Vyhláška č. 85/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968

Čiastka 24/1985
Platnosť od 15.10.1985
Redakčná poznámka

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 8 ods. 3 Locarnskej dohody 23. novembrom 1981 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. augusta 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968

Rozhodnutím Zhromaždenia Locarnskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedenej Locarnskej dohody:


1. V článku 5.2) a) IV) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

2. V článku 5.4) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.


Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 8 ods. 3 Locarnskej dohody 23. novembrom 1981 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.


Prvý námestník:

Řehořek v. r.