Nariadenie vlády č. 139/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu

Čiastka 36/1985
Platnosť od 23.12.1985 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1988
Zrušený 172/1988 Zb.

139

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 19. decembra 1985

o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) a ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa ustanovuje dodatkový odvod zo zisku (ďalej len „odvod“).

(2) Odvodu podliehajú jednotné roľnícke družstvá, pri ktorých celkové výnosy z pridruženej výroby1) presiahli v priemere za uplynulé tri roky 50 % výkonov vcelku.

§ 2

Odvod sa vykonáva zo základu dane zo zisku2) zníženého o daň zo zisku a o sumu rovnajúcu sa súčinu sumy 3000,- Kčs a výmery poľnohospodárskej pôdy užívanej k 1. januáru uplynulého roka v hektároch.

§ 3

(1) Sadzba odvodu je 35 % zo základu odvodu (§ 2).

(2) Úhrn odvodu a dane zo zisku môže byť najviac 55 % základu dane zo zisku.2)

§ 4

(1) Odvod sa vypočítava v daňovom priznaní a je splatný v lehote pre podanie daňového priznania.3)

(2) V prípade zmeny základu odvodu (§ 2) je jednotné roľnícke družstvo povinné urobiť nový výpočet odvodu a predložiť ho do konca nasledujúceho mesiaca po zistení zmeny národnému výboru vykonávajúcemu správu odvodu.4) V rovnakej lehote je povinné doplatiť rozdiel, o ktorý je odvod vyšší.

§ 5

Odvod sa po prvý raz vykonáva v roku 1987 za rok 1986.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

2) § 11 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

3) § 41 zákona č. 103/1974 Zb.

4) § 2 a 3 zákona SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie. § 2 a 3 zákona ČNR č. 174/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.