Vyhláška č. 120/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

120

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej

zo 7. decembra 1985

o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods. 4 a § 97 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje tvorbu a použitie investičného fondu a ďalších zdrojov a spôsob financovania reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku v jednotných roľníckych družstvách a v spoločných poľnohospodárskych podnikoch (ďalej len „družstvo“) uskutočňované dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii.

§ 2

Základné prostriedky

(1) Základnými prostriedkami sú samostatné predmety, prípadne súbory predmetov alebo kombinované technologické a stavebné celky, ktoré majú ako celok samostatné technicko-ekonomické určenie a ktoré majú prevádzkovo-technickú funkciu dlhšiu ako jeden rok a ktorých obstarávacia cena je najmenej 5000 Kčs. Základnými prostriedkami sú bez zreteľa na obstarávaciu cenu pozemky, budovy a stavby, pokiaľ nie sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami.

(2) Základnými prostriedkami sú ďalej predmety získané družstvom v rámci neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky,1) pokiaľ ich možno považovať za základné prostriedky podľa odseku 1.

(3) Základnými prostriedkami sú aj trvalé porasty (okrem lesných) s časom plodnosti dlhším ako 3 roky, pokiaľ tvoria ucelený komplex, ktorý má najmenej 100 stromov alebo 200 krov.

(4) Základné prostriedky sa rozdeľujú na:

a) používané základné prostriedky,

b) základné prostriedky v rezerve,

c) základné prostriedky v konzervácii.

(5) Základnými prostriedkami v rezerve sú:

a) základné prostriedky, ktoré sú určené na výmenu za základné prostriedky vyradené družstvom z používania v dôsledku poškodenia alebo opravy (prevádzková rezerva),

b) základné prostriedky dočasne vyradené z používania, ktoré majú pre družstvo stále určenie (kapacitná a sortimentová rezerva).

(6) Základnými prostriedkami v konzervácii sú základné prostriedky, ktoré družstvo nepoužíva z dôvodov štátneho záujmu a do konzervácie sa dali so súhlasom príslušného ministerstva financií; tento súhlas nie je potrebný pri základných prostriedkoch určených na účely civilnej obrany a na účely branného charakteru.

(7) Základnými prostriedkami nie sú:

a) zásoby,

b) iný hmotný majetok (§ 3),

c) investície (§ 6).

§ 3

Iný hmotný majetok

(1) Iným hmotným majetkom sú umelecké diela,2) pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb, predmety muzeálnej a galériovej hodnoty, stále výstavné súbory a zbierky kníh knižníc jednotnej sústavy, prípadne iné zbierky.

(2) Iným hmotným majetkom sú aj hnuteľné a nehnuteľné kultúrne pamiatky a ich súbory, ktoré spravidla nemožno oceniť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. cenových.

(3) Za iný hmotný majetok sa považujú aj povrchové a podzemné vody, lesy, ložiská nerastných surovín a nerasty, jaskyne, značky bodov geodetických sietí, meračských zariadení a signálov na týchto bodoch a mapové fondy.

§ 4

Reprodukcia základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Reprodukcia základných prostriedkov a iného hmotného majetku zahŕňa:

a) prípravu a zabezpečenie výstavby (§ 5),

b) projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru,3)

c) investície (§ 6),

d) udržiavanie a opravy (§ 7).

(2) Družstvo je povinné zabezpečovať reprodukciu základných prostriedkov a iného hmotného majetku v súlade s plánom rozvoja národného hospodárstva a prostriedky na ňu vynakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s najvyššou hospodárnosťou.

§ 5

Príprava a zabezpečenie výstavby

(1) Príprava a zabezpečenie výstavby zahŕňa náklady, prípadne výdavky na:

a) organizačnú a prípravnú činnosť investora, t. j.

1. vypracovanie investičných zámerov,

2. projektové úlohy a štúdie súborov stavieb,

3. činnosť riaditeľstiev budovaných podnikov a závodov,

4. technický dozor investora,

5. odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb alebo ich ucelených častí,

6. prípravu a začatie prevádzky včítane komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky,

7. prípravu kádrov pre budované prevádzky,

8. presídlenie obyvateľov,

9. súborné spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,

10. záverečné vyhodnotenie,

b) inžiniersku činnosť a kompletizačnú činnosť dodávateľa,

c) odbornú pomoc poskytovanú projektovými organizáciami,

d) vybavenie prevádzok a iných budovaných zariadení zásobami,

e) správne a miestne poplatky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, penále, poplatky z omeškania, peňažné náhrady škôd súvisiacich s investičnou výstavbou a iné nehmotné náklady a prirážky, všetky úroky z úverov (tuzemské i zahraničné) a devízové náklady spojené s obstaraním devíz v Československej obchodnej banke, ú. s.,

f) licencie a iné obdobné oprávnenia pre budúcu výrobu alebo prevádzku.

(2) Do prípravy a zabezpečenia výstavby sa tiež zahŕňajú náklady, prípadne výdavky na:

a) projekty na hospodársko-technické úpravy pozemkov,

b) projekty pre výstavby a veľtrhy v zahraničí,

c) projektové súťaže,

d) rozvojové štúdie výstavby,

e) územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady včítane urbanistických súťaží,

f) geologický prieskum.

§ 6

Investície

(1) Investíciami sú hmotné a finančné zdroje vynakladané na obstarávanie nových základných prostriedkov a na rekonštrukcie, modernizácie, nadstavby a prístavby doterajších základných prostriedkov a nehnuteľných kultúrnych pamiatok (§ 3 ods. 2).

(2) Investíciami sú aj hmotné a finančné zdroje vynakladané na:

a) nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov,

b) obstarávanie základných prostriedkov zo zahraničných hmotných zdrojov pre potrebu v zahraničí,

c) odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu4) a finančné prostriedky poskytované na opatrenia na odstránenie ekonomickej ujmy,5)

d) odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zariadenie staveniska,4)

e) modely alebo prototypy charakteru základných prostriedkov, ktoré družstvo v súvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru riadne prevzalo6) (ďalej len „iné investície“).

(3) Investíciami vo vlastnej réžii sú hmotné a finančné zdroje vynakladané na investičnú výstavbu uskutočňovanú a zabezpečovanú prevažne členmi, prípadne pracovníkmi družstva (investora).

(4) Rekonštrukcie sú zásahy do konštrukčnej a technologickej časti doterajšieho základného prostriedku, ktoré majú za následok zmenu technických parametrov, prípadne zmenu funkcie a účelu základného prostriedku.

(5) Modernizácie sú také úpravy, ktorými sa pri uplatňovaní prvkov technického pokroku nahrádzajú časti základného prostriedku modernejšími časťami na odstránenie následkov opotrebovania a zastarania vplyvom technického rozvoja, zvyšuje sa vybavenosť základného prostriedku, prípadne sa rozširuje jeho použiteľnosť.

§ 7

Udržiavanie a opravy základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Udržiavanie je pravidelná starostlivosť o základné prostriedky, prípadne iný hmotný majetok, ktorou sa spomaľuje priebeh procesu fyzického opotrebovania, predchádza sa jeho následkom tak, aby sa zabezpečil ich prevádzkyschopný stav a bezpečná prevádzka, prípadne sa odstraňujú drobné poruchy.

(2) Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia základného prostriedku, prípadne iného hmotného majetku do prevádzkyschopného stavu, obnovujú sa jeho technické vlastnosti, odstraňujú funkčné, vzhľadové a bezpečnostné nedostatky; pri budovách a stavbách sa obnovuje ich prevádzková kvalita, úžitkovosť a bezpečnosť. Pri opravách sa uplatňujú najnovšie poznatky vedy a techniky, najmä pri technológii ich vykonávania, voľbe materiálov a normalizácii súčastí.

(3) Opravy strojov a zariadení možno robiť aj výmenným spôsobom.7)

DRUHÁ ČASŤ

ZDROJE FINANCOVANIA REPRODUKCIE ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV A INÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

§ 8

Financovanie nákladov na prípravu a zabezpečenie výstavby

Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby financuje družstvo z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením.8)

§ 9

Financovanie nákladov na udržiavanie a opravy základných prostriedkov a iného hmotného majetku

Náklady spojené s udržiavaním a opravami základných prostriedkov, prípadne iného hmotného majetku (včítane projektovej dokumentácie pre opravy) financuje družstvo z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov, prípadne z fondu opráv.

§ 10

Financovanie projektovej dokumentácie a investícií

Projektovú dokumentáciu a investície financuje družstvo z vlastných zdrojov, z investičného úveru, prostriedkami pridelenými orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva,9) prípadne dotáciami zo štátneho fondu, z príspevkov iných socialistických organizácií10) (ďalej len „organizácia“) a z iných zdrojov.

TRETIA ČASŤ

INVESTIČNÝ FOND

§ 11

(1) Investičný fond družstva sa tvorí

a) prídelom z odpisov základných prostriedkov v skutočnej výške,

b) prídelom zo zisku,

c) z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií,

d) z prostriedkov pridelených orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva,9) dotáciami zo štátnych fondov, prípadne z iných zdrojov,

e) z príspevkov iných organizácií,10)

f) prevodom z iných fondov v určených prípadoch.11)

(2) Prídel odpisov základných prostriedkov sa uskutočňuje v priebehu roka mesačne v skutočnej výške; vyrovnanie peňažných prostriedkov na investičnom účte do skutočnej ročnej výšky odpisov uskutoční družstvo do 5 pracovných dní po termíne určenom na predloženie ročných účtovných výkazov.

(3) Prídel zo zisku do investičného fondu sa uskutočňuje v priebehu roka preddavkovo vo výške skutočnej potreby z vytvorených použiteľných zdrojov; skutočný prídel môže byť zvýšený nad plánovanú ročnú sumu až do výšky prekročenia investičných potrieb oproti plánu.

(4) V prípade zostatku nerozdeleného zisku (zdrojov) na konci roka, po splnení odvodových povinností a uskutočnení určených prídelov všetkým fondom včítane zahrnutia ostatného použitia zisku možno uskutočniť ďalší prídel investičnému fondu na využitie v nasledujúcom období.

(5) Investičný fond možno dopĺňať z rezervného fondu12) až do výšky skutočných investičných potrieb v danom roku.

(6) Investičný fond sa používa:

a) na financovanie plánovaných investícií (včítane bytovej výstavby) a projektovej dokumentácie (včítane autorského dozoru),

b) na financovanie iných investícií,

c) na úhradu splátok investičných úverov,

d) na úhradu príspevkov a členských podielov pri obstarávaní spoločných investícií podľa osobitných predpisov,10)

e) na iné účely podľa osobitných predpisov,

f) na poskytovanie jednorazových nenávratných príspevkov stavebným bytovým družstvám, podľa rozhodnutia družstva, na vyrovnanie rozdielu medzi minimálnym a skutočným členským podielom na stabilizačný družstevný byt pri zmene jeho užívateľa, a to pri bytoch, ktorých výstavba sa začala pred 1. januárom 1977.

(7) Prostriedky investičného fondu sa ukladajú na samostatnom účte v Štátnej banke československej (ďalej len „banka“). V priebehu roka možno previesť voľné prostriedky na kontokorentný účet.

(8) Nevyužité prostriedky investičného fondu tvoria prevoditeľný zostatok, ktorý možno používať na účely, ktorým fond slúži, aj v ďalších rokoch; preddavkové prídely zo zisku uskutočnené v priebehu roka sa ponechávajú ku koncu roka minimálne v takej výške, aby sa nevykázal záporný zostatok investičného fondu.

(9) Prevody z investičného fondu do iných fondov družstva nie sú dovolené.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODKLADY A PODMIENKY PRE FINANCOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A INVESTÍCIÍ

§ 12

Podklady pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií

(1) Družstvo je povinné predložiť pobočke banky:

a) plán investičnej výstavby,13)

b) plán financovania investičnej výstavby,

c) menovitý zoznam stavieb.13)

(2) Podklady predkladané podľa odseku 1 musia byť v súlade so štátnym plánom, s hospodárskym plánom družstva potvrdeným nadriadeným orgánom a s výsledkami postupu pri zaraďovaní stavieb do návrhu vykonávacieho plánu.

(3) Pri všetkých stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov (hlava II až VIII súhrnného rozpočtu stavby) predkladajú družstvá pobočke banky pred začatím financovania:

a) doklad o registrácii pripravovanej stavby14) (ako podklad pre financovanie projektových prác),

b) schválený súhrnný rozpočet stavby včítane rekapitulácie nákladov k súhrnnému rozpočtu15) a rekapituláciu nákladov podľa ucelených častí stavby, ktorá sa člení na ucelené časti,16)

c) doklad o registrácii začínanej stavby.14)

(4) Pri stavbách, na ktoré sa poskytujú dotácie zo štátnych fondov alebo úver, predkladá družstvo pobočke banky podklady uvedené v odseku 3 písm. b) bez ohľadu na výšku rozpočtových nákladov a zoznam stavieb dotovaných zo štátnych fondov.

(5) Pri trvalých porastoch (§ 2 ods. 3) predkladá družstvo pobočke banky schválený rozpočet.3)

(6) Pri dokončených stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov a pri stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov, na ktoré sa poskytuje dotácia zo štátnych fondov alebo úver, predkladá družstvo pobočke banky doklady o záverečnom vyhodnotení stavby uvedenej do prevádzky (užívania).3)

(7) V prípade zmien (dodatkov) predložených podkladov pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií je družstvo povinné včas informovať pobočku banky a bezodkladne upraviť alebo doplniť predložené podklady.

(8) Okrem podkladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch predloží družstvo pobočke banky na vyžiadanie ďalšie podklady potrebné pre zabezpečenie financovania a kontroly investícií.10)

§ 13

Podmienky financovania projektovej dokumentácie a investícií

(1) Pobočka banky uskutočňuje financovanie projektovej dokumentácie a investícií v súlade s plánom rozvoja národného hospodárstva a za predpokladu, že sú splnené ustanovené kritériá efektívnosti,17) že má družstvo zabezpečené finančné zdroje na celý čas výstavby a vynakladá ich s najvyššou hospodárnosťou.

(2) Financovanie uskutočňuje pobočka banky, v obvode ktorej je sídlo družstva.

(3) Pobočka banky uskutočňuje financovanie projektovej dokumentácie a investícií do výšky prostriedkov podľa § 11 prevedených na investičný účet družstva a do výšky povoleného investičného úveru.

(4) Pobočka banky uskutočňuje financovanie podľa odseku 3 po predložení podkladov podľa § 12

a) pri stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov a pri stavbách uvedených v § 12 ods. 4 do výšky schváleného súhrnného rozpočtu stavby; pri stavbách, ktoré sa členia na ucelené časti,16) môže pobočka banky uskutočňovať financovanie podľa ucelených častí stavby,

b) pri projektovej dokumentácii stavieb nad 10 mil. Kč rozpočtových nákladov do výšky schváleného súhrnného rozpočtu stavby, prípadne do výšky sumy na projektové práce uvedené v doklade o registrácii pripravovanej stavby,14)

c) pri stavbách do 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, s výnimkou stavieb uvedených v § 12 ods. 4, strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavby a iných investícií nezahrnutých do rozpočtu stavby, do výšky zdrojov v investičnom fonde, alebo povoleného investičného úveru alebo dotácie.

PIATA ČASŤ

SPÔSOB FINANCOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, INVESTÍCIÍ A OPRÁV ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV A INÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

§ 14

Spôsob financovania projektovej dokumentácie a investícií

(1) Z investičných prostriedkov financuje družstvo:

a) projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru,

b) investície uvedené v § 6 ods. 1, t. j.

1. dodávky stavebných prác a stavebnej časti stavby včítane nákladov spojených s likvidáciou doterajších základných prostriedkov [pokiaľ sú zahrnuté v súhrnnom rozpočte stavby3)],

2. stroje a zariadenia, prístroje, dopravné prostriedky a inventár, prípadne súbory týchto predmetov, pokiaľ zodpovedajú pojmu základného prostriedku podľa § 2, náklady na ich dopravu a montáž,

3. umelecké diela, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb a sú zahrnuté do rozpočtu stavieb,3)

4. dodávky materiálu, výrobkov, polotovarov, prác, výkonov, prípadne výdavky zabezpečované družstvom - investorom - pre zahraničného dodávateľa na základe zmluvy so zahraničným dodávateľom,

5. náklady na prvú výsadbu trvalého porastu, t. j. náklady na výsadbu a následnú kultiváciu, vynaložené do času dospelosti trvalého porastu, po odpočítaní prípadných výnosov (s výnimkou nákladov na novú výsadbu za vymreté, nevzídené rastliny a pod.).

(2) Z investičných prostriedkov financuje družstvo aj iné investície (§ 6 ods. 2), ako aj príspevky iným investorom10) a zabezpečovacie a konzervačné práce [§ 18 ods. 1 písm. c)].

§ 15

Spôsob financovania investícií uskutočňovaných vo vlastnej réžii

(1) Investície uskutočňované vo vlastnej réžii financuje družstvo po dobu ich výstavby z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

(2) Úhrada nákladov financovaných z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov podľa odseku 1 sa uskutočňuje z investičných prostriedkov na základe vnútropodnikových splátkových listov a vnútropodnikových faktúr.18)

§ 16

Spôsob financovania udržiavania a opráv základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Náklady spojené s udržiavaním a opravami základných prostriedkov a iného hmotného majetku financuje družstvo podľa § 9.

(2) Z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov, prípadne z fondu opráv možno financovať aj:

a) náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov (včítane príslušnej dokumentácie) uskutočňované súčasne s opravou, ak celkový rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie včítane opravy je najviac 10 mil. Kčs; v súhrnnom rozpočte sa nešpecifikujú náklady na opravu a náklady na rekonštrukciu a modernizáciu,

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené so zachovaním a obnovou základných funkcií objektov nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných do štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pokiaľ týmito prácami nevznikne nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením; pritom sa môžu robiť aj zdravotníckotechnické, kúrenárske, elektronické a iné technické a bezpečnostné úpravy zabezpečujúce základnú funkciu kultúrnej pamiatky. Za nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením nehnuteľnej kultúrnej pamiatky sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje jej využitie na kultúrne alebo kultúrnopolitické účely, na účely obchodu a služieb a na účely sociálneho zabezpečenia.

§ 17

Spôsob financovania iného hmotného majetku

Iný hmotný majetok uvedený v § 3 ods. 1 financuje družstvo z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

§ 18

Financovanie zastavených investícií a nerealizovanej projektovej dokumentácie

(1) Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému zastaveniu investícií, financuje družstvo z investičných prostriedkov:

a) už vykonané a nevyhnutné dokončovacie rozpočtované práce,

b) náklady na dodanú projektovú dokumentáciu, prípadne jej rozpracovanú časť (včítane nepoužitých alternatív projektov),

c) zabezpečovacie a konzervačné (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce podľa osobitného rozpočtu,

d) uskutočnené dodávky strojov a zariadení,

e) stroje a zariadenia (jednoúčelové a netypické) vo vysokom stupni rozpracovanosti.

(2) Po rozhodnutí o trvalom zastavení investície sa náklady na ňu vynaložené bezodkladne odpíšu na ťarchu fondu základných prostriedkov a investícií.

(3) Na odpis nákladov na trvale zastavené investície, prípadne na nerealizovanú projektovú dokumentáciu je potrebné schválenie príslušného orgánu, ktorý schválil projektovú dokumentáciu; pri investíciách, prípadne nerealizovanej projektovej dokumentácii, financovaných celkom alebo sčasti z prostriedkov štátnych fondov je potrebné schválenie príslušného správcu fondu.

(4) Správca fondu môže družstvu uložiť povinnosť vrátiť prostriedky poskytnuté zo štátneho fondu.

§ 19

Zahŕňanie nákladov do obstarávacej ceny základných prostriedkov

(1) Obstarávaciu cenu základných prostriedkov tvoria náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu a investície uvedené v § 6 ods. 1 a 3.

(2) Do obstarávacej ceny základných prostriedkov sa zahŕňajú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na investičnú výstavbu a finančné prostriedky poskytované na opatrenia na odstránenie ekonomickej ujmy5) [§ 6 ods. 2 písm. c) a d)].

§ 20

Dobropisy investícií financovaných z prostriedkov štátnych fondov

Sumy dobropisov investícií družstva financovaných z prostriedkov štátnych fondov, ktoré došli v bežnom roku a týkajú sa dodávok uskutočnených a platených do 31. decembra predchádzajúceho roka, odvádza družstvo do príslušného štátneho fondu.

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 21

Sankcie

(1) Pobočka banky:

a) nezačne financovanie investícií a projektovej dokumentácie, pokiaľ družstvo nepredloží včas podklady a nesplní podmienky financovania ustanovené v § 12 a 13,

b) preruší financovanie investícií a projektovej dokumentácie v prípadoch, keď družstvo riadne a včas neurobí zmeny v podkladoch pre financovanie podľa § 12, prípadne nedodrží podmienky ustanovené v § 13,

c) neuvoľní (viaže) prostriedky pri investíciách financovaných zo štátnych fondov, prípadne odvedie na účet štátnych fondov sumy, ktoré sa neodôvodnene zahrnuli do súhrnného rozpočtu stavby, prípadne sa čerpali zo štátnych fondov, a to po predchádzajúcom prerokovaní s investorom, prípadne s dodávateľom.

(2) O uplatnených opatreniach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) upovedomí pobočka banky družstvo, svoj nadriadený útvar a príslušný orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.

§ 22

Výnimky a odchýlky

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky“) môže po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy ustanoviť z § 2, 6, 11, 14, 15, 16 a 19 odchýlky a z týchto ustanovení pre jednotlivé prípady povoliť aj výnimky.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky môže po dohode s príslušným hlavným ústavom banky zvýšiť, prípadne znížiť pri jednotlivých predmetoch hranicu 5000 Kčs určenú pre základné prostriedky, prípadne určiť, ktoré súbory predmetov alebo kombinované technologické celky sa budú vždy považovať za jediný základný prostriedok; pritom ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky postupuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

(3) Hlavné ústavy banky môžu povoliť výnimky z ustanovení § 12, 13 a § 21 ods. 1.


§ 23

Prechodné ustanovenia

(1) Modernizácie a rekonštrukcie základných prostriedkov financované podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov sa financujú až do ich dokončenia podľa predpisov platných v čase začatia.

(2) Odchýlky a výnimky z ustanovení vyhlášky č. 162/1980 Zb. strácajú platnosť 1. júlom 1986.

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Stejskal v. r.

Minister poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 a § 6 ods. 7 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1985 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.

2) § 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

3) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

4) § 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 39/1984 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

5) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 102/1976 Zb. o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií.

6) § 115 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

7) § 16 vyhlášky Ministerstva všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov.

8) Smernice k účtovej osnove pre hospodárske organizácie v znení platnom pre poľnohospodárske organizácie schválené Federálnym ministerstvom financií pod č. VII/1-14879/85.

9) Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 041-1940/85 z 20.12.1985 pre poskytovanie prostriedkov z fondu intenzifikácie rozvoja poľnohospodárstva.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.

11) Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 01-1687/85 o usmerňovaní prostriedkov na odmieňanie za práce v jednotných roľníckych družstvách.

12) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 111/1976 Zb. o rezervnom fonde jednotných roľníckych družstiev.

13) V rozsahu Jednotných metodických pokynov na rok 1986 až 1990 vydaných Štátnou plánovacou komisiou pod č. 92 200/84, Federálnym ministerstvom financií č. II/15 300/84 a Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 10 800/41/84.

14) § 11 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínov ich dokončenia a registrácii stavieb.

15) Príloha č. 12 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

16) Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31.3.1983 pre spracovanie niektorých častí dokumentácie stavieb - príloha č. 2 týchto pokynov.

17) Smernice č. 17 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 13. novembra 1981 o hodnotení efektívnosti investícií. Pokyny Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky na používanie tretej časti smerníc FMTIR č. 17 z 13. novembra 1981 o hodnotení efektívnosti investícií. Smernice č. 5 FMTIR z 24. 2. 1983, ktorými sa určuje odchylná úprava od smerníc FMTIR č. 17/1981 o hodnotení efektívnosti investícií pre investície pre zúrodnenie pôdy a výsadbu trvalých kultúr.

18) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.