Vyhláška č. 35/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh

Čiastka 8/1985
Platnosť od 30.04.1985 do31.12.2005
Účinnosť od 01.06.1985 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

35

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 29. apríla 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb. a podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy:

a) sa nevyžaduje písomné vyhlásenie podľa odseku 1,

b) sa prepravujú deti do 10 rokov za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave. 1)“.

2. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na prepravu na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa môžu používať cestovné lístky prevádzkovateľa príslušnej mestskej dráhy za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave. 2)“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označia ako odseky 5 až 9.

3. V § 8 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označia ako odseky 10 až 13.

4. § 8 ods. 10 znie:

(10) Cestujúci bez platného cestovného lístku, ktorý nesplní povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne určené sumy pred začiatkom cesty, môže byť z prepravy vylúčený. Cestujúci na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, pokiaľ sa nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí 100,- Kčs a cestovné.“.

5. V § 8 ods. 11 a ods. 12 sa slová „prirážky a pokuty“ nahrádzajú slovami „určené sumy“.

6. V § 9 ods. 2 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.

7. V § 13 ods. 3 a ods. 11 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.

8. § 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na pozemnej lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa detské kočíky prepravujú za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave. 3)“.

9. V § 16 ods. 4 sa pripája ďalšia veta:

„Na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa prepravné za psa platí v rovnakej výške ako v mestskej hromadnej doprave. 4)“.

10. V § 23 ods. 4 sa pripája ďalšia veta:

„Cestovné a prepravné sa takisto nevracia, ak sa preprava na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, neuskutočnila.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1985.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.

2) § 13 vyhlášky č. 127/1964 Zb.

3) § 9 vyhlášky č. 127/1964 Zb.

4) § 11 a 12 vyhlášky č. 127/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 118/1973 Zb.