Vyhláška č. 80/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975 Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967

Čiastka 23/1985
Platnosť od 04.10.1985
Účinnosť od 19.10.1985
Redakčná poznámka

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 17 ods. 3 Dohovoru 1. júnom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. augusta 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975 Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967

Rozhodnutím Konferencie Svetovej organizácie duševného vlastníctva boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedeného Dohovoru:


1. V článku 6.2) iv) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

2. V článku 6.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.

3. V článku 7.2) ii) a iii) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

4. V článku 8.3) sa ods. iv) vypúšťa.


Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 17 ods. 3 Dohovoru 1. júnom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.


Prvý námestník:

Řehořek v. r.