Vyhláška č. 104/1985 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach

Čiastka 29/1985
Platnosť od 06.12.1985 do30.05.1991
Účinnosť od 01.01.1986 do30.05.1991
Zrušený 223/1991 Zb.

104

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

z 12. novembra 1985

o palivových a energetických základniach

Štátna plánovacia komisia ustanovuje podľa § 17 ods. 1 písm. e) a ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje postup plánovitého určovania palivových a energetických základní pre vybrané spotrebiče palív a energie (ďalej len „spotrebiče“).

(2) Určenie palivovej alebo energetickej základne je včítane jej prísľubu plánovacím rozhodnutím, v ktorom sa v súlade s celospoločenskými záujmami1) ustanovujú základné údaje o palive alebo energii, na ktoré bude spotrebič prevádzkovaný.

(3) Ak osobitné predpisy2) neustanovujú inak, musí byť palivová alebo energetická základňa určená pred začatím výstavby nového spotrebiča alebo rekonštrukcie spotrebiča existujúceho. Bez určenia palivovej alebo energetickej základne nemožno uskutočniť záväzné objednanie potrebného zariadenia z tuzemska alebo z dovozu.

(4) Pred určením palivovej alebo energetickej základne môže byť na účely prípravnej projektovej dokumentácie vydaný prísľub palivovej alebo energetickej základne.

§ 2

(1) Palivová alebo energetická základňa sa podľa tejto vyhlášky určuje:

a) pre zariadenia na výrobu tepelnej energie z tuhých, kvapalných a plynných palív (kotly a pod.) a na technologické zariadenia (napríklad priemyselné pece a štiepiace stanice), ak ročná spotreba alebo ročná dodávka pre odberné miesto presahuje:

1 000 thnedého uhlia
500 tčierneho uhlia
200 t koksu
200 tťažkých vykurovacích olejov
10 tľahkých vykurovacích olejov
60 000 m3 zemného plynu
120 000 m3 svietiplynu

alebo ak menovitý výkon tepelného zdroja spaľujúceho uvedené palivá je najmenej 1000 kW;

b) pre zariadenia, v ktorých sa používa elektrická energia na vykurovanie, klimatizáciu a ohrev teplej vody, ak celkový menovitý príkon týchto zariadení je najmenej 150 kW;

c) pre technologické zariadenia, v ktorých sa používa elektrická energia na priamy ohrev, ako napr. priemyselné pece a sušiarenské zariadenia, ak požadovaný celkový príkon je najmenej 1000 kW;

d) pre zariadenia, v ktorých sa spracúva uhlie, lignit, koks, svietiplyn, zemný plyn alebo vykurovacie oleje ako surovina.

(4) Rozhodnutie o určení palivovej alebo energetickej základne je potrebné aj v prípadoch, keď je organizácia zároveň výrobcom i spotrebiteľom príslušného druhu paliva alebo energie.

§ 3

(1) Rozhodnutie o určení palivovej alebo energetickej základne alebo prísľube (ďalej len „rozhodnutie“) vydáva na žiadosť odberateľa alebo investora pre celú Československú socialistickú republiku Federálne ministerstvo palív a energetiky (ďalej len „gestor“);3) o určených palivových alebo energetických základniach v príslušných druhoch palív a energie a o ich zmenách vedie evidenciu. V určených lehotách, najmenej však polročne, predkladá gestor Štátnej plánovacej komisii, Českej plánovacej komisii a Slovenskej plánovacej komisii informáciu o stave určených palivových a energetických základní.

(2) Žiadosť o určenie palivovej alebo energetickej základne alebo prísľubu obsahuje najmä údaje o spotrebiči, druhu a množstve požadovaného paliva alebo energie, a ďalšie nevyhnutné informácie (§ 8). Potreba paliva alebo energie musí byť zdôvodnená predovšetkým na základe noriem spotreby, a to tak v oblasti premien, ako aj konečného použitia. Súčasne musí zohľadňovať možnosti použitia druhotných, obnoviteľných a ďalších zdrojov energie.

(3) K žiadosti odberateľa alebo investora sa musí pripojiť stanovisko

a) nadriadeného ústredného orgánu odberateľa alebo investora najmä z hľadiska dodržania zásad palivovo-energetickej politiky; ústredné orgány - držitelia fondu4) súčasne potvrdzujú, že požadované určenie palivovej alebo energetickej základne alebo prísľubu budú zabezpečovať v rámci limitov dodávok palív alebo energie;

b) Českých energetických závodov alebo Slovenských energetických podnikov, ak ide o spotrebič, ktorý má charakter zdroja tepelnej energie, či jeho výstavba alebo rekonštrukcia je v súlade s plánom rozvoja (energetickým generelom) danej oblasti;

c) dodávateľa, najmä z hľadiska technicko-ekonomických možností realizácie dodávok palív alebo energie, možnosti realizácie v požadovanom druhu, akosti, zrnení, tlaku a začiatku odberu a pod.;

d) bilančného gestora za príslušné palivo alebo energiu u žiadateľov - organizácií, ktorých nadriadený ústredný orgán nie je držiteľom fondu,4) z hľadiska či sa požadovaná palivová alebo energetická základňa alebo prísľub zabezpečuje v rámci limitov dodávok palív alebo energie;

e) Štátnej energetickej inšpekcie ČSR alebo Štátnej energetickej inšpekcie SSR, ako súčasť jej preventívnej kontrolnej činnosti, ak ročná spotreba dosiahne výšku ustanovenú v § 5 ods. 1, najmä z hľadiska dodržiavania zásad palivovo-energetickej politiky a podmienok energetického zásobovania oblasti;

f) príslušného krajského národného výboru, Národného výboru hlavného mesta Prahy a Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, či navrhované riešenie je v súlade so záujmami palivovo-energetickej politiky a s plánovaným rozvojom v danej oblasti.

(4) V prípadoch, keď ročná spotreba nedosiahne výšku ustanovenú v § 5 ods. 1, predkladá Štátna energetická inšpekcia ČSR alebo Štátna energetická inšpekcia SSR svoje stanovisko len na základe vyžiadania gestora, Českej plánovacej komisie alebo Slovenskej plánovacej komisie.

(5) Gestor rozhodne o žiadosti odberateľa alebo investora najneskôr do 60 dní po tom, čo ju dostal. Ak tak nemôže urobiť, je povinný v tejto lehote prostredníctvom ústredného orgánu odberateľa alebo investora upovedomiť ho o tom s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej rozhodne.

§ 4

Rozhodnutie obsahuje najmä:

a) názov priamo nadriadeného a ústredného orgánu odberateľa alebo investora, názov a sídlo organizácie odberateľa a miesto spotreby s bližším označením prevádzkovej jednotky, v ktorej budú vybudované alebo rekonštruované spotrebiče, a zoznam spotrebičov včítane ich parametrov s označením, či ide o nové alebo rekonštruované spotrebiče;

b) spotrebu v jednotlivých rokoch5) v skutočných jednotkách včítane akostných znakov podľa platných československých noriem; pri kontinuálne dodávaných palivách a energii aj maximálnu hodinovú a dennú dodávku a ostatné náležitosti podľa osobitných predpisov;6)

c) názov, sídlo, prípadne bližšie označenie prevádzkovej jednotky dodávateľa palív alebo energie;

d) technické podmienky realizácie palivovej alebo energetickej základne; kapacita zásobníkov (skládky) palív musí zodpovedať minimálne 45-dennej spotrebe príslušných spotrebičov v období ich maximálneho zaťaženia, ak sa odberateľ alebo investor s dodávateľom nedohodne inak;

e) pri predbežnom prísľube dobu jeho platnosti.

§ 5

(1) V prípadoch, keď predkladaná ročná spotreba dosiahne v zariadeniach uvedených v § 1

3 tis. TJ tuhých palív
2 mil. m3 zemného plynu
5 mil. m3 svietiplynu
200 ton vykurovacích olejov
1 mil. kWh elektrickej energie na vykurovanie a klimatizáciu
5 mil. kWh elektrickej energie na priamu technologickú spotrebu [§ 1 ods. 3 písm. c)],

si gestor vyžiada pred určením palivovej alebo energetickej základne alebo prísľubu stanovisko Štátnej plánovacej komisie. Štátna plánovacia komisia sa k predloženému návrhu vyjadrí tiež s prihliadnutím na stanovisko plánovacej komisie republiky, na území ktorej sa má spotrebič vybudovať alebo rekonštruovať.

(2) Gestor predkladá podľa odseku 1 svoje návrhy na vyjadrenie Štátnej plánovacej komisii súhrnne jedenkrát mesačne; zároveň ich zasiela príslušnej plánovacej komisii republiky, ktorá do jedného týždňa po tom, čo návrh dostala, oznámi svoje prípadné pripomienky Štátnej plánovacej komisii. Gestor k návrhom svojho rozhodnutia pripojí žiadosť odberateľa alebo investora o určení palivovej alebo energetickej základne a stanoviská všetkých príslušných orgánov. Štátna plánovacia komisia sa vyjadrí do 4 týždňov po tom, čo dostala návrhy od gestora.

§ 6

(1) Odberateľ alebo investor je povinný bez zbytočného odkladu prerokovať s gestorom všetky nové skutočnosti ovplyvňujúce rozhodnutie (zmenu množstva a druhu paliva, zmenu termínov uvádzania spotrebiča do prevádzky, zmenu spotrebiča, predĺženie platnosti rozhodnutia a pod.). Podľa povahy a rozsahu zmeny gestor rozhodne, či treba žiadať o nové rozhodnutie.

(2) Gestor je oprávnený zmeniť rozhodnutie v prípadoch, keď z národohospodárskeho hľadiska je účelné, prípadne nevyhnutné vykonať jeho zmenu, a to po prerokovaní s nadriadeným orgánom odberateľa; v prípadoch uvedených v ustanovení § 5 aj so Štátnou plánovacou komisiou a podľa príslušnosti aj s Českou plánovacou komisiou alebo Slovenskou plánovacou komisiou.

(3) Ak spotrebič nebude uvedený do prevádzky do dvoch rokoch po termíne určenom v rozhodnutí, a ak nebola dohodnutá zmena podľa postupu uvedeného v odseku 1, stráca toto rozhodnutie platnosť.

§ 7

Prevádzkovatelia spotrebičov, na ktoré sa podľa vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 58/1972 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie nevzťahovalo určenie palivovej alebo energetickej základne, sú povinní najneskôr do 30. júna 1986 oznámiť gestorovi skutočnosti uvedené v ustanovení § 4, ak v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky ide o spotrebiče podľa ustanovenia § 2.

§ 8

Obsah, formu a postup predkladania žiadostí o určenie palivovej alebo energetickej základne, alebo o prísľub, spôsob evidencie a lehoty informácií upraví gestor metodickými pokynmi po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Českou plánovacou komisiou a Slovenskou plánovacou komisiou.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 58/1972 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zásady palivovo-energetickej politiky formulované najmä v dlhodobých a strednodobých plánoch rozvoja včítane preferencie vybraných oblastí z hľadiska ekológie pri uplatňovaní ušľachtilých palív a pod.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

3) Táto gescia sa opiera o § 56 písm. d) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev. Touto gesciou nie je dotknutá funkcia bilančných gestorov podľa § 20 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže ČSSR č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

4) Podľa vyhlášky č. 48/1980 Zb.

5) Konkrétne objemy dodávok palív alebo energie pre daný spotrebič sú určované v príslušných hospodárskych plánoch.

6) Najmä vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektrickej energie a č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu.