Vyhláška č. 64/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Čiastka 18/1985
Platnosť od 15.08.1985 do14.10.1993
Účinnosť od 01.09.1985 do14.10.1993
Zrušený 222/1993 Z. z.

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 19. júla 1985

o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1984 Zb.) a po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon):


§ 1

Rozsah

Vyhláška ustanovuje podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a určuje školské zariadenia, v ktorých majú pedagogickí pracovníci postavenie učiteľa.

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických pracovníkov

§ 2

(1) Pod odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn odborných predpokladov získaných štúdiom na vysokej alebo strednej škole a odborná prax.

(2) Pod pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogických a psychologických vied nevyhnutné pre výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v skupine študijných odborov učiteľstvo.

(3) Podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov uvedené v prílohe tejto vyhlášky posudzuje národný výbor, ktorý školy alebo školské zariadenia odborne vedie.

§ 3

(1) Pedagogickými pracovníkmi sú učitelia základných škôl, stredných škôl a škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť vrátane riaditeľov a zástupcov riaditeľov týchto škôl, vychovávatelia škôl a školských zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti, odborní pracovníci mimoškolských výchovných zariadení, zariadení pre výkon ústavnej a ochrannej výchovy a odborní pracovníci pedagogicko-psychologických poradní, vedúci pionierskych skupín z povolania na základných školách, riaditelia a zástupcovia riaditeľov uvedených školských zariadení, vedúci stredísk praktického vyučovania, vedúci odlúčených pracovísk stredných odborných učilíšť, majstri odbornej výchovy, hlavní majstri odbornej výchovy a školskí inšpektori.

(2) Postavenie učiteľov majú tiež pedagogickí pracovníci predškolských zariadení, zariadení pre záujmové štúdium a školských zotavovacích zariadení vrátane riaditeľov a zástupcov riaditeľov týchto zariadení a pracovníci školských zariadení pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,1) ktorí v prevažnej miere vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť.2)

§ 4

(1) Výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagogických pracovníkov môže vykonávať tiež pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť, ale nezískal požadovanú pedagogickú spôsobilosť. Pre jej získanie je povinný začať najneskôr do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru doplňujúce štúdium a úspešne ho ukončiť.

(2) U učiteľov odborných predmetov sa požaduje odborná prax. Odborná prax je práca vykonaná v príslušnom odbore po dovŕšení osemnásteho roku veku; dĺžku a zameranie odbornej praxe určujú organizácie podľa osobitných predpisov;3) do dĺžky odbornej praxe sa nezapočítava príprava na povolanie, základná vojenská (náhradná) služba a ďalšia materská dovolenka.

§ 5

(1) Pedagogický pracovník, ktorý získal vzdelanie na škole s iným vyučovacím jazykom než slovenským, môže pôsobiť na škole s vyučovacím jazykom slovenským, ak preukáže znalosť slovenského jazyka.4)

(2) Povinnosť preukázať znalosť slovenského jazyka sa nevzťahuje na učiteľov cudzích jazykov na jazykových školách a na zahraničných lektorov, ktorí pôsobia na základných a stredných školách.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

Pracovníkovi, ktorý nespĺňa podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovené touto vyhláškou a pracovný pomer bol s ním uzavretý na neurčitý čas pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky, určí organizácia lehotu na doplnenie vzdelania. Ak dovŕšil takýto pracovník 50 rokov veku a pracovníčka 45 rokov veku, pracuje aspoň 15 rokov ako pedagogický pracovník a vo svojej funkcii sa osvedčuje, môže organizácia u tohto pracovník upustiť od požiadavky doplnenia vzdelania.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 8. septembra 1972 č. 9436/1972-A/IV-1 o kvalifikácii výchovných pracovníkov na školách a výchovných zariadeniach, registrovaná v čiastke 24/1972 Zb.,

2. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 6 829/1975-A/IV, ktorou sa mení a dopĺňa úprava o kvalifikácii výchovných pracovníkov na školách a výchovných zariadeniach, registrovaná v čiastke 24/1975 Zb.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.septembrom 1985.


Minister:

Ing. Buša v. r.


Príloha vyhlášky č. 64/1985 Zb.

I. časť

UčiteliaPožadované vzdelanieVzdelanie nahradzujúce požadované vzdelanie
abc
A.
Učitelia pre 1. stupeň základnej školy (1.-4. ročník)Vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy Ako vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy:
- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu;
- štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte;
- záverčná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1.-5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o vykonaní skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo praktických cvičení na školských pozemkoch;
- štátna záverečná škúška na vyššej pedagogickej škole;
- záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte;
- štátna záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1.-5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte;
- odborná skúška spôsobilosti vyučovať niektorý odbor na bývalých meštianskych školách;
- skúška spôsobilosti vyučovať domáce náuky na bývalých meštianskych školách doplnená skúškou spôsobilosti vyučovať niektorý ďalší odbor (predmet) na týchto školách;
- skúška spôsobilosti vyučovať na bývalých odborných školách pre ženské povolania doplnená skúškou spôsobilosti pre niektorý ďalší odbor (predmet) na bývalých meštianskych školách (školách II. stupňa);
- len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie maturita na strednej priemyselnej škole doplnená úspešne ukončeným pedagogicko-odborným kurzom;1)
Ako úplné stredné vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy:
- záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy);
- záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu pre vzdelávanie učiteľov národných škôl;
- skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii, štátnej pedagogickej akadémii);
- skúška spôsobilosti pre bývalé školy I. stupňa (národné, obecné);
- skúška dospelosti alebo spôsobilosti na bývalom ústave pre vzdelávanie učiteliek odborných škôl pre ženské povolania;
- skúška spôsobilosti vyučovať domáce náuky pre bývalé školy I. stupňa (národné, obecné);
- absolvovanie bývalého pedagogického seminára pre učiteľky gazdinských škôl so skúškou spôsobilosti pre učiteľov na bývalých gazdinských školách;
- skúška dospelosti v Štátnom kurze pre prípravu pracujúcich na vysokých školách v Bratislave;
- na vyučovanie predmetu pohybové hry aj absolvovanie športovej školy s maturitnou skúškou z telesnej výchovy;
- na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie stredná priemyselná škola s dvojročným štúdiom doplnená úspešne ukončeným pedagogicko-odborným kurzom;1)
B.
Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov (pre 2. stupeň základnej školy, pre stredné školy)- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov;
- doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov;2)
- pre predmet pracovné vyučovanie vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so zodpovedajúcou aprobáciou;
Ako vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov:
a) pre 2. stupeň základnej školy
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu;
- štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte;
- záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1.-5. roč. základnej deväťročnej školy s doložkou o vykonaní skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch;
- štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole;
- štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte študijný odbor učiteľstvo pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy;
- záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte;
- odborná skúška spôsobilosti vyučovať niektorý odbor na bývalých meštianskych školách;
- skúška spôsobilosti vyučovať domáce náuky na bývalých meštianskych školách doplnená skúškou spôsobilosti vyučovať niektorý ďalší odbor (predmet) na týchto školách;
- skúška spôsobilosti vyučovať na bývalých odborných školách pre ženské povolania doplnená skúškou spôsobilosti pre niektorý ďalší odbor (predmet) na bývalých meštianskych školách (školách II. stupňa);
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu;
- len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov príslušného študijného odboru vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské);
- len na vyučovanie predmetu svojej aprobácie vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy;
- len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie (práca v dielňach) maturita na strednej priemyselnej škole doplnená úspešne ukončeným pedagogickým odborným kurzom;
- len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie (zložky technické práce a pestovateľské práce) v 5.-8. roč. základnej školy vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobáciou pre predmet prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie technického alebo poľnohospodárskeho smeru;
- na vyučovanie športovej špecializácie v športových triedach a športových školách aj vysokoškolské vzdelanie študijný odbor telesná výchova a šport;
- len na vyučovanie občianskej výchovy (náuky) aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobáciou občianska výchova (náuka) alebo vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s inou aprobáciou doplnené trojsemestrovým rozširujúcim štúdiom občianskej výchovy (náuky) na pedagogickej fakulte, prípadne ďalšími formami štúdia, ktoré schválilo ministerstvo školstva pre učiteľov občianskej výchovy (náuky) alebo doplnené dvojročným štúdiom, spoločenskovedných odborov na Vysokej škole politickej ÚV KSČ, prípadne najmenej polročným internátnym školením v oblastnej alebo ústrednej škole KSČ (KSS) alebo úplnou Večernou univerzitou marxizmu-leninizmu alebo vysokošlské vzdelanie na Vysokej škole pedagogickej alebo Vyššej pedagogickej škole - odbor dejepis alebo na filozofickej fakulte odbor filozofia (po r. 1949);
b) pre stredné školy
- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu;
- ukončené vzdelanie na vysokej škole pedagogickej, záverečná skúška na pedagogickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredné);
- len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov príslušného študijného odboru vysokoškolské vzdelanie (neučiteľské) univerzitného smeru;
- ukončené vzdelanie v učiteľskom štúdiu na vysokej škole ruského jazyka a literatúry;
- skúška učiteľskej spôsobilosti pred štátnou skúšobnou komisiou pre učiteľstvo hudby na bývalých učiteľských ústavoch;
- na vyučovanie občianskej náuky vzdelanie na vyučovanie všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov na stredných školách doplnené trojsemestrovým rozširujúcim štúdiom (prípadne ďalšími formami štúdia schválenými ministerstvom školstva) pre učiteľov občianskej náuky alebo doplnené vyšším straníckym vzdelaním, t. j. najmenej polročným internátnym školením v oblastnej alebo ústrednej straníckej škole KSČ alebo úplnou Večernou univerzitou marxizmu-leninizmu alebo vysokošlské vzdelanie - odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety filozofia alebo politická ekonómia alebo občianska výchova na školách II. cyklu;
- na jazykových školách a ľudových školách jazykových pre vyučovanie jazykov, ktoré nie sú aprobačným predmetom v štúdiu učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor filologické vedy - pre príslušný cudzí jazyk;
- len na vyučovanie predmetov svojej aprobácie vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy;
- na vyučovanie chémie v stredných školách vysokoškolské vzdelanie technického smeru príslušné študijné odbory skupiny odborov technickej chémie;
- na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraní na telesnú výchovu vysokošlské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou pre Tv a kvalifikačná II. trieda trenéra-cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie;
- na vyučovanie športovej špecializácie v športových triedach a športových strediskách aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor telesná výchova a šport;
- na vyučovanie predmetu branná výchova aj vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy s aprobáciou branná výchova;
- na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie a spoločenskovedných predmetov na stredných poľnohospodárskych technických a stredných lesníckych technických školách a stredných odborných učilištiach poľnohospodárskych a stredných odborných učilištiach lesníckych aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti;3)
- na vyučovanie výtvarnej výchovy tiež absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umelecko-priemyselnej škole doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu;
Ako úplné stredné vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov:
a) pre 2. stupeň základnej školy
- skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii. štátnej pedagogickej akadémii);
- skúška dospelosti alebo spôsobilosti na bývalom ústave pre vzdelávanie učiteliek odborných škôl pre ženské povolania;
- absolvovanie bývalého pedagogického seminára pre učiteľky gazdinských škôl so skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na bývalých gazdinských školách;
- záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy);
- skúška spôsobilosti pre bývalé školy 1. stupňa (národné, obecné);
- záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu pre vzdelávanie učiteľov národných škôl;
- skúška spôsobilosti vyučovať domáce náuky pre bývalé školy 1. stupňa (národné, obecné);
- na vyučovanie športovej špecializácie v športových triedach a športových školách skúška dospelosti na strednej všeobecnovzdelávacej alebo strednej odbornej škole doplnená skúškou trénera II. triedy z príslušnej športovej špecializácie alebo maturitná skúška a 3-ročný kurz trénerov na fakulte telesnej výchovy a športu s I. trénerskou triedou;
b) pre stredné školy
- na vyučovanie telesnej výchovy maturita na strednej škole doplnená absolvovaním bývalého Tyršovho ústavu telesnej výchovy a športu alebo skúška dospelosti na internátnej strednej škole s maturitou z telesnej výchovy;
C.
Učitelia odborných predmetov4)

1. Učitelia odborných predmetov technických (baníckych a geologických, hutníckych, strojárskych, elektrotechnických, chemických, potravinárskych a biochemických, textilných a odevných, stavebných a zememeračských, dopravy a spojov)
- vysokoškolské vzdelanie technické - študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (baníckych a geologických, hutníckych, strojárskych, elektrotechnických, chemických, potravinárskych a biochemických, textilných a odevných, stavebníckych a zememeračských, dopravy a spojov);
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru príslušného študijného odboru;
- pre predmety chémia, analytická a fyzikálna chémia a chemické laboratórne cvičenia tiež vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru príslušného študijného odboru;
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru
- šesťsemestrové doplňujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov alebo doplnkové pedagogické štúdium;4)
- na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia;5)
- rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov;
- vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru príslušného odboru;
- na vyučovanie predmetu základy výroby a odbornej prípravy v 1. ročníku gymnázia - vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou základy techniky alebo vysokoškolské vzdelanie technického, ekonomického alebo poľnohospodárskeho smeru príslušného študijného odboru;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- na vyučovanie zodpovedajúcich odborných predmetov technických na stredných priemyselných školách odevných, stredných školách pre spoločné stravovanie, stredných hotelových školách a iných aj skúška dospelosti alebo spôsobilosti vyučovať I. odbor (šitie bielizne), II. odbor (šitie šiat), III. odbor (výživa), IV. odbor (kreslenie) na bývalých odborných školách pre ženské povolania;
- skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov na základných odborných (učňovských, živnostenských, pokračovacích) školách alebo odborná spôsobilosť vyučovať odborné predmety na odborných učilištiach a učňovských školách;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
2. Učitelia odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych- vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych;
- vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárske (lesnícke) príslušného študijného odboru;
- v odborných predmetoch zootechnických a veterinárnych tiež vysokoškolské vzdelanie skupina odborov veterinárske vedy;
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru:
- šesťsemestrové doplňujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov;4)
- rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov;
- na vyučovanie odborných predmetov biológia a chémia aj vysokoškolské vzdelanie skupina odborov chemické vedy a biologické vedy;
- šesťsemestrové diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- skúška učiteľskej spôsobilosti vyučovať odborné predmety na základných odborných (učňovských, živnostenských, pokračovacích) školách alebo odborná spôsobilosť vyučovať odborné predmety na odborných učilištiach a učňovských školách;
- skúška dospelosti alebo spôsobilosti na vyučovanie III. odboru (výživa) na bývalých odborných školách pre ženské povolania;
- absolvovanie bývalého pedagogického seminára pre učiteľky gazdinských škôl so skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na bývalých gazdinských školách;
- v stredných odborných učilištiach poľnohospodárskych aj skúška spôsobilosti vyučovať odborné náuky poľnohospodárske na bývalých ľudových školách hospodárskych;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
3. Učitelia odborných predmetov veterinárskych- vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru študijný odbor učiteľstvo veterinárskych predmetov;
- vysokoškolské vzdelanie skupiny odborov veterinárske vedy;
- na vyučovanie predmetu veterinárstvo tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor zootechnika;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov na základných odborných (učňovských, živnostenských, pokračovacích) školách alebo odborná spôsobilosť vyučovať odborné predmety na odborných učilištiach a učňovských školách;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
4. Učitelia odborných predmetov farmaceutických- vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru - študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov farmaceutických;
- vysokoškolské vzdelanie skupina študijných odborov farmaceutické vedy;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
5. Učitelia odborných predmetov zdravotníckych- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy;
- vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru skupina študijných odborov lekárske vedy;
- vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru študijný odbor starostlivosť o chorných alebo študijný odbor psychológia;
- na vyučovanie odborných predmetov na stredných zdravotníckych školách vysokoškolské vzdelanie študijný odbor telesná výchova a šport (rehabilitácia);
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru:
- vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru študijný odbor pedagogika alebo psychológia alebo starostlivosť o chorých;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- na zdravotníckych školách tiež absolvovanie vyššej ošetrovateľskej školy alebo odbornej školy pre vzdelávanie inštruktoriek vyšších zdravotníckych škôl;
- pre odbor diétnych sestier tiež skúška dospelosti alebo spôsobilosti na vyučovanie III. odboru (výživa) na bývalých odborných školách pre ženské povolania;
- na zdravotníckych školách tiež úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru a základné pedagogické školenie učiteľov praktického vyučovania a starostlivosť o chorých a špecializačný pedagogický seminár;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
6. Učitelia odborných predmetov ekonomických- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo ekonomických predmetov;
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického, technického, poľnohospodárskeho, prípadne univerzitného smeru príslušného študijného odboru;
- pre predmet technika administratívy a hospodárska korešpondencia, písanie na stroji, stenografia, sekretárske práce tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a rozširujúce štúdium na vyučovanie týchto predmetov;
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru:
- vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň dnešnej vysokej školy ekonomickej;
- štátna skúška učiteľskej spôsobilosti vyučovať hospodárske predmety (I. odbor) na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách;
- spôsobilosť vyučovať písanie na stroji a stenografiu v spojení s dvojročným štúdiom na vysokej škole ekonomickej, ktorým absolvent získal spôsobilosť vyučovať predmety socialistické hospodárstvo a technika hospodárskej administratívy;
- na vyučovanie stenografie a písania na stroji (technika administratívy) tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy I. a II. cyklu doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov;
- doplňujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov odboru obchodu a služieb;4)
- rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov;
- záverečná skúška v šesťsemestrovom štúdiu vybraných predmetov na vysokej škole ekonomickej pre učiteľov odborných predmetov na stredných školách pre spoločné stravovanie, stredných hotelových školách a stredných zdravotníckych školách odboru diétna sestra a na učňovských školách odboru čašník-kuchár, kuchár-čašník;
- záverečná skúška (obhajoba záverečnej seminárnej práce) v šesťsemestrovom štúdiu vybraných predmetov tovaroznalectvo a ekonomika a technika predaja v stredných odborných učilištiach a učňovských školách;
- na vyučovanie predmetu hospodársky zemepis tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušnou aprobáciou;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov na základných odborných (učňovských, živnostenských, pokračovacích) školách alebo odborná spôsobilosť vyučovať odborné predmety na stredných odborných učilištiach a učňovských školách;
- maturita na škole poskytujúcej úplné stredné vzdelanie doplnená skúškou spôsobilosti vyučovať písanie na stroji, stenografiu alebo techniku administratívy;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
7. Učitelia odborných predmetov umeleckých (hudobných, tanečných, divadelných, rozhlasových, filmových a televíznych umení) a ostatných- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo umeleckých predmetov;
- vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru príslušného študijného odboru;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušnou aprobáciou;
- len pre predmet aranžovanie vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou výtvarná výchova;
- len pre predmet praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy na stredných pedagogických školách vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru študijný odbor divadelné a rozhlasové umenie zameranie bábkárstvo;
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru:
- na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy na stredných pedagogických školách a pre predmety bábkárskeho oddelenia literárno-dramatického odboru na ľudových školách umenia vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy I. a II. cyklu rozšírené dvojročným štúdiom bábkárstva na divadelnej fakulte Akadémie múzických umení;
- na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu - zodpovedajúce aprobačné predmety;
- vysokoškolské vzdelanie - odbor vedy a náuky o umení - príslušná špecializácia;
- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu - príslušné aprobačné predmety;
- vysokoškolské vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň dnešným vysokým školám umeleckým;
- pre ľudové školy umenia tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia;
- na vyučovanie odborných predmetov výtvarných aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umelecko-priemyselnej škole doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu;
- na vyučovanie predmetu hra na hudobný nástroj a hudobná výchova na stredných pedagogických školách tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia;
Ako vysokoškolské vzdelanie iné než požadované príslušného študijného odboru:
- pomaturitné štúdium na konzervatóriu ukončené absolventskou skúškou;
- na vyučovanie na konzervatoriách a ľudových školách umenia tiež absolutórium konzervatória alebo záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalých základných hudobných školách);
- na vyučovanie predmetu prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, zborový spev, predmetov výtvarného a literárno-dramatického odboru na ľudovej škole umenia tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy s príslušnou aprobáciou;
- na vyučovanie predmetu hra na hudobný nástroj na stredných pedagogických školách tiež absolutórium konzervatória, zodpovedajúci hudobný nástroj;
- vyššie odborné vzdelanie na konzervatóriu alebo v nadstavbovom štúdiu na Strednej hudobnej škole internátnej pre mládež s vadami zraku;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- pre tanečný odbor na ľudových školách umenia doplnkové pedagogické štúdium pre učiteľov tanečných odborov na ľudovej škole umenia;6)
- záverečná skúška na pedagogickom oddelení bývalých základných hudobných škôl;
-skúška učiteľskej spôsobilosti vykonaná pred štátnou skúšobnou komisiou pre učiteľstvo hudby a pohybového umenia;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
8. Učitelia ostatných odborných predmetov- vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru;
- na vyučovanie predmetu základy programovania a počítačových systémov na gymnáziách vysokoškolské vzdelanie ekonomického, technického, univerzitného smeru príslušného študijného odboru alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia matematika - informatika;
- na vyučovanie predmetov pedagogika, psychológia na stredných pedagogických školách vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia pedagogika - psychológia alebo vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru príslušného študijného odboru;
- na vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax vysokoškolské vzdelanie študijný odbor veterinárske lekárstvo - hygiena potravín alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
9. Učitelia praktického vyučovania- vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a študijného odboru;
- na školách a zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru a vyučenie v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru, vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
D.
Učitelia pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť- vzdelanie uvedené v tomto stĺpci pod písmenami A, B, C pre jednotlivé stupne a druhy škôl rozšírené alebo doplnené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- na vyučovanie na osobitných školách, pomocných školách (roč. 1.-8.), na školách pre sluchovo postihnutých (roč. 1.-5.), na školách pre nevidiacich a žiakov so zvyškami zraku (roč. 1.-5.), na školách pre nehovoriacich (roč. 1.-5.) a v 1.-4. ročníku ostatných druhov škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
Ako vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť:
- vzdelanie uvedené v tomto stĺpci v časti I. pod písmenami A, B, C pre príslušný stupeň a druhy školy a záverečná, prípadne štátna záverečná skúška zo špeciálnej pedagogiky alebo záverečná, prípadne štátna záverečná skúška z defektológie alebos kúška z defektológie podľa platných predpisov;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor defektológia, pedagogika, psychológia alebo špeciálna alebo liečebná pedagogika pre príslušný stupeň a druh školy;
Ako vysokoškolské vzdelanie iné než požadované príslušného študijného odboru:
- na vyučovanie predmetu hra na hudobný nástroj na základných školách pre nevidiacich a základných školách pre žiakov so zbytkami zraku pomaturitné štúdium konzervatória ukončené absolventskou skúškou alebo absolutórium konzervatória, zodpovedajúci hudobný nástroj rozšírené alebo doplnené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- úplné stredné vzdelanie uvedené v tomto stĺpci v časti I. pod písmenami A, B, C pre príslušný stupeň a druhy školy rozšírené alebo doplnené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
E.
Učitelia pre materské školy a výchovné skupiny pre deti predškolského veku v detských domovoch a detských útulkoch- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy;
- úplné stredné vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materskéš koly;
- pre materské školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
Ako vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy:
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika - psychológia alebo pedagogika;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor pedagogika, špecializácia predškolská pedagogika;
- záverečná skúška pre učiteľstvo na materských školách na bývalej pedagogickej fakulte;
- štátna záverečná skúška v štúdiu učiteľstvo pre materské školy - študijný odbor predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika;
- pre materské školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť aj vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
Ako úplné stredné vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy:
- záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi;
- maturitná skúška na jednoročnom nadstavbovom štúdiu učiteľstva pre materské školy;
- záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl;
- študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole a doplnková maturitná skúška;
- absolvovanie dvojročného ústavu pre učiteľky (pestúnky) materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou;
- skúška spôsobilosti pre materské školy;
- záverečná skúška z dvojročného študijného kurzu pre vybrané nekvalifikované učiteľky materských škôl;
F.
Pedagogickí pracovníci v zariadeniach pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov- vysokoškolské vzdelanie uvedené v časti I. a II. v stĺpci požadovaného vzdelania (b) alebo vzdelania nahradzujúceho požadované vzdelanie (c);

II. časť

Ďalší pedagogickí pracovníciPožadované vzdelanieVzdelanie nahradzujúce požadované vzdelanie
abc
A.
Vychovávatelia pre výchovné zariadenia- pre výchovnú činnosť v skupinách detí predškolského veku v detských domovoch vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy;
- pre príslušný druh a stupeň výchovného zariadenia vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov;
- pre školské družiny a výchovné skupiny detí tohto veku v detských domovoch tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy;
Ako vysokoškolské vzdelanie študijný odbor vychovávateľstvo:
- vzdelanie uvedené v tomto stĺpci v časti I. písmená A, B pre príslušný druh a stupeň výchovného zariadenia;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu aprobačné predmety pedagogika - psychológia alebo pedagogika;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor pedagogika špecializácia mimoškolská pedagogika;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť odbor liečebná pedagogika terapeuticko-výchovný smer;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor psychológia alebo pedagogika;
- pre výchovnú prácu v domovoch mládeže tiež vzdelanie uvedené v časti I. písmeno C;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole;
- študijný odbor učiteľstvo pre materské školy na strednej pedagogickej škole a doplnková maturitná skúška pre študijný odbor vychovávateľstvo;
- záverešná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov;
- záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach;
- záverešná skúška na bývalej vyššej sociálnej škole a na sociálnoprávnej škole;
- pre výchovnú prácu v domovoch mládeže aj vzdelanie pre učiteľstvo uvedené v tomto stĺpci ako úplné stredné vzdelanie pre vyučovanie na stredných školách;
- pre výchovnú prácu v domovoch mládeže tiež úplné stredné vzdelanie uvedené v časti I. písmeno C;
Vychovávatelia pre výchovné zariadenia pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor vychovávateľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
- pre výchovnú činnosť v skupinách detí predškolského veku v detských domovoch vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre materské školy doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- pre príslušný druh a stupeň výchovného zariadenia vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- pre školské družiny a výchovné skupiny detí tohto veku v detských domovoch tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru:
- vzdelanie uvedené v tomto stĺpci v časti I. písmená A, B pre príslušný druh a stupeň výchovného zariadenia doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, aprobácia liečebná pedagogika terapeuticko-výchovný smer;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
- pre výchovnú prácu v domovoch mládeže tiež vzdelanie uvedené v časti I. písmeno C doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- študijný odbor učiteľstvo pre materské školy na strednej pedagogickej škole a doplnková maturitná skúška pre študijný odbor vychovávateľstvo doplnená alebo rozšírená štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov v mimoškolských výchovných zariadeniach doplnená alebo rozšírená štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- učiteľstvo pre 1.-5. ročník na bývalých pedagogickýh gymnáziách doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky alebo skúška zo špeciálnej pedagogiky;
- záverečná skúška na bývalej vyššej sociálno-právnej škole doplnená alebo rozšírená štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- dvojročné štúdium jednotlivých predmetov určené pre nekvalifikovaných pedagogických pracovníkov v ústavoch sociálnej starostlivosti;
- záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej škole doplnená alebo rozšírená štúdiom špeciálnej pedagogiky;
- pre výchovnú prácu v domovoch mládeže tiež úplné stredné vzdelanie uvedené v časti I. písmeno C doplnené alebo rozšírené štúdiom špeciálnej pedagogiky;
B.
Odborní pracovníci školských zariadení pre výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor psychológia;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia pedagogika - psychológia;
C.
Vedúci pionierskych skupín z povolania- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia pedagogika s iným predmetom alebo pedagogika so zameraním na problematiku detského a mládežníckeho hnutia v kombinácii s iným predmetom;
- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor pedagogika - špecializácia mimoškolská pedagogika;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor výchova a vzdelávanie dospelých;
Ako vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru:
- učiteľstvo pre školy I. a II. cyklu;
- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor vychovávateľstvo so zameraním na PO SZM;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov;
- vysokoškolské vzdelanie uvedené v tomto stĺpci v časti I. pod písmenami A, B, C;
Ako úplné stredné vzdelanie požadovaného študijného odboru:
- študijný odbor vychovávateľstvo na stredných pedagogických školách so zameraním na Pioniersku organizáciu Socialistického zväzu mládeže;
- študijný odbor vychovávateľstvo na stredných pedagogických školách;
- príslušné úplné stredné vzdelanie uvedené v časti I. pod písmenami A, B, C;
D.
Odborní pracovníci domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, prírodovedcov a turistov- vysokoškolské vzdelanie uvedené v časti I. písmená A, B, C alebo v časti II. písmeno C;
- úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru;
Ako vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru:
- príslušné vysokoškolské vzdelanie uvedené v časti I. písmená A, B, C alebo v časti II. písmeno C;
- v metodickom oddelení, oddelení spoločenských vied a na školách pre výchovu pionierskych pracovníkov tiež vysokoškolské vzdelanie študijný odbor pedagogika špecializácia mimoškolská pedagogika;
- v oddelení spoločenských vied a oddelení estetickej výchovy vysokoškolské vzdelanie študijný odbor teória kultúry;
Ako úplné stredné vzdelanie príslušného študijného odboru:
- v oddelení estetickej výchovy stredoškolské vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu;
- v oddelení telovýchovy a športu a oddelení brannej výchovy a turistiky ukončené štúdium na bývalom Tyršovom ústave telesnej výchovy a športu alebo maturitná skúška a 3-ročný kurz trénerov na fakulte telesnej výchovy a športu s I. trénerskou triedou;
- záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov v mimoškolských zariadeniach;
- záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej škole;
- príslušné úplné stredné vzdelanie uvedené v časti I. písmená A, B, C alebo v časti II. písmeno C;
E.
Odborní pracovníci pedagogicko-psychologických poradní- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor psychológia;
- vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor pedagogika;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor vychovávateľstvo;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor marxisticko-leninská sociológia;
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov doplnené špecializačným štúdiom výchovných poradcov;
Ako vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru:
- vysokoškolské vzdelanie študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia pedagogika - psychológia, prípadne pedagogika alebo psychológia v kombinácii s iným predmetom alebo študijný odbor predškolská pedagogika;
F.
Majstri odbornej výchovy- úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore;

III. časť

Podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti, praxe a ďalšieho vzdelávania vedúcich pedagogických pracovníkov, učiteľov zabezpečujúcich úlohy výchovného poradenstva a školských inšpektorov

Vedúci pedagogický pracovníkPožadované vzdelaniePraxĎalšie vzdelávanie
abcd
Riaditeľky materských škôl- vzdelanie uvedené v časti I. písmeno E;- 3 roky pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Riaditelia základných škôl (1.-4. ročník)- vzdelanie uvedené v časti I. písmeno A;- 7 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Zástupcovia riaditeľov- 5 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Riaditelia základných škôl (5.-8. ročník) stredných škôl, škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, domovov mládeže, domov pionierov a mládeže, výchovných ústavov, škôl v prírode, staníc mladých technikov, prírodovedcov a turistov- vzdelanie uvedené v časti I. písmená B, C, D podľa druhu školy alebo výchovného zariadenia a v časti II. písmená A, B, C, D;- 7 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Zástupcovia riaditeľov- vzdelanie uvedené v časti I. písmená B, C, D podľa druhu školy alebo výchovného zariadenia a v časti II. písmená A, B, C, D;- 5 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Vedúci vychovávateliadtto- 5 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Výchovní poradcovia- vzdelanie uvedené v časti I. písmená A, B, C, D;- 3 roky pedagogickej praxe;- špecializačné štúdium výchovných poradcov
Riaditelia krajských pedagogických ústavov a vedúci okresných pedagogických stredísk- vzdelanie uvedené v časti I. a II;- 12 rokov pedagogickej praxe, z toho 3 roky riadiacej praxe;- funkčné štúdium
Vedúci kabinetov krajských pedagogických ústavov a okresných pedagogických stredískdtto- 10 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Riaditelia krajských a okresných pedagogicko-psychologických poradní- vzdelanie uvedené v časti I. a II. (vysokoškolské);- 12 rokov pedagogickej praxe, z toho 3 roky riadiacej praxe;- funkčné štúdium
Zástupcovia riaditeľov a vedúci oddeleniadtto- 6 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Vedúci pionierskych skupín z povolania- vzdelanie uvedené v časti II. písmeno C;- 3 roky pedagogickej praxe alebo 3 roky praxe v Pionierskej organizácii Socialistického zväzu mládeže;- II. kvalifikačný stupeň pionierskeho pracovníka a priebežné ďalšie vzdelávanie vedúcich pionierskych skupín z povolania
Vedúci stredísk praktického vyučovania- úplné stredné vzdelanie príslušného smeru;- 6 rokov pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Hlavní majstri odbornej výchovy- vzdelanie uvedené v časti II. písmeno F;- 4 roky pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Vedúci odlúčených pracovísk stredných odborných učilíšť- na praktické vyučovanie vzdelanie uvedené v časti II. písmeno F, na teoretické vyučovanie vzdelanie uvedené v časti I písmeno C;- 4 roky pedagogickej praxe;- funkčné štúdium
Okresní školskí inšpektori- vzdelanie uvedené v časti I. a II;- 7 rokov pedagogickej praxe, z toho 3 roky riadiacej praxe;- funkčné štúdium
Krajskí školskí inšpektoridtto- 10 rokov pedagogickej praxe, z toho 3 roky riadiacej praxe;- funkčné štúdium
Ústrední školskí inšpektori- vzdelanie uvedené v časti I. a II. (vysokoškolské);- 12 rokov pedagogickej praxe, z toho 3 roky riadiacej praxe;- funkčné štúdium

Poznámky pod čiarou

1) § 37 a 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach (úplné znenie č. 51/1984 Zb.).

2) § 50 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

3) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. septembra 1984 č. 51-12 430-3156 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov, reg. v čiastke 22/1984 Zb.

4) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 3780/1975-A-IV o skúške zo slovenského jazyka pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí získali vzdelanie na školách s iným vyučovacím jazykom než slovenským (zošit 7/1975 Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR).

1) Výnos MŠK č. 54262/58-I./2 z 24. 12. 1958 (priama inštrukcia pre NV, reg. č. 170/P-1958) alebo podľa výnosu PŠK z 28. 1. 1959 č. 31283/58-I. (priama inštrukcia pre NV, reg. č. 22/P-1959).

2) Úprava MŠ SSR z 15. 1. 1979 č. 607/1979-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v znení úpravy MŠ SSR z 23. novembra 1979 č. 16784/1979-301 (zošit 4/1979 Zvesti MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1980 Zvesti MŠ SSR a MK SSR, reg. v čiastke 8/1979 Zb. a 18/1980 Zb.).

3) Smernice z 15. júla 1964 č. 31134/64 pre pedagogickú prípravu učiteľov odborných predmetov na poľnohospodárskych a lesníckych školách a učilištiach (zošit 24/1964 Vestník MŠK).
Doplnkové pedagogické štúdium majstrov odborného výcviku poľnohospodárskych odborných učilíšť na pedagogických fakultách (zošit 29/1964 Vestník MŠK).
Úprava MŠ SSR z 2. októbra 1974 č 2051/1974-II/3 o doplnkovom pedagogickom štúdiu učiteľov odborných predmetov na poľnohospodárskych a lesníckych školách a odborných učilištiach a o doplnkovom odborno-pedagogickom štúdiu učiteľov a majstrov odborného výcviku na poľnohospodárskych a lesníckych odborných učilištiach riadených krajskými národnými výbormi (zošit 11/1974 Zvesti MŠ SSR a MK SSR).

4) Úprava MŠ SSR z 8. januára 1980 č. 7/1980-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľstva odborných predmetov pre učiteľov stredných odborných učilíšť, reg. v čiastke 3/1980 Zb. (zošit 2/1980 Zvesti MŠ SSR a MK SSR).
Úprava MŠ SSR o štúdiu na získanie učiteľskej spôsobilosti vyučovať odborné predmety na stredných priemyselných školách, učňovských školách a odborných učilištiach a v sústave podnikového vzdelávania, reg. v čiastke 38/1970 Zb. (zošit 26/1969 Zvesti MŠ SSR a MK SSR).

5) Smernice MŠ SSR č. Š 3248/69-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474-70-VŠ, v znení smerníc MŠ SSR z 5. októbra 1971 č. Š 12509/71 a v znení smerníc MŠ SSR z 1. marca 1973 č. 2681/73 (zošit 11-12/1969 Zvesti MŠ SSR a MK SSR, zošit 12-13/1970 Zvesti MŠ SSR a MK SSR, zošit 21-22/1971 Zvesti MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvesti MŠ SSR a MK SSR, reg. v čiastke 38/1970 Zb., 28/1973 Zb.).

6) Smernice MŠ z 20. júna 1968 č. 19776/68-III/2 pre doplnkové štúdium popri zamestnaní pre učiteľov tanečných odborov na ĽŠU (Vestník MŠKI, zošit 19/1968).