Vyhláška č. 105/1985 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe

Čiastka 29/1985
Platnosť od 06.12.1985 do30.06.1992
Účinnosť od 01.01.1986 do30.06.1992
Zrušený 262/1992 Zb.

105

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 7. novembra 1985

o experimentálnom overovaní vo výstavbe

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška ustanovuje postup a náležitosti experimentálneho overovania vo výstavbe a pôsobnosť a postup orgánov a organizácií pri jeho zabezpečovaní.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na overovanie, ktoré tvorí súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy rozvoja vedy a techniky.1)

§ 2

Experimentálne overovanie vo výstavbe

Experimentálne overovanie vo výstavbe (ďalej len „experimentálne overovanie“) je sústavná a plánovitá činnosť, ktorá v súlade so štátnou technickou a investičnou politikou prostredníctvom stavebných experimentov overuje nové progresívne riešenia stavieb pre použitie v opakovanej výstavbe.

§ 3

Stavebný experiment

(1) Stavebným experimentom sa rozumie overovanie spoločensko-užívateľských, prevádzkových a výrobných požiadaviek na riešenie stavieb a výsledkov technického rozvoja pri realizácii, prípadne užívaní stavieb alebo ich časti schopných samostatného užívania2) (ďalej len „užívanie stavby“) v prípadoch, keď ich nemožno dostatočne overiť v projektových riešeniach alebo laboratórne.

(2) Výsledky stavebných experimentov sú podkladom najmä pre vypracovanie alebo úpravy typových podkladov a typizačných smerníc,3) technických noriem, štandardov stavieb, prípadne ďalších regulatívov pre opakovanú výstavbu a rozvoj materiálovej a výrobnej základne pre výstavbu a progresívnych smerov stavania.

(3) Stavebné experimenty sa môžu uskutočniť na stavbách a zmenách stavieb,4) ktorých investormi sú tuzemské socialistické organizácie. Stavba, na ktorej prebieha stavebný experiment, sa označuje ako experimentálna stavba.

(4) Stavebné experimenty zaradené do plánov experimentálneho overovania vo výstavbe sa označujú ako úlohy experimentálneho overovania. Prácami spojenými s vypracovaním úloh experimentálneho overovania sa rozumejú:

a) viacpráce spojené s vypracovaním projektovej, prípadne prípravnej dokumentácie5) tej časti experimentálnej stavby, ktorá je predmetom stavebného experimentu, a viac práce spojené s uskutočnením tejto časti experimentálnej stavby vyplývajúce z nového progresívneho riešenia v porovnaní s riešením bežne používaným,

b) práce spojené so zabezpečovaním priebehu stavebného experimentu a jeho hodnotením,

c) odstránenie prípadných vád a škôd vzniknutých v dôsledku stavebného experimentu.

§ 4

Predmety stavebných experimentov

(1) Predmetmi stavebných experimentov môžu byť nové progresívne riešenia

a) stavebných dielov a stavebných sústav,6) pri ktorých sa overujú technické, ekonomické, úžitkové a kvalitatívne vlastnosti a parametre, výkony a funkcie, spoľahlivosť a trvanlivosť a technológie vykonávania stavebných prác,

b) stavebných objektov7) a ich priestorových častí,8) stavieb a obytných súborov,9) pri ktorých sa overujú funkčné, prevádzkovo-dispozičné, technické, technologické, architektonické a urbanistické riešenia, technicko-fyzikálne, technicko-ekonomické a funkčné vlastnosti a parametre, pohoda prostredia a technológie uskutočňovania stavieb.

(2) Stavebné experimenty je potrebné obmedziť iba na rozsah nevyhnutný na ich vyhodnotenie.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE A ZABEZPEČOVANIE EXPERIMENTÁLNEHO OVEROVANIA

§ 5

Riadenie experimentálneho overovania

(1) Experimentálne overovanie riadi vo svojej pôsobnosti Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(2) Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

a) určuje po dohode so zabezpečujúcimi orgánmi hlavné smery v zameraní stavebných experimentov v súlade so štátnou technickou a investičnou politikou v nadväznosti na rozvoj vedy a techniky a uplatňuje ich v štátnom pláne projektových a typizačných prác,

b) riadi vo svojej pôsobnosti plánovanie stavebných experimentov a po dohode s Českou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vydáva metodické pokyny pre plánovanie experimentálneho overovania vo výstavbe.

(3) Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

a) navrhujú po dohode so zabezpečujúcimi orgánmi Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj hlavné smery v zameraní stavebných experimentov ústredných orgánov republík,

b) riadia plánovanie stavebných experimentov ústredných orgánov republík a uplatňujú pritom hlavné smery v zameraní stavebných experimentov ustanovených Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

Zabezpečovanie experimentálneho overovania

§ 6

Zabezpečujúce orgány a ich povinnosti

(1) Experimentálne overovanie zabezpečujú ústredné orgány štátnej správy, prípadne krajské národné výbory, Národný výbor hl. mesta Prahy a Národný výbor hl. mesta SSR Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“).

(2) Orgány uvedené v odseku 1 (ďalej len „zabezpečujúce orgány“) zabezpečujú experimentálne overovanie vo funkciách ústredných orgánov

a) dodávateľov (výrobcov), ak predmetom stavebných experimentov sú stavebné diely, stavebné sústavy alebo technológie uskutočňovania stavieb,

b) investorov v ostatných prípadoch.

(3) Zabezpečovanie experimentálneho overovania zahŕňa

a) plánovanie stavebných experimentov,

b) určenie (dohodnutie) organizácie zodpovednej za zabezpečenie priebehu stavebného experimentu a za jeho hodnotenie (ďalej len „zodpovedná organizácia“),

c) prípravu stavebných experimentov a kontrolu ich priebehu,

d) schvaľovanie záverečného vyhodnotenia,

e) uplatňovanie výsledkov stavebných experimentov.

§ 7

Zodpovedná organizácia a jej povinnosti

(1) Zodpovednou organizáciou môže byť podľa zamerania stavebného experimentu investorská, dodávateľská, projektová, výskumná, vývojová organizácia, prípadne jej nadriadený orgán stredného článku riadenia.

(2) Výkon funkcie zodpovednej organizácie zahŕňa

a) spoluprácu účastníkov výstavby pri príprave podkladov pre stavebný experiment,

b) hodnotenie priebehu stavebného experimentu,

c) zabezpečovanie nevyhnutných skúšok a meraní,

d) účasť pri odovzdaní a prevzatí dokončených dodávok stavebnej časti týkajúcich sa stavebného experimentu,

e) vyjadrenie sa investorovi, či je experimentálna stavba z hľadiska stavebného experimentu spôsobilá na užívanie, prípadne na dočasné užívanie,

f) spracovanie záverečného vyhodnotenia,

g) archivovanie dokladov o stavebnom experimente počas 10 rokov od schválenia záverečného vyhodnotenia.

TRETIA ČASŤ

PRÍPRAVA A PRIEBEH STAVEBNÉHO EXPERIMENTU

§ 8

Experimentálne zadanie

(1) Experimentálne zadanie vymedzuje požiadavky na stavebný experiment a určuje podmienky pre jeho zabezpečenie; pritom obsahuje

a) identifikačné údaje (názov a miesto experimentálnej stavby, názov a sídlo zodpovednej organizácie, investora, dodávateľa stavebnej časti, prípadne stavebných prác, dodávateľov - výrobcov, ktorých dodávok sa stavebný experiment týka, a generálneho projektanta),

b) odôvodnenie stavebného experimentu s uvedením nadväzností na výsledky technického rozvoja a na spoločensko-užívateľské, prevádzkové a výrobné požiadavky na riešenie stavieb,

c) vymedzenie predmetov stavebného experimentu,

d) prehľad plánovaných výdavkov na práce uvedené v § 3 ods. 4 písm. a) a b),

e) požiadavku na uskutočnenie skúšobnej prevádzky na overenie výsledkov stavebného experimentu10) (ďalej len „skúšobná prevádzka“),

f) časový priebeh stavebného experimentu,

g) doklad o udelených súhlasoch podľa odseku 4,

h) očakávaný spoločenský prínos a predpokladané využitie výsledkov stavebného experimentu v opakovanej výstavbe.

(2) Spracovanie experimentálneho zadania zaisťuje zabezpečujúci orgán, ktorý experimentálne zadanie tiež schvaľuje. Pred schválením musí byť experimentálne zadanie prerokované s investorom, dodávateľom stavebnej časti, prípadne stavebných prác, generálnym projektantom a dodávateľmi - výrobcami, ktorých dodávok sa stavebný experiment týka, prípadne s budúcimi užívateľmi.

(3) Experimentálne zadanie, ktoré zabezpečuje krajský národný výbor, musí byť prerokované aj s ústredným orgánom štátnej správy riadiacim príslušné odvetvie.

(4) Experimentálne zadanie nesmie byť schválené, pokiaľ s ním nesúhlasí investor, generálny projektant a dodávateľ stavebnej časti, prípadne stavebných prác; v prípadoch podľa odseku 3 aj ústredný orgán štátnej správy riadiaci príslušné odvetvie.

(5) Schválené experimentálne zadanie je podkladom pre zaradenie stavebného experimentu do štátneho plánu projektových a typizačných prác a do plánu experimentálneho overovania vo výstavbe.

§ 9

Priebeh stavebného experimentu

(1) Stavebný experiment prebieha spravidla v rámci

a) projektovej, prípadne predprojektovej5) prípravy,

b) realizácie,

c) užívania,11) prípadne dočasného10) užívania experimentálnej stavby.

(2) Ak je treba overiť funkčnú spôsobilosť predmetov stavebného experimentu na užívanie, uskutočňuje sa na odovzdaných a prevzatých dodávkach skúšobná prevádzka.10) Skúšobnú prevádzku zabezpečuje investor (prevádzkovateľ) na základe rozhodnutia stavebného úradu o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

(3) Nevyhnutnou súčasťou stavebného experimentu je záverečné vyhodnotenie spracované na podklade priebežného hodnotenia stavebného experimentu; záverečné vyhodnotenie schvaľuje zabezpečujúci orgán.

§ 10

Záverečné vyhodnotenie

(1) Záverečné vyhodnotenie obsahuje

a) identifikačné údaje,

b) vymedzenie predmetov stavebného experimentu,

c) zhodnotenie dosiahnutých výsledkov podľa jednotlivých predmetov stavebného experimentu a ich porovnanie s požiadavkami určenými v experimentálnom zadaní,

d) prehľad a hodnotenie plánovaných a skutočných výdavkov na stavebný experiment a časového priebehu stavebného experimentu,

e) spoločenský prínos stavebného experimentu a návrh opatrení na využitie jeho výsledkov,

f) opatrenie na odstránenie prípadných vád a škôd vzniknutých v dôsledku stavebného experimentu,

g) doklad o prerokovaní výsledkov stavebného experimentu s budúcim užívateľom, ak je už známy.

(2) Zodpovedná organizácia odovzdá záverečné vyhodnotenie stavebného experimentu zabezpečujúcemu orgánu na schválenie

a) najneskôr do 3 mesiacov, ak sa na vyhodnotenie stavebného experimentu nevyžaduje užívanie stavby alebo skúšobná prevádzka,

b) najneskôr do 15 mesiacov, ak stavebný experiment prebieha aj v čase užívania stavby alebo pri skúšobnej prevádzke po dokončení tej časti experimentálnej stavby schopnej samostatného užívania, súčasťou ktorej je predmet stavebného experimentu. Predĺženie týchto lehôt vo výnimočných prípadoch musí byť zdôvodnené v experimentálnom zadaní.

(3) Schválené záverečné vyhodnotenie zasiela zabezpečujúci orgán podľa príslušnosti Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Českej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenskej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Spoločné ustanovenia

(1) Pre experimentálne stavby sa použijú všeobecne záväzné právne predpisy platné pre investičnú výstavbu. Od týchto predpisov sa možno odchýliť, len pokiaľ je to na účel sledovaný stavebným experimentom potrebné a ak to súčasne orgány oprávnené povoľovať výnimky z príslušných predpisov povolia po prerokovaní a určení rozsahu nevyhnutných skúšok a opatrení potrebných na zaistenie bezpečnosti života a zdravia ľudí, bezpečnosti práce a technických zariadení, požiarnej ochrany a ochrany vecí.

(2) Práce spojené s vypracovaním úloh experimentálneho overovania sa financujú podľa osobitných predpisov.12)

§ 12

Prechodné ustanovenie

Pri stavebných experimentoch začatých predo dňom účinnosti tejto vyhlášky sa postupuje podľa doteraz platných predpisov s výnimkou záverečného vyhodnotenia, ktoré sa spracúva podľa tejto vyhlášky.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 79/1973 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej

komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986.

2) § 76 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

3) § 9 a 11 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe.

4) Nadstavby, prístavby a stavebné úpravy (najmä rekonštrukcie a modernizácie).

5) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

6) § 2 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

7) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

8) § 2 ods. 4 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

9) § 2 ods. 7 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

10) § 84 stavebného zákona.

11) § 76 stavebného zákona.

12) § 11 ods. 1 písm. b) vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.