Nariadenie vlády č. 69/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 20/1985
Platnosť od 30.08.1985
Účinnosť od 01.09.1985

OBSAH

69

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 22. augusta 1985

o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Vysokej škole zemědělskej v Brne sa zriaďuje fakulta záhradnícka so sídlom v Lednici na Morave.

§ 2

Na Vysokej škole zemědělskej v Prahe sa zriaďuje fakulta agronomická so sídlom v Českých Budějoviciach.

§ 3

Na Vysokej škole zemědělskej v Prahe sa zrušuje Fakulta prevádzkovo-ekonomická so sídlom v Českých Budějoviciach, ktorá bola zriadená vládnym nariadením č. 120/1960 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembrom 1985.


Štrougal v. r.