Vyhláška č. 121/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

121

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

zo 4. decembra 1985

o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods. 4 a § 97 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, po prerokovaní so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. ustanovujú:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje tvorbu a používanie zdrojov na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch (ďalej len „družstvo“).

Neinvestičné výdavky na rozvoj vedy a techniky

§ 2

(1) Neinvestičnými výdavkami na rozvoj vedy a techniky sú výdavky na

a) riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky alebo jeho častí alebo na prípravu úloh plánu rozvoja vedy a techniky (ďalej len „úloha plánu rozvoja vedy a techniky“),

b) odplatné nadobudnutie priemyselných práv a výrobno-technických poznatkov zo zahraničia1) pre budúcu výrobu alebo prevádzku,

c) odplatné nadobudnutie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky od iných socialistických organizácií2) (ďalej len „organizácia“),

d) prípravu realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky, priemyselných práv a výrobno-technických poznatkov,

e) ďalšie neinvestičné potreby rozvoja vedy a techniky.

(2) Výdavkami na úlohy plánu rozvoja vedy a techniky sú výdavky na práce zabezpečujúce tieto úlohy vykonávané dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii včítane výdavkov na

a) obstaranie prístrojov, strojov, zariadení, prípadne dočasných stavieb3) pre riešenie jednej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky,

b) nákup kompletizačných súčastí pre vyvíjaný nový výrobok4) alebo zariadenie a na úpravy štandardných strojov tvoriacich súčasť vyvíjaného výrobku alebo zariadenia,

c) výrobky alebo práce vznikajúce pri vývoji alebo vyskúšaní nového výrobku a zariadenia alebo pri overovaní novej technológie v počte a rozsahu nevyhnutnom na vyskúšanie.

(3) Prácami na úlohách plánu rozvoja vedy a techniky vykonávanými vo vlastnej réžii sú práce vykonávané realizátorom.5) Práce vykonávané pri riešení úloh štátneho a rezortného plánu rozvoja vedy a techniky sa považujú za práce vykonávané dodávateľsky.

(4) Výdavkami za odplatné nadobudnutie priemyselných práv a výrobno-technických poznatkov zo zahraničia sú úhrady vykonávané jednorazovo alebo v čiastkových splátkach a ďalej úhrady za technickú pomoc a školenie pracovníkov, pokiaľ sú predmetom dojednanej licenčnej zmluvy.1) Týmito výdavkami nie sú licenčné poplatky uhrádzané pri výrobe alebo odbyte alebo uhrádzané inými formami.

(5) Výdavkami na nadobudnutie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky6) sú úhrady za nadobudnutie týchto výsledkov od iných organizácií, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

(6) Výdavkami na prípravu realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky, priemyselných práv a iných výrobno-technických poznatkov sú viacnáklady spojené s overovaním nového výrobku alebo technológie vo výrobe, najviac však do ich plánovanej výšky. Plánovanou výškou viac nákladov je rozdiel medzi nákladmi plánovanými na výrobu v etape overovania a nákladmi plánovanými na bežnú výrobu; rozsah týchto viac nákladov sa musí uviesť v príslušnom pláne rozvoja vedy a techniky.

(7) Výdavkami na ďalšie neinvestičné potreby rozvoja vedy a techniky sú výdavky na prípravu úloh plánu rozvoja vedy a techniky, práce vykonávané pracoviskami sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií, práce vykonávané vedúcimi pracoviskami vedecko-technického rozvoja, práce spojené s vedecko-technickou spoluprácou so zahraničím, ako aj výdavky spojené s výrobou odborných filmov a úhrady ďalších neinvestičných nákladov, pokiaľ je na ne družstvo povinné alebo oprávnené podľa osobitných predpisov alebo opatrení vydaných na základe uznesenia vlády.

§ 3

(1) Z neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky možno obstarávať aj

a) prístroje, stroje a zariadenia včítane nevyhnutných stavebných úprav na trvalé riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky iba v družstve, ktoré zriaďuje fond technického rozvoja,

b) prístroje, stroje a zariadenia včítane nevyhnutných stavebných úprav na realizáciu vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky, priemyselných práv a výrobno-technických poznatkov zo zahraničia vo všetkých družstvách, ale iba so súhlasom príslušného ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky, ktoré touto pôsobnosťou môže poveriť orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.9)

(2) Predmety charakteru základných prostriedkov7) obstarané podľa predchádzajúceho odseku a financované zo zdrojov družstva, ktoré ich bude používať, sa v ňom prevádzajú do základných prostriedkov bezodplatne v lehotách a podľa ocenení, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom.8)

§ 4

Zdroje na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky

(1) Neinvestičné výdavky na rozvoj vedy a techniky financuje

a) družstvo, ktoré zriaďuje fond technického rozvoja zo zdrojov tohto fondu,

b) družstvo, ktoré nezriaďuje fond technického rozvoja z neinvestičných nákladov s prípadným časovým rozlíšením.8)

(2) Družstvu môže Štátna banka československá poskytnúť úver10) na doplnenie zdrojov financovania neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

(3) Výdavky na úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa financujú podielovo alebo úplne zo štátnych rozpočtov, pričom zo štátneho rozpočtu federácie sa financujú neinvestičné výdavky na riešenie úloh štátnych programov technického rozvoja.

(4) Na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky môže družstvo združovať prostriedky s inými organizáciami podľa osobitných predpisov.11)

§ 5

Používanie zdrojov na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky

(1) Družstvo môže použiť zdroje na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky, pokiaľ sú predmetom schváleného plánu rozvoja vedy a techniky, a pri prácach vykonávaných dodávateľsky vznikol hospodársky záväzok na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja alebo bola uzavretá licenčná zmluva1) a ak sa pre riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky, v prípadoch ustanovených právnymi predpismi, schválil limit veľkoobchodnej ceny budúceho výrobku alebo nákladový limit budúcej technológie.

(2) Pri prácach vykonávaných dodávateľsky môže riešiteľ5) v rámci riešenej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky vyvinúť nový výrobok alebo zariadenie, na odovzdanie ktorých nie je viazaný, iba s písomným súhlasom orgánu alebo organizácie, zo zdrojov ktorého sa úlohy plánu rozvoja vedy a techniky financujú a pri prácach zaradených do úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky so súhlasom koordinačného ústredného orgánu;12) tento ústredný orgán alebo organizácia môže uhrádzať výdavky spojené s týmto výrobkom alebo zariadením spojené v rámci výdavkov na úlohu plánu rozvoja vedy a techniky, pri riešení ktorej sa nový výrobok alebo zariadenie vyvinuli.

(3) Výdavkami na riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky sú úhrady:

a) veľkoobchodných cien za práce vykonané dodávateľsky,

b) vnútropodnikových cien za práce vykonané vo vlastnej réžii.

Príjmy za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky

§ 6

(1) Príjmami za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky sú

a) príjmy z realizácie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky od organizácií,

b) príjmy za realizované práce a výkony pri overovaní novej technológie, pokiaľ boli financované v rámci úhrad úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

c) príjmy za použiteľné predmety, ktoré

1. boli vyvinuté alebo vznikli pri vývoji alebo individuálnom vyskúšaní nového výrobku a zariadenia alebo pri overovaní novej technológie a boli financované v rámci úhrad úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

2. nie sú pre ďalší priebeh riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky potrebné alebo ktoré zaostali po jej skončení.

(2) Nehmotné výsledky vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky sa organizáciám, ktoré sa na ich financovaní podieľali, poskytujú bezodplatne; to platí aj pre odovzdávanie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky všetkým rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, pokiaľ sa tieto práce zaradili do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky.

(3) Výšku príjmu za prvé odplatné odovzdanie nehmotného výsledku vyriešenej úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, pokiaľ sa na jej financovaní nepodieľal realizátor, určí koordinačný ústredný orgán na základe výdavkov a prínosov vyriešenej úlohy pri jej skončení. V ostatných prípadoch výšku príjmu za odplatné odovzdanie nehmotného výsledku vyriešenej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky organizáciám, ktoré sa na jej financovaní nepodieľali, určí družstvo, ktoré je oprávnené nakladať s výsledkom riešenia.13)

(4) Z príjmov uvedených v odseku 3 patrí družstvu, ktoré je oprávnené nakladať s výsledkom riešenia, pokiaľ je riešiteľom úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a na jej financovaní sa nepodieľalo, 10 % z týchto príjmov, ktoré sú súčasťou jeho tržieb.

(5) Použiteľné predmety podľa odseku 1 písm. c) (ďalej len „použiteľné predmety“) sú predmety, ktoré majú charakter zásob alebo základných prostriedkov a sú použiteľné pre ďalšiu činnosť organizácií, ktoré sa na riešení úloh plánu rozvoja vedy a techniky podieľajú (riešením, financovaním a pod.) alebo sú použiteľné pre realizáciu.

(6) Použiteľné predmety, s výnimkou predmetov postupnej spotreby v používaní, ktoré sú súčasťou nákladov úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a do zásob sa neprevádzajú, sa podľa svojho charakteru prevádzajú do zásob alebo do základných prostriedkov bežne, a to ku dňu, keď nie sú pre ďalší priebeh riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky potrebné, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto dni a predmety, ktoré zostali po skončení riešenia a majú charakter základných prostriedkov, najneskôr do dvanástich mesiacov po skončení týchto prác.

(7) Použiteľné predmety charakteru základných prostriedkov sa prevádzajú organizáciám, ktoré sa na financovaní úloh plánu rozvoja vedy a techniky podieľali, do základných prostriedkov bezodplatne; to platí aj pre ich prevod rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, pokiaľ sa tieto práce zaradili do úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky. Pri združovaní prostriedkov sa organizácie dohodnú v zmluve o spolupráci,11) ktorá z nich tieto predmety prevezme; pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky je potrebný súhlas koordinačného ústredného orgánu.

(8) Príjmy za použiteľné predmety prevádzané iným organizáciám alebo do štátneho rozpočtu znižuje odovzdávajúce družstvo o svoje výdavky spojené s týmto odovzdaním, pokiaľ už nie sú zahrnuté do nákladov na riešenie úlohy plánu rozvoja vedy a techniky. To platí aj pre príjmy za nepoužiteľné predmety, ktoré zostali po skončení úlohy plánu rozvoja vedy a techniky.

§ 7

(1) Príjmy za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky po odpočte sumy podľa § 6 ods. 4 sa prevedú do tých zdrojov, z ktorých sa tieto práce financovali; ak sa financovali z viacerých zdrojov, prevedú sa v pomere, v akom sa zdroje na financovaní podieľali, pokiaľ sa organizácie v zmluve o spolupráci nedohodnú inak. Do štátneho rozpočtu sa však príjmy odvedú vo výške skutočného podielu štátneho rozpočtu na financovaní týchto prác.

(2) Družstvo, v ktorom sa realizovali príjmy za výsledky riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a použiteľné predmety a ktoré v súvislosti s tým je povinné vykonať prevod peňažných prostriedkov iným organizáciám, prípadne odvod peňažných prostriedkov do príslušného štátneho rozpočtu, je povinné tak urobiť najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predloženie účtových výkazov za príslušný mesiac, v ktorom sa príjmy realizovali. Pokiaľ sa príjmy za realizované práce a výkony pri overovaní novej technológie [§ 6 ods. 1 písm. b)], prípadne príjmy za použiteľné predmety [§ 6 ods. 1 písm. c)] opakujú, môžu sa peňažné prostriedky prevádzať štvrťročne.

(3) Odvody peňažných prostriedkov z príjmov za výsledky riešenia úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky vykonávajú do príslušného štátneho rozpočtu a iným organizáciám koordinačné pracoviská.12)

§ 8

Tvorba fondu technického rozvoja

(1) Fond technického rozvoja na financovanie úloh plánu rozvoja vedy a techniky zriaďuje družstvo, v ktorom je inovačná potreba sústavná a plynulá, a to so súhlasom príslušného orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva,9) ktorý tiež určí výšku normatívu.

(2) Fond technického rozvoja družstva sa tvorí:

a) príspevkom z nákladov vlastnej hospodárskej činnosti vo výške určenej normatívom z výkonov vcelku,

b) príjmami za výsledky riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky,

c) príspevkom na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky,11)

d) príspevkom z fondu škôd a zábran orgánov poisťovníctva,

e) prídelom z rozdelenia zisku.

(3) Tvorba fondu technického rozvoja príspevkom z nákladov ustanovená normatívom je záväzná; vykonáva sa štvrťročne podľa plánovaného objemu ukazovateľa ustanoveného ako základ pre výpočet tejto normatívnej tvorby a neupravuje sa podľa skutočného plnenia ukazovateľa.

(4) Na urýchlenie rozvoja vedy a techniky a na zámeny foriem vedecko-technického pokroku môže družstvo dopĺňať fond technického rozvoja z rozdelenia skutočne utvoreného zisku po vykonaných odvodoch do štátneho rozpočtu, do rozpočtov národných výborov a do štátnych fondov a po prídeloch obratovému fondu a investičnému fondu; je však povinné ho dopĺňať, pokiaľ vytvorené zdroje sú nižšie než ich potreba a na doplnenie chýbajúcich zdrojov sa neposkytol bankový úver.

(5) Fond technického rozvoja družstva možno v prípade nedostatočnej tvorby zisku dotovať z rezervného fondu14) do výšky skutočnej potreby.

(6) Peňažné prostriedky fondu technického rozvoja družstva sa vedú na kontokorentnom (bežnom) účte v Štátnej banke československej.

§ 9

Používanie fondu technického rozvoja

(1) Fond technického rozvoja družstva sa používa

a) na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky včítane podielového financovania úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky,

b) na poskytovanie príspevkov na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky.11)

(2) Zostatky fondu technického rozvoja sa ku koncu roka v plnej výške prevádzajú do nasledujúceho roka.

(3) Záporné zostatky fondu technického rozvoja družstva koncom roka môžu vznikať maximálne do výšky poskytnutého a dosiaľ nesplateného bankového úveru. Záporné zostatky tohto fondu sa likvidujú postupnou tvorbou zdrojov v ďalších obdobiach pri súčasnom splácaní bankového úveru.

(4) Prevody z fondu technického rozvoja do iných fondov družstva nie sú dovolené.

§ 10

Financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky

(1) Prostriedky štátneho rozpočtu určené na podielové alebo úplné financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky zabezpečuje koordinačný ústredný orgán12) vo svojom rozpočte.

(2) Výšku rozpočtových prostriedkov na financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, ako aj podmienky a čas, po ktorý sa úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, ustanovuje príslušná komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.15)

(3) Úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a ich časti úplne financované zo štátneho rozpočtu sa uhrádzajú z rozpočtového čerpacieho účtu a štátne úlohy podielovo financované z osobitného bežného účtu; na tento účet sa percentnými podielmi určenými pre túto úlohu ako celok prevádzajú prostriedky z podielových zdrojov a súčasne rozpočtové prostriedky z rozpočtového čerpacieho účtu.

(4) Pokiaľ koordinačný ústredný orgán poverí na základe písomnej dohody niektoré družstvo funkciou koordinačného pracoviska, je toto družstvo oprávnené aj čerpať rozpočtové prostriedky podľa odseku 3.

(5) Prostriedky štátnych rozpočtov určené na financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa môžu čerpať najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa skončenia týchto prác, pokiaľ osobitné predpisy16) neustanovujú inak.

§ 11

Neinvestičné výdavky na obdobné činnosti a ich financovanie

(1) Neinvestičnými výdavkami na obdobné činnosti sú výdavky na práce vykonávané dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii

a) štandardizačné práce, ktoré sú predmetom plánu štandardizácie,12)

b) typizačné práce vo výstavbe a práce spojené s vypracovaním úloh experimentálneho overovania vo výstavbe, pokiaľ sú predmetom plánu projektových prác neinvestičnej povahy,17)

c) práce vo vynálezcovstve a zlepšovateľstve podľa osobitných predpisov,18) najmä rozpracovanie, vyskúšanie a rozširovanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

(2) Neinvestičné výdavky na práce uvedené v predchádzajúcom odseku financuje družstvo z neinvestičných nákladov, pokiaľ tieto práce nie sú súčasťou úloh plánu rozvoja vedy a techniky. Ustanovenie § 5 ods. 3 platí obdobne.

§ 12

Sankcie

(1) Za nevykonané alebo oneskorené prevody peňažných prostriedkov iným organizáciám, odvody peňažných prostriedkov iným organizáciám, odvody peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národných výborov, ktoré súvisia s realizovanými príjmami za úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, je družstvo, v ktorom príjmy vznikli a ktoré ich malo vykonať, povinné zaplatiť z neprevedených alebo neodvedených súm penále do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtov národných výborov vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.

(2) Podľa osobitných predpisov sa postupuje v prípadoch nesprávnej tvorby a nesprávneho používania fondu technického rozvoja družstva19) a v prípadoch neoprávneného používania rozpočtových prostriedkov.20)

§ 13

Výnimky a odchýlky

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky“) môže povoliť pre jednotlivé prípady výnimky z ustanovení § 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12 a ustanoviť odchýlky z týchto ustanovení po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, Federálnym ministerstvom financií a po prerokovaní so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(2) Ak ide o výnimky z ustanovení podľa odseku 1 týkajúce sa úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, kde dochádza ku zmene v použití prostriedkov alebo odvodu príjmov do štátneho rozpočtu, môže ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky tieto výnimky povoliť len po dohode s príslušným ministerstvom financií a po prerokovaní s príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Overovanie nových technológií pri riešení úloh vedecko-technického rozvoja začatých do 31. decembra 1985 a zaradených v jednotnom pláne rozvoja vedy a techniky v odvetví poľnohospodárstva a výživy sa dokončí podľa predpisov platných v čase začatia.

(2) Strácajú platnosť pokyny Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. FM 04-4/1984, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky zo 4. januára 1984 č. 45/1984-200 a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 56/1984 na financovanie overovacích prevádzok nových technológií v JRD pri riešení úloh vedecko-technického rozvoja.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 64/1980 Zb. o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu.

2) § 14 a § 17 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

4) § 6 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 113/1985 Zb. o cenách.

5) § 4 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja.

6) § 26 vyhlášky č. 181/1982 Zb.

7) § 2 vyhlášky FMPaV a predsedu ŠBČS č. 120/1985 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.

8) Smernice k účtovej osnove pre hospodárske organizácie v znení platnom pre poľnohospodárske organizácie schválené Federálnym ministerstvom financií pod č. VII/1-14 879/85.

9) § 1 a 8 zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.

10) Vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách.

11) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.

12) Jednotné metodické pokyny na rok 1986 a roky 1986-1990 vydané Štátnou plánovacou komisiou č. 92 200/84, Federálnym ministerstvom financií č. II/15 300/84 a Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 10 800/41/84.

13) § 5 vyhlášky č. 181/1982 Zb.

14) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 111/1976 Zb. o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva.

15) § 52 písm. f) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.

16) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

17) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 105/1985 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.

18) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 68/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

19) Nariadenie vlády ČSSR č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

20) Zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).