Vyhláška č. 68/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti

Čiastka 19/1985
Platnosť od 16.08.1985 do31.12.2007
Účinnosť od 01.09.1985 do31.12.2007
Zrušený 581/2007 Z. z.

68

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 18. júla 1985

o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 98 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Doplňujúce štúdium podľa tejto vyhlášky je osobitný druh štúdia na vysokých školách na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovnovzdelávaciu činnosť na školách a školských zariadeniach1) (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“).

(2) Doplňujúcim štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť

a) absolventi a študenti vysokých škôl neučiteľského študijného odboru na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah učebných plánov študijných odborov a profily ich absolventov;

b) absolventi stredných škôl neučiteľských študijných odborov na praktické vyučovanie alebo na vyučovanie v školských výchovných zariadeniach alebo na vychovávateľstvo v domovoch mládeže a na vyučovanie odborných predmetov na stredných odborných učilištiach.

§ 2

Prijímanie na štúdium

(1) Prihlášky na doplňujúce štúdium (ďalej len „prihláška“) sa podávajú na tlačivách pre riadne štúdium na vysokej škole.

(2) Uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom organizácie, s ktorou je v pracovnom, členskom, služobnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“), uchádzač, ktorý je študentom vysokej školy, dekanátu fakulty, na ktorej študuje; ak nie je uchádzač v pracovnom pomere, miestnemu (mestskému) národnému výboru v mieste svojho trvalého bydliska do 31. novembra bežného roku pre nasledujúci školský rok. Organizácia, škola, prípadne národný výbor doplní prihlášku osobnou charakteristikou uchádzača vrátane vyjadrenia, či ho na štúdium odporúča, a zašle ju dekanátu fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, do 28. februára bežného roku.

(3) Súčasťou prihlášky uchádzača je lekárske potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti na doplňujúce štúdium. Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou priloží i posudok vydaný posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru.2)

(4) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na študijné výsledky a na osobnú charakteristiku uchádzača. Prijímacia skúška sa nekoná.3)

§ 3

Organizácia a priebeh štúdia

(1) Doplňujúce štúdium sa organizuje ako

a) štvorsemestrové štúdium v priebehu štúdia neučiteľského študijného odboru na vysokej škole alebo

b) trojsemestrové štúdium popri zamestnaní po absolvovaní strednej alebo vysokej školy alebo

c) štvorsemestrové štúdium, ktoré je kombináciou štúdia podľa písmen a) a b).

(2) Priebeh štúdia upravujú osobitné predpisy.4)

§ 4

Ukončenie štúdia

(1) Doplňujúce štúdium sa ukončuje úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá z predsedu a aspoň dvoch členov. Komisiu vymenúva dekan fakulty.

(2) Záverečná skúška sa koná v jednom dni.

(3) O záverečnej skúške sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Na vysvedčení sa uvedie klasifikácia z jednotlivých študijných predmetov záverečnej skúšky a pedagogická spôsobilosť, ktorú absolvent nadobúda. Vysvedčenie sa označí dňom konania záverečnej skúšky.5)


Záverečné a prechodné ustanovenia

§ 5

Študujúcim popri zamestnaní sa poskytujú pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie podľa osobitných predpisov.6) Doplňujúce štúdium sa považuje za iné štúdium než dvojpredmetové.7)

§ 6

(1) Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy dekanátu rektorát.

(2) Doplňujúce štúdium začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa ukončí podľa doterajších predpisov.

(3) Doplňujúce štúdium ukončené podľa doterajších predpisov sa považuje za doplňujúce štúdium podľa tejto vyhlášky.

§ 7

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. pre územie Slovenskej socialistickej republiky smernice Ministerstva školstva z 20. júna 1968 č. 19776/68-III/2 pre doplnkové pedagogické štúdium popri zamestnaní pre učiteľov tanečného odboru na ľudových školách umenia, registrované v čiastke 40/1968 Zb. (zošit 19/1968 Vestníka Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií),

2. smernice Ministerstva školstva SSR z 30. apríla 1969 č. 3248/1969-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách, registrované v čiastke 38/1970 Zb. (zošit 11-12/1969 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR),

3. úprava Ministerstva školstva SSR z 10. júna 1970 č. Š 6474/70-VŠ, ktorou sa dopĺňajú smernice o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách, registrovaná v čiastke 38/1970 Zb. (zošit 12-13/1970 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR),

4. úprava Ministerstva školstva SSR č. 4/1969 Ú. v. SSR o štúdiu na získanie učiteľskej spôsobilosti vyučovať odborné predmety na stredných priemyselných školách, učňovských školách a odborných učilištiach a v sústave podnikového vzdelávania, registrovaná v čiastke 38/1970 (zošit 26/1969 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR),

5. úprava Ministerstva školstva SSR z 1. marca 1973 č. 2681/73, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice o rozširovaní a dopĺňaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách, registrovaná v čiastke 28/1973 Zb. (uverejnená v zošite 4/1973 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR ako smernica),

6. úprava Ministerstva školstva SSR z 15. januára 1979 č. 607/1979-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb. (zošit 4/1979 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR),

7. úprava Ministerstva školstva SSR z 23. novembra 1979 č. 16784/1979-301, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva SSR z 15. januára 1979 č. 607/1979-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, registrovaná v čiastke 18/1980 Zb. (zošit 4/1980 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR),

8. úprava Ministerstva školstva SSR č. 7/1980-301 z 8. januára 1980 o doplňujúcom štúdiu učiteľstva odborných predmetov pre učiteľov SOU, registrovaná v čiastke 3/1980 Zb. (zošit 2/1980 Zvestí Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR).

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1985.


Minister:

Ing. Buša v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 64/1985 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

2) § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

3) § 9 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách.

4) Tretia časť vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy).

5) Tlačivá vysvedčenia vydáva ŠEVT.

6) Vyhláška Ministerstva školstva č. 140/1968 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

7) § 4 písm. e) veta za bodkočiarkou vyhlášky č. 140/1968 Zb.