Vyhláška č. 89/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí

Čiastka 25/1985
Platnosť od 31.10.1985 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.

89

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 27. septembra 1985

o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva a s Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe a § 82 ods. 6 zákona č. 65/1965 Zb. ( Zákonník práce ) v znení zákona č. 20/1975 Zb.:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

Vyhláška upravuje niektoré práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí ( ďalej len „členovia lodnej posádky“ a „loď“ ), ktoré vzniknú v súvislosti s ich službou na lodi. Službu na lodi vykonáva člen lodnej posádky v dobe odo dňa zápisu do zoznamu lodnej posádky až do výpisu z tohto zoznamu.

§ 2

Pozbavenie výkonu služby na lodi

(1) Ak člen lodnej posádky ohrozí život alebo zdravie prepravovaných osôb, ostatných členov lodnej posádky alebo bezpečnosť lode a jej nákladu, je veliteľ lode oprávnený pozbaviť člena lodnej posádky výkonu služby na lodi.1)

(2) Ak veliteľ lode pozbaví člena lodnej posádky výkonu služby na lodi na celú ďalšiu plavbu lode, dohodne s prevádzkovateľom lode ( ďalej len „organizácia“ ) jeho návrat do ČSSR a upovedomí o tom príslušný zastupiteľský úrad ČSSR.

(3) Doba, po ktorú je člen lodnej posádky pozbavený výkonu služby, sa posudzuje ako výkon práce.

(4) Cestovné náklady späť do ČSSR uhrádza organizácia. Ak sa nepreukáže, že člen lodnej posádky bol pozbavený výkonu služby neodôvodnene, je povinný nahradiť organizácii takto vzniknuté náklady; výška náhrady však nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Kárne opatrenia a ich ukladanie

§ 3

Pri závažnom alebo opätovnom porušení pracovnej disciplíny možno členovi lodnej posádky uložiť ako výchovný prostriedok niektoré z týchto kárnych opatrení

a) pokarhanie,

b) verejné pokarhanie,

c) odopretie vychádzky na pevninu na dobu najdlhšie 5 dní od priplávania do prístavu,

d) zníženie, prípadne odobratie prémií alebo odmien alebo iných zložiek mzdy vyjadrujúcich osobné ohodnotenie na dobu až troch mesiacov,

e) prevedenie na menej platenú prácu na dobu až troch mesiacov, prípadne zníženie základného alebo funkčného platu až o 10 % na dobu až troch mesiacov.

§ 4

(1) Kárne opatrenia ukladá členom lodnej posádky veliteľ lode, pokiaľ je na to splnomocnený vedúcim organizácie.

(2) Kárne opatrenie sa môže uložiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o porušení pracovnej disciplíny členom lodnej posádky dozvedel jeho nadriadený alebo veliteľ lode, najneskôr však do jedného mesiaca po návrate člena lodnej posádky z cudziny.

(3) Veliteľovi lode ukladá kárne opatrenia vedúci organizácie alebo ním splnomocnený vedúci pracovník organizácie do jedného mesiaca po jeho návrate z cudziny.

§ 5

(1) Ak člen lodnej posádky nesúhlasí s rozhodnutím, ktorým mu je uložené niektoré z kárnych opatrení, môže najneskôr do 15 dní od jeho doručenia podať návrh na jeho zrušenie rozhodcovskej komisii, prípadne príslušnému súdu. Podanie návrhu nemá odkladný účinok.

(2) Návrh na zrušenie kárneho opatrenia uloženého na lodi sa podáva členovi lodnej posádky, ktorý je na to poverený rozhodcovskou komisiou po dohode s organizáciou, alebo veliteľovi lode, prípadne inému členovi lodnej posádky, ktorý je organizáciou poverený prijímať písomnosti.

(3) Rozhodcovská komisia prerokuje návrh na zrušenie kárneho opatrenia až po návrate člena lodnej posádky (veliteľa) z cudziny, a to do 30 dní pri kárnych opatreniach uložených na lodi a pri ostatných kárnych opatreniach do 30 dní od podania návrhu na ich zrušenie.

§ 6

Ak rozhodnutie rozhodcovskej komisie alebo súdu, ktorým bolo zrušené kárne opatrenie uvedené v § 3 písm. b), nadobudne právoplatnosť, zverejní sa rozhodnutie o zrušení tohto kárneho opatrenia v lodnom rozkaze, ak člen lodnej posádky vykonáva službu na lodi, inak sa zverejní v mieste sídla organizácie. Ak bolo právoplatne zrušené rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia uvedeného v § 3 písm. c), poskytne sa členovi lodnej posádky pri najbližšej plavbe mimoriadna vychádzka na pevninu v tom rozsahu, v ktorom mu bola uložením kárneho opatrenia vychádzka odopretá.

§ 7

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Rozhodnutie veliteľa lode o pozbavení člena lodnej posádky výkonu služby na lodi vydané predo dňom účinnosti tejto vyhlášky sa vykoná podľa doterajších predpisov. To isté platí o uložení kárneho opatrenia, jeho vykonávaní a o prerokovaní návrhu na jeho zrušenie v prípadoch, keď rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia bolo členovi lodnej posádky ( veliteľovi lode ) doručené pred uvedeným dňom.

(2) Na práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov členov lodných posádok neupravené touto vyhláškou sa vzťahuje Zákonník práce a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho základe.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 35 ods. 3 zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe.