Vyhláška č. 71/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 1000 Kčs

Čiastka 20/1985
Platnosť od 30.08.1985 do17.10.1993
Účinnosť od 30.08.1985 do17.10.1993
Zrušený 228/1993 Z. z.

OBSAH

71

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 31. júla 1985

o vydaní bankoviek po 1000 Kčs

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme vyhlasuje:


§ 1

Dňom 1. októbra 1985 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 1000 Kčs vzoru 1985.

§ 2

(1) 1000 Kčs bankovka vzoru 1985 je 67 mm široká a 157 mm dlhá. Je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou a ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papieri.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papiera vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Lícna aj rubová strana 1000 Kčs bankovky má po celej ploche podfarbujúce ochranné podtlače.

(4) Na líci bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou líniovou hĺbkotlačou v troch odtieňoch modrej farby. Plocha líca je rozdelená na tri nerovnaké polia; ukončením hlavnej tlače cca 4 mm pred orezom bankovky sa vytvára pri strednom a pravom poli náznak orámovania. Stredné a pravé pole je podložené ornamentom pripomínajúcim notovú osnovu a noty.

V ľavom poli je veľké číselné označenie hodnoty „1000“ situované v smere zvislej strany bankovky. Je zložené z číslic obsahujúcich mikropísmo a mikrošrafúry, na jeho pozadí je šedá ofsetová giloša. V dolnej časti ľavého poľa sú dva hmatové geometrické znaky pre nevidomých vyhotovené hĺbkotlačou.

V strednom poli v hornej časti je štátny znak ČSSR v červenej farbe. Je umiestnený v kytici konvaliniek v zelenej a bielej farbe s pozadím veľkej modrej giloše. Pod kyticou je irisujúca (dúhová) päťfarebná gilošová ružica. Hore vľavo sú dve pozdĺžne giloše rozdelené ornamentom. V ľavej giloši je umiestnené hodnotové číslo „1000“. Na spodnej časti je gilošový pás, ktorého stredná časť je modrofialová a okraje sú modré.

Na spoločnej zvislici sú texty „BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“ „1985“ Medzi ľavým a stredným poľom je umiestnené zvisle trestné pohrozenie „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“.

Pravému poľu dominuje portrét Bedřicha Smetany. Meno „BEDŘICH SMETANA“ a letopočty narodenia a úmrtia „1824 - 1884“ sú v troch riadkoch vpravo od portréta. V dolnej časti je umiestnené veľké svetlé hodnotové číslo „1000“. Pravé pole uzatvára veľká giloša.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ (navrhol) a vpravo meno rytca „M. ONDRÁČEK SC.“ (vyryl); uprostred je názov tlačiarne „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

Označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom je umiestnené hore v ľavom poli, šesťmiestne poradové číslo je nad znakmi pre nevidomých dole. V pravom poli bankovky sa označenie série a poradového čísla opakuje v riadku nad port rétom. Série aj poradové čísla sú vytlačené červenou farbou.

(5) Na rube bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou líniovou hĺbkotlačou v troch odtieňoch modrej farby. Plocha je rozdelená na dve nerovnaké polia, ľavé s náznakom orámovania.

Ľavému poľu dominuje zobrazenie Vyšehradu. Nápis „VYŠEHRAD“ je umiestnený vľavo dole. Vľavo hore a vpravo dole sú umiestnené hodnotové čísla „1000“. Ľavé pole je vpravo ukončené veľkou pestrofarebnou irisujúcou gilošou.

V pravom svetlom poli je v smere zvislej strany bankovky veľké hodnotové číslo „1000“ vo fialovej farbe. Na jeho pozadí je veľká pestrofarebná irisujúca giloša v zrkadlovom postavení proti pestrofarebnej giloši ukončujúcej ľavé pole. Obidve giloše sú oddelené zvislým nápisom „BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ a vpravo meno rytca „B. ŠNEIDER SC.“; uprostred je označenie „© STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.