126

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. decembra 1985

o požiarnej ochrane

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia a závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou orgánov, právnických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.

(2) Účelom zákona je ustanoviť povinnosti orgánov, právnických osôb a fyzických osôb, ako aj postavenie a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku požiarnej ochrany a postavenie a povinnosti jednotiek požiarnej ochrany tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb a majetku pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

PRVÁ ČASŤ

POVINNOSTI ORGÁNOV, PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB NA ÚSEKU POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Povinnosti orgánov a právnických osôb

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Orgány a právnické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich z tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe alebo z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku požiarnej ochrany (ďalej len „predpisy o požiarnej ochrane“) ako neoddeliteľnú súčasť svojej riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti a neodkladne odstraňujú zistené nedostatky.

(2) Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku požiarnej ochrany zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, organizačné predpisy určujú, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany.

Povinnosti ústredných orgánov

§ 3

Povinnosti ústredných orgánov štátnej správy a iných ústredných orgánov

(1) Ústredné orgány štátnej správy a iné ústredné orgány (ďalej len „ústredné orgány“) sa vo vzťahu k nimi založeným alebo zriadeným právnickým osobám v rozsahu svojej pôsobnosti podieľajú na vytváraní podmienok na plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany.

(2) Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na všetkých druhoch a typoch škôl zahŕňal v primeranom rozsahu aj otázky požiarnej ochrany.

(3) Pri plnení povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 ústredné orgány spolupracujú s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

§ 6

Povinnosti právnických osôb

(1) Právnická osoba je povinná

a) zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,

b) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

c) zabezpečiť podľa predpisov o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

d) zabezpečiť podľa predpisov o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,

e) zriadiť potrebný počet ohlasovní požiarov,

f) oznámiť bezodkladne príslušnému okresnému úradu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho správe, vlastníctve alebo užívaní,

g) obstarávať a inštalovať v určenom množstve a druhoch hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery, požiarne vodovody, požiarnu techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky požiarnej ochrany so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a udržiavať ich v akcieschopnom stave,

h) zriadiť závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor, ak tak rozhodol okresný úrad (§ 67 ods. 1 a § 68 ods. 2) a zabezpečovať jeho pripravenosť a akcieschopnosť,

i) zriaďovať podľa predpisov o požiarnej ochrane požiarne hliadky a zabezpečovať ich odbornú prípravu,

j) zabezpečovať odbornú prípravu a školenie pracovníkov o požiarnej ochrane,

k) zabezpečovať pri výskume, vývoji a pri dovoze nových výrobkov, materiálov a technológií požiadavky na požiarnu ochranu,

l) určovať požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania,

m) zabezpečovať, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky na požiarnu ochranu,

n) určovať miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane; označovať a udržiavať trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu, vody, a hasiacim prístrojom, stabilným a polostabilným hasiacim zariadeniam, elektrickej požiarnej signalizácii, zariadeniam na odvod tepla a splodín horenia, zariadeniam na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarnym uzáverom a požiarnym vodovodom,

o) vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom ustanovenú dokumentáciu požiarnej ochrany,

p) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a ich kontrolu v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a na ten účel umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,

r) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,

s) strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté,

t) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce pre ňu z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných v jeho medziach a odstraňovať zistené nedostatky.

(2) Právnická osoba nesmie

a) vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

b) používať hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery, hasiace látky, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje1).

Technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany

§ 7

(1) Ústredné orgány a právnické osoby zabezpečujú plnenie ustanovených povinností na úseku požiarnej ochrany technikom požiarnej ochrany.

(2) Právnické osoby vykonávajúce projektovú činnosť alebo výskum a vývoj, alebo vykonávajúce štátne skúšobníctvo zabezpečujú riešenie s tým súvisiacich požiadaviek požiarnej ochrany špecialistom požiarnej ochrany.

§ 9

Ak technik požiarnej ochrany zistí nedostatky, ktoré môžu viesť bezprostredne k vzniku požiaru v právnickej osobe, je oprávnený nariadiť vykonanie nevyhnutných opatrení smerujúcich na odstránenie toho nebezpečenstva. O nariadených opatreniach bezodkladne informuje príslušného vedúceho právnickej osoby a orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor.

§ 11

Odborná spôsobilosť

(1) Technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom požiarnej ochrany môže byť len osoba s odbornou spôsobilosťou. Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva technikom požiarnej ochrany a špecialistom požiarnej ochrany krajský úrad.

(2) Čistiť, kontrolovať a preskúšavať komíny určené v predpisoch o požiarnej ochrane môže len osoba s odbornou spôsobilosťou2).

(3) Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich revízie môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie výrobcu.

(4) Projektovať, inštalovať a opravovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia a vykonávať ich revízie môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie výrobcu.

§ 13

Požiarne hliadky

(1) Právnické osoby zriaďujú požiarne hliadky

a) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,

b) na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

c) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

d) v prípadoch určených obcou, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

(2) Právnická osoba zriaďuje požiarnu hliadku tiež vtedy, ak nie je v právnickej osobe zriadená jednotka požiarnej ochrany.

§ 14

Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a) lehoty na vykonanie kontroly stavu zabezpečenia požiarnej ochrany,

b) opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v mimopracovnom čase, ako aj opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c) podrobnosti na zriaďovanie a vybavenie ohlasovní požiarov,

d) obsah odbornej prípravy požiarnych hliadok, okruh pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na školení o požiarnej ochrane, druhy a obsah tohto školenia a postup pri overovaní získaných vedomostí,

e) druhy a obsah dokumentácie požiarnej ochrany a spôsob jej vedenia,

f) činnosti právnických osôb, ktoré môže plniť iba technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany,

g) podrobnosti o odbornej príprave, obsah odbornej spôsobilosti, spôsob a podmienky jej overovania a osvedčovania, ako aj spôsob vydávania a odnímania osvedčení o odbornej spôsobilosti a oprávnení,

h) druhy požiarnych hliadok, podrobnosti o ich zriaďovaní a ich úlohách,

i) spôsob určenia výšky primeranej náhrady za umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany.

Druhý oddiel

Povinnosti fyzických osôb

§ 17

(1) Fyzické osoby sú povinné

a) počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

b) plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach,

c) obstarávať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany v rozsahu ustanovenom v predpisoch o požiarnej ochrane,

d) utvárať v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní podmienky na rýchle zdolanie požiaru a na záchranné práce,

e) umožniť kontrolným skupinám (§ 40) vykonávať preventívne požiarne kontroly na overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi,

f) dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

g) strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté,

h) oznámiť bezodkladne príslušnému okresnému úradu, ktorý vznikol v objekte v ich vlastníctve alebo užívaní,

i) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a umožniť ich kontrolu v objektoch a priestoroch v ich vlastníctve alebo užívaní a na ten účel umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou riadne vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,

j) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

(2) Fyzické osoby nesmú

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

b) vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

c) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa predpisov o požiarnej ochrane,

d) poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, požiarne uzávery (ďalej len „požiarnotechnické zariadenia“) a požiarne vodovody alebo vecné prostriedky požiarnej ochrany, alebo sťažovať k nim prístup, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody,

e) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať jednotku požiarnej ochrany.“.

Tretí oddiel

Pomoc pri zdolávaní požiarov

§ 18

Osobná pomoc

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

a) vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c) ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,

d) poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo obce.

§ 19

Vecná pomoc

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany okresného úradu alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

§ 20

Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú a vecnú pomoc

(1) Povinnosť poskytnúť pomoc uvedenú v § 18 a § 19 sa nevzťahuje na

a) útvary a vojakov Armády Slovenskej republiky, vojsk ministerstva vnútra, útvary a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, zložky a príslušníci Slovenskej informačnej služby, ak by poskytnutím pomoci bolo vážne ohrozené plnenie bojovej úlohy alebo výkon služby,

b) právnické osoby a pracovníkov verejnej hromadnej dopravy, energetiky a spojov, ak by poskytnutie pomoci mohlo mať za následok závažnú poruchu prevádzky v týchto právnických osobách alebo iný závažný následok,

c) právnické osoby a pracovníkov zdravotníctva, ak by poskytnutím pomoci bolo vážne ohrozené plnenie úloh podľa osobitných predpisov.3)

(2) Fyzická osoba nie je povinná poskytnúť pomoc uvedenú v § 18 a § 19, ak jej v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby.4)

§ 20a

Poskytovanie ochranných nápojov a stravovania

(1) Každý, kto sa bezprostredne podieľa na poskytovaní osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru, má nárok na bezplatné poskytnutie ochranných nápojov a stravovania, ak jeho osobná pomoc trvala viac ako päť hodín.

(2) Výdavky spojené s poskytnutím ochranných nápojov a stravovania uhrádza právnická osoba, v záujme ktorej sa pomoc poskytla. Ak sa takáto pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, výdavky s tým spojené uhrádza okresný úrad, v ktorého územnom obvode požiar vznikol, ak o poskytnutie pomoci požiadala; ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uhrádza výdavky s tým spojené obec.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví podrobnosti o poskytovaní ochranných nápojov a stravovania.

§ 21

Náhrada výdavkov

(1) Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

(2) Právo na náhradu výdavkov môže oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistil, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak zanikne.

(3) Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby, v ktorej záujme sa pomoc poskytla; táto právnická osoba aj náhradu výdavkov poskytuje. Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na okresnom úrade, v ktorého územnom obvode požiar vznikol, ak o poskytnutie pomoci požiadala; ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uplatňuje sa toto právo u obce. Tieto subjekty náhradu aj poskytujú.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.

§ 22

Vstup na nehnuteľnosti

(1) Vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.

(2) Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany, vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť; o tomto vstupe musí byť vopred upovedomený okresným úradom alebo obcou, ktorá organizuje cvičenie jednotky požiarnej ochrany. Pritom sa musí dbať, aby cvičením jednotky požiarnej ochrany bolo čo najmenej rušené užívanie nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

(3) Ak nesúhlasí vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti so vstupom na nehnuteľnosť podľa odseku 2, rozhodne okresný úrad alebo obec, ktorá cvičenie jednotky požiarnej ochrany organizuje, o tom, či vstup na nehnuteľnosť je pre cvičenie tejto jednotky nevyhnutný. Vstupovať do rodinných domčekov a iných objektov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb pri cvičení jednotky požiarnej ochrany možno len so súhlasom ich vlastníka alebo užívateľa.

(4) O vstupe do zariadení určených na obranu vlasti a do objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky platia osobitné predpisy.6)

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť

§ 24

(1) Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán štátnej správy na úseku požiarnej ochrany

a) riadi výkon štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,

b) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja požiarnej ochrany,

c) vykonáva štátny požiarny dozor a hlavný štátny požiarny dozor,

d) riadi a vo vymedzenom rozsahu vykonáva odbornú prípravu na úseku požiarnej ochrany,

e) usmerňuje po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany,

f) zabezpečuje a vykonáva výskum a vývoj na úseku požiarnej ochrany a podieľa sa na normalizačnej činnosti v odbore požiarnej ochrany,

g) zisťuje príčiny vzniku požiarov v závažných prípadoch a vypracúva rozbory požiarovosti; spracúva a vedie evidencie požiarnej ochrany a plní úlohy v rámci automatizovaného systému spracúvania informácií a riadenia požiarnej ochrany,

h) určuje zameranie preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti a podieľa sa na jej zabezpečovaní,

i) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.

(2) Ministerstvo vnútra vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na zabezpečenie požiarnej ochrany pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s požiarne nebezpečnými látkami, pri výstavbe alebo užívaní stavieb, technických alebo technologických zariadení a určuje technické podmienky ich požiarnej bezpečnosti, ako aj podmienky požiarnej bezpečnosti výrobkov a činností, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

(3) Ministerstvo vnútra plní podľa osobitných predpisov úlohy pri poskytovaní účelových štátnych dotácií obciam na účely požiarnej ochrany.6a)

(4) Ministerstvo vnútra vydáva oprávnenia právnickým osobám na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany a predkladá návrhy príslušnému orgánu štátnej správy, aby udelil oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva štátnej skúšobni pre požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany.

(5) Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a) postup pri vydávaní a odnímaní oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany,

b) vlastnosti požiarnotechnických zariadení, hasiacich látok, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany podliehajúcich certifikácii,

c) podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ako aj zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

§ 25

(1) Ministerstvo vnútra je orgánom štátnej správy vo veciach stredných škôl požiarnej ochrany.7) V rámci tejto pôsobnosti zriaďuje a zrušuje stredné školy požiarnej ochrany, vykonáva v nich inšpekciu výchovy a vzdelávania a hospodársky ich zabezpečuje.

(2) Žiakom stredných škôl požiarnej ochrany sa poskytuje finančné a hmotné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovné ciele v súlade s potrebami štátnej správy a národného hospodárstva. Finančné zabezpečenie sa poskytuje formou odmien a štipendií. Hmotné zabezpečenie zahŕňa najmä stravovanie a ubytovanie.

(3) Podrobnosti o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných škôl požiarnej ochrany ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 27

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany

a) vykonáva štátny požiarny dozor,

b) riadi, organizuje a v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra vykonáva odbornú prípravu na úseku požiarnej ochrany,

c) zisťuje v závažných prípadoch príčiny vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti; v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra spracúva a vedie evidencie požiarnej ochrany a plní úlohy v rámci automatizovaného systému spracúvania informácií a riadenia požiarnej ochrany,

d) riadi po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,

e) vypracúva dokumentáciu požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,

f) plní v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra úlohy pri zabezpečovaní obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v okrese a okresnej správy Zboru požiarnej ochrany po stránke finančnej, materiálno-technickej, informatiky a spojenia, zdravotníckej a sociálnej a hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na ich činnosť,

g) organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť,

h) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu,

i) v rozsahu svojej pôsobnosti môže vydávať vše-obecne záväzné vyhlášky.7a)

§ 28

Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany

a) vykonáva štátny požiarny dozor,

b) riadi, organizuje a v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra vykonáva odbornú prípravu na úseku požiarnej ochrany,

c) prejednáva priestupky na úseku požiarnej ochrany,

d) spracúva a vedie v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra evidencie požiarnej ochrany a plní úlohy v rámci automatizovaného systému spracúvania informácií a riadenia požiarnej ochrany,

e) pomáha obciam pri plnení úloh na úseku požiarnej ochrany, najmä im poskytuje rady vo veciach aplikácie predpisov o požiarnej ochrane a potrebné údaje z evidencií požiarnej ochrany a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré v ich činnosti na úseku požiarnej ochrany zistí,

f) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.

g) zisťuje príčiny vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti,

h) riadi po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,

i) rozhoduje o primeranej náhrade za umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany,

j) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.

§ 29

Obec

a) vykonáva preventívne požiarne kontroly,

b) zabezpečuje odbornú prípravu svojich jednotiek požiarnej ochrany a požiarnych hliadok,

c) vypracúva určenú dokumentáciu požiarnej ochrany,

d) zriaďuje ohlasovne požiarov,

e) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť,

§ 30

Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a) postup zisťovania príčin vzniku požiarov,

b) postup vypracúvania rozborov požiarov,

c) druhy dokumentácie požiarnej ochrany obcí, jej obsah a vedenie.

Druhý oddiel

Štátny požiarny dozor

§ 31

Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru

(1) Štátny požiarny dozor sa vykonáva

a) kontrolou dodržiavania povinností orgánov a právnických osôb ustanovených predpismi o požiarnej ochrane,

b) posudzovaním typizačných prác z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb,

c) posudzovaním dokumentácie stavieb vrátane technológií z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti,

d) posudzovaním výrobkov z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti,

e) kontrolou pripravenosti a akcie schopnosti jednotiek požiarnej ochrany a materiálno-technického vybavenia požiarnej ochrany v právnických osobách,

f) ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení.

(2) Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor

§ 32

(1) Ministerstvo vnútra vykonáva štátny požiarny dozor

a) na ústredných orgánoch z hľadiska plnenia ich povinností ustanovených v § 3,

b) posudzovaním

1. typizačných úloh, typových podkladov a typizačných smerníc podľa osobitných predpisov,8)

2. dokumentácie stavieb9) vrátane technológií v prípadoch ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise,

3. výrobkov, ktoré neboli určené na schvaľovanie štátnym skúšobniam, ak si posúdenie takýchto výrobkov vyhradí.

(2) Ak si ministerstvo vnútra vyhradí podľa odseku 1 písm. b) bod 3 na posúdenie výrobok, je právnická osoba, ktorá takýto výrobok vyrába alebo dováža, povinná na svoj náklad bezplatne predložiť ministerstvu vnútra vzorku výrobku v nevyhnutne potrebnom množstve a s požadovanou dokumentáciou. Ministerstvo vnútra vzorky vracia právnickej osobe v stave, v akom sú po skúškach. Ak je to technicky možné a hospodársky účelné, ministerstvo vnútra s právnickou osobou dohodne, že si vzorku ponechá ako doklad.

(3) Ak ministerstvo vnútra zistí, že výrobok má závažné nedostatky z hľadiska požiarnej bezpečnosti, môže zakázať jeho výrobu, uvedenie do obehu alebo dovoz alebo uložiť vykonanie iných opatrení.

§ 33

Ministerstvo vnútra vo vzťahu k okresným správam Zboru požiarnej ochrany a obvodným správam Zboru požiarnej ochrany vykonáva hlavný štátny požiarny dozor. Pri vykonávaní tohto dozoru zisťuje, ako okresné správy Zboru požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany plnia úlohy štátneho požiarneho dozoru; pritom je oprávnené vykonať kontrolu v ktoromkoľvek orgáne a právnickej osobe.

§ 34

(1) Okresná správa Zboru požiarnej ochrany vykonáva štátny požiarny dozor

posudzovaním dokumentácie stavieb vrátane technológií, v prípadoch ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.

(2) Okresná správa Zboru požiarnej ochrany dozerá, ako obvodné správy Zboru požiarnej ochrany plnia úlohy pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru; pritom je oprávnený vykonať kontrolu v ktorejkoľvek právnickej osobe vo svojom územnom obvode.

§ 35

Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu § 31 písm. a), c), e) a f), ak tento dozor neprislúcha ministerstvu vnútra alebo okresnej správe Zboru požiarnej ochrany.

Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky

§ 36

(1) Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne o

a) vylúčení veci z používania,

b) zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.

(2) O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola znemožnená záchrana osôb alebo majetku v prípade vzniku požiaru.

(3) Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bezodkladne.

(4) Proti rozhodnutiu o opatreniach uvedených v odsekoch 1 a 2 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.

§ 38

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania [§ 36 ods. 1 písm. a)] možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z používania alebo rozhodol o zastavení prevádzky.

Tretí oddiel

Preventívne požiarne kontroly

§ 39

(1) Účelom preventívnych požiarnych kontrol je previerka dodržiavania povinností ustanovených predpismi o požiarnej ochrane

a) v objektoch právnických osôb, ktoré určila obvodná správa Zboru požiarnej ochrany,

b) v rodinných domčekoch a iných objektoch vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb.

(2) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany určí na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol také objekty, v ktorých vzhľadom na ich veľkosť a význam, malé požiarne nebezpečenstvo a na malý rozsah chránených hodnôt nie je potrebné vykonávať štátny požiarny dozor.

§ 40

(1) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol kontrolné skupiny. Do týchto skupín zaraďuje členov Dobrovoľná požiarna ochrana a iné občianske združenia, prípadne aj iné osoby; pritom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Vedúceho kontrolnej skupiny ustanovuje po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými občianskymi združeniami.

(2) Obec môže ustanoviť na organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych požiarnych kontrol preventivára požiarnej ochrany obce, spravidla z členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany a iných občianskych združení.

§ 41

(1) Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol upozorňujú fyzické osoby a príslušných pracovníkov právnických osôb na zistené nedostatky, požadujú ich bezodkladné odstránenie a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia, určujú lehoty na odstránenie nedostatkov; nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bezodkladne, oznamujú obci.

(2) Obec

a) ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku, a kontroluje plnenie týchto opatrení,

b) rozhoduje o vylúčení veci z používania; ustanovenia § 36 a § 38 platia obdobne,

c) navrhuje obvodnej správe Zboru požiarnej ochrany vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky.

§ 42

Podrobnosti o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

TRETIA ČASŤ

ZBOR POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Postavenie, úlohy a organizácia Zboru požiarnej ochrany

§ 43

(1) Zriaďuje sa Zbor požiarnej ochrany.

(2) Zbor požiarnej ochrany je jednotne organizovaným zborom pôsobiacim pri ochrane životov a zdravia fyzických osôb a majetku pred požiarmi.

(3) Zbor požiarnej ochrany spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami, občianskymi združeniami a fyzickými osobami.

(4) Zbor požiarnej ochrany je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať pomoc od štátnych orgánov, obcí a právnických osôb; uvedené orgány a právnické osoby sú povinné požadovanú pomoc poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.

§ 44

(1) V rámci svojej pôsobnosti Zbor požiarnej ochrany

a) podieľa sa na ochrane životov a zdravia fyzických osôb a majetku pred požiarmi a vykonáva opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov,

b) plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, poskytovaním pomoci a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

(2) Zbor požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi plní úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.

§ 45

Zbor požiarnej ochrany spolupracuje pri riešení otázok požiarnej ochrany s orgánmi požiarnej ochrany iných štátov a medzinárodnými právnickými osobami.

§ 46

(1) Zbor požiarnej ochrany je budovaný podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti. Minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister vnútra“) je predstaveným príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (ďalej len „príslušník“).

(2) Na čele Zboru požiarnej ochrany je náčelník Zboru požiarnej ochrany (ďalej len „náčelník zboru“), ktorého vymenúva do funkcie10) minister vnútra.

§ 46a

(1) Zbor požiarnej ochrany je riadený ministerstvom vnútra.

(2) Zbor požiarnej ochrany tvoria odbory požiarnej ochrany okresných úradov a krajských úradov, jednotky Zboru požiarnej ochrany a sekcia požiarnej ochrany, ktorú zriaďuje ministerstvo vnútra na plnenie svojich úloh na úseku požiarnej ochrany.

(3) Majetok, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol v užívaní jednotiek Zboru požiarnej ochrany a právo hospodárenia s ním patrilo národnému výboru, stáva sa majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(4) Súčasťou Zboru požiarnej ochrany sú zariadenia požiarnej ochrany, ktoré zriaďuje ministerstvo vnútra.

§ 46b

(1) Na čele odboru požiarnej ochrany je náčelník odboru. Na čele zariadenia je náčelník zariadenia. Na čele sekcie požiarnej ochrany je náčelník zboru.

(2) Náčelníka odboru požiarnej ochrany okresného úradu vymenúva do funkcie prednosta okresného úradu po schválení náčelníkom odboru požiarnej ochrany krajského úradu. Náčelníka odboru požiarnej ochrany krajského úradu vymenúva do funkcie prednosta krajského úradu po schválení ministrom vnútra. Náčelníka zariadenia požiarnej ochrany vymenúva náčelník zboru.

§ 46c

(1) Celkové početné stavy Zboru požiarnej ochrany určuje vláda Slovenskej republiky.

(2) Organizáciu Zboru požiarnej ochrany určuje minister vnútra.

(3) Vnútornú organizáciu a početné stavy sekcie požiarnej ochrany, odborov požiarnej ochrany, jednotiek Zboru požiarnej ochrany a zariadení požiarnej ochrany určuje náčelník zboru.

§ 46d

(1) Zbor požiarnej ochrany je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pri plnení svojich úloh hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(2) Rozpočtové prostriedky na činnosť Zboru požiarnej ochrany zabezpečuje a spravuje ministerstvo vnútra.

(3) Ministerstvo vnútra ustanoví spôsob zabezpečenia Zboru požiarnej ochrany po stránke finančnej, materiálno-technickej, informatiky a spojenia.

§ 46e

Zbor požiarnej ochrany môže poskytovať odborné služby za úhradu; poskytovanie týchto služieb však nesmie znížiť jeho akcieschopnosť a pripravenosť na plnenie úloh Zboru požiarnej ochrany.

Druhý oddiel

Pracovnoprávne vzťahy príslušníkov

§ 47

Pracovný pomer

(1) Príslušník je v pracovnom pomere

a) k okresnému úradu alebo

b) ku krajskému úradu alebo

c) k ministerstvu vnútra

(ďalej len „organizácia“).

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, plní úlohy vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere

a) k okresnému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu,

b) ku krajskému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu,

c) k ministerstvu vnútra, náčelník zboru.

§ 48

Podmienky prijatia

(1) Príslušníkom môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý je bezúhonný, morálne a zdravotne spôsobilý, spĺňa kvalifikačné predpoklady na dojednávaný druh práce v Zbore požiarnej ochrany a dovŕšil vek 18 rokov.

(2) Podmienku dovŕšenia veku podľa odseku 1 nemusia spĺňať absolventi stredných škôl požiarnej ochrany; ustanovenia všeobecných predpisov o pracovných podmienkach mladistvých tým nie sú dotknuté.

(3) Podrobnosti o podmienkach prijatia a výnimky z nich ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 49

Sľub

Príslušník je povinný zložiť tento sľub:

„Ja, príslušník Zboru požiarnej ochrany, sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť životy a zdravie fyzických osôb a majetok pred požiarmi. Svoje povinnosti budem vykonávať svedomite a pri ich plnení sa budem riadiť ústavou a zákonmi.

Tak sľubujem!“.

§ 50

Skúšobná doba

S príslušníkom môže byť pri prijatí do pracovného pomeru dohodnutá skúšobná doba až 6 mesiacov.

§ 51

Odborná spôsobilosť

(1) Vybrané funkcie v Zbore požiarnej ochrany môžu vykonávať len príslušníci s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

(2) Okruh týchto funkcií, obsah odbornej spôsobilosti, spôsob a podmienky jej overovania a osvedčovania, ako aj vydávanie a odnímanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 52

Prevedenie na inú prácu

(1) Príslušníka možno previesť i bez jeho súhlasu na inú prácu, než bola dohodnutá v pracovnej zmluve až na 30 pracovných dní v kalendárnom roku tiež vtedy, ak to vyžaduje dôležitá potreba výkonu služby.

(2) Príslušníkovi, ktorý bol prevedený na inú prácu podľa odseku 1, patrí mzda podľa skutočne vykonávanej práce, najmenej však vo výške jeho priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred prevedením.

§ 53

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer príslušníka sa skončí tiež dňom nasledujúcim po dni, keď

a) odmietol zložiť sľub,

b) nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o odňatí jeho hodnosti.

§ 54

Povinnosti príslušníkov

(1) Príslušník je povinný okrem ostatných povinností vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru

a) plniť rozkazy svojich náčelníkov a veliteľov vydávané pri plnení úloh Zboru požiarnej ochrany podľa § 44 písm. b); splnenie rozkazu môže odmietnuť len vtedy, ak by jeho splnením spáchal trestný čin,

b) zvyšovať svoje odborné znalosti a udržiavať si potrebnú fyzickú zdatnosť,

c) nosiť rovnošatu pri výkone služby,

d) dodržiavať zásady služobnej zdvorilosti.

(2) Podrobnosti o povinnostiach príslušníkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 55

(1) Minister, náčelník zboru, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu a náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu môžu príslušníkom udeľovať odmeny a ukladať kárne opatrenia.

(2) Odmenami sú:

a) vecný dar,

b) peňažná odmena,

c) mimoriadne povýšenie alebo vymenovanie do prvej dôstojníckej hodnosti.

(3) Kárnymi opatreniami sú tiež:

a) predĺženie doby výsluhy rokov v hodnosti o jeden rok,

b) zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka.

(4) Podrobnosti o udeľovaní odmien a ukladaní kárnych opatrení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 56

Pracovný čas a práca nadčas

(1) Pracovný čas príslušníkov môže byť rozvrhnutý nerovnomerne.

(2) Dĺžka pracovnej smeny pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase nesmie prekročiť 18 hodín. Do tejto doby sa nezapočítava pracovná pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska, ani práca nadčas.

(3) V kalendárnom roku možno nariadiť príslušníkovi prácu nadčas v rozsahu najviac 300 hodín.

§ 57

Pracovná pohotovosť

Príslušníkom sa môže nariadiť pracovná pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska, a to najviac v rozsahu 900 hodín v kalendárnom roku.

§ 58

Starostlivosť o príslušníkov

(1) Organizácia je povinná zabezpečiť príslušníkom, ktorí vykonávajú službu za sťažených podmienok pri zásahu alebo v súvislosti s ním alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov v potrebnom rozsahu bezplatné stravovanie a odpočinok.

(2) Podrobnosti o poskytovaní bezplatného stravovania a odpočinku ustanoví všeobecne záväzný právný predpis.

§ 58a

Poskytovanie odchodného

(1) Príslušníkovi, ktorého pracovný pomer sa skončil preto, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu alebo ju nesmie vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku určenom záväzným posudkom príslušného orgánu hygienickej služby najvyššiu prípustnú expozíciu, ako aj pri prvom odchode do dôchodku, patrí odchodné, ak jeho pracovný pomer v rámci Zboru požiarnej ochrany trval aspoň šesť rokov. Základná výška odchodného je jednonásobok priemerného mesačného zárobku10d) zvýšeného o jednu tretinu. Za každý ďalší skončený rok trvania pracovného pomeru v rámci Zboru požiarnej ochrany sa odchodné zvyšuje o jednu tretinu priemerného zárobku až do výšky šesťnásobku.

(2) Do doby trvania pracovného pomeru v rámci Zboru požiarnej ochrany rozhodujúcej na nárok na odchodné a jeho výšku sa nezapočítava doba

a) vojenskej základnej (náhradnej) služby, ďalšej služby a civilnej služby,

b) výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,

c) pracovného voľna bez nároku na náhradu mzdy trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,

d) ďalšej materskej dovolenky,

e) neospravedlneného zameškania práce, ak trvalo aspoň jeden deň.

(3) O nároku na odchodné rozhoduje ten, kto plní úlohu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov, bez žiadosti oprávneného; písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela oprávnenému.

(4) Odchodné vypláca oprávnenému organizácia, v ktorej bol v pracovnom pomere, a to pri výplate posledného platu.

(5) Odchodné sa vypláca v hotovosti do rúk oprávneného alebo prevodom na jeho účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike.

§ 59

(1) Rekondičného pobytu v trvaní siedmich dní nepretržite v kalendárnom roku sú povinní sa zúčastniť

a) príslušníci starší ako 40 rokov, ktorí vykonávajú činnosti osobitne obtiažne alebo zdraviu škodlivé,

b) ostatní príslušníci, ak tak rozhodne príslušná lekárska komisia.

(2) Podrobnosti o poskytovaní a vykonávaní rekondičného pobytu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 59a

Ak nie je v tomto zákone alebo v pracovnoprávnom predpise vydanom na jeho základe ustanovené inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne vzťahy príslušníkov Zákonník práce a pracovnoprávne predpisy vydané na jeho základe.

Tretí oddiel

Hodnosti a rovnošata

§ 60

Hodnosti

(1) Príslušníkom patria hodnosti s vyjadrením príslušnosti k Zboru požiarnej ochrany. Príslušnosť k Zboru požiarnej ochrany sa vyjadruje skratkou „PO“ pri hodnosti.

(2) Ustanovujú sa tieto hodnosti

a) práporčícke: rotný PO, rotmajster PO, nadrotmajster PO, podpráporčík PO, práporčík PO, nadpráporčík PO,

b) dôstojnícke: podporučík PO, poručík PO, nadporučík PO, kapitán PO, major PO, podplukovník PO, plukovník PO.

§ 61

Vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti

(1) Pri vzniku pracovného pomeru sa príslušník vymenúva do hodnosti rotného PO; ak má úplné stredné vzdelanie do hodnosti rotmajstra PO a ak má vysokoškolské vzdelanie do hodnosti podporučíka PO.

(2) Do práporčíckej hodnosti vymenúva a povyšuje

a) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k okresnému úradu alebo ku krajskému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu,

b) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k ministerstvu vnútra, náčelník zboru.

(3) Do dôstojníckej hodnosti príslušníkov vymenúva a povyšuje náčelník zboru alebo minister vnútra.

(4) Príslušník má nárok na povýšenie, ak

a) vykonáva počas určenej doby funkciu, pre ktorú je ustanovená vyššia hodnosť,

b) uplynula mu určená doba výsluhy rokov v hodnosti,

c) spĺňa podmienku požadovaného vzdelania a

d) dosahuje dobré výsledky vo výkone služby.

(5) Povyšovanie do hodností plukovníka PO je výberové.

§ 62

Odňatie hodnosti

(1) Príslušníkovi, ktorý sa dopustil konania, ktoré je v príkrom rozpore so sľubom alebo ďalšími požiadavkami kladenými na príslušníka, sa môže odňať hodnosť.

(2) Práporčícku hodnosť príslušníkovi odníma náčelník zboru; dôstojnícku hodnosť odníma minister vnútra.

§ 63

Podrobnosti o hodnostiach príslušníkov, výnimky z § 61 ods. 1 a konanie vo veciach hodností príslušníkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 64

Rovnošata

(1) Príslušníkom patrí rovnošata a iné súčasti výstroja.

(2) Na rovnošatách príslušníkov sa používa štátny znak Slovenskej republiky.10c)

(3) Podmienky poskytovania rovnošaty a ďalšie podrobnosti o rovnošate a iných súčastiach výstroja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

ŠTVRTÁ ČASŤ

JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY

§ 65

Druhy jednotiek požiarnej ochrany

(1) Jednotkami požiarnej ochrany sú:

a) jednotka Zboru požiarnej ochrany, ktorá je zložená z príslušníkov,

b) závodný požiarny útvar, ktorý je zložený z pracovníkov právnickej osoby (ďalej len „pracovníci“),

c) dobrovoľný verejný požiarny zbor a dobrovoľný závodný požiarny zbor, ktoré sú zložené z osôb, ktoré vykonávajú činnosť v týchto jednotkách požiarnej ochrany dobrovoľne popri svojom zamestnaní (ďalej len „členovia“) a sú spravidla členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany a iného občianskeho združenia.

(2) Zriaďovanie, vnútornú organizáciu a vybavenie jednotiek požiarnej ochrany požiarnou technikou a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany, ako aj ich používanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 65a

(1) Jednotky Zboru požiarnej ochrany zriaďuje okresný úrad po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra. Na plnenie osobitných úloh môže jednotku Zboru požiarnej ochrany zriadiť aj krajský úrad. Jednotku Zboru požiarnej ochrany riadi príslušný odbor požiarnej ochrany.

(2) Zásahové obvody jednotiek Zboru požiarnej ochrany určuje ministerstvo vnútra.

§ 67

Závodný požiarny útvar

(1) Závodný požiarny útvar zriaďuje právnická osoba, ktorú určí okresný úrad. Pritom sa prihliada najmä na veľkosť právnickej osoby, jej význam pre národné hospodárstvo, požiarne nebezpečenstvo vyplývajúce z technológie alebo z povahy skladovaných materiálov.

(2) Právnická osoba môže zrušiť závodný požiarny útvar len so súhlasom okresného úradu.

Dobrovoľné jednotky požiarnej ochrany

§ 68

(1) Obec zriaďuje a spravuje dobrovoľný verejný požiarny zbor. Veliteľa tohto zboru vymenúva a odvoláva po prerokovaní s okresným úradom, a to spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany a iného občianskeho združenia.

(2) Právnická osoba, ktorú určí okresný úrad, zriadi dobrovoľný závodný požiarny zbor; zrušiť tento zbor môže iba so súhlasom okresného úradu.

(3) Na zvýšenie akcie schopnosti a skvalitnenie činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru alebo dobrovoľného závodného požiarneho zboru môžu sa do neho zaradiť v nevyhnutnom počte aj osoby vykonávajúce túto službu ako svoje povolanie. O tomto opatrení rozhodne okresný úrad.

§ 69

(1) V právnickej osobe, v ktorej sa nezriaďuje jednotka požiarnej ochrany, plnia úlohy jednotky požiarnej ochrany požiarne hliadky.

(2) Obec môže namiesto dobrovoľného verejného požiarneho zboru zriadiť požiarnu hliadku len so súhlasom okresného úradu.

§ 69a

Zriadenie jednotky požiarnej ochrany sa nevyžaduje, ak na základe dohody medzi jednotlivými právnickými osobami jednotka požiarnej ochrany jednej zo zmluvných strán bude plniť úlohy jednotky požiarnej ochrany aj pre ostatné zmluvné strany. Na platnosť takejto dohody je potrebný súhlas okresného úradu.

§ 70

Základné úlohy jednotiek požiarnej ochrany

(1) Jednotka požiarnej ochrany plní tieto základné úlohy:

a) vykonáva požiarny zásah podľa príslušnej dokumentácie požiarnej ochrany alebo pri sústredení a nasadzovaní síl a prostriedkov,

b) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

(2) Pri zdolávaní požiaru jednotky požiarnej ochrany spolupracujú s útvarmi a príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov, zložkami a príslušníkmi Slovenskej informačnej služby a ďalšími orgánmi podľa osobitných predpisov.11)

(3) Podrobnosti o úlohách jednotiek požiarnej ochrany ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 71

Riadenie činnosti v jednotkách požiarnej ochrany

(1) Príslušníci, pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany sú pri činnosti v jednotke požiarnej ochrany podriadení svojim veliteľom a pri zdolávaní požiaru veliteľovi zásahu.

(2) Veliteľ jednotky požiarnej ochrany zodpovedá za jej pripravenosť a činnosť tomu, kto túto jednotku zriadil alebo ju riadi.

(3) Činnosť veliteľov, príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany a zásady velenia pri spoločnom zásahu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 72

Odborná spôsobilosť a príprava

(1) Určené funkcie v jednotkách požiarnej ochrany môžu zastávať pracovníci a členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Okruh týchto funkcií, obsah odbornej spôsobilosti, spôsob a podmienky jej overovania a osvedčovania, ako aj vydávanie a odnímanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

(2) Príslušníci, pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany môžu samostatne vykonávať službu pri zdolávaní požiarov až po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

(3) Pracovníci [§ 65 ods. 1 písm. b)], členovia dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany [§ 65 ods. 1 písm. c)] a členovia požiarnych hliadok (§ 69) sú povinní zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave. Ak sa na odbornej príprave zúčastňujú členovia dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany a členovia požiarnych hliadok vo svojom pracovnom čase, považuje sa to za prekážku na strane pracovníka z dôvodov všeobecného záujmu, ak z pracovnoprávneho vzťahu nevyplýva inak. Náhradu mzdy členov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov uhrádza ich zriaďovateľ.12)

(4) Odborná príprava jednotiek požiarnej ochrany zahŕňa teoretickú prípravu, praktický výcvik a telesnú prípravu. Súčasťou odbornej prípravy je aj požiarnický šport. Podrobnosti o odbornej príprave jednotiek požiarnej ochrany a o organizovaní súťaží v požiarnickom športe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 73

Poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiaru

(1) Obce a právnické osoby sú povinné si poskytovať pri zdolávaní požiarov vzájomnú pomoc.

(2) Krajské úrady a okresné úrady sú oprávnené vo svojom územnom obvode v prípade naliehavej potreby pri zdolávaní požiarov sústreďovať a nasadzovať jednotky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, komu sú podriadené, a vecné prostriedky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, kto nimi disponuje. Obdobné oprávnenie má ministerstvo vnútra pri potrebe nasadenia jednotiek a vecných prostriedkov požiarnej ochrany z viacerých krajov alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

(3) Orgán, ktorý rozhoduje o opatreniach uvedených v odseku 2, je povinný prihliadať na to, aby bola v nevyhnutnom rozsahu zabezpečená požiarna ochrana v územných obvodoch obcí alebo právnických osobách, ktoré takúto pomoc poskytnú.

(4) O vyžadovaní vojenskej výpomoci a o poskytovaní medzištátnej pomoci platia osobitné predpisy.13)

PIATA ČASŤ

SPOLUPRÁCA S DOBROVOĽNÝMI SPOLOČENSKÝMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI

§ 74

Ministerstvo vnútra, krajský úrad a okresný úrad, obce a ostatné orgány a právnické osoby pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracujú s príslušnými orgánmi dobrovoľných spoločenských právnických osôb.

§ 75

Dobrovoľné združenie fyzických osôb na úseku požiarnej ochrany

Dobrovoľné združenie fyzickýcho osôb na úseku požiarnej ochrany pomáha obciam pri plnení úloh na úseku požiarnej ochrany najmä tým, že

a) zúčastňuje sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,

b) spolupracuje pri zriaďovaní a zabezpečovaní činností dobrovoľných verejných požiarnych zborov a požiarnych hliadok, pri údržbe požiarnej techniky a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

c) podieľa sa na odbornej príprave členov dobrovoľných verejných požiarnych zborov a požiarnych hliadok, ako aj na odbornej príprave členov kontrolných skupín,

d) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti na úseku požiarnej ochrany,

e) podieľa sa na spracúvaní dokumentácie požiarnej ochrany obcí,

f) predkladá návrhy na materiálno-technické vybavenie dobrovoľných verejných požiarnych zborov,

g) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany.

ŠIESTA ČASŤ

POSTIH PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

Pokuty právnickým osobám

§ 76

(1) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany alebo okresná správa Zboru požiarnej ochrany pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru uloží pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) nevykonáva pravidelnú kontrolu dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane,

b) nezabezpečí podľa predpisov o požiarnej ochrane opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,

c) nezriadi potrebný počet ohlasovní požiarov,

d) neoznámi bezodkladne príslušnému okresnému úradu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch a na veciach v jeho správe, vlastníctve alebo užívaní,

e) neobstaráva a neinštaluje v určenom množstve a druhoch požiarnotechnické zariadenia, požiarne vodovody, hasiace látky, požiarnu techniku, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky požiarnej ochrany so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v jednotlivých objektoch a neudržiava ich v akcieschopnom stave,

f) nezriadi podľa predpisov o požiarnej ochrane požiarne hliadky a nezabezpečí ich odbornú prípravu,

g) nezabezpečuje školenie pracovníkov o požiarnej ochrane,

h) neurčí požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania,

i) neurčí miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane,

j) nezabezpečí pravidelné čistenie a kontrolu komínov v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve alebo užívaní a na ten účel neumožní osobám s odbornou spôsobilosťou vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív,

k) nevyhotoví ustanovenú dokumentáciu požiarnej ochrany alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom,

l) vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

m) používa nepovolené požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, požiarnu techniku a vecné prostriedky požiarnej ochrany,

n) nezabezpečí plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie,

o) neumožní umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu,

p) neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,

r) neumožní vstup na nehnuteľnosť pri cvičení jednotky požiarnej ochrany, i keď je na to povinná podľa rozhodnutia okresnej správy Zboru požiarnej ochrany alebo obce.

(2) Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany alebo okresná správa Zboru požiarnej ochrany pri výkone štátneho požiarneho dozoru uloží pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu technických a technologických zariadení z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

b) nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa predpisov o požiarnej ochrane na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c) nezriadi závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor, ak tak rozhodol okresný úrad, alebo nezabezpečí jeho pripravenosť a akcieschopnosť alebo zruší závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor bez súhlasu okresného úradu,

d) nezabezpečí, aby pri realizácii stavieb a ich užívaní boli splnené požiadavky požiarnej bezpečnosti,

e) neoznačí a neudržiava trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu, vody, a k požiarnotechnickým zariadeniam,

f) nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania a o zastavení prevádzky,

g) nedodrží predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami,

h) neposkytne na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo obce potrebnú osobnú pomoc alebo vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosti v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo záchrannými prácami,

i) nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor,

j) nezabezpečí odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla a pred zmenou druhu paliva.

(3) Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisov o požiarnej ochrane tým, že

a) koná pri výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska požiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu, dovoz, alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení,

b) vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia.

(4) Právnickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže obvodná správa Zboru požiarnej ochrany, okresná správa Zboru požiarnej ochrany alebo ministerstvo vnútra uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty ustanovenej v odsekoch 1 až 3.

(5) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobenej škody.

(6) Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 4 zostáva nedotknutá zodpovednosť právnickej osoby za spôsobenú škodu a postih jej pracovníkov podľa pracovnoprávnych predpisov.

§ 77

Pokutu podľa § 76 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

Priestupky

§ 78

(1) Za priestupok na úseku požiarnej ochrany môže obvodná správa Zboru požiarnej ochrany uložiť

a) pokarhanie,

b) pokutu vo výške uvedenej v odsekoch 2, 3 alebo 4.

(2) Pokarhanie alebo pokutu do 3 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku požiarnej ochrany tým, že

a) poruší predpisy a príkazy o vybavení hasiacimi prístrojmi, hasiacimi látkami, požiarnymi uzávermi a požiarnymi vodovodmi a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

b) neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej požiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku požiarnej ochrany alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru,

c) neuposlúchne nariadenie veliteľa zásahu alebo veliteľa jednotky požiarnej ochrany vydané podľa § 88 ods. 2 písm. a),

d) nevytvorí v objektoch v jej vlastníctve alebo užívaní podmienky na rýchle zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,

e) neoznámi bezodkladne príslušnému okresnému úradu požiar, ktorý vznikol v objekte v jeho vlastníctve alebo užívaní,

f) neumožní umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu.

(3) Pokarhanie alebo pokutu do 5 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku požiarnej ochrany tým, že

a) poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov alebo nezabezpečí pravidelné čistenie a kontrolu komínov,

b) nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou,

c) poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov, vecných prostriedkov požiarnej ochrany alebo bezdôvodne privolá jednotku požiarnej ochrany alebo vyvolá požiarny poplach,

d) neposkytne osobnú alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná,

e) neumožní vstup na nehnuteľnosť pri cvičení jednotky požiarnej ochrany, hoci je na to povinná podľa rozhodnutia okresného úradu alebo obce,

f) vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

(4) Pokarhanie alebo pokutu do 10 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku požiarnej ochrany tým, že

a) nedodrží predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami alebo nesprávnym skladovaním materiálov znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,

b) poruší príkazy a zákazy o fajčení a o manipulácii s otvoreným plameňom na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

c) neumožní jednotke požiarnej ochrany vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných prácach,

d) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo rozhodnutie o zastavení prevádzky,

e) vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyžadujú na výkon takýchto činností podľa predpisov o požiarnej ochrane,

f) nezabezpečí odborné preskúšanie komínov.

§ 78a

Blokové konanie

Obvodné správy Zboru požiarnej ochrany a okresné správy Zboru požiarnej ochrany sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku požiarnej ochrany.13a)

§ 79

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prerokúvaní všeobecné predpisy.14)

SIEDMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 80

Odškodňovanie úrazov

(1) Ak došlo u fyzickej osoby k poškodeniu na zdraví alebo k jeho smrti

a) pri jeho činnosti v dobrovoľnom verejnom požiarnom zbore, v požiarnej hliadke alebo v kontrolnej skupine,

b) v súvislosti s pomocou, ktorú poskytol pri zdolávaní požiaru alebo pri odstraňovaní jeho následkov alebo pri cvičení jednotky požiarnej ochrany (ďalej len „poškodený“) uhradí škodu tým vzniknutú štát obdobne podľa predpisov pri odškodňovaní pracovných úrazov,15) pokiaľ mu nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovno-právneho vzťahu.

(2) Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu okresný úrad, v územnom obvode ktorého došlo k poškodeniu na zdraví alebo k smrti poškodeného.

§ 81

Jednorazové mimoriadne odškodnenie

(1) Vláda Slovenskej socialistickej republiky ustanoví nariadením, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu prislúcha poškodenému a pozostalým po poškodenom, okrem nárokov podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov, aj jednorazové mimoriadne odškodnenie a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.

(2) V tomto nariadení sa upraví tiež jednorazové mimoriadne odškodnenie aj príslušníkovi, pracovníkovi jednotky požiarnej ochrany a členovi dobrovoľného závodného požiarneho zboru a pozostalým po nich.

(3) Jednorazové mimoriadne odškodnenie pracovníkom závodného požiarneho útvaru, členom dobrovoľného závodného požiarneho zboru, ako aj ďalším pracovníkom právnickej osoby a pozostalým po nich poskytuje právnická osoba, ak ku škode na zdraví došlo v súvislosti s činnosťou jednotiek požiarnej ochrany v objektoch vlastnej právnickej osoby. V ostatných prípadoch poskytuje jednorazové mimoriadne odškodnenie ministerstvo vnútra.

(4) Nárok na odškodnenie podľa odsekov 1 až 3 sa premlčuje v lehote troch rokov odo dňa vzniku škody.

Náhrada vecnej škody

§ 82

Fyzická osoba má nárok na náhradu vecnej škody, ktorá mu vznikla pri pomoci poskytnutej pri zdolávaní požiaru, prípadne pri cvičení jednotky požiarnej ochrany. V osobitne odôvodnených prípadoch môže sa priznať náhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za vec poškodenú.

§ 83

(1) Fyzickej osobe sa nahrádza tiež vecná škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo pri cvičení jednotky požiarnej ochrany; to neplatí, ak škoda vznikla použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

(2) Náhrada vecnej škody podľa odseku 1 sa neposkytuje fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

§ 84

(1) Náhradu škody podľa § 82 a § 83 poskytuje a o nej rozhoduje okresný úrad, v územnom obvode ktorého požiar vznikol alebo sa konalo cvičenie jednotky požiarnej ochrany.

(2) Ak vznikla fyzickej osobe vecná škoda v súvislosti s pomocou poskytnutou v záujme právnickej osoby, má okresný úrad voči tejto právnickej osobe právo na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytol.

(3) Právo na náhradu škody podľa § 82 a § 83 treba uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode, najneskôr do dvoch rokov od vzniku škody; inak toto právo zanikne.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 85

(1) Pôsobnosť ministerstva vnútra, krajského úradu a okresného úradu pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru, ako aj pôsobnosť miestneho národného výboru pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sa nevzťahuje na

a) útvary a zariadenia Armády Slovenskej republiky, vojsk ministerstva vnútra, ozbrojené bezpečnostné zbory a Slovenskú informačnú službu; v týchto útvaroch a zariadeniach sa zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov,

b) banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,

c) dráhové vozidlá, riečne plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá; v týchto dopravných prostriedkoch sa zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov.

(2) Pôsobnosť ministerstva vnútra, krajského úradu a okresného úradu pri zisťovaní príčin vzniku požiarov sa nevzťahuje na prípady uvedené v odseku 1 s výnimkou dráhových vozidiel a riečnych plavidiel.

§ 86

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na železničnú, vodnú a leteckú dopravu, ak medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, neustanovujú inak.

§ 87

(1) Ustanovenia tohto zákona sa nedotýkajú výsad a imunít priznávaných podľa medzinárodného práva alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Pri zdolávaní požiarov možno vstúpiť do objektov, ktoré požívajú ochranu podľa odseku 1, iba na základe príslušného súhlasu.

§ 88

Oprávnenia osôb poverených plnením úloh na úseku požiarnej ochrany

(1) Príslušníci pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru a pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných pracovníkov právnických osôb a fyzických osôb.

(2) Príslušníci, velitelia závodných požiarnych útvarov, velitelia dobrovoľných verejných požiarnych zborov alebo dobrovoľných závodných požiarnych zborov a velitelia zásahu sú pri plnení úloh na úseku požiarnej ochrany oprávnení

a) nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení jednotky požiarnej ochrany, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na úspešné vykonanie zásahu,

b) vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o požiarnej ochrane, aby preukázala svoju totožnosť; ak ju hodnoverne nepreukáže, sú oprávnení predviesť túto fyzickú osobu na obecný úrad alebo na útvar ozbrojeného bezpečnostného zboru.

(3) Oprávnenie podľa odsekov 1 a 2 sa preukazuje spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 89

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Osoby poverené plnením úloh na úseku požiarnej ochrany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo po splnení úlohy.

(2) O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsahu rozhoduje

a) náčelník zboru alebo náčelník odboru, ak ide o podriadených príslušníkov,

b) náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu, ak ide o osoby poverené plnením úloh na úseku požiarnej ochrany.

§ 90

Predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva16) nie sú ustanoveniami § 88 a § 89 dotknuté.

§ 91

Ocenenie mimoriadnej odvahy

(1) Na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany a fyzických osôb pri záchrane života a majetku môže minister vnútra udeliť vecný alebo peňažný dar.

(2) Zásady poskytovania darov uvedených v odseku 1 ustanoví vláda Slovenskej republiky.

§ 92

Živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti

Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, vzťahujú sa ustanovenia tohto zákona o poskytovaní osobnej a vecnej pomoci, o jednotkách požiarnej ochrany, o právach a povinnostiach príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany, o náhrade škody a ustanovenia o ocenení mimoriadnej odvahy primerane aj na záchranné práce pri živelných pohromách. To isté platí na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach, ak sú bezprostredne ohrozené ľudské životy alebo hrozí značná škoda.

§ 93

Hodnosti a rovnošaty pracovníkov a členov

(1) Pracovníkom závodných požiarnych útvarov patria hodnosti s označením príslušnosti k závodnému požiarnemu útvaru a rovnošata.

(2) Členom dobrovoľných verejných požiarnych zborov a dobrovoľných závodných požiarnych zborov patrí rovnošata a funkčné označenie.

(3) Podrobnosti o hodnostiach, funkčných označeniach a rovnošatách pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Tento predpis môže tiež ustanoviť, ktorým ďalším osobám plniacim úlohy na úseku požiarnej ochrany patrí rovnošata.

§ 94

Vzťah zákona k všeobecným predpisom o správnom konaní

Na rozhodovanie podľa § 31 ods. 1 písm. b) a c) a § 73 ods. 2 tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.17)

§ 96

Používanie jednotiek požiarnej ochrany a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na iné účely

Jednotky požiarnej ochrany, požiarnu techniku a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany možno používať na činnosť nesúvisiacu s požiarnou ochranou iba vtedy, ak ich použitím nebude znížená akcieschopnosť a pripravenosť jednotky požiarnej ochrany na plnenie jej úloh podľa tohto zákona.

§ 96a

Mestský požiarny zbor

(1) Na plnenie úloh hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc na úseku požiarnej ochrany zriaďuje príslušné mestské zastupiteľstvo mestský požiarny zbor.

(2) Na čele mestského požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh primátora vymenúva do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva z nej mestské zastupiteľstvo. Veliteľ mestského požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

(3) Organizáciu, riadenie a početné stavy mestského požiarneho zboru upraví mestské zastupiteľstvo v štatúte; v tomto štatúte môže upraviť tiež úlohy mestského požiarneho zboru.

(4) Pôsobnosť okresnej správy Zboru požiarnej ochrany uvedenú v § 28 písm. b) a h), § 67 ods. 1 a 2, § 68 ods. 2 a 3, § 73 ods. 2 a úlohy jednotiek požiarnej ochrany uvedené v § 70 tohto zákona plní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc Mestský požiarny zbor.

§ 96b

Ustanovenia § 6, 7, 13, 20a, 21, § 24 ods. 4, § 31, § 33 až 38, § 39, 41, § 65 až 73, § 76, 93 a 96 týkajúce sa právnických osôb sa primerane vzťahujú aj na fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.


Prechodné ustanovenia

§ 97

Právnické osoby, v ktorých ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona bol zriadený závodný požiarny útvar alebo závodný požiarny zbor, sa považujú za právnické osoby určené na zriadenie týchto jednotiek požiarnej ochrany príslušným národným výborom (§ 67 ods. 1 a § 68 ods. 2).

§ 97a

Vlastník (správca) nehnuteľnosti prenajímajúci nehnuteľnosť je povinný zabezpečiť úlohy požiarnej ochrany podľa § 6 a 7 tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom inak.

§ 98

(1) Inšpekcie požiarnej ochrany národných výborov zriadené podľa doterajších predpisov18) sa považujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za správy Zboru požiarnej ochrany národných výborov podľa tohto zákona.

(2) Verejné požiarne útvary sa považujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za útvary Zboru požiarnej ochrany podľa tohto zákona.

§ 99

Pracovníci ministerstva vnútra zaradení na úseku požiarnej ochrany, pracovníci inšpekcií požiarnej ochrany národných výborov a príslušníci verejných požiarnych útvarov sa považujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za príslušníkov Zboru požiarnej ochrany; zloženie sľubu u týchto príslušníkov zabezpečia náčelníci správ Zboru požiarnej ochrany najneskôr do piatich dní od nástupu príslušníka do práce po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Záverečné ustanovenia

§ 100

Ministerstvo vnútra vydá

a) všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 14 písm. a) až h), § 20a ods. 3, § 24 ods. 5, § 30, § 31 ods. 2, § 42, § 65 ods. 2, § 70 ods. 3, § 71 ods. 3, § 72 ods. 1 a 4 a § 88 tohto zákona,

b) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným odborovým orgánom všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 48 ods. 3, § 51 ods. 2, § 54 ods. 2, § 55 ods. 4, § 58 ods. 2 a § 59 ods. 2 tohto zákona,

c) po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 25 ods. 3 tohto zákona,

d) po prerokovaní s Federálnym ministerstvom obrany a Federálnym ministerstvom vnútra všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 63, § 64 ods. 3 a § 93 ods. 3 tohto zákona.

e) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 14 písm. i).

§ 102

(1) Zrušujú sa:

1. zákon č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (položky 48 a 49 prílohy A), zákona č. 20/1975 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb. (položka 22 prílohy),

2. § 18 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku, pokiaľ upravuje skutkové podstaty priestupkov proti ochrane pred požiarmi,

3. vládne nariadenie č. 12/1951 Zb. o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami,

4. vyhláška povereníctva vnútra č. 752/1951 Ú. v. o úprave požiarnej stráže v kinách,

5. vyhláška ministra vnútra č. 266/1951 Ú. v., ktorou sa upravujú podrobnosti o náhrade škody v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami,

6. vyhláška Ministerstva vnútra č. 120/1952 Ú. v., ktorou sa vydáva služobný a disciplinárny poriadok pre príslušníkov požiarnych zborov, požiarnych hliadok a pre príslušníkov veliteľstiev požiarnej ochrany,

7. vyhláška ministra vnútra č. 169/1955 Ú. v. o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany v závodoch v znení vyhlášky ministra vnútra č. 119/1958 Ú. v. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 61/1976 Zb.,

8. vyhláška Ministerstva vnútra č. 198/1958 Ú. v. o obstarávaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

9. vyhláška Ministerstva vnútra č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (položky 48, 50 až 52 prílohy A),

10. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva vnútra č. 87/1960 Zb. o zavedení bezpečného filmu,

11. vyhláška Ministerstva vnútra č. 70/1960 Zb. o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení,

12. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 61/1976 Zb., ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane,

13. úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. PO-191/3-1974 o ochrane úrody pred požiarmi (reg. v čiastke 10/1974 Zb.).

14. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 166/1976 Zb. o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty,

15. úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. PO-1133/3-1976, ktorou sa vydávajú zásady riadenia a organizácie požiarnej ochrany národných výborov (reg. v čiastke 33/1976 Zb.),

16. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1978 Zb., ktorou sa vydávajú zásady pre vypracúvanie dokumentácie hasenia požiarov.

(2) Platnosť strácajú:

1. pre príslušníkov úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. PO-114/3-1978 o hodnostiach pracovníkov požiarnej ochrany (reg. v čiastke 3/1978 Zb.),

2. predpisy, ktoré boli ponechané v platnosti podľa vyhlášky predsedu vlády č. 129/1967 Zb. a uvedené v čiastke č. 47/1967 Zb. (časť XVIII).

§ 103

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.

Čl. II

(1) Správy Zboru požiarnej ochrany a zariadenia požiarnej ochrany podľa tohto zákona sa zriadia z doterajších správ Zboru požiarnej ochrany národných výborov, útvarov Zboru požiarnej ochrany, správy Zboru požiarnej ochrany mmisterstva vnútra a organizácií na úseku požiarnej ochrany riadených ministerstvom vnútra.

(2) Príslušníci, ktorí boli v pracovnom pomere k okresnému národnému výboru, ku krajskému národnému výboru, k ministerstvu vnútra alebo ním riadenej organizácii na úseku požiarnej ochrany, sa považujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za príslušníkov podľa tohto zákona.

(3) Zloženie sľubu podľa tohto zákona u príslušníkov uvedených v odseku 2 zabezpečia náčelníci najneskôr do 5 dní od nástupu príslušníka do práce po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona; pri odmietnutí zložiť sľub sa postupuje podľa § 53.

(4) Príslušníkom sa zachovávajú hodnosti a započítava uplynutá doba výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov.

(5) V konaní vo veciach hodností začatých do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(6) Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté z pracovného pomeru do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona a právne úkony týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru vykonané pred týmto dňom a ich právne účinky, i keď nastanú po tomto dni, ako aj lehoty, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.

(7) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona prechádza na okresné správy Zboru požiarnej ochrany plnenie úloh jednotiek požiarnej ochrany, ktoré podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, iných zákonov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona plnili útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košíc prechádza plnenie týchto úloh na mestské požiarne zbory.

(8) Kde sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o obecnom požiarnom zbore rozumie sa tým dobrovoľný verejný požiarny zbor podľa tohto zákona.

(9) Veci, ktoré krajské národné výbory a okresné národné výbory nevybavili do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, vybavia okresné správy Zboru požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany zriadené podľa tohto zákona.

(10) Pokiaľ sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o správe Zboru požiarnej ochrany ministerstva vnútra, správach Zboru požiarnej ochrany národných výborov, útvaroch Zboru požiarnej ochrany a o príslušníkoch Zboru požiarnej ochrany rozumejú sa tým správy Zboru požiarnej ochrany a príslušníci podľa tohto zákona.

Čl. II

Ak sa v predpisoch o požiarnej ochrane hovorí o organizácii, rozumie sa tým v súlade s osobitnými predpismi právnická osoba.

Čl. II

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú odbornú prípravu podľa doterajších predpisov, musia požiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

(2) Požiarnotechnické zariadenia, požiarna technika, hasiace látky a vecné prostriedky požiarnej ochrany nainštalované a používané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nepodliehajú certifikácii.

(3) Typy požiarnotechnických zariadení, požiarnej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov požiarnej ochrany schválené podľa doterajších predpisov treba prihlásiť na certifikáciu najneskoršie do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje.

§ 23

(6) V predpisoch o požiarnej ochrane19) sa slová „revízia hasiacich prístrojov“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „kontrola hasiacich prístrojov“ v príslušnom gramatickom tvare.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.

2) Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

4) § 116 Občianskeho zákonníka.

5) § 15 a § 122 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 45/1983 Zb.).

6) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch. § 22 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky. § 17 a § 18 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.

6a) Napr. § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

7) § 55 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

8) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe

9) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

10) § 27 ods. 4 Zákonníka práce.

10a) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.

10b) § 9 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.

10c) Čl. 6 ústavného zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky.

10d) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

11) Napríklad: § 16 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

12) § 124 Zákonníka práce.

13) Napríklad: vyhláška ministra zahraničných vecí č. 80/1971 Zb. o Zmluve medzi ČSSR a PĽR o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 39/1978 Zb. o Zmluve medzi ČSSR a MĽR o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských hraniciach, smernice Federálneho ministerstva národnej obrany zo dňa 25. júna 1974 na poskytovanie vojenskej pomoci, uverejnené pod č. 6 v čiastke 7/1974 Ú. v. SSR.

13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad: zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

15) § 190 až § 203, § 260 Zákonníka práce. § 44 ods. 1 a 2 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

16) Zákon č. 102/1971 Zb.

17) Zákon č. 71/1967 Zb.

17a) Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).

18) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1982 Zb. o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov.