Nariadenie vlády č. 94/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 27/1985
Platnosť od 16.11.1985
Účinnosť od 01.01.1986

OBSAH

94

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 10. októbra 1985

o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Zriaďuje sa Strojárskotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so sídlom v Trnave.

§ 2

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave sa prekladá do Bratislavy; jej názov sa mení a znie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Štrougal v. r.