Vyhláška č. 86/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971

Čiastka 24/1985
Platnosť od 15.10.1985
Účinnosť od 30.10.1985
Redakčná poznámka

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 11 ods. 2 Štrasburskej dohody 25. februárom 1982 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku

86

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. augusta 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971

Rozhodnutím Zhromaždenia Štrasburskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Štrasburskej dohody:


1. V článku 7.2) a) iv) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

2. V článku 7.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.


Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 11 ods. 2 Štrasburskej dohody 25. februárom 1982 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.


Prvý námestník:

Řehořek v. r.