Vyhláška č. 19/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971

Čiastka 4/1985
Platnosť od 15.03.1985
Účinnosť od 30.03.1985
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 26 Bernského dohovoru uvedené zmeny nadobudli platnosť 19. novembrom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. januára 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971

Rozhodnutím Zhromaždenia Únie boli na jeho 10. riadnom zasadaní 28. septembra 1979 prijaté tieto zmeny uvedeného Bernského dohovoru:


1. V článku 22 ods. 2 písm. a) bod (vi) je slovo „trojročný“ nahradené výrazom „dvojročný“.

2. V článku 22 ods. 4 písm. a) je slovo „treťom“ nahradené výrazom „druhom“.

3. V článku 23 ods. 6 písm. a) bod (ii) je slovo „trojročného“ nahradené výrazom „dvojročného“.

4. V článku 23 ods. 6 písm. a) sa bod (iii) vypúšťa.


V súlade s článkom 26 Bernského dohovoru uvedené zmeny nadobudli platnosť 19. novembrom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.


Minister:

Ing. Chňoupek v. r.