Vyhláška č. 67/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955

Čiastka 19/1985
Platnosť od 16.08.1985
Účinnosť od 31.08.1985
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 2 dňom 31. mája 1985 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

67

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. júna 1985

o Protokole o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955


Dňa 26. apríla 1985 bol vo Varšave podpísaný Protokol o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955.

S Protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Poľskej ľudovej republiky, depozitára Protokolu, dňa 31. mája 1985.

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 2 dňom 31. mája 1985 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL

o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955

Členské štáty Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci - Bulharská ľudová republika, Československá socialistická republika, Maďarská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika a Zväz sovietskych socialistických republík - rozhodli sa podpísať tento Protokol a dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísaná vo Varšave 14. mája 1955 zostáva v platnosti po dobu ďalších dvadsiatich rokov. Pre zmluvné strany, ktoré do roka pred uplynutím tejto lehoty neodovzdajú vláde Poľskej ľudovej republiky vyhlásenie o vypovedaní Zmluvy, zostane Zmluva v platnosti ešte po dobu desiatich rokov.

Článok 2

Tento Protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú odovzdané do úschovy vláde Poľskej ľudovej republiky.

Protokol nadobudne platnosť dňom, keď bude odovzdaná posledná ratifikačná listina. Vláda Poľskej ľudovej republiky bude informovať ostatné členské štáty zmluvy o odovzdaní každej ratifikačnej listiny do úschovy.

Spísané vo Varšave 26. apríla 1985 v jednom vyhotovení v bulharskom, českom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rumunskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. Overené odpisy tohto Protokolu odovzdá vláda Poľskej ľudovej republiky všetkým ostatným zmluvným stranám Protokolu.

Za Bulharskú ľudovú republiku Todor ŽIVKOV,
generálny tajomník ÚV Bulharskej komunistickej strany,
predseda Štátnej rady Bulharskej ľudovej republiky

Za Nemeckú demokratickú republiku
Erich HONECKER,
generálny tajomník ÚV Jednotnej socialistickej strany Nemecka,
predseda Štátnej rady Nemeckej demokratickej republiky

Za Československú socialistickú republiku
Gustáv HUSÁK,generálny tajomník ÚV Komunistickej strany Československa,
prezident Československej socialistickej republiky

Za Poľskú ľudovú republiku
Wojciech JARUZELSKI,
prvý tajomník ÚV Poľskej zjednotenej robotníckej strany,
predseda Rady ministrov Poľskej ľudovej republiky

Za Maďarskú ľudovú republiku
János KÁDÁR,
generálny tajomník Maďarskej socialistickej robotníckej strany

Za Rumunskú socialistickú republiku
Nicolae CEAUŠESCU,
generálny tajomník Rumunskej komunistickej strany,
prezidentRumunskej socialistickej republiky

Za Zväz sovietskych socialistických republík
M. S. GORBAČOV,
generálny tajomník ÚV Komunistickej strany Sovietskeho zväzu

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.