Zákon č. 22/1985 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce

Čiastka 6/1985
Platnosť od 09.04.1985 do31.03.2002
Účinnosť od 09.04.1985 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

22

ZÁKON

z 26. marca 1985,

ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 20/1975 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 72/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce, a zákona č. 111/1984 Zb. o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce sa mení a dopĺňa takto:

1. § 92 ods. 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môže pracovníkom, ktorých pracovný čas je rozvrhnutý odchylne podľa § 85 ods. 1, poskytovať nepretržitý odpočinok v týždni raz za dva týždne.“.

2. § 105 ods. 3 znie:

(3) Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov ustanoví, za akých podmienok a v akej dĺžke majú nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku

a) pracovníci so stálym pracoviskom pod zemou pri ťažbe nerastov, pokiaľ odpracujú smeny určené ťažobným režimom na sobotu, a za akých podmienok môžu čerpať túto dovolenku až do konca nasledujúceho kalendárneho roka,

b) pracovníci organizácií stavebnej výroby pracujúci na stavbách za zvlášť sťažených pracovných podmienok a odlúčene od rodín.“.


Čl. II

Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov môže ustanoviť, že osobitná dodatková dovolenka podľa § 105 ods. 3 písm. b) sa po prvý raz poskytne za rok 1985.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.