Vyhláška č. 108/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb.

Čiastka 30/1985
Platnosť od 09.12.1985 do29.04.1991
Účinnosť od 01.01.1986 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.

OBSAH

108

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 18. novembra 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky), Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Táto vyhláška upravuje tvorbu a použitie investičného fondu a ďalších zdrojov a spôsob financovania reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku vo výrobných hospodárskych jednotkách,1) v štátnych hospodárskych organizáciách usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky, koncernových podnikoch a koncernových účelových organizáciách, v štátnych hospodárskych organizáciách usporiadaných mimo výrobných hospodárskych jednotiek, v ostatných štátnych socialistických organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu2) (ďalej len „organizácia“), uskutočňovanej dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii.".

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Základnými prostriedkami sú ďalej predmety získané organizáciou v rámci neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky,3) pokiaľ zodpovedajú pojmu základných prostriedkov podľa odseku 1.".

3. V § 10 sa vypúšťa písmeno d).

4. Názov tretej časti znie:

„TRETIA ČASŤ

INVESTIČNÝ FOND".

5. § 11 včítane nadpisu znie:

㤠11

Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky

(1) Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky1) sa tvorí:

a) prídelom podľa normatívu z odpisov základných prostriedkov, ktorý sa určí percentným podielom z plánovanej tvorby odpisov a prídelom podľa normatívu zo zisku, ktorý sa určí percentom zo zisku; normatívy sa určia z odpisov základných prostriedkov a zo zisku výrobnej hospodárskej jednotky ako celku v jej finančnom pláne, a to vo vzťahu k plánovanému objemu investícií (včítane plánovaných iných investícií), projektovej dokumentácie a splátok investičných úverov,

b) z príspevkov od iných organizácií,4)

c) z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií,

d) prevodom z iných fondov v ustanovených prípadoch,5)

e) z odpisov podriadených podnikov6) určených na centralizáciu,

f) prevodom z iných zdrojov v ustanovených prípadoch.7)

(2) Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky možno tvoriť aj:

a) nadnormatívnym prídelom

- z prírastku zisku podľa rozhodnutia a podmienok ustanovených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií,

- z fondu hmotnej stimulácie vývozu8) až do výšky 50 % plánovaného prídelu zo zisku podľa normatívu,

b) prídelom od nadriadeného ústredného orgánu z centralizovaných zdrojov,

c) účelovým prídelom od nadriadeného ústredného orgánu (z centralizovaných odpisov základných prostriedkov, prípadne zo zisku) na financovanie investícií ustanovených ako záväzné úlohy štátneho plánu,

d) účelovými dotáciami zo štátneho rozpočtu,9) prípadne zo štátnych fondov.

(3) Pri výpočte prídelu zo zisku do investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky sa od skutočného zisku použitého pre výpočet výšky prídelu odpočítajú a ku skutočnej strate pripočítavajú sumy vyjadrujúce straty spôsobené neakostnou výrobou v plnej výške týchto strát, najviac však do sumy, ktorá nepresiahne 2 % z výkonov.10)

(4) Prídel zo zisku podľa normatívu možno uskutočňovať v priebehu roka mesačne vo výške skutočnej potreby, najviac však do výšky určeného normatívu. Nadnormatívny prídel možno uskutočňovať v priebehu roka preddavkovo, najviac však do výšky ustanovenej v odseku 2 písm. a).

(5) Prídel z odpisov základných prostriedkov možno uskutočňovať v priebehu roka preddavkovo mesačne až do výšky ročného plánu spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.11)

(6) Investičný fond výrobných hospodárskych jednotiek s plánovanou stratou alebo s relatívne nízkou tvorbou zisku a výrobných hospodárskych jednotiek podliehajúcich odvodu voľného zostatku zisku, výrobných hospodárskych jednotiek v pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky a výrobných hospodárskych jednotiek poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu a poľnohospodárskej výroby, sa tvorí pevnou sumou podľa podmienok ustanovených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(7) Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky sa používa:

a) na financovanie plánovaných investícií a projektovej dokumentácie včítane autorského dozoru výrobnej hospodárskej jednotky,

b) na financovanie iných investícií výrobnej hospodárskej jednotky,

c) na úhradu splátok investičných úverov výrobnej hospodárskej jednotky,

d) na poskytovanie príspevkov iným organizáciám,4)

e) na prídely do investičných fondov podriadeným podnikom z centralizovaných zdrojov,

f) na odvody nadriadenému ústrednému orgánu,

g) na iné účely podľa osobitných predpisov.

(8) Finančné prostriedky, ktoré sa nebudú čerpať v dôsledku neplnenia úloh na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, nemožno použiť na financovanie ostatných investičných potrieb podľa odseku 7, s výnimkou skutočne dosiahnutých úspor rozpočtových nákladov dokončených stavieb.

(9) Prostriedky investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky sa ukladajú na samostatnom účte v banke.

(10) Prevody z investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky do iných fondov výrobnej hospodárskej jednotky nie sú dovolené.".

6. § 12 sa vypúšťa.

7. § 13 včítane nadpisu znie:

㤠13

Investičný fond podniku

(1) Investičný fond podniku,6) s výnimkou organizácií zahraničného obchodu, sa tvorí prídelom podľa normatívu z odpisov základných prostriedkov a zo zisku obdobne podľa § 11 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ďalšími prídelmi podľa § 11 ods. 1 písm. b), c), d) a f).

(2) Investičný fond podnikov,6) s výnimkou organizácií zahraničného obchodu, možno tvoriť aj obdobne podľa § 11 ods. 2.

(3) Prídely do investičného fondu podniku, s výnimkou organizácií zahraničného obchodu, sa uskutočňujú obdobne podľa § 11 ods. 3, 4 a 5.

(4) Investičný fond podnikov s plánovanou stratou alebo s relatívne nízkou tvorbou zisku, podnikov podliehajúcich odvodu voľného zostatku zisku, organizácií zahraničného obchodu, organizácií v pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky, štátnych hospodárskych organizácií poľnohospodárskej výroby, organizácií riadených výrobnou hospodárskou jednotkou poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu sa tvorí pevnou sumou podľa podmienok ustanovených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií; ministerstvá financií republík ustanovujú podmienky pre organizácie riadené národnými výbormi.

(5) Investičný fond podnikov a organizácií uvedených v odseku 4 sa používa:

a) na financovanie plánovaných investícií a projektovej dokumentácie včítane autorského dozoru,

b) na financovanie iných investícií,

c) na úhradu splátok investičných úverov,

d) na poskytovanie príspevkov iným organizáciám,4)

e) na iné účely podľa osobitných predpisov.

(6) Finančné prostriedky, ktoré sa nebudú čerpať v dôsledku neplnenia úloh na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, nemožno použiť na financovanie ostatných investičných potrieb podľa odseku 5 s výnimkou skutočne dosiahnutých úspor rozpočtových nákladov dokončených stavieb.

(7) Prostriedky investičného fondu sa ukladajú na samostatnom účte v banke.

(8) Prevody z investičného fondu do iných fondov nie sú dovolené.".

8. § 14 sa vypúšťa.

9. § 15 sa vypúšťa.

10. § 16 ods. 5 znie:

(5) Pri všetkých stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov (hlava II-VIII súhrnného rozpočtu stavby) predkladajú organizácie pobočke banky pred začatím financovania:

a) doklad o registrácii pripravovanej stavby12) (ako podklad pre financovanie projektových prác); nepredkladá sa pre stavby akcie Z,

b) schválený súhrnný rozpočet stavby včítane rekapitulácie nákladov k súhrnnému rozpočtu13) a rekapitulácii nákladov podľa ucelených častí stavby, ktorá sa člení na ucelené časti,14)

c) doklad o registrácii začínanej stavby.12)".

11. § 17 ods. 4 znie:

(4) Pobočka banky uskutočňuje financovanie podľa odseku 3 po predložení podkladov podľa § 16:

a) pri stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov a pri stavbách uvedených v § 16 ods. 6 do výšky schváleného súhrnného rozpočtu stavby; pri týchto stavbách, ktoré sa členia na ucelené časti,14) môže pobočka banky uskutočňovať financovanie podľa ucelených častí stavby,

b) pri projektovej dokumentácii stavieb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov do výšky hlavy I schváleného súhrnného rozpočtu stavby, prípadne do výšky sumy na projektové práce uvedené v doklade o registrácii pripravovanej stavby,12)

c) pri stavbách do 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, s výnimkou stavieb uvedených v § 16 ods. 6, strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavby a iných investícií nezahrnutých do rozpočtu stavby do výšky zdrojov v investičnom fonde alebo do výšky finančných limitov, prípadne povoleného investičného úveru alebo dotácie.".

12. V § 17 sa vypúšťajú odseky 5 a 6. Odsek 7 sa označuje ako odsek 5 a znie:

(5) Pri stavbách komplexnej bytovej výstavby pobočka banky financuje túto výstavbu podľa ucelených častí stavieb,14) prípadne podľa objektov a prevádzkových súborov.".

13. § 20 ods. 2 znie:

(2) Z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov, prípadne z fondu opráv môžu organizácie financovať aj:

a) náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov (včítane príslušnej dokumentácie) uskutočňované súčasne s opravou

1. ak celkový rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie včítane opravy je najviac 10 mil. Kčs; v súhrnnom rozpočte sa nešpecifikujú náklady na opravu a náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu, prípadne

2. ak rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie je najviac 10 mil. Kčs; pri základných prostriedkoch s obstarávacou cenou nepresahujúcou 20 mil. Kčs môže rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie tvoriť najviac 50 % obstarávacej ceny základného prostriedku (do tohto rozpočtového nákladu sa nezahŕňajú náklady na opravu). V súhrnnom rozpočte sa špecifikujú náklady na opravu a náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu.

Nadriadený ústredný orgán rozhodne, ktorý z postupov uvedených pod č. 1 alebo 2 sa môže vo všetkých organizáciách ním riadených uplatňovať,

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené so zachovaním a obnovu základných funkcií objektov nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných do štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pokiaľ týmito prácami nevznikne nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením; pritom sa môžu robiť aj zdravotnícko-technické, kúrenárske, elektrotechnické a iné technické a bezpečnostné úpravy zabezpečujúce základnú funkciu kultúrnej pamiatky. Za nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením nehnuteľnej kultúrnej pamiatky sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje jej využitie na kultúrne alebo kultúrnopolitické účely, na účely obchodu a služieb a na účely sociálneho zabezpečenia.".

14. V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

15. § 26 ods. 1 a 2 znie:

(1) Federálne ministerstvo financií môže ustanoviť odchýlku a pre jednotlivé prípady povoliť výnimku z ustanovení § 2, 6, 11, 13, 18, 19, 20 a 23 pre organizácie riadené orgánmi federácie. Ministerstvá financií republík môžu ustanoviť odchýlku a pre jednotlivé prípady povoliť výnimku z rovnakých ustanovení pre organizácie riadené orgánmi republík; pritom postupujú, s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií riadených národnými výbormi, po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Federálne ministerstvo financií v osobitne odôvodnených prípadoch môže po dohode s ústredím banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie, a príslušné ministerstvo financií republiky po dohode s príslušným hlavným ústavom banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík a organizácie riadené národnými výbormi, na návrh príslušného ústredného orgánu ustanoviť odchýlku, v ktorej zvýši, prípadne zníži pri jednotlivých predmetoch hranicu päť tisíc Kčs určenú pre základné prostriedky; pritom ministerstvá financií republík postupujú, s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií riadených národnými výbormi, po dohode s Federálnym ministerstvom financií.".

16. V § 27 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Určenie súborov predmetov a kombinovaných technologických a stavebných celkov, ktoré sú považované za jediný základný prostriedok, zostáva v platnosti, pokiaľ nadriadený ústredný orgán nerozhodne inak, pri organizáciách riadených národnými výbormi rozhodujú ministerstvá financií republík.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

vz. Ing. Jombík CSc. v. r.

Minister financií

Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda

Štátnej banky československej:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

2) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

3) § 3 a 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

4) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

5) Napr. vyhláška č. 165/1980 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

6) § 2 ods. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

7) Napr. § 5 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

8) Pravidlá uplatňovania finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode na obdobie 1986-1990 č. IX/1-1450/1985.

9) Rámcové zásady pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na investičnú výstavbu ustanovené vládou ČSSR.

10) Opatrenie vlády ČSSR č. 116/1982 Zb. na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády ČSSR z 9. septembra 1982 č. 253 v znení opatrenia vlády ČSSR č. 39/1985 Zb.

11) § 32 a § 71 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

12) § 11 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb.

13) Príloha č. 12 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

14) Napr. metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. marca 1983 pre spracovanie niektorých častí dokumentácie stavieb - príloha č. 2 týchto pokynov.