91

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 7. októbra 1985

o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Touto vyhláškou sa zriaďuje systém informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov (ďalej len „SIÚ“), ktorý sa ako špecializovaný systém začleňuje do sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií.

(2) SIÚ sa utvára ako decentralizovaný systém tvorený účelovými tematickými informačnými súbormi (ďalej len „súbory“) s možnosťou využitia existujúcich informačných zdrojov organizácií zaoberajúcich sa výskumom a použitím materiálov a látok.

(3) Informačnými údajmi sa podľa tejto vyhlášky rozumejú prvotné faktografické poznatky preverené ustanoveným spôsobom (podľa § 4) z hľadiska hodnovernosti, presnosti a úplnosti, ktoré sú začlenené do SIÚ a ďalej druhotné poznatky najmä o obsahu súborov a ich držiteľoch.

(4) Určenými látkami a materiálmi (ďalej len „materiály“) sa rozumejú materiály vyrábané v Československej socialistickej republike, prípadne ďalšie materiály, predovšetkým z výroby štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, a iné dovážané materiály, ktoré postupne do SIÚ podľa potrieb národného hospodárstva i medzinárodnej spolupráce zaraďuje Úrad pre normalizáciu a meranie po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi. Oznámenie o zaradení konkrétneho materiálu do SIÚ zverejňuje Úrad pre normalizáciu a meranie vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.

§ 2

Cieľ a obsah SIÚ

(1) Cieľom SIÚ je sústrediť v strediskách zriadených podľa tejto vyhlášky údaje o vlastnostiach materiálov a usporiadať ich do súborov tak, aby sa mohli účelne využívať. Zriadením SIÚ sa tiež utvárajú podmienky pre uskutočňovanie spolupráce v oblasti budovania, plánovania a využívania Systému štandardných informačných údajov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci o vlastnostiach látok a materiálov (ďalej len „SSSD RVHP“).

(2) Prvotné údaje sa podľa stupňa ich hodnovernosti členia na tri základné kategórie:

a) v prvej kategórii sú obsiahnuté orientačné faktografické údaje o vlastnostiach materiálov, ktorých technológia výroby, chemické zloženie a metódy skúšania sú čiastočne alebo úplne neznáme a východiskové údaje nezaručujú ich reprodukovateľnosť; tieto údaje majú charakter orientačných údajov SSSD RVHP,

b) v druhej kategórii sú obsiahnuté informačné faktografické údaje o vlastnostiach materiálov, ktorých technológia výroby, chemické zloženie a metódy skúšania sú známe a reprodukovateľné. Pôvodné údaje o vlastnostiach látok a materiálov sa uvádzajú s prípustnou chybou; tieto údaje majú charakter informačných údajov SSSD RVHP,

c) v tretej kategórii sú obsiahnuté zaručené faktografické údaje o vlastnostiach jednoznačne identifikovaných materiálov, ktoré sa získali na základe plne reprodukovateľných experimentálnych alebo výpočtových metód, ktoré s vopred určenou štatistickou pravdepodobnosťou zabezpečujú stupeň vierohodnosti údajov účelný pre každý prípad ich použitia. Zaručené údaje obsahujú číselné hodnoty intervalov spoľahlivosti; tieto údaje majú charakter štandardných údajov SSSD RVHP.

§ 3

Organizácia tvorby a využívania SIÚ

(1) Riadenie v oblasti utvárania SIÚ zabezpečujú v rozsahu vymedzenom touto vyhláškou:

a) Úrad pre normalizáciu a meranie,

b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány.

(2) Výkonnými zložkami SIÚ sú:

a) špecializovaná inštitúcia SIÚ,

b) organizácie oprávnené utvárať a obhospodarovať súbory s celoštátnou pôsobnosťou v konkrétne určenej oblasti (ďalej len „špecializované strediská SIÚ“),

c) organizácie vyrábajúce materiály.

(3) SIÚ využívajú najmä:

a) organizácie, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, prípravou výroby alebo výrobou materiálov, a organizácie, ktoré používajú materiály,

b) Úrad pre vynálezy a objavy pri štátnej expertíze prihlášok vynálezov a ďalej organizácie, vynálezci a zlepšovatelia pri predbežných prieskumoch novosti,

c) orgány a organizácie poverené spracovaním návrhov technických noriem a orgány oprávnené tieto návrhy schvaľovať,

d) organizácie, ktoré kontrolujú a overujú vlastnosti materiálov,

e) štátne skúšobne pri výkone štátneho skúšobníctva,

f) pracoviská sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií v rámci informačnej činnosti pre výskum, vývoj a riadenie rozvoja vedy a techniky.

§ 4

Úrad pre normalizáciu a meranie

Úrad pre normalizáciu a meranie v oblasti tvorby a využívania SIÚ:

a) Poveruje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a po súhlase Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj organizácie funkciou špecializovaného strediska SIÚ; v poverení ustanovení vždy jeho rozsah.1)

b) Vydáva po prerokovaní so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj metodické pokyny, v ktorých ustanoví postup špecializovanej inštitúcie SIÚ a špecializovaných stredísk SIÚ pri zhromažďovaní, uchovávaní, aktualizácii, vyhľadávaní a poskytovaní informácií a pri preverovaní ich hodnovernosti a ďalej ustanoví formy a druhy poskytovaných informácií.

c) Zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s budovaním a využívaním SSSD RVHP.

§ 5

Ústredné orgány

Ústredné orgány do funkcie špecializovaných stredísk SIÚ navrhujú v rámci svojej pôsobnosti vhodné organizácie a zabezpečujú všetky potrebné podmienky pre ich riadny výkon a kontrolujú v spolupráci so špecializovanou inštitúciou SIÚ plnenie úloh uložených touto vyhláškou v nimi riadených organizáciách.

§ 6

Špecializovaná inštitúcia SIÚ

Koordináciu tvorby a využívania SIÚ a SSSD RVHP v ČSSR zabezpečuje celoštátne Československý inštitút technickej normalizácie a akosti v Bratislave ako špecializovaná inštitúcia SIÚ.

Špecializovanej inštitúcii SIÚ prislúcha:

a) analyzovať potreby národného hospodárstva v oblasti informácií o vlastnostiach látok a materiálov,

b) registrovať, uchovávať, aktualizovať a poskytovať druhotné údaje o obsahu súborov a o ich držiteľoch,

c) orientovať užívateľov na efektívne používanie materiálov domácej výroby (napr. vydávaním publikácií, ktoré obsahujú publikovateľné číselné hodnoty) a poskytovať aj dostupné informácie o materiáloch vyrábaných v členských štátoch RVHP; využívať na to súbory utvárané v ostatných štátoch RVHP, ďalej súbory utvárané v rámci medzinárodných organizácií a pod.,

d) na základe vykonaných analýz u výrobcov materiálov a spolupráce so špecializovanými strediskami SIÚ predkladať námety na:

1. určenie nových vlastností používaných aj nových materiálov,

2. obmedzenie sortimentu materiálov,

3. obmedzenie dovozu materiálov,

4. unifikáciu skúšobných metód materiálov,

e) podávať návrhy na ďalšie plánovité rozvíjanie a zdokonaľovanie SIÚ podľa potrieb národného hospodárstva,

f) metodicky usmerňovať spracovanie informácií vstupujúcich do SIÚ,

g) v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi kontrolovať plnenie povinností ustanovených touto vyhláškou v špecializovaných strediskách SIÚ,

h) plniť úlohy národného centra v SSSD RVHP.

§ 7

Špecializované strediská SIÚ

(1) Špecializovaným strediskám SIÚ prislúcha:

a) vykonávať meranie s cieľom určiť presné hodnoty fyzikálnych konštant a získať údaje o vlastnostiach materiálov,

b) utvárať súbory v rozsahu vymedzenom poverením podľa § 4,

c) preverovať hodnovernosť informácií vstupujúcich do súboru a podľa výsledku zaraďovať informácie do príslušných kategórií,

d) publikovať súhrnné informácie o obsahu súborov,

e) na žiadosť užívateľov poskytovať informácie o

1. materiáloch podľa zadaných vlastností,

2. hodnotách vlastností pre zadané materiály,

3. zameniteľnosti materiálov,

4. materiáloch na základe požiadaviek kladených na výrobky,

5. hodnotách vlastností materiálov v podmienkach špecifikovaných užívateľom,

f) na základe poverenia udeleného Úradom pre normalizáciu a meranie a po súhlase nadriadeného ústredného orgánu plniť úlohy v oblasti budovania a využívania SSSD RVHP v rozsahu vymedzenom v poverení.

Informácie podávajú špecializované strediská SIÚ na základe analýzy súboru a stavu súboru platného v čase odovzdania dopytu v termíne, ktorý špecializované stredisko SIÚ dohodne s užívateľom.

(2) Špecializované strediská SIÚ sú povinné neustále aktualizovať súbory podľa súčasného stavu vedy a techniky a včas a bezplatne odovzdávať druhotné údaje o obsahu súborov a ich aktualizácii špecializovanej inštitúcii SIÚ na ďalšie využitie.

(3) Úlohy vyplývajúce z SSSD RVHP ustanoví špecializovaným strediskám SIÚ Úrad pre normalizáciu a meranie po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi.

§ 8

Povinnosti organizácií vyrábajúcich materiály zahrnuté do SIÚ

(1) Organizácie vyrábajúce materiály ustanovené podľa § 1 ods. 4 sú povinné bezplatne odovzdávať príslušnému špecializovanému stredisku SIÚ také preverené informácie, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vedenie súboru. Informácie sú povinné predkladať na formulároch, ktoré na vyžiadanie zašle príslušné špecializované stredisko SIÚ. Všetky zmeny vo výrobe, ktoré sa prejavia zmenami informácií evidovaných v SIÚ, sú tieto organizácie povinné ihneď hlásiť príslušnému špecializovanému stredisku SIÚ s výnimkou informácií tajného charakteru podľa právnych predpisov na ochranu štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 zodpovedajú za hodnovernosť informácií o nimi vyrábaných materiáloch.

§ 9

Úlohy užívateľov

Orgány a organizácie uvedené v § 3 ods. 3 využívajú SIÚ a SSSD RVHP na sústavné zvyšovanie akosti a efektívnosti vykonávanej činnosti a využívajú SSSD RVHP vo svojej činnosti a pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

§ 10

Cena za poskytované informácie

Za poskytované informácie je organizácia povinná špecializovanej inštitúcii SIÚ a špecializovaným strediskám SIÚ zaplatiť cenu určenú podľa cenových predpisov. Informácie podľa § 2 ods. 2 písm. c) sa poskytujú bezplatne.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Poverenia sa vyhlasujú vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.