Zákon č. 115/1985 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1986

OBSAH

115

ZÁKON

z 10. decembra 1985

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Základným cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986 (ďalej len „štátny plán“) je zabezpečiť ďalší rozvoj národného hospodárstva predovšetkým výraznejším zvyšovaním efektívnosti a kvality všetkej práce tak, aby sa dosiahlo lepšie uspokojovanie hmotných a kultúrnych potrieb všetkých občanov a upevnenie ich sociálnych istôt.

§ 2

Hlavné úlohy štátneho plánu sú:

a) dosiahnuť rast národného dôchodku o 3,5 % a prevažnú časť jeho prírastku (zhruba 86 %) kryť rastom spoločenskej produktivity práce;

b) plánovaný rast národného dôchodku zabezpečiť proporcionálnym rozvojom jednotlivých odvetví národného hospodárstva; pritom zvýšiť priemyselnú výrobu o 2,6 %, objem stavebných prác vykonávaných stavebnými organizáciami o 3 % a poľnohospodársku a potravinársku výrobu rozvíjať tak, aby sa zabezpečila na stále vyššej kvalitatívnej úrovni výživa ľudu;

c) zabezpečiť ďalšie posilňovanie úlohy vedy a výskumu a koncentráciu výskumnej a vývojovej základne na riešení rozhodujúcich úloh rozvoja národného hospodárstva;

d) plánovaný rozvoj národného hospodárstva zabezpečovať predovšetkým ďalším rastom produktivity práce vo všetkých odvetviach národného hospodárstva a využívať na to dôslednejšie výsledky vedy a techniky;

e) zabezpečiť maximálnu hospodárnosť v spotrebe surovín a materiálov, palív, energie a pohonných látok, ich čo najvyššie zhodnocovanie vo výrobe a znížiť materiálovú a energetickú náročnosť spoločenskej výroby;

f) v oblasti zahraničného obchodu zabezpečiť predstih rastu vývozu pred dovozom; pokračovať v prehlbovaní socialistickej ekonomickej integrácie, najmä s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci;

g) ďalej zvyšovať kvalitu, technickú úroveň a spoľahlivosť výrobkov a uskutočňovať ich potrebnú inováciu;

h) zdroje investícií v rozsahu 167 mld. Kčs zamerať na dokončovanie stavieb a uvádzanie kapacít do prevádzky, sústrediť ich na modernizáciu a rekonštrukciu vybraných základných prostriedkov a na zabezpečovanie spoločenských priorít;

i) v súlade s požiadavkami občanov zabezpečovať dodávky do trhových fondov v potrebnom množstve a sortimentovej skladbe;

j) presadzovať progresívne formy odmieňania v prísnej závislosti od výsledkov práce.

§ 3

(1) Vláda Československej socialistickej republiky, prípadne vlády republík môžu na účely experimentálneho overovania nových prvkov plánovitého riadenia národného hospodárstva povoliť výnimky z ustanovení zákonov upravujúcich riadenie národného hospodárstva.

(2) Na zabezpečenie náležitej kvality a efektívnosti výrobkov a výkonov, najmä vo výrobnej a obdobnej hospodárskej činnosti môže vláda Československej socialistickej republiky vydať všeobecne záväzné právne predpisy.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.