Nariadenie vlády č. 24/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce

Čiastka 6/1985
Platnosť od 09.04.1985 do31.12.1988
Účinnosť od 09.04.1985 do31.12.1988
Zrušený 223/1988 Zb.

OBSAH

24

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 27. marca 1985,

ktorým sa dopĺňa § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov nariaďuje podľa § 92 ods. 3 písm. a) a c) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. a zákona č. 22/1985 Zb.


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, sa dopĺňa takto:

V § 11 ods. 3 sa medzi slová „smerníc ústredného“ vkladajú slová „nadriadeného federálneho“,

ďalej sa dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri prácach na určených stavbách, pri určených montážnych a opravárskych prácach, pri ktorých je pracovný čas rozvrhnutý odchylne (§ 85 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť na základe smerníc nadriadeného federálneho ústredného orgánu pracovný čas tak, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín raz za dva týždne. Práce uvedené v predchádzajúcej vete určuje uvedený ústredný orgán po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.

(5) Vedúci organizácie môže výnimočne rozvrhnúť pracovný čas za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku tak, že čas nepretržitého odpočinku bude aspoň 48 hodín pri prácach vykonávaných

a) na odvrátenie následkov živelných udalostí,

b) v dôsledku havárií stavebných objektov,

c) pri technologických procesoch, ktoré nemôžu byť prerušené,

s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín najmenej raz za štyri týždne.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štrougal v. r.