Vyhláška č. 52/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach

Čiastka 13/1985
Platnosť od 09.07.1985 do31.12.1995
Účinnosť od 01.08.1985 do31.12.1995
Zrušený 215/1995 Z. z.

OBSAH

52

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu geodézie a kartografie

z 5. júna 1985,

ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 22 písm. c) a d) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:


Čl. I

Vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach sa mení takto:

Štvrtá časť včítane nadpisu znie takto:

„ŠTVRTÁ ČASŤ

Kartografické diela

§ 7

(1) Kartografické diela1) pre civilnú potrebu (ďalej len „kartografické diela") sú určené

a) pre verejnosť,

b) pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.

(2) Štátnym mapovým dielom sa rozumie súvislé zobrazenie štátneho územia vyhotovené v štátnom záujme a podľa jednotných zásad; štátne mapové diela ako kartografické diela sú určené len pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.

(3) Znakmi kartografického diela sú najmä kartografické znázornenie, kartografické vyjadrovacie prostriedky, kartografická generalizácia, mierka a zvolená presnosť znázornenia predmetov a javov.

(4) Na každej rozmnoženine vydaného kartografického diela sa uvádza názov diela, mierka, názov a sídlo vydavateľa a rok vydania.

§ 7a

Súhlas na vydanie kartografického diela

(1) Orgány a organizácie, ktoré nie sú podľa osobitných predpisov oprávnené vydávať kartografické diela, požiadajú Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej len „úrad") o súhlas na vydanie kartografického diela2) najneskôr 60 dní pred začatím jeho tvorby.

(2) Žiadosť o súhlas obsahuje

a) názov a druh diela,

b) mierku,

c) rozsah znázorňovaného územia,

d) názov a sídlo vydavateľa,

e) rok vydania diela,

f) rozsah použitia kartografického diela, ktoré bude slúžiť ako podklad na tvorbu nového kartografického diela s uvedením údajov podľa § 7 ods. 4.

(3) V rozhodnutí o žiadosti úrad určí podmienky na tvorbu a vydanie kartografického diela.

(4) Ak nedôjde k vydaniu kartografického diela, sú orgány a organizácie povinné oznámiť túto skutočnosť do 30 dní úradu.

§ 7b

Oznamovacia povinnosť

(1) Orgány a organizácie oprávnené podľa osobitných predpisov vydávať kartografické diela oznámia úradu zámer vydať kartografické dielo3) najneskôr 30 dní pred začatím jeho tvorby.

(2) Oznámenie obsahuje

a) názov a druh diela,

b) mierku,

c) názov a sídlo vydavateľa,

d) účel vydania,

e) rok vydania,

f) rozsah použitia kartografického diela, ktoré bude slúžiť ako podklad na tvorbu nového kartografického diela s uvedením údajov podľa § 7 ods. 4.

(3) Ak to vyžaduje koordinácia vydávania kartografických diel alebo záujmy obrany štátu,4) oznámi úrad svoje stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

(4) Ak nedôjde k vydaniu kartografického diela, je vydavateľ povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní úradu.

§ 8

Tvorba a vydávanie kartografických diel

(1) Pri tvorbe a vydávaní kartografických diel sa postupuje podľa osobitných predpisov.5)

(2) Obsah kartografického diela musí byť v súlade s jeho určením. Za obsah vydaného kartografického diela zodpovedá vydavateľ.

(3) Na tvorbu a vydávanie kartografických diel sa využívajú skôr vydané kartografické diela, najmä štátne mapové diela.

(4) Pri tvorbe a vydaní nového kartografického diela možno použiť už vydané kartografické dielo alebo niektoré jeho funkčné doplnky (najmä textové, grafické, štatistické, výtvarné a fotografické) len so súhlasom jeho vydavateľa, ktorý určí podmienky jeho použitia. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva autora vyplývajúce z osobitného predpisu.6)

(5) Na použitie štátneho mapového diela podľa odseku 4 je potrebný súhlas príslušnej krajskej správy geodézie a kartografie.7) V žiadosti vydavateľ uvedie údaje podľa § 7a ods. 2. Krajská správa geodézie a kartografie v rozhodnutí o povolení určí výšku úhrady za použitie štátneho mapového diela a podmienky jeho použitia. O žiadosti rozhodne do 30 dní.

(6) Kartografické dielo vytvorené len pre vlastnú potrebu určitého orgánu alebo organizácie, ktorého rozmnoženiny sa ďalej nerozširujú, nepovažuje sa za vydané.

§ 8a

Rozmnožovanie kartografických diel

(1) Orgány a organizácie môžu rozmnožovať vydané kartografické diela bez súhlasu autora8) a vydavateľa tiež vtedy, ak sa rozmnoženiny vyhotovujú len pre ich vlastnú potrebu.

(2) Na každej rozmnoženine kartografického diela vyhotovenej podľa odseku 1 musia byť uvedené údaje podľa § 7 ods. 4.

§ 8b

Rozširovanie kartografických diel

(1) Kartografické diela sa rozširujú v súlade s ich určením. Kartografické diela určené pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií majú obmedzené rozširovanie. Spôsob, akým sa toto obmedzenie vyznačí na každej rozmnoženine kartografického diela, určí úrad.

(2) Kartografické diela určené pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií, ktoré vydáva úrad, a štátne mapové diela rozširujú poverené orgány a organizácie rezortu geodézie a kartografie. Rozširovanie ostatných kartografických diel určených pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií zabezpečujú ich vydavatelia.

(3) Rozširovanie kartografických diel určených pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií je dovolené len na území Československej socialistickej republiky.

(4) Rozširovanie kartografických diel určených pre verejnosť upravuje osobitný predpis.9)

§ 9

Používanie geografických názvov

(1) Súčasťou popisu kartografického diela sú geografické názvy, ktorými sú vlastné mená neživých prírodných objektov alebo javov a človekom vytvorených objektov geosféry.10) Vydané kartografické dielo obsahuje len štandardizované geografické názvy.

(2) Štandardizáciu geografických názvov upravujú osobitné predpisy.11)

§ 10

Dokumentácia kartografických diel

(1) Dokumentáciu vydaného kartografického diela zabezpečuje vydavateľ až do ďalšieho vydania diela alebo desať rokov od prvého vydania diela.

(2) Predmetom dokumentácie vydaného kartografického diela sú najmä jeho rozmnoženiny, tlačové podklady a autorské originály. Rozmnoženiny vyhotovené podľa § 8a ods. 1 nie sú predmetom dokumentácie.

(3) Orgány a organizácie, ktoré vydávajú kartografické diela, sú povinné bezplatne dodať na dokumentačné účely dve rozmnoženiny každého kartografického diela úradu, ako aj krajskej správe geodézie a kartografie, ktorá dala súhlas na použitie štátneho mapového diela podľa § 8 ods. 5.

(4) Pri archivácii a škartácii kartografických diel sa postupuje podľa osobitných predpisov.12)

§ 11

(1) Ustanovenia § 7 ods. 4 až § 10 sa nevzťahujú na kartografické diela mierok väčších ako 1:5000, ktoré nie sú štátnymi mapovými dielami, a na jednoduché plány a mapové doplnky literárnych diel a ich grafické prílohy, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v § 7 ods. 3.

(2) V pochybnostiach, či sa na kartografické dielo vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až § 10, rozhodne úrad.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1985.


Predseda:

Ing. Michalko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.

2) § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 46/1971 Zb.

3) § 10 ods. 2 zákona č. 46/1971 Zb.

4) § 2 písm. f) a g) zákona č. 46/1971 Zb.

5) Smernice Slovenskej správy geodézie a kartografie č. 3-0138/1969 pre spracovanie kartografických publikácií územia ČSSR určených na verejné rozširovanie, registrované
v čiastke 21/1970 Zb.Zásady tvorby, vydávania a rozširovania súboru máp určených pre potreby národného hospodárstva vydané Ústrednou správou geodézie a kartografie pod č. 6070/1968-5.

6) § 12 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

7) § 10 ods. 4 zákona č. 46/1971 Zb.
§ 2 zákona SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.

8) § 15, 17 a 18 zákona č. 35/1965 Zb.

9) Zákon č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.

10) Geografickým názvom sa rozumie i názov mimozemského objektu.

11) Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov.
Smernice Slovenského úradu geodézie a kartografie z 31. 10. 1984 č. 3-3500/1984 na štandardizáciu geografického názvoslovia.

12) Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 167/1975 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečenia zvýšenej ochrany archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 168/1975 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomností.Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 122/1976 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov.