50

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 11. júna 1985,

ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte

Federálne ministerstvo spojov podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


§ 1

Pojem rozhlasu po drôte

(1) Rozhlas po drôte je telekomunikačné zariadenie slúžiace na prenos a na reprodukciu rozhlasových programov po osobitných vedeniach. Zriaďuje a prevádzkuje ho správa spojov. Súčasťou rozhlasu po drôte sú aj štúdiové zariadenia (hlásateľne), pokiaľ ich zriaďuje a prevádzkuje správa spojov.

(2) Na príjem a na reprodukciu programov rozhlasu po drôte slúži účastnícka stanica rozhlasu po drôte (ďalej len „účastnícka stanica“), ktorá sa skladá z účastníckej prípojky a z jedného alebo viacerých účastníckych reproduktorov.

§ 2

Zriadenie účastníckej stanice

(1) Účastnícke stanice zriaďuje na žiadosť záujemcov správa spojov, ktorá zároveň na ich prianie dodá potrebné účastnícke reproduktory. Na tlačive žiadosti, ktoré vydávajú pošty, potvrdí žiadateľ svojím podpisom, že sa podrobuje podmienkam pre zriadenie a používanie účastníckej stanice určeným správou spojov.

Žiadosť o zriadenie účastníckej stanice sa podáva na dodávacej pošte alebo na príslušnej okresnej správe spojov, v Plzni, Brne, Ostrave a Košiciach na mestskej telekomunikačnej správe a v Prahe a Bratislave na riaditeľstve telekomunikácií na tlačive vydanom správou spojov.

(2) O žiadosti rozhodne v správnom konaní príslušná okresná správa spojov, v Plzni, Brne, Ostrave a Košiciach mestská telekomunikačná správa, v Prahe a Bratislave riaditeľstvo telekomunikácií. Proti zamietavému rozhodnutiu môže žiadateľ do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať písomné odvolanie na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje príslušné riaditeľstvo spojov.

(3) Účastníkom rozhlasu po drôte (ďalej len „účastník“) môže byť občan aj organizácia.

(4) Jednému účastníkovi sa môže zriadiť aj niekoľko účastníckych staníc.

§ 3

Používanie účastníckej stanice

(1) Účastnícka stanica sa smie používať len spôsobom určeným správou spojov.

(2) Na účastnícku prípojku sa smú zapojiť len účastnícke reproduktory dodané alebo schválené správou spojov.

(3) Trvalé prenechanie účastníckej stanice inej osobe bez súhlasu správy spojov nie je prípustné.

(4) Na účastnícku prípojku sa smie zapojiť aj viac reproduktorov; ak ide o účastnícku stanicu občana, musia sa umiestniť v jeho byte, ak ide o účastnícku stanicu organizácie, len v jej pracovných priestoroch. Za pracovné priestory sa považujú aj priľahlé prevádzkové priestory a miestnosti určené na hromadný odpočinok, stravovanie, ošetrovanie, vyučovanie a školenie pracovníkov a pod.

(5) Osoby splnomocnené správou spojov majú právo presvedčiť sa kedykoľvek prehliadkou účastníckej stanice, či ju účastník používa podľa podmienok určených pre jej zriadenie a používanie.

§ 4

Zmena v osobe účastníka

(1) Účastnícka stanica môže byť prevedená na inú osobu v tom istom byte alebo na inú organizáciu v tých istých pracovných priestoroch. Nový záujemca je povinný podať žiadosť o prevod stanice doloženú písomným súhlasom doterajšieho účastníka. O podaní a prerokovaní žiadosti platí obdobne § 2.

(2) Ak účastník zomrie, môže požiadať o prevod jeho účastníckej stanice osoba, ktorá sa stane novým užívateľom bytu. Obdobne môže právny nástupca organizácie požiadať o prevod účastníckej stanice po svojom predchodcovi.

(3) Až do rozhodnutia o prevode stanice môže nový záujemca používať stanicu na základe podanej žiadosti, pokiaľ sa uhradia všetky sadzby.

§ 5

Zrušenie účastníckej stanice

(1) Účastnícka stanica bude zrušená:

a) ak ju účastník vypovie,

b) ak o jej určení rozhodne správa spojov.

(2) Písomnú výpoveď predloží účastník dodávacej pošte, príslušnej okresnej správe spojov, v Plzni, Brne, Ostrave a Košiciach mestskej telekomunikačnej správe a v Prahe a Bratislave riaditeľstvu telekomunikácií. Výpoveď je potrebné podať do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom má byť stanica zrušená.

(3) Účastnícku stanicu môže správa spojov zrušiť,

a) ak účastník nezachováva podmienky, za ktorých sa mu účastnícka stanica zriadila,

b) ak účastník ani po preukázateľne doručenej písomnej upomienke nezaplatí dlžné sadzby,

c) pre objektívne prekážky na strane organizácie spojov, napr. z dôvodov rozsiahlej rekonštrukcie alebo asanácie siete.

O zrušení účastníckej stanice rozhodujú v správnom konaní orgány uvedené v § 2 ods. 2 tohto poriadku.

(4) Ak účastnícka stanica bude zrušená, zariadi správa spojov jej vypojenie.

§ 6

Sadzby za účastnícke stanice

(1) Sadzby za zriadenie, údržbu a používanie účastníckych staníc sú uvedené v Tarife výkonov rozhlasu po drôte1) (ďalej len „sadzobník“).

(2) Za každý účastnícky reproduktor dodaný správou spojov zaplatí účastník určenú maloobchodnú cenu. Za schválenie reproduktorov alebo zriadení, ktoré neboli správou spojov dodané, zaplatí účastník sadzbu podľa sadzobníka.

(3) Za údržbu účastníckych prípojok nepožaduje správa spojov žiadnu náhradu. Správa spojov je však oprávnená požadovať náhradu za opravy poškodených vedení a sietí rozhlasu po drôte od občanov alebo od organizácií, ktorí poškodenie zavinili a od neoprávneného poslucháča za jeho vyhľadanie.1)

(4) Záručná doba na účastnícke reproduktory je jeden rok. Podmienky a rozsah záruky sú uvedené v záručnom liste.

§ 7

Splatnosť sadzieb za účastnícke stanice

(1) Ak je účastníkom socialistická organizácia, sú sadzby podľa sadzobníka s výnimkou sadzieb za používanie splatné do 14 dní po doručení faktúry. Pre faktúrovanie MC účastníckych reproduktorov platia osobitné predpisy.2)

(2) Ak je účastníkom občan, je povinný zaplatiť správe spojov po zriadení účastníckej stanice sadzbu za zriadenie účastníckej prípojky alebo za jej zapojenie, prípadne sadzbu za nákladnejšie vyhotovenie podľa sadzobníka, a maloobchodnú cenu dodaného reproduktora.

(3) Za každú účastnícku stanicu sa platí mesačne sadzba za používanie uvedená v sadzobníku. Povinnosť platiť túto sadzbu sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zriadení účastníckej stanice.

(4) Sadzby za používanie účastníckych staníc občanov sú splatné k 1. dňu bežného mesiaca a sú súčasťou sústredeného inkasa platieb obyvateľstva. Sadzby za používanie v organizáciách sú splatné vždy k 1. dňu kalendárneho štvrťroka.

(5) Na sumy zaplatené v hotovosti vydá pošta potvrdenie.

(6) Povinnosť platiť sadzby za používanie sa končí uplynutím mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola účastnícka stanica riadne vypovedaná alebo prevedená na inú osobu, alebo mesiaca, v ktorom rozhodnutie podľa § 5 ods. 3 nadobudlo právoplatnosť.

§ 8

Oslobodenie od sadzby za používanie

(1) Občanom, ktorí sú už účastníkmi, možno na ich žiadosť priznať oslobodenie od sadzby za používanie, ak ich ročný čistý príjem spolu s príjmami ostatných príslušníkov domácnosti nepresahuje dvanásťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom4) ako hranica nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.

(2) Do súm rozhodných pre priznanie oslobodenia sa nezapočítavajú

a) výchovné alebo výživné,

b) zvýšenie dôchodku (výchovného) pre bezvládnosť,

c) príspevky sociálnej starostlivosti,

d) odmena za výkon pestúnskej starostlivosti,

e) štátny vyrovnávací príspevok,

f) suma, o ktorú dôchodok v dôsledku jeho valorizácie presahuje hranicu nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu,

g) pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 pracovných dní v kalendárnom roku, pracovný príjem dôchodcu alebo rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov a príjem zo záhumienku.

(3) Do súm rozhodných pre priznanie oslobodenia sa nezapočítavajú

- výchovné,

- zvýšenie dôchodku (výchovného) pre bezvládnosť,

- príspevky sociálnej starostlivosti,

- odmena za výkon pestúnskej starostlivosti,

- pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 pracovných dní v kalendárnom roku, pracovný príjem dôchodcu alebo rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov ani príjem zo záhumienku.

§ 9

Podávanie a prerokúvanie žiadosti o oslobodenie

(1) Žiadosť o oslobodenie podáva občan na svojej dodávacej pošte na tlačive, ktoré mu vydá pošta. V žiadosti uvedie údaje o svojom príjme a o príjmoch príslušníkov jeho domácnosti potvrdené zamestnávateľom alebo poštou vyplácajúcou dôchodok, prípadne pripojí doklady o ďalších okolnostiach odôvodňujúcich oslobodenie (potvrdenie lekára alebo národného výboru, odporúčanie organizácie invalidov a pod.).

(2) Občan sa pri podaní žiadosti musí písomne zaviazať, že ohlási pošte všetky okolnosti, ktoré by mali vplyv na priznanie oslobodenia, a vyhlásiť, že si je vedomý následkov, ktoré by mu vznikli z uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých údajov v žiadosti.

(3) O žiadostiach rozhoduje v správnom konaní príslušná okresná správa spojov, v Prahe a Bratislave príslušná obvodná správa pôšt. Ak rozhodne, že sa občan oslobodzuje od sadzby za používanie, vydá mu preukaz o oslobodení.

(4) Oslobodenie je platné len pre osobu uvedenú v preukaze a pre účastnícku stanicu zriadenú v jej byte.

§ 10

Zánik oslobodenia

(1) Oslobodenie zaniká

a) zmenou podmienok, za ktorých bolo priznané (§ 8 ods. 2 a 3 tohto poriadku),

b) trvalým presťahovaním alebo úmrtím občana,

c) právoplatným rozhodnutím orgánu uvedeného v § 9 ods. 3, najmä ak vyjde najavo, že oslobodenie bolo priznané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov.

(2) Ak občan neohlási zmenu podmienok rozhodných pre priznanie oslobodenia, je povinný doplatiť sadzby za používanie v plnej výške za čas, po ktorý nespĺňal podmienky pre oslobodenie.

§ 11

Vymáhanie sadzieb a ostatných pohľadávok

(1) Nezaplatené sadzby okrem maloobchodných cien reproduktorov vymáhajú orgány správy spojov výkonom rozhodnutia na základe výkazu dlžných telekomunikačných sadzieb. Dlžné sumy sa zvyšujú o sadzbu za upomienku podľa sadzobníka.

(2) Dlžné sumy za účastnícke reproduktory vymáha správa spojov podľa príslušných ustanovení Občianskeho a Hospodárskeho zákonníka.


§ 12

Záverečné ustanovenia

(1) Preukazy o úplnom a čiastočnom oslobodení od prevádzkového poplatku vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za preukazy o oslobodení podľa § 9 ods. 3 tohto poriadku a zostávajú v platnosti, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené týmto poriadkom.

(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spojov č. 146/1954 Ú. l. (172/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte v znení opatrenia č. 6/1970 registrovaného v čiastke 7/1970 Zb., v znení opatrenia č. 1/1976 registrovaného v čiastke 36/1975 Zb., v znení úpravy č. 8344/82-PN registrovanej v čiastke 27/1982 Zb. a v znení úpravy č. 14 365/84-PN registrovanej v čiastke 3/1985 Zb.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.

Čl. I

2. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o oslobodenie od sadzieb za používanie prijímačov podľa tejto vyhlášky je odporúčanie vydané okresným (obvodným, mestským) výborom Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Minister:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výmer FCÚ č.6203/411/85 z 15.5.1985.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č.154/1975 Zb. o fakturovaní a plnení dodávok neinvestičnej povahy.

4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.
Nariadenie vlády ČSFR č. 231/1990 Zb. o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.