Vyhláška č. 10/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb.

Čiastka 2/1985
Platnosť od 13.02.1985 do31.12.1985
Účinnosť od 01.03.1985 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb.

10

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

zo 17. januára 1985

o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb.

Federálne ministerstvo spojov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:


Článok I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb. sa mení takto:

§ 9 ods. 3 znie:

(3) Pri čiastočnom oslobodení sa platí rozhlasový poplatok 5 Kčs, televízny poplatok 15 Kčs. Čiastočné oslobodenie možno priznať účastníkom

a) osamelým dôchodcom, ktorých dôchodok spolu s iným čistým príjmom nepresahuje sumu 11 400 Kčs ročne,

b) manželom, z ktorých aspoň jeden je dôchodca, ak úhrn ich dôchodkov a iných čistých príjmov nepresahuje ročne sumu 19 200 Kčs.“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1985.


Minister:

Ing. Chalupa CSc. v. r.