Vyhláška č. 110/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom

Čiastka 30/1985
Platnosť od 09.12.1985
Účinnosť od 09.12.1985

OBSAH

110

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 22. novembra 1985,

ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 2 a § 4 zákona č. 57/1957 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslávskymi občanmi, podľa § 4 a 5 zákona č. 38/1959 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami a podľa § 3 a 5 zákona č. 100/1961 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami:


§ 1

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva financií č. 192/1959 Ú. v. (Ú. l.) o prevzatí niektorých juhoslovanských cenných papierov československým štátom,

2. vyhláška Ministerstva financií č. 137/1960 Zb. o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom,

3. vyhláška Ministerstva financií č. 125/1961 Zb. o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Kuraň v. r.