23

ZÁKON

z 26. marca 1985

o výsluhovom prídavku v stavebníctve

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Za dlhodobý výkon robotníckych zamestnaní v stavebníctve sa poskytuje požívateľom starobných a invalidných dôchodkov výsluhový prídavok.

§ 2

Podmienky nároku

(1) Výsluhový prídavok patrí požívateľovi starobného dôchodku, ktorý vykonával po dobu najmenej posledných 10 rokov pred vznikom nároku na dôchodok alebo pred neskorším priznaním starobného dôchodku vybrané robotnícke zamestnania v organizáciách stavebnej výroby v pôsobnosti ministerstiev stavebníctva republík.

(2) Trvanie zamestnania uvedeného v predchádzajúcom odseku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok alebo k inému dňu, od ktorého sa dôchodok priznáva, sa nevyžaduje, ak tomu bránia vážne zdravotné alebo organizačné dôvody.

(3) Nárok na výsluhový prídavok trvá, aj keď sa priznaný starobný dôchodok prestal vyplácať.

(4) Požívateľovi invalidného dôchodku, ktorého plná invalidita je následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania,1) patrí výsluhový prídavok, pokiaľ vykonával zamestnania uvedené v odseku 1 najmenej po dobu posledných 10 rokov pred priznaním dôchodku.

(5) Ak je požívateľovi invalidného dôchodku, ku ktorému patrí výsluhový prídavok, priznaný starobný dôchodok, prípadne požívateľovi starobného dôchodku, ku ktorému patrí výsluhový prídavok, priznaný invalidný dôchodok, patrí výsluhový prídavok k novopriznanému dôchodku.

§ 3

Výška

Výška výsluhového prídavku je 200 Kčs mesačne, a to aj v prípadoch, keď požívateľ dôchodku spĺňa podmienky pre nárok na výsluhový prídavok len po časť mesiaca.

§ 4

Priznanie a vrátenie

(1) Výsluhový prídavok sa priznáva na písomnú žiadosť. Oprávnený je povinný doložiť potrebné údaje, najmä o dobe a druhu vykonávaného zamestnania a o priznaní dôchodku.

(2) Nárok na výsluhový prídavok sa uplatňuje v organizácii, v ktorej oprávnený naposledy vykonával vybrané robotnícke zamestnanie (§ 2 ods. 1).

(3) Organizácia je povinná do dvoch mesiacov po doručení žiadosti doručiť žiadateľovi do vlastných rúk písomné oznámenie o tom, či mu bol výsluhový prídavok priznaný alebo nie.

(4) Príjemca výsluhového prídavku je povinný výsluhový prídavok vrátiť, len ak povinnosť uloženú týmto zákonom alebo vykonávacím predpisom nesplnil, alebo inak zavinil, že výsluhový prídavok bol vyplatený neprávom.

§ 5

Prechod nároku

(1) Nárok na výsluhový prídavok sa nemôže postúpiť.

(2) Prijatím dôchodcu do zaopatrenia ústavu sociálnej starostlivosti prechádza jeho nárok na výplatu výsluhového prídavku na tento ústav do výšky príspevku na úhradu nákladov ústavnej starostlivosti.

(3) Ak oprávnený zomrel, nadobúdajú nárok na sumy výsluhového prídavku patriace do dňa jeho smrti postupne manželka (manžel), deti a rodičia, ak žili s oprávneným v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti; podmienka spoločnej domácnosti nemusí byť splnená u detí, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok. Predmetom dedičstva sa uvedené sumy stávajú, ak týchto osôb niet.

§ 6

Výplata

(1) Výsluhový prídavok vypláca organizácia, ktorá ho priznala, a to v kalendárnych mesiacoch, za ktoré patrí. Deň splatnosti jednotlivých splátok výsluhového prídavku oznámi organizácia oprávnenému v oznámení o jeho priznaní.

(2) Ak organizácia uvedená v predchádzajúcom odseku zanikne, prechádza povinnosť vyplácať výsluhový prídavok na jej právneho nástupcu. Ak organizácia nemá právneho nástupcu, prechádza táto povinnosť na štát.

(3) Po dobu pobytu oprávneného v cudzine sa výsluhový prídavok nevypláca.

§ 7

(1) Právo na výsluhový prídavok sa nepremlčuje.

(2) Ak bolo právo na výsluhový prídavok uplatnené po uplynutí času dlhšieho ako jeden rok odo dňa vzniku nároku, patria jednotlivé splátky výsluhového prídavku najdlhšie za čas jedného roka predo dňom uplatnenia nároku.

(3) Nárok na jednotlivú splátku výsluhového prídavku sa premlčuje za jeden rok odo dňa jej splatnosti.

(4) Nárok na vrátenie jednotlivých splátok výsluhového prídavku poskytnutých neprávom sa premlčuje za tri roky odo dňa, keď organizácia zistila, že výsluhový prídavok bol vyplatený neprávom, najneskôr za 10 rokov od jeho výplaty.

§ 8

Spory o nárokoch z tohto zákona rozhodujú súdy. Návrh na priznanie výsluhového prídavku sa môže na súde uplatniť, len ak organizácia povinnosť uloženú v § 4 ods. 3 nesplní alebo výsluhový prídavok neprizná.

§ 9

Povinnosť príjemcu

Požívateľ invalidného dôchodku, ktorému sa výsluhový prídavok vypláca, je povinný ohlásiť do 8 dní organizácii zánik nároku na tento dôchodok.

§ 10

Povinnosť organizácií

Organizácie sú povinné viesť záznamy o dobe a druhu zamestnaní uvedených v § 2 a na požiadanie oprávneného vystaviť o týchto skutočnostiach potvrdenie.

§ 11

Vstup do zariadení organizácie

Poverení pracovníci Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a ministerstiev práce a sociálnych vecí republík sú oprávnení vstupovať do zariadení organizácie a v súčinnosti s poverenými pracovníkmi príslušného ministerstva stavebníctva preverovať plnenie povinností uložených týmto zákonom a vykonávacími predpismi.

§ 12

Odstraňovanie tvrdostí

Tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní tohto zákona, môžu odstraňovať ministerstvá práce a sociálnych vecí republík po prerokovaní s príslušným ministerstvom stavebníctva republiky a príslušným odborovým orgánom.

§ 13

Vykonávací predpis

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanoví vyhláškou po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí a stavebníctva republík a s Ústrednou radou odborov

a) okruh vybraných robotníckych zamestnaní v organizáciách stavebnej výroby v pôsobnosti ministerstiev stavebníctva republík;

b) vážne zdravotné a organizačné dôvody, keď sa pre nárok na výsluhový prídavok požívateľa starobného dôchodku nevyžaduje, aby ku dňu priznania dôchodku alebo ku dňu vzniku nároku na dôchodok trval výkon zamestnania uvedeného v písmene a);

c) náležitosti žiadosti o priznanie výsluhového prídavku;

d) náležitosti oznámenia organizácie o priznaní výsluhového prídavku;

e) podrobnosti o vedení záznamov organizácií.


§ 14

Záverečné ustanovenie

(1) Výsluhový prídavok patrí, ak je starobný alebo invalidný dôchodok priznaný najskôr odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2) Pre nárok na výsluhový prídavok sa započítavajú doby zamestnania uvedené v § 2 ods. 1 od 1. júla 1975.

§ 15

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 zákona o sociálnom zabezpečení.