Vyhláška č. 16/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/1985
Platnosť od 08.03.1985
Účinnosť od 01.04.1985

OBSAH

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 19. februára 1985,

ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


§ 1

Zrušuje sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení vyhlášky Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1985.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.