Nariadenie vlády č. 100/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov

Čiastka 29/1985
Platnosť od 06.12.1985 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1989
Zrušený 208/1989 Zb.

100

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 24. októbra 1985,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 45/1983 Zb.), zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá) a zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 ods. 1 znie:

(1) Výrobná hospodárska jednotka používa zisk v tomto poradí:

a) na odvody a platby daní vykonávaných výrobnou hospodárskou jednotkou do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov;

b) na prídely do obratového fondu;

c) na prídely do investičného fondu;

d) na prídely do fondu technického rozvoja;

e) na prídely do rezervného fondu;

f) na prídely do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a do fondu odmien;

g) na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi;

h) na dodatkový odvod nadriadenému ústrednému orgánu.“.

2. § 8 ods. 1 znie:

(1) Výrobná hospodárska jednotka zriaďuje

a) investičný fond,

b) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis1) neustanovuje inak,

c) fond odmien,

d) fond kultúrnych a sociálnych potrieb,

e) rezervný fond,

f) fond hmotnej stimulácie vývozu. ".

3. V § 8 ods. 4 sa slová „bodoch 1 a 3 a písm. b) v bodoch 1 až 3" nahrádzajú slovami „až d)".

4. § 8 ods. 5 znie:

(5) Rozsah tvorby a používania fondov uvedených v odseku 1 písm. a) až c), prípadne v odseku 2 upravuje štatút výrobnej hospodárskej jednotky.2)".

5. § 9 ods. 1 znie:

(1) Rezervný fond výrobnej hospodárskej jednotky sa utvára

a) prídelom zo zisku výrobnej hospodárskej jednotky,

b) prevodom nerozdeleného zisku podľa § 5 a 10,

c) prídelom z fondu hmotnej stimulácie vývozu,

d) prevodom z ďalších zdrojov ustanovených osobitnými predpismi.".

6. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Do určeného limitu maximálneho zostatku fondu sa zahŕňa nerozdelený zisk podnikov začlenených do výrobnej hospodárskej jednotky prevádzaný do nasledujúceho roka (§ 10 ods. 3).".

7. § 9 ods. 3 znie:

(3) Rezervný fond výrobnej hospodárskej jednotky sa používa

a) na krytie potrieb uvedených v § 5 ods. 1 a § 10 ods. 1 a na účely ustanovené osobitným predpisom;3) pritom na krytie potrieb, ktoré výrobná hospodárska jednotka a podniky do nej začlenené nie sú povinné zabezpečovať, iba vtedy, pokiaľ tým nedôjde k oslabeniu zodpovednosti za výsledky hospodárenia,

b) na krytie strát, prípadne vyšších nákladov alebo nižších výnosov vzniknutých podnikom z rozhodnutia výrobnej hospodárskej jednotky,

c) na krytie strát a rizík vyplývajúcich z vývozu, pokiaľ na ich krytie nie je určený iný účelový fond,

d) na krytie výdavkov v socialistickom súťažení podľa osobitného predpisu,4)

e) na krytie strát z fyzickej likvidácie nepoužiteľných zásob a z predaja nepotrebných zásob, pokiaľ na ich krytie nie je určený iný účelový fond,

f) na krytie nákladov presahujúcich plánované náklady na prípravu a overenie nových výrobkov a technológií,

g) na krytie rizík z výskumnej a vývojovej činnosti organizácií výskumnej a vývojovej základne začlenených do výrobnej hospodárskej jednotky,

h) na prevzatie záruky za bankový úver,

i) na ďalšie účely určené na návrh nadriadeného ústredného orgánu príslušným ministerstvom financií; Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky pritom postupujú po dohode s Federálnym ministerstvom financií.".

8. § 10 znie:

㤠10

(1) Podnik používa zisk v tomto poradí:

a) na odvody a platby daní vykonávané podnikom do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov;

b) na odvod výrobnej hospodárskej jednotke;

c) na prídely do obratového fondu;

d) na prídely do investičného fondu;

e) na prídely do fondu technického rozvoja;

f) na prídely do fondu odmien na základe schválenia nadriadeného ústredného orgánu (§ 23) a na prídely do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb;

g) na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi, a to so súhlasom výrobnej hospodárskej jednotky.

(2) Ak zisk nestačí na krytie potrieb uvedených v odseku 1 písm. b) až g), podnik pokryje tieto potreby v rozsahu schválenom výrobnou hospodárskou jednotkou.

(3) Zisk, ktorý nebol rozdelený podľa odseku 1, zvýšený prípadne o ďalšie zdroje na rozdelenie, prevedie podnik koncom roka do nasledujúceho roka alebo do rezervného fondu výrobnej hospodárskej jednotky, a to vo výške vopred určenej výrobnou hospodárskou jednotkou.".

9. § 14 včítane nadpisu znie:

㤠14

Fondy podniku

(1) Podnik zriaďuje

a) obratový fond, pokiaľ osobitný predpis5) neustanovuje inak,

b) investičný fond,

c) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis1) neustanovuje inak.

d) fond odmien,

e) fond kultúrnych a sociálnych potrieb.

(2) Spôsob tvorby a použitia fondov uvedených v odseku 1 upravujú osobitné predpisy.6)

(3) Pri ustanovení rozsahu tvorby a používania fondov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) na úrovni podniku sa postupuje obdobne podľa § 8 ods. 5.

(4) Podnik môže so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu vydaným po dohode s príslušným ministerstvom financií zriaďovať ďalšie účelové fondy (napr. rizikový fond). Spôsob tvorby a použitia týchto fondov ustanovuje nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom financií.".

10. § 17 ods. 2 znie:

(2) Zisk, ktorý nebol rozdelený obdobne podľa § 5 ods. 1, zvýšený prípadne o ďalšie zdroje na rozdelenie, prevedie podnik koncom roka vo výške vopred určenej nadriadeným ústredným orgánom do svojho rezervného fondu (§ 19 ods. 3) alebo ho prevedie do rezortného rezervného fondu.".

11. § 19 znie:

㤠19

(1) Podnik zriaďuje

a) obratový fond, pokiaľ osobitný predpis5) neustanovuje inak,

b) investičný fond,

c) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis1) neustanovuje inak,

d) fond odmien,

e) fond kultúrnych a sociálnych potrieb.

(2) Spôsob tvorby a použitia fondov uvedených v odseku 1 upravujú osobitné predpisy.6)

(3) Organizácie výskumnej a vývojovej základne, odborové podniky bez pridružených národných podnikov, prípadne účelových organizácií a podniky, ktoré zriaďujú fond hmotnej stimulácie vývozu, zriaďujú tiež rezervný fond; ostatné podniky s výnimkou organizácií zahraničného obchodu môžu zriaďovať rezervný fond podľa rozhodnutia nadriadeného ústredného orgánu.

(4) Podnik (s výnimkou uvedenou v § 21) môže zriadiť fond hmotnej stimulácie vývozu. Spôsob tvorby a použitia tohto fondu ustanovuje Federálne ministerstvo financií.

(5) Podnik môže so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu vydaným po dohode s príslušným ministerstvom financií zriaďovať ďalšie účelové fondy. Spôsob tvorby a použitia týchto fondov ustanovuje nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom financií.".

12. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠19a

Rezervný fond podniku

(1) Rezervný fond podniku sa utvára

a) prídelom zo zisku, maximálnu výšku ktorého určí nadriadený ústredný orgán v rámci svojho finančného plánu,

b) prevodom nerozdeleného zisku podľa § 17 ods. 2,

c) prídelom z fondu hmotnej stimulácie vývozu,

d) prevodom z ďalších zdrojov ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Rezervný fond podniku sa používa obdobne podľa § 9 ods. 3 písm. a), c), e), f) a i); pritom sa však nepoužíva na účely ustanovené osobitným predpisom.3)

(3) Limit maximálneho zostatku rezervného fondu podniku určí nadriadený ústredný orgán. Suma prevyšujúca limit sa prevedie koncom roka do rezortného rezervného fondu.

(4) Peňažné prostriedky rezervného fondu podniku sa vedú na bežnom účte v Štátnej banke československej.".

13. § 20 ods. 2 znie:

(2) Spôsob tvorby a použitia rezervného fondu ustanovuje nadriadený ústredný orgán, a to pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie, po dohode so Štátnou komisiou pre vedecko - technický a investičný rozvoj a s Federálnym ministerstvom financií, a pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík, po dohode s Českou komisiou pre vedecko - technický a investičný rozvoj, prípadne so Slovenskou komisiou pre vedecko - technický a investičný rozvoj a s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky, prípadne s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky.".

14. § 23 znie:

㤠23

Ústredné orgány v rámci svojej riadiacej činnosti znovu rozdeľujú zdroje a prostriedky medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami a priamo riadenými podnikmi, zriaďujú rezortné účelové fondy a schvaľujú rozsah tvorby a používania fondov na úrovni výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov do nich začlenených, v rámci ustanovenom osobitnými predpismi,7) podľa reálnych podmienok centralizácie riadiacich funkcií.".

15. § 24 znie:

㤠24

(1) Ústredný orgán zriaďuje

a) rezortný rezervný fond,

b) rezortný fond technického rozvoja,

c) rezortný investičný fond na znovu rozdeľovanie odpisov.

(2) Spôsob tvorby a použitia rezortného fondu technického rozvoja upravuje osobitný predpis.1)

(3) Ústredný orgán môže so súhlasom príslušného ministerstva financií zriaďovať ďalšie účelové fondy. Spôsob tvorby a použitia týchto fondov ustanovuje ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom financií.

16. § 25 ods. 1 znie:

(1) Rezortný rezervný fond sa utvára

a) centralizáciou nadlimitných zostatkov rezervných fondov výrobných hospodárskych jednotiek a priamo riadených podnikov,

b) prídelom časti zisku centralizovaného z dodatkových odvodov priamo riadených podnikov do výšky určenej v rámci finančného plánu ústredného orgánu,

c) prevodom nerozdeleného zisku priamo riadených podnikov podľa § 17 ods. 2,

d) zo sankcií platených podľa § 72 ods. 2.".

17. § 25 ods. 2 znie:

(2) Rezortný rezervný fond sa používa pre výrobné hospodárske jednotky a priamo riadené podniky obdobne podľa § 9.".

18. § 26 sa vypúšťa.

19. V § 27 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a rezortného fondu technického rozvoja" a na konci § 27 sa pripája táto veta: „Do určeného limitu maximálneho zostatku fondu sa zahŕňajú zostatky rezervných fondov priamo riadených podnikov (§ 29 ods. 3).".

20. § 29 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak koncom roka v dôsledku rozdielu medzi skutočným a plánovaným utváraním a používaním zdrojov vznikne na rezortnom účte znovu rozdeľovania zisku prebytok zdrojov, použije sa ako zdroj vo finančnom pláne nasledujúceho roka na účely ustanovené týmto nariadením.

(4) Peňažné prostriedky účtu znovu rozdeľovania zisku sa vedú na samostatnom účte v Štátnej banke československej.".

21. § 30 včítane nadpisu znie:

㤠30

Znovu rozdeľovanie odpisov na úrovni ústredného orgánu

(1) Odpisy sa znovu rozdeľujú na úrovni ústredného orgánu medzi priamo riadenými podnikmi a výrobnými hospodárskymi jednotkami. Odpisy sa centralizujú v rezortnom investičnom fonde.

(2) Finančné zdroje centralizované v rezortnom investičnom fonde sa používajú:

a) na odvody do štátneho rozpočtu (§ 69, 70),

b) na prídely do investičných fondov priamo riadených podnikov a výrobných hospodárskych jednotiek maximálne vo výške určenej finančným plánom.

(3) Zostatok rezortného investičného fondu sa prevedie koncom roka do nasledujúceho roka.

(4) Peňažné prostriedky rezortného investičného fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej banke československej.".

22. § 31 sa vypúšťa.

23. V § 33 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú slová „a aby im pritom ponechala zdroje zo zisku nimi utvoreného na krytie plánovaných potrieb.".

24. § 34 ods. 2 znie:

(2) Centralizované odpisy sa používajú:

a) na odvod uložený nadriadeným ústredným orgánom,

b) na prídel do investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky.".

25. § 37 sa vypúšťa.

26. § 39 včítane nadpisu znie:

㤠39

Použitie zisku podniku

(1) Podnik riadený poľnohospodárskou správou alebo ústredným orgánom používa zisk v poradí ustanovenom obdobne podľa § 5 ods. 1, podnik začlenený do výrobnej hospodárskej jednotky v poradí ustanovenom obdobne podľa § 10 ods. 1.

(2) Ak zisk nestačí na krytie potrieb uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až h), prípadne v § 10 ods. 1 písm. b) až g), podnik pokryje tieto potreby v rozsahu schválenom nadriadeným orgánom.

(3) Podnik používa zisk na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi so súhlasom nadriadeného orgánu.".

27. § 42 včítane nadpisu znie:

㤠42

Fondy podniku

Pre fondy podniku platí obdobne § 19 s tým, že rezervný fond zriaďuje podnik podľa osobitného opatrenia nadriadených orgánov.8)

28. V § 43 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s tým, že, s výnimkou výrobnej hospodárskej jednotky technických služieb, nezriaďuje fond rozvoja.".

29. V § 43 ods. 2 sa za slovo „§ 24 vkladajú slová „a 25" a na konci vety sa nahrádzajú slová „32 a § 37" slovami „30 a § 32.".

30. § 44 znie:

㤠44

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú

a) na podniky

1. riadené Federálnym ministerstvom dopravy,

2. riadené Federálnym ministerstvom spojov,

3. štátnych lesov,

4. vodného hospodárstva (podniky povodí, investorské vodohospodárske organizácie a vodohospodárske opravovne),

5. štátneho filmu,

6. geodézie a kartografie,

7. peňažníctva a poisťovníctva,

8. Intergeo,

b) na výpočtové strediská, ak sú štátnymi hospodárskymi organizáciami,

c) na výrobné hospodárske organizácie Federálneho ministerstva národnej obrany s výnimkou vojenských lesov a majetkov.".

31. V § 46 sa vypúšťa druhá veta.

32. V § 48 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a znie:

(2) Pri zúčtovaní odvodu voľného zostatku zisku koncom roka sa vykonáva odvod zisku utvoreného zo všetkej činnosti podniku, zisteného v účtovníctve, ktorý nebol pridelený do fondov podniku podľa osobitných predpisov6) alebo do ďalších účelových fondov zriaďovaných obdobne podľa § 19 ods. 5 alebo nebol použitý na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi, pokiaľ osobitné predpisy9) neustanovujú inak.".

33. § 50 včítane nadpisu znie:

㤠50

Príspevok na sociálne zabezpečenie

(1) Sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie pri podnikoch riadených Federálnym ministerstvom dopravy a Federálnym ministerstvom spojov, pri podnikoch geodézie a kartografie, pri výpočtových strediskách, pri o. p. Vojenské stavby, pri Vojenských kúpeľných a rekreačných zariadeniach, s výnimkou organizácií výskumnej a vývojovej základne, je 10 % zo základu.

(2) Podniky peňažníctva a poisťovníctva príspevok na sociálne zabezpečenie neodvádzajú.".

34. V § 51 ods. 1 ustanovenie označené písm. a) sa vypúšťa a ustanovenia označené písm. b), c), d) sa označujú písm. a), b), c).

35. V § 52 ods. 1 písm. a) sa nahrádza slovo „bonifikácie" slovom „zdržného".

36. V § 52 ods. 1 sa za písm. a) vkladá nové písm. b) v tomto znení:

b) Federálne ministerstvo spojov zriaďuje fond hmotnej stimulácie príjmov z medzinárodnej spojovej prevádzky,".

Doterajšie písm. b) sa označuje ako písm. c).

37. § 54 včítane nadpisu znie:

㤠54

Použitie zisku podniku

(1) Podnik používa zisk v tomto poradí:

a) na odvody a platby daní do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov;

b) na prídely do obratového fondu;

c) na prídely do investičného fondu;

d) na prídely do fondu technického rozvoja;

e) na prídely do fondu opráv;

f) na prídely do fondu odmien a do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb;

g) na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi;

h) na dodatkový odvod príslušnému národnému výboru na znovu rozdelenie zdrojov.

(2) Ak zisk nestačí na krytie potrieb uvedených v odseku 1 písm. b) až h), podnik pokryje tieto potreby v rozsahu schválenom príslušným národným výborom.

(3) O zisku zvýšenom prípadne o ďalšie zdroje na rozdelenie, ktorý nebol rozdelený podľa odseku 1, rozhodne koncom roka príslušný národný výbor pri ročnom zúčtovaní dodatkového odvodu zo zisku na znovu rozdelenie.".

38. § 56 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Podnik priamo riadený krajským národným výborom, Národným výborom hlavného mesta Prahy alebo Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajský národný výbor") vykonáva aj odvod príspevku do fondu technického rozvoja krajského národného výboru podľa osobitného predpisu.1)

39. § 57 ods. 1 znie:

(1) Podnik zriaďuje

a) obratový fond, pokiaľ osobitný predpis5) neustanovuje inak,

b) investičný fond,

c) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis1) neustanovuje inak,

d) fond opráv; spôsob tvorby a použitia ustanovujú osobitné predpisy,

e) fond odmien,

f) fond kultúrnych a sociálnych potrieb.".

40. V § 57 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3, 4, 5 sa označujú ako odseky 2, 3, 4.

41. V § 57 ods. 4 sa slová „odsekoch 1 a 2" nahrádzajú slovami „odseku 1 s výnimkou písm. d)".

42. V § 62 ods. 2 v prvej vete sa slová „fondu výstavby" nahrádzajú slovami „investičného fondu".

43. V § 63 ods. 1 sa na konci vety pripájajú slová „prípadne ods. 4".

44. V § 64 sa vypúšťa odsek 1 a odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

45. V § 65 ods. 1 a 4 sa slová „vo fonde výstavby" a „vo fondoch výstavby" nahrádzajú slovami „v investičnom fonde" a „v investičných fondoch".

46. § 65 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Krajský národný výbor môže zriaďovať aj fond technického rozvoja; spôsob tvorby a použitia fondu upravuje osobitný predpis.1)".

47. V § 66 včítane nadpisu sa nahrádzajú slová „fond výstavby" a „fondu výstavby" slovami „investičný fond" a „investičného fondu".

48. § 67 včítane nadpisu znie:

㤠67

Rezervný fond národného výboru

(1) Rezervný fond národného výboru sa utvára

a) z dodatkových odvodov zo zisku podnikov uvedených v hlave 1 štvrtej časti; tieto odvody ustanovuje príslušný národný výbor jednotlivým podnikom diferencovane v zásade na dlhšie než ročné obdobie (napr. formou diferencovaných percentných sadzieb zo zisku) tak, aby im na podporu účinnosti podnikového chozrasčotu ponechal zdroje zo zisku nimi utvoreného na krytie plánovaných potrieb,

b) zo sankcií podľa § 72 ods. 2,

c) prevodom nerozdeleného zisku podnikov podľa § 54 ods. 3.

(2) Rezervný fond národného výboru sa používa

a) na krytie plánovanej straty, prípadne plánovaného nedostatku zisku podnikov na rozdelenie,

b) na doplnenie zisku podnikov na rozdelenie na krytie potrieb uvedených v § 54 ods. 1 a na účely ustanovené osobitným predpisom;3) pritom na krytie potrieb, ktoré podniky nie sú povinné zabezpečovať, len vtedy, pokiaľ tým nedôjde k oslabeniu zodpovednosti za výsledky hospodárenia,

c) na krytie strát, prípadne vyšších nákladov alebo nižších výnosov vzniknutých podnikom z rozhodnutia príslušného národného výboru,

d) na krytie výdavkov v socialistickom súťažení podľa osobitného predpisu,4)

e) na krytie nákladov presahujúcich plánované náklady na prípravu a overenie nových výrobkov a technológií,

f) na prevod do svojho investičného fondu,

g) na krytie strát z fyzickej likvidácie nepoužiteľných zásob a z predaja nepotrebných zásob, pokiaľ na ich krytie nie je určený iný účelový fond,

h) na dotácie do fondov opráv,

i) na príspevok do podnikových fondov technického rozvoja podľa osobitného predpisu,1)

j) na ďalšie účely ustanovené krajským národným výborom so súhlasom príslušného ministerstva financií.

(3) Prostriedky rezervného fondu národného výboru možno použiť aj na poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci podnikom na preklenutie výkyvov v ich finančnom hospodárení (do oblasti prevádzkovej aj investičnej), a to maximálne na jeden rok od poskytnutia tejto výpomoci.".

49. V § 72 ods. 2 sa za slovo „orgánom" vkladajú slová „alebo národným výborom" a nahrádza sa slovo „ústredného" slovom „tohto".

50. V § 72 ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Prijaté penále znižuje vo výrobnej hospodárskej jednotke náklady na jej riadiacu činnosť.".

51. § 73 znie:

㤠73

(1) Ak výrobná hospodárska jednotka alebo podnik poruší ustanovenie o tvorbe alebo použití svojich fondov alebo poruší ustanovenia o vykonávaní znovurozdeľovania zisku alebo odpisov, sú povinné zaplatiť do príslušného národného výboru penále vo výške 0,1 % zo sumy neoprávnenej tvorby alebo použitia za každý deň, najviac však 10 % z tejto sumy, pokiaľ nedostatok zistil štátny kontrolný orgán, prípadne finančný orgán erepubliky alebo Federálne ministerstvo financií. Ak nedostatok zistil nadriadený orgán alebo vnútropodniková revízia, zaplatí penále v polovičnej výške.

(2) Za porušenie ustanovení predpisov o tvorbe fondov sa nepovažuje prípad, keď výrobná hospodárska jednotka alebo podnik uskutoční do svojho fondu prídel menší, než to umožňuje osobitný prdpis, pokiaľ tento predpis neustanovuje prídel ako povinný.

(3) Penále podľa odseku 1 a podľa § 73a, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahne sumu 100 Kčs, sa neplatí.

(4) Zaplatením penále podľa odseku 1 a § 73a, prípadne pri jeho neplatení z dôvodu jeho minimálnej výšky (podľa odseku 3), nie je dotknutá povinnosť uviesť fond do predpísaného stavu alebo zabezpečiť vrátenie nesprávne použitých peňažných prostriedkov (§ 73a).

(5) V prípadoch uvedených v odseku 1 a § 73a ods. 2 oznámi nadriadený orgán alebo organizácia, ktoré nedostatok zistili, toto zistenie spoločne s výpočtom penále najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu odvodu.".

52. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:

㤠73a

(1) Ak výrobná hospodárska jednotka alebo podnik použije zisk na ďalšie účely, ktoré nie sú ustanovené osobitnými predpismi, alebo v rozpore s osobitnými predpismi zvýši náklady alebo zníži výnosy, pokiaľ tento nedostatok neodstránili najneskôr do lehoty určenej pre odoslanie ročných účtovných výkazov, zaplatí penále vo výške 10% z neoprávnene použitých peňažných prostriedkov do príslušného štátneho rozpočtu, prípadne do rozpočtu príslušného národného výboru, pokiaľ im za tento nedostatok nebolo predpísané penále podľa zákona o odvodoch10) alebo uložená hospodárska pokuta.11)

(2) Ak nedostatok uvedený v odseku 1 zistí nadriadený orgán alebo vnútropodniková revízia, zaplatí výrobná hospodárska jednotka alebo podnik penále vo výške 5%.".

53. V § 74 sa za slovom „72" nahrádza slovo „a" čiarkou a za slovom „73" sa dopĺňajú slová „a 73a".

54. V § 75 sa nahrádzajú slová „a štátnych hmotných rezerv ustanovujú osobitné predpisy" slovami "štátnych hmotných rezerv a spôsob ustanovenia výšky dodatkového odvodu z prevádzky československej plynovodnej sústavy ustanovujú osobitné predpisy.".


Čl. II

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia strácajú platnosť výnimky povolené podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov.

Čl. III

Predseda vlády Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto nariadením.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

2) § 13 a 14 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1974 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 109/1985 Zb. o financovaní obežných prostriedkov.

6) Vyhláška č. 109/1985 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 108/1985 Zb.
Vyhláška č. 118/1984 Zb.
Vyhláška č. 98/1985 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 165/1980 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

7) Vyhláška č. 109/1985 Zb.
Vyhláška č. 162/1980 Zb. v znení vyhlášky č. 108/1985 Zb.
Vyhláška č. 118/1984 Zb.
Vyhláška č. 98/1985 Zb.

8) Inštrukcie pre tvorbu a použitie rezervných fondov v štátnych hospodárskych organizáciách v odvetví poľnohospodárstva a výživy (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, čiastka 5/1973).
Smernice pre tvorbu a použitie rezervných fondov v štátnych hospodárskych organizáciách v odvetví poľnohospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky čiastka 15/1974).

9) Napr. § 4 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v znení neskorších predpisov.

10) § 17 ods. 2 zákona o odvodoch.

11) § 384a a 384b Hospodárskeho zákonníka.