberateľ predkladá návrh zmluvy (objednávku) v dohodnutom počte vyhotovení v lehotách uvedených v prípravnej zmluve [§ 2 ods. 2 písm. b)]. Návrh sa predkladá na tlačivách dodávateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.

(3) V prípadoch, keď sa organizácie na tom dohodnú [§ 2 ods. 2 písm. b)], môže sa návrh zmluvy (objednávka) urobiť telefonicky. Obe organizácie sú povinné viesť evidenciu o čase a obsahu takto predložených návrhov zmlúv.

(4) Dodávky, ktoré rozsahom alebo skladbou požadovaných výrobkov sú zrejme mimoriadne (osobitné príležitosti, sviatky, oslavy a pod.), musí odberateľ dohodnúť s dodávateľom aspoň 5 pracovných dní pred požadovaným plnením.".

4. V § 7 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú novým ustanovením, ktoré znie:

„Prepravou výrobkov do miesta určenia zabezpečuje dodávateľ. V prípade, že odberateľ zabezpečí na svoje náklady odvoz výrobkov zo závodu (skladu) dodávateľa, pričom náklady dopravy sú zahrnuté v cene, je dodávateľ povinný poskytnúť zrážku z veľkoobchodnej ceny (odbytovej prirážky) podľa osobitných predpisov.1a)".

5. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi vykonať jeho vstupnú kontrolu v závode dodávateľa pred splnením dodávky. Na vykonanie vstupnej kontroly odberateľa sú oprávnení odborne spôsobilí pracovníci, ktorých poverí nadriadený orgán odberateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. V prípadoch, keď sa pri takto vykonávanej kontrole zistí, že výrobky sú vadné, je pracovník odberateľa vykonávajúci vstupnú kontrolu oprávnený na overenie akosti výrobkov aj počas výrobného procesu.".

6. § 13 znie:

㤠13

Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky s výnimkou § 8 ods. 4, § 9 ods. 4, § 10 ods. 3, § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 162 až 164 zákona.

1a) § 24 ods. 7 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 113/1985 Zb. o cenách.

2) § 4 ods. 5 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

3) § 7 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.