Vyhláška č. 137/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

Čiastka 35/1985
Platnosť od 20.12.1985 do29.09.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do29.09.1988
Zrušený 156/1988 Zb.

OBSAH

137

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 20. decembra 1985

o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Prípravné zmluvy

(1) V záujme zlepšenia uspokojovania potrieb vnútorného trhu a stabilizácie dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzavierajú organizácie, prípadne orgány hospodárskeho riadenia prípravné zmluvy, ktorými sú zmluvy o príprave dodávok alebo zmluvy o spolupráci.1)

(2) V prípravných zmluvách organizácie najmä

a) uvádzajú predpokladaný celkový ročný objem dodávok členený na štvrťroky a ich sortimentnú skladbu,

b) dojednávajú spôsob uzavierania zmlúv o dodávke, prípadne termíny spoločných kontraktačných rokovaní,

c) dojednávajú podmienky prieskumu trhu a vzájomnej koordinácie pri jeho vykonávaní,

d) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku inovácie výrobkov v súlade so schválenými programami s osobitným zreteľom na požiadavky racionálnej výživy a rozširovania sortimentu,

e) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku propagácie, najmä o rozsahu dodávok propagačného materiálu alebo iných prostriedkov, ktoré dodávateľ poskytuje na propagáciu vlastných výrobkov zadarmo,

f) dojednávajú postup pri nakladaní so zásobami, ktoré vzniknú dodávateľovi v dôsledku toho, že celkový objem dodávok alebo objem dodávok v určitom sortimente výrobkov bol nižší, než bolo dohodnuté v prípravnej zmluve.

(3) V prípadoch, keď je menovite ustanovená alebo uložená povinnosť prerokovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy2) a ak sa zmluva o príprave dodávok neuzavrela namiesto protokolu o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov,3) predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do jedného mesiaca od vyhotovenia protokolu, a pokiaľ došlo k rozporu, od rozhodnutia rozporu nadriadenými orgánmi hospodárskeho riadenia. V ostatných prípadoch predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do 30. septembra roka predchádzajúceho uskutočneniu prvej dodávky.

(4) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera najmenej na dobu jedného roka.

(5) Ak odberateľ nepredložil návrh zmluvy o dodávke na splnenie záväzku zo zmluvy o príprave dodávok na celý predpokladaný rozsah a obsah dodávok výrobkov, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 % z ceny výrobkov, prípadne priemernej ceny skupín výrobkov, pri ktorých nesplnil povinnosť predložiť návrh zmluvy. Toto penále sa nemusí účtovať a vymáhať.".

2. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Zmluva o dodávke

(1) Odberateľ je povinný predložiť návrh zmluvy o dodávke (objednávku) najneskôr do 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(2) V prípade, že sa na základe dohody organizácií alebo ich nadriadených orgánov uzavierajú pri niektorých výrobkoch mesačné dodávkové zmluvy, je odberateľ povinný predložiť návrh zmluvy najneskôr do 12. dňa predchádzajúceho mesiaca, pokiaľ si organizácie nedojednajú inú lehotu.

(3) V návrhu zmluvy odberateľ vymedzí predmet plnenia uvedením podrobného sortimentu, včítane balenia a čísla jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po tom, čo ho dostal, a to aj v prípade, že sa návrh zmluvy predložil oneskorene.

(4) Ak sa organizácie alebo ich nadriadené orgány dohodnú, že množstvo a podrobný sortiment výrobkov sa dojednáva na spoločných kontraktačných rokovaniach, ktoré sa konajú najneskôr 35 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, je zápisnica z týchto rokovaní zmluvou, pokiaľ obsahuje náležitosti hospodárskej zmluvy a podpíše ju odberateľ a dodávateľ.

(5) V prípadoch, keď sa množstvo a sortiment výrobkov určujú na jednotlivé štvrťroky alebo mesiace operatívnymi rozpismi vykonávanými nadriadenými orgánmi, uložia sa týmito rozpismi dodávateľom a odberateľom záväzky podľa § 118 zákona.".

3. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

4. V § 8 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú novým odsekom 1, ktorý znie:

(1) Prepravu výrobkov do miesta určenia zabezpečuje dodávateľ. V prípade, že odberateľ zabezpečí na svoje náklady odvoz výrobkov zo závodu (skladu) dodávateľa, pričom náklady dopravy sú zahrnuté v cene, je dodávateľ povinný poskytnúť zrážku z veľkoobchodnej ceny (odbytovej prirážky) podľa osobitných predpisov.2a)".

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.

5. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi vykonať jeho vstupnú kontrolu v závode dodávateľa pred splnením dodávky. Na vykonanie vstupnej kontroly odberateľa sú oprávnení odborne spôsobilí pracovníci, ktorých poverí nadriadený orgán odberateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. V prípadoch, keď sa pri takto vykonávanej kontrole zistí, že výrobky sú vadné, je pracovník odberateľa vykonávajúci vstupnú kontrolu oprávnený na overenie akosti výrobkov aj počas výrobného procesu.".

6. § 13 včítane nadpisu znie:

㤠13

Označovanie výrobkov

Ak dôjde k zmene maloobchodnej ceny, postupuje sa pri označovaní výrobkov podľa osobitných predpisov.5a)".

7. § 16 znie:

㤠16

Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky s výnimkou § 4 ods. 2, § 5, § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 a 4.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 162 až 164 zákona.

2) § 4 ods. 5 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2a) § 24 ods. 7 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 113/1985 Zb. o cenách.

3) § 7 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

5a) Úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu z 29. 11. 1985 č. V-3/86 o cenníkoch a označovaní výrobkov maloobchodnými cenami, reg. v čiastke 32/1985 Zb.